Làm th? nào đ? xác đ?nh xem b?n có m?t phiên b?n bán l? ho?c doanh nghi?p c?a Office XP

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 290134 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài này-by-step gi?i thích s? khác bi?t gi?a hai phiên b?n c?a Microsoft Office XP: bán l? và doanh nghi?p. M?c dù hai phiên b?n là g?n như gi?ng h?t nhau, có th? có t?nh hu?ng mà trong đó b?n c?n ph?i xác đ?nh b?n b?n s? h?u ho?c đ? cài đ?t. S? d?ng m?t ho?c nhi?u c?a các tiêu chí đư?c li?t kê trong bài vi?t này đ? thi?t l?p b?n Phiên b?n c?a Office XP.Văn ph?ng M? s?n ph?m

Không có nhi?u văn ph?ng c? ph?n gi? đơn v? (SKUs) cho Office XP. M?t s? các SKUs ch?ng chéo lên nhau gi?a doanh nghi?p và bán l?, nhưng m?t s? SKUs ch? có s?n trong m?t ?n b?n này hay cách khác. B?ng sau đây li?t kê các SKUs văn ph?ng khác nhau có s?n cho phiên b?n Enterprise và bán l?.
  Office SKU          Editions available
  -----------------------------------------------------

  Professional with FrontPage  Enterprise
  Professional         Enterprise and Retail
  Standard           Enterprise and Retail
  Small Business        Retail (OEM)
				
S? d?ng b?ng này đ? xác đ?nh b?n b?n s? h?u. N?u b?n có văn ph?ng chuyên nghi?p ho?c văn ph?ng tiêu chu?n, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp khác đư?c li?t kê sau này trong bài vi?t này.N?i dung c?a Office XP CD-ROM

M?t cách khác đ? xác đ?nh cho dù b?n s? h?u m?t phiên b?n doanh nghi?p c?a văn ph?ng là đ? xem n?i dung c?a đ?a CD-ROM văn ph?ng. N?u đ?a CD-ROM c?a b?n có m?t thư m?c có tên "ork", b?n có m?t phiên b?n doanh nghi?p c?a văn ph?ng..MSI tên t?p tin trên đ?a CD-ROM

N?u Windows Installer .msi gói tên t?p tin vào thư m?c g?c c?a đ?a CD-ROM XP văn ph?ng c?a b?n có ch?a "ret" ho?c "tri" (ví d?, Proret.msi hay Protri.msi), b?n có m?t phiên b?n bán l?. N?u nó không ch?a "ret" ho?c "tri" (ví d?, Pro.msi), b?n có m?t phiên b?n doanh nghi?p.

N?u b?n không có quy?n truy c?p đ? đ?a CD-ROM XP văn ph?ng c?a b?n, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây.Yêu c?u kích ho?t

N?u b?n đư?c yêu c?u đ? kích ho?t gi?y phép văn ph?ng c?a b?n, b?n s? h?u m?t phiên b?n bán l? c?a văn ph?ng. Phiên b?n doanh nghi?p c?a văn ph?ng đang đư?c thông qua nhi?u gi?y phép th?a thu?n và không yêu c?u kích ho?t s?n ph?m.Cài đ?t gói (.Tên t?p MSI)

N?u văn ph?ng đư?c cài đ?t trên máy tính c?a b?n, b?n có th? ki?m tra Windows registry cho tên c?a gói cài đ?t Windows đ? đư?c s? d?ng trong khi cài đ?t Office. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau.

Quan tr?ng Ph?n này, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? ch?nh s?a registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows
 1. Nh?p vào B?t đ?u và sau đó nh?p vào Ch?y.
 2. Trong các M? h?p, lo?i regedit và sau đó nh?p vào Ok.
 3. Xác đ?nh v? trí và ch?n khóa registry sau đây, theo phiên b?n c?a Microsoft Windows mà b?n s? d?ng.
  Windows Version  Registry Location
  ------------------------------------------------------------------------
  
  Windows NT 4.0 or
  Windows 2000    HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\Installer\Products
  
  Windows 98 or
  Windows Me     HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Installer\Products
  
  					
 4. Dư?i đây ch?a khóa \Products, ch?n m?i nhân v?t 32 {GUID} cho đ?n khi b?n t?m đư?c m?t mà ProductName giá tr? phù h?p v?i phiên b?n c?a văn ph?ng. Ví d?, 32-k? t? {GUID} cho Office XP Professional v?i FrontPage là 9040820900063D11C8EF00054038389C.
 5. M? r?ng 32 k? t? GUID phím đ? ch?n.
 6. Ch?n các SourceList subkey.
 7. Ki?m tra d? li?u cho các PackageName chu?i giá tr?. N?u d? li?u cho các giá tr? chu?i này có ch?a "ret" ho?c "tri" (ví d?, Proret.msi hay Protri.msi), b?n cài đ?t m?t phiên b?n bán l?. N?u nó không ch?a "ret" ho?c "tri" (ví d?, Pro.msi hay Proplus.msi), b?n cài đ?t m?t phiên b?n doanh nghi?p.


Cài đ?t ngu?n

Cu?i cùng, b?n c?ng có th? cho bi?t cho dù b?n có m?t doanh nghi?p ho?c bán l? Phiên b?n c?a văn ph?ng c?a ngu?n cho cài đ?t văn ph?ng c?a b?n. N?u b?n đang cài đ?t t? m?t trong hai ngu?n sau đây, b?n có m?t phiên b?n doanh nghi?p c?a văn ph?ng:
 • Cài đ?t qu?n tr? m?ng
 • URL web (thông qua m?t tr?nh duy?t)
Nh?ng hai văn ph?ng cài đ?t ngu?n ch? có th? đư?c t?o ra v?i m?t phiên b?n doanh nghi?p c?a văn ph?ng.

N?u b?n đang s? d?ng đ?a CD-ROM cài đ?t văn ph?ng, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp đư?c li?t kê trư?c đó trong bài vi?t này đ? xác đ?nh cho dù b?n có m?t ?n b?n doanh nghi?p ho?c bán l?.THAM KH?O

Đ? có thêm thông tin v? s? khác bi?t gi?a phiên b?n Enterprise và bán l? c?a Office XP, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
281934OFFXP: L?i khi b?n cài đ?t Office XP t? d?ng l?nh b?ng cách s? d?ng Setup.exe

Thu?c tính

ID c?a bài: 290134 - L?n xem xét sau cùng: 23 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office XP Professional Edition
 • Microsoft Office XP Small Business Edition
 • Microsoft Office XP Standard Edition
T? khóa: 
kbhowtomaster kbmt KB290134 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:290134

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com