"S?n ph?m c?p phép" ho?c l?i 0x80070005 trong Office 2013 ho?c Office 365

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2899838 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Lưu ? Bài vi?t này mô t? t?t c? phiên b?n ki?m nh?p Office 365 trong Office 2013. Đ? bi?t thông tin v? ki?m nh?p Office Professional Plus 2010, h?y xem L?i "S?n ph?m c?p phép" khi b?n m? ?ng d?ng Office Professional Plus 2010.

Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

V?N Đ?

Khi b?n m? ?ng d?ng Office 2013 ho?c Office 365, nhi?u tính năng b? vô hi?u hoá. Ngoài ra, b?n g?p m?t trong nh?ng hi?n tư?ng sau:
 • Khi b?n b?m vào tài kho?n trên menu t?p , b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  S?n ph?m này đư?c mức cấp phép
 • Trong thanh tiêu đề ?ng d?ng Office, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  mức cấp phép s?n ph?m
 • B?n đư?c nh?c b?ng thu?t s? kích ho?t Microsoft Office, và sau đó b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  Chúng tôi r?t ti?c, g? đó không ?n và chúng tôi không th? th?c hi?n vi?c này cho b?n ngay bây gi?. Vui l?ng th? l?i sau. (0x80070005)

GI?I PHÁP

Quan tr?ng Làm theo các bư?c trong ph?n này m?t cách c?n th?n. V?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i s? ki?m nh?p không đúng. Trư?c khi b?n s?a đ?i sao lưu s? ki?m nh?p đ? khôi ph?c trong trư?ng h?p x?y ra s? c?.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, s? d?ng m?t ho?c nhi?u phương pháp sau.

Phương pháp 1: cài đ?t chuyên bi?t phiên b?n m?i nh?t c?a Office

V?n đ? này đư?c gi?i quy?t trong phiên b?n m?i nh?t c?a Office. Đ? cài đ?t chuyên bi?t phiên b?n m?i nh?t c?a Office, h?y truy c?p website sau c?a Microsoft:Đ? ki?m tra phiên b?n Office đư?c cài đ?t chuyên bi?t, h?y truy c?p website sau c?a Microsoft:
Tôi đang s? d?ng phiên b?n Office?

Phương pháp 2: Ki?m tra xem b?n có gi?y phép Office h?p l? đư?c gán cho ngư?i dùng

Đ?i v?i Office 365 Home, cá nhân Office 365, Office Home và Student 2013, Office Home and Business 2013, ho?c Office Professional 2013:
Đi đ?n Trang tài kho?n c?a b?n, và sau đó ki?m tra xem tên máy tính c?a b?n đư?c li?t kê trong ph?n "Thông tin cài đ?t". N?u tên máy tính không đư?c li?t kê, làm theo các bư?c trong bài vi?t văn ph?ng.

Đ?i v?i Office 365 ProPlus ho?c Office 365 Small Business Premium:
Xác minh r?ng b?n đ? gán gi?y phép trong c?ng Microsoft Office 365. Đ? th?c hi?n vi?c này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. kí nh?p vào các C?ng Office 365, b?m cài đ?t chuyên bi?t (
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  ?nh ch?p màn h?nh c?a bi?u tư?ng thi?t l?p
  ), và sau đó nh?p vào cài đ?t chuyên bi?t Office 365.
 2. Xác đ?nh khu v?c Assigned gi?y phép .
 3. N?u b?n th?y màn h?nh Phiên b?n Office Hi?n th?, b?n có m?t ki?m nh?p Office ch? đ?nh m?t cách chính xác.
 4. N?u b?n không nh?n th?y màn h?nh Phiên b?n Office, h?y liên h? v?i qu?n tr? viên c?a b?n ho?c vào web site sau c?a Office:

Phương pháp 3: Thay đ?i quy?n phím PayloadOverride trong s? ki?m nh?p

Lưu ?:
 • Phương pháp này ch? áp d?ng cho máy tính đang ch?y Windows 7. N?u b?n đang ch?y Office trên hệ điều hành khác, xem xét các phương pháp khác trong bài vi?t này.
 • Đ? hoàn thành phương pháp này, b?n ph?i kí nh?p vào Windows b?ng cách s? d?ng m?t tài kho?n qu?n tr? viên viên. N?u đây là máy tính cá nhân c?a b?n, b?n có th? đ? kí nh?p vào b?ng cách s? d?ng m?t tài kho?n qu?n tr? viên viên. N?u máy tính là m?t ph?n c?a m?ng, b?n có th? ph?i yêu c?u qu?n tr? viên h? th?ng đ? đư?c tr? giúp. Đ? xác minh r?ng b?n đư?c kí nh?p b?ng tài kho?n qu?n tr? viên viên, h?y xem bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  2663817 Làm th? nào đ? xác đ?nh lo?i tài kho?n ngư?i dùng trong Windows
Đ? đư?c chúng tôi kh?c ph?c s? c? cho b?n, h?y đi t?i ph?n "Kh?c ph?c s? c? cho tôi"ph?n. N?u b?n mu?n t? m?nh kh?c ph?c s? c? này, h?y đi t?i ph?n "Đ? tôi t? kh?c ph?c s? c?"ph?n.

Kh?c ph?c s? c? cho tôi
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start expanded
Đ? thay đ?i các quy?n chính PayloadOverride t? đ?ng, b?m vào nút ch?n m?t kh?c ph?c s? c? ho?c liên k?t. Sau đó b?m Ch?y trong hộp thoại T?i t?p xu?ng và làm theo các bư?c trong thu?t s? Kh?c ph?c s? c? .

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets fixit1
Kh?c ph?c s? c? này
Microsoft Fix it 20138
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets fixit2


Lưu ?:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
 • B?n có th? th? các phương pháp khác n?u s?a ch?a Go không áp d?ng cho h? th?ng c?a b?n.
 • Thu?t s? này có th? ch? b?ng ti?ng Anh. Tuy nhiên, b?n vá t? đ?ng c?ng ho?t đ?ng đ?i v?i các phiên b?n ngôn ng? khác c?a Windows.
 • N?u b?n hi?n không s? d?ng máy tính g?p s? c?, h?y lưu gi?i pháp Kh?c ph?c s? c? vào ổ đĩa flash ho?c CD r?i ch?y đ?a này trên máy tính g?p s? c?.
 • Chúng tôi đánh giá cao ph?n h?i c?a b?n. Đ? cung c?p ph?n h?i ho?c báo cáo b?t k? v?n đ? v?i gi?i pháp này, h?y đ? l?i nh?n xét trên các "Kh?c ph?c s? c? cho tôi"blog ho?c g?i cho chúng tôi m?t b?c e-mail cho chúng tôi.
 • N?u b?n nh?n đư?c thông báo l?i khi b?n ch?y Go, khoá ki?m nh?p v?n đ? không đư?c phát hi?n và b?n nên th? các phương pháp khác trong ph?n "Gi?i pháp":

  R?t ti?c, kh?c ph?c s? c? này không ho?t đ?ng v?i phiên b?n Windows

  Chúng tôi vô hi?u hoá tr?nh g? r?i này b?i v? nó s? không làm vi?c cho máy tính.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end

Đ? tôi t? kh?c ph?c s? c?
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Đ? thay đ?i các quy?n chính PayloadOverride trong s? ki?m nh?p, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Đóng chương tr?nh Office.
 2. M? Registry Editor. Đ? th?c hi?n vi?c này, h?y làm theo các bư?c sau:

  1. B?m B?t đ?u, b?m T?t c? chương tr?nh, và sau đó m? m?c tin thư thoại Ti?n ích.
  2. B?m Ch?y.
  3. Lo?i regedit, sau đó b?m OK.
 3. tra c?u PayloadOverride b?ng cách s? d?ng tra c?u trên menu ch?nh s?a , ho?c duy?t các con sau:
  HKEY_USERS\S-1-5-20\Software\Microsoft\OfficeSoftwareProtectionPlatform\Policies\PayloadOverride\SKUID.
 4. M? r?ng các m?c trong khoá PayloadOverride , và sau đó b?m chu?t ph?i vào khoá SKUID .

  Lưu ? N?u khoá SKUID không t?n t?i, phương pháp này không áp d?ng cho máy tính. Trong trư?ng h?p này, h?y th? phương pháp 2 ho?c phương pháp 3.
 5. B?m cho phép.
 6. Trong nhóm ho?c tên người dùng, ch?n t?t c? m?i ngư?i.
 7. B?m vào hộp kiểm Ki?m soát hoàn toàn trong cho phép quy?n cho SKUID cho nhóm m?i ngư?i .
 8. Quy?n SKUID, b?m chuyên sâu.
 9. Vùng cài đ?t chuyên bi?t b?o m?t nâng cao cho SKUID , b?m t?t c? m?i ngư?i trong m?c quy?n.
 10. Ch?n hộp kiểm thay th? t?t c? các quy?n đ?i tư?ng tr? em v?i quy?n th?a k? t? đ?i tư?ng này .
 11. B?m vào OK.
 12. Trong C?a s? b?o m?t, b?m .
 13. Quy?n SKUID, b?m OK.
 14. M? ho?c kh?i đ?ng b?t k? ?ng d?ng Office.
 15. Trên menu t?p , b?m vào tài kho?n đ? xác minh r?ng Office đư?c kích ho?t.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Phương pháp 4: G? b? cài đ?t chuyên bi?t khoá s?n ph?m Office b?ng cách s? d?ng "OSPP.VBS /unpkey"l?nh

Đ? đư?c chúng tôi kh?c ph?c s? c? cho b?n, h?y đi t?i ph?n "Kh?c ph?c s? c? cho tôi"ph?n. N?u b?n mu?n t? m?nh kh?c ph?c s? c? này, h?y đi t?i ph?n "Đ? tôi t? kh?c ph?c s? c?"ph?n.

Kh?c ph?c s? c? cho tôi
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start expanded
Đ? kh?c ph?c s? c? này t? đ?ng, b?m vào kh?c ph?c s? c? nút ch?n m?t ho?c liên k?t. Sau đó b?m ch?y trong các t?i t?p xu?ng hộp thoại và làm theo các bư?c trong ph?n kh?c ph?c s? c? thu?t s?.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets fixit1
Kh?c ph?c s? c? này
Microsoft Fix it 20128
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets fixit2


Lưu ?:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
 • Thu?t s? này có th? ch? b?ng ti?ng Anh. Tuy nhiên, b?n vá t? đ?ng c?ng ho?t đ?ng đ?i v?i các phiên b?n ngôn ng? khác c?a Windows.
 • N?u b?n hi?n không s? d?ng máy tính g?p s? c?, h?y lưu gi?i pháp Kh?c ph?c s? c? vào ổ đĩa flash ho?c CD r?i ch?y đ?a này trên máy tính g?p s? c?.
 • Chúng tôi đánh giá cao ph?n h?i c?a b?n. Đ? cung c?p ph?n h?i ho?c báo cáo b?t k? v?n đ? v?i gi?i pháp này, h?y đ? l?i nh?n xét trên các "Kh?c ph?c s? c? cho tôi"blog ho?c g?i cho chúng tôi m?t b?c e-mail cho chúng tôi.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end

Đ? tôi t? kh?c ph?c s? c?
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Đ?i v?i Windows 7
 1. Đóng chương tr?nh Office.
 2. B?m B?t đ?u, g? CMD trong h?p B?t đ?u tra c?u , b?m chu?t ph?i vào cmd.exe, và sau đó ch?n ch?y như qu?n tr? viên.
 3. T?i d?u ki?m nh?c l?nh, g? l?nh sau, và sau đó nh?n Enter.
  cscript.exe "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office15\ospp.vbs" /dstatus
  Lưu ? N?u b?n đang ch?y phiên b?n 64 bit c?a Office, thay th? ProgramFiles(x86) %ProgramFiles % trong l?nh này.
 4. Lưu ? giá tr? trong các kí t? đ?i di?n cu?i năm c?a khoá s?n ph?m đư?c cài đ?t chuyên bi?t. Cùng m?t d?u ki?m nh?c l?nh, g? l?nh sau, và sau đó nh?n Enter:
  cscript.exe "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office15\ospp.vbs" /unpkey:xxxxx
  Lưu ?:
  • N?u b?n đang ch?y phiên b?n 64 bit c?a Office, thay th? ProgramFiles(x86) %ProgramFiles % trong l?nh này.
  • L?nh này, x th? hi?n các kí t? đ?i di?n cu?i năm c?a khoá s?n ph?m đư?c cài đ?t chuyên bi?t.

  N?u l?nh ch?y chính xác, t?nh tr?ng sau đây đư?c hi?n th?:
  Product key uninstall successful

 5. M? b?t k? ?ng d?ng Office 2013 ho?c Office 365. hộp thoại Kích ho?t Office s? đư?c hi?n th?.
 6. kí nh?p vào Office b?ng u? nhi?m ngư?i dùng mà b?n đ? xác nh?n trong phương pháp 2.

  Lưu ?:
  • N?u b?n nh?n đư?c thông báo l?i "L?i, các tài kho?n khác t? nguyên c?a b?n đ? kí nh?p trên máy tính này", xoá tài kho?n ngư?i dùng t? h? sơ Office 2013. Đ? th?c hi?n vi?c này, h?y làm theo các bư?c sau:
   1. ? góc trên bên ph?i c?a ?ng d?ng Office 2013, b?m vào tên c?a b?n và sau đó nh?p vào Chuy?n đ?i tài kho?n.
   2. Trên màn h?nh tài kho?n , b?m vào kí xu?t.
   3. Đ?nh v? tài kho?n mà b?n mu?n lo?i b? và sau đó b?m vào kí xu?t.

   Đ? bi?t thêm thông tin, h?y xem bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
   2750229 L?i "R?t ti?c, các tài kho?n khác t? t? ch?c c?a b?n đ? kí nh?p vào máy tính này" khi b?n c? g?ng kí nh?p vào ?ng d?ng Office 2013
  • N?u b?n là thành công, b?n s? nh?n đư?c thông báo sau:
   Tài kho?n C?p Nh?t
   Máy tính này đ? đư?c thêm vào tài kho?n c?a b?n.
 7. Trên các t?p menu, b?m tài kho?n đ? xác minh r?ng Office đư?c kích ho?t.
Windows 8
 1. Đóng chương tr?nh Office.
 2. M? h?p tra c?u . Đ? th?c hi?n vi?c này, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau:
  • Di chuy?n con tr? vào góc trên bên ph?i ho?c bên dư?i, và sau đó chuy?n nó lên ho?c xu?ng b?m vào tra c?u.
  • C?m ?ng, vu?t t? bên ph?i, và sau đó b?m vào tra c?u.
 3. Lo?i CMD trong h?p tra c?u, và sau đó ch?m ho?c b?m vào ?ng d?ng.
 4. B?m chu?t ph?i vào d?u ki?m nh?c l?nh và ch?n ch?y như qu?n tr? viên.
 5. T?i d?u ki?m nh?c l?nh, g? l?nh sau, và sau đó nh?n Enter.
  cscript.exe "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office15\ospp.vbs" /dstatus
  Lưu ? N?u b?n đang ch?y phiên b?n 64 bit c?a Office, thay ProgramFiles(x86) %ProgramFiles %.
 6. Lưu ? giá tr? trong các kí t? đ?i di?n cu?i năm c?a khoá s?n ph?m đư?c cài đ?t chuyên bi?t. T?i d?u ki?m nh?c l?nh tương t?, h?y ch?y l?nh sau.
  cscript.exe "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office15\ospp.vbs" /unpkey:xxxxx
  Lưu ?:
  • N?u b?n đang ch?y phiên b?n 64-bit c?a Office, thay ProgramFiles(x86) %ProgramFiles %.
  • Trong này comand xxxxx đ?i di?n cho các kí t? đ?i di?n cu?i năm c?a khoá s?n ph?m đư?c cài đ?t chuyên bi?t.

  N?u l?nh th?c hi?n đúng cách, trạm đậu sau đây đư?c hi?n th?:
  Product key uninstall successful
 7. M? ho?c kh?i đ?ng b?t k? ?ng d?ng Office 2013 ho?c Office 365. Các kích ho?t Office hộp thoại s? đư?c hi?n th?.
 8. kí nh?p vào Office b?ng u? nhi?m ngư?i dùng mà b?n đ? xác nh?n trong phương pháp 2.

  Lưu ?:
  • N?u b?n nh?n đư?c thông báo l?i "L?i, các tài kho?n khác t? nguyên c?a b?n đ? kí nh?p trên máy tính này", xoá tài kho?n ngư?i dùng t? h? sơ Office 2013. Đ? th?c hi?n vi?c này, h?y làm theo các bư?c sau:
   1. ? góc trên bên ph?i c?a ?ng d?ng Office 2013, b?m vào tên c?a b?n và sau đó nh?p vào Chuy?n đ?i tài kho?n.
   2. Trên màn h?nh tài kho?n , b?m vào kí xu?t.
   3. Đ?nh v? tài kho?n mà b?n mu?n lo?i b? và sau đó b?m vào kí xu?t.

   Đ? bi?t thêm thông tin, h?y xem bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
   2750229 L?i "R?t ti?c, các tài kho?n khác t? t? ch?c c?a b?n đ? kí nh?p vào máy tính này" khi b?n c? g?ng kí nh?p vào ?ng d?ng Office 2013
  • N?u b?n là thành công, b?n s? nh?n đư?c thông báo sau:
   Tài kho?n C?p Nh?t
   Máy tính này đ? đư?c thêm vào tài kho?n c?a b?n.
 9. Trên các t?p menu, b?m tài kho?n đ? xác minh r?ng Office đư?c kích ho?t.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

trạm đậu

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là s? c? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN

S? c? này x?y ra khi Office không đư?c mức cấp phép.

N?u phương pháp đư?c đ? c?p trong ph?n "Gi?i pháp" không gi?i quy?t v?n đ? này, d? cài đ?t chuyên bi?t Office 2013 ho?c Office 365 b?ng cách s? d?ng Microsoft kh?c ph?c s? c? trong bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2739501 D? cài đ?t chuyên bi?t Microsoft Office 2013 ho?c Office 365
Sau khi b?n g? cài đ?t chuyên bi?t Office 2013 ho?c Office 365, b?n ph?i cài đ?t chuyên bi?t Office.

Đ? bi?t thêm thông tin v? cách kích ho?t Office Home and Student 2013, Office Home and Business 2013 và Office Professional 2013, h?y xem Kích ho?t chương tr?nh Office.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2899838 - L?n xem xét sau cùng: 23 Tháng Tám 2014 - Xem xét l?i: 11.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office 365 Home
 • Office 365 Personal
 • Microsoft Office Home and Student 2013
 • Microsoft Office Home and Business 2013
 • Microsoft Office Professional 2013
 • Microsoft Office 365 ProPlus
T? khóa: 
o365 o365a o365e o365p o365m o365022013 kbfixme kbmsifixme kbgraphxlink kbgraphic kbmt KB2899838 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2899838

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com