วิธีการสร้างแบบสอบถามรวมทั้งหมดที่กำลังทำงานอยู่ใน Microsoft Access

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 290136 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขั้นสูง: จำเป็นต้องเขียนโค้ดจากผู้เชี่ยวชาญ ทำงานร่วมกัน และทักษะของผู้ใช้หลายคน

บทความนี้ใช้แฟ้ม Microsoft Access (.mdb) ฐานข้อมูล หรือแฟ้ม Microsoft Access ฐานข้อมูล (.accdb)สำหรับรุ่น Microsoft Access 2000 ของบทความนี้ ให้ดู208714.
Microsoft Access 97 รุ่นของบทความนี้ ให้ดู138911.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายเกี่ยวกับวิธีการสองวิธีที่คุณสามารถใช้เพื่อสร้างอยู่ การสอบถามผลรวม แบบสอบถามรวมทั้งหมดที่กำลังทำงานอยู่คือ แบบสอบถามที่ผลรวมสำหรับแต่ละ ระเบียนเป็นผลรวมของระเบียนและระเบียนใด ๆ ก่อนหน้านี้ ชนิดนี้ แบบสอบถามจะมีประโยชน์สำหรับการแสดงผลรวมสะสมบนกลุ่มของระเบียน (หรือ ผ่านรอบระยะเวลา) ในกราฟหรือรายงาน

หมายเหตุคุณสามารถดูการสาธิตของเทคนิคที่ใช้ในบทความนี้ในแฟ้มตัวอย่าง Qrysmp00.exe สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการขอรับแฟ้มตัวอย่างนี้ โปรดดูบทความต่อไปนี้ใน Microsoft Knowledge Base:
207626ACC2000: แบบสอบถาม Access 2000 ตัวอย่างแบบพร้อมใช้งานในศูนย์ดาวน์โหลด

ข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีที่ 1

ใช้วิธีการแรกDSumฟังก์ชันและเกณฑ์ในแบบสอบถามเพื่อสร้างผลรวมสะสมเมื่อเวลาผ่านไป ที่DSumฟังก์ชันผลรวมของระเบียนปัจจุบันและระเบียนใด ๆ ก่อนหน้านี้ เมื่อแบบสอบถามที่ย้ายไปยังระเบียนถัดไป การDSumฟังก์ชันการทำงานอีกครั้ง และปรับปรุงผลรวมสะสม

ต่อไปนี้ตัวอย่างการใช้แบบสอบถามใบสั่งตารางจากฐานข้อมูลตัวอย่าง Northwind เพื่อสร้างผลรวมสะสมของต้นทุนค่าขนส่งสำหรับแต่ละเดือน ใน 1997 ข้อมูลตัวอย่างถูกจำกัดไว้ที่ปีหนึ่งเหตุผลด้านประสิทธิภาพการทำงาน เนื่องจากการDSumฟังก์ชันที่เรียกใช้เมื่อสำหรับทุก ๆ ระเบียนในแบบสอบถาม อาจใช้เวลาหลายวินาที (ขึ้นอยู่กับความเร็วของคอมพิวเตอร์ของคุณ) สำหรับแบบสอบถามเพื่อเสร็จสิ้นการประมวลผล เมื่อต้องการสร้าง และเรียกใช้แบบสอบถามนี้ ให้ปฏิบัติเหล่านี้ ขั้นตอน:
 1. เปิดฐานข้อมูลตัวอย่าง Northwind
 2. สร้างแบบสอบถามเลือกใหม่ และเพิ่มตารางใบสั่งซื้อ
 3. บนเครื่องมุมมองเมนู คลิกผลรวม.

  หมายเหตุใน Access 2007 คลิกผลรวมในการแสดง/ซ่อนการจัดกลุ่มในเครื่องออกแบบแท็บ
 4. ในคอลัมน์แรกของตารางออกแบบแบบสอบถาม พิมพ์นิพจน์ต่อไปนี้ในการเขตข้อมูลกล่อง และทำการเลือกต่อไปนี้สำหรับการผลรวม,การเรียงลำดับและการแสดงกล่อง:
    Field: AYear: DatePart("yyyy",[OrderDate])
    Total: Group By
    Sort: Ascending
    Show: Yes
  						
  นิพจน์ในตัวเขตข้อมูลกล่องแสดง และเรียงลำดับส่วนปีของเขตข้อมูล OrderDate
 5. ในคอลัมน์ที่สองของตารางออกแบบแบบสอบถาม พิมพ์นิพจน์ต่อไปนี้ในการเขตข้อมูลกล่อง และทำการเลือกต่อไปนี้สำหรับการผลรวม,การเรียงลำดับและการแสดงกล่อง:
    Field: AMonth: DatePart("m",[OrderDate])
    Total: Group By
    Sort: Ascending
    Show: Yes
  						
  นิพจน์ในตัวเขตข้อมูลกล่องเรียงลำดับ และแสดงส่วนเดือนของเขตข้อมูลวันสั่งซื้อเป็นค่าจำนวนเต็มจาก 1 เป็น 12
 6. ในคอลัมน์ที่สามของตารางออกแบบแบบสอบถาม พิมพ์นิพจน์ต่อไปนี้ในการเขตข้อมูลกล่อง และทำการเลือกต่อไปนี้สำหรับการผลรวมและการแสดงกล่อง

  หมายเหตุ: ในตัวอย่างต่อไปนี้ ขีดล่าง (_) ที่จุดสิ้นสุดของบรรทัดที่ใช้เป็นอักขระที่มีต่อบรรทัด เอาการขีดเส้นใต้จากจุดสิ้นสุดของบรรทัดเมื่อออกระหว่างตัวอย่างนี้
    Field: RunTot: DSum("Freight","Orders","DatePart('m', _
       [OrderDate])<=" & [AMonth] & " And DatePart('yyyy', _
       [OrderDate])<=" & [AYear] & "")
    Total: Expression
    Show: Yes
  						
  นิพจน์ในตัวเขตข้อมูลกล่องใช้การDSumฟังก์ชัน()เมื่อต้องการรวมเขตข้อมูล Freight เมื่อค่าในทั้ง AMonth และเขตข้อมูล AYear น้อยกว่า หรือเท่ากับระเบียนปัจจุบันที่มีการประมวลผลแบบสอบถาม
 7. ในคอลัมน์ของตารางออกแบบแบบสอบถามที่สี่ พิมพ์นิพจน์ต่อไปนี้ในการเขตข้อมูลกล่อง และทำการเลือกต่อไปนี้สำหรับการผลรวม,การเรียงลำดับและการแสดงกล่อง:
    Field: FDate: Format([OrderDate],"mmm")
    Total: Group By
    Sort: Ascending
    Show: Yes
  						
  นิพจน์ในตัวเขตข้อมูลกล่องแสดงแต่ละเดือนในรูปแบบเป็นข้อความ เช่นการแจ กุมภาพันธ์ มีนาคม และอื่น ๆ
 8. ในคอลัมน์ fifth ของตารางออกแบบแบบสอบถาม พิมพ์นิพจน์ต่อไปนี้ในการเขตข้อมูลกล่อง และทำการเลือกต่อไปนี้สำหรับการผลรวม,เกณฑ์และการแสดงกล่อง:
    Field: DatePart("yyyy",[OrderDate])
    Total: Where
    Criteria: 1997
    Show: No
  						
  นิพจน์ในตัวเขตข้อมูลกล่องตัวกรองชุดระเบียนของแบบสอบถามจะรวมข้อมูลจาก 1997 เท่านั้น
 9. เรียกใช้แบบสอบถาม โปรดสังเกตว่า เขตข้อมูล RunTot แสดงระเบียนต่อไปนี้ มีผลรวมสะสม:
    AYear  AMonth   RunTot    FDate
    --------------------------------------
    1997   1     2238.98   Jan
    1997   2     3840.43   Feb
    1997   3     5729.24   Mar
    1997   4     8668.34   Apr
    1997   5     12129.74   May
    1997   6     13982.39   Jun
    1997   7     17729.29   Jul
    1997   8     22204.73   Aug
    1997   9     26565.26   Sep
    1997   10     32031.38   Oct
    1997   11     36192.09   Nov
    1997   12     42748.64   Dec
  					

วิธีที่ 2

วิธีการที่สองใช้แบบสอบถามผลรวมด้วยการDSumฟังก์ชัน()เพื่อสร้างอยู่เหนือกลุ่มทั้งหมด

แบบสอบถามตัวอย่างต่อไปนี้ใช้ตารางใบสั่งซื้อไปยังต้นทุนค่าขนส่งผลรวมต่อ พนักงานเช่นเดียวกันเป็นการคำนวณผลรวมสะสมของค่าขนส่ง เมื่อต้องการสร้าง และเรียกใช้แบบสอบถาม การทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เปิดฐานข้อมูลตัวอย่าง Northwind.mdb
 2. สร้างแบบสอบถามเลือกใหม่ และเพิ่มตารางใบสั่งซื้อ
 3. บนเครื่องมุมมองเมนู คลิกผลรวม.

  หมายเหตุใน Access 2007 คลิกผลรวมในการแสดง/ซ่อนการจัดกลุ่มในเครื่องออกแบบแท็บ
 4. ในคอลัมน์แรกของตารางออกแบบแบบสอบถาม เพิ่มฟิลด์ต่อไปนี้ไปยังเขตข้อมูลกล่อง และทำการเลือกต่อไปนี้สำหรับการผลรวมและการแสดงกล่อง:
    Field: EmpAlias: EmployeeID
    Total: Group By
    Show: Yes
  						
  ฟิลด์นี้จัดกลุ่มข้อมูล โดยจผลลัพธ์
 5. ในคอลัมน์ที่สองของตารางออกแบบแบบสอบถาม เพิ่มฟิลด์ต่อไปนี้ไปยังเขตข้อมูลกล่อง และทำการเลือกต่อไปนี้สำหรับการผลรวมและการแสดงกล่อง:
    Field: Freight
    Total: Sum
    Show: Yes
  						
  ฟิลด์นี้รวมข้อมูลการขนส่ง
 6. ในคอลัมน์ที่สามของตารางออกแบบแบบสอบถาม พิมพ์นิพจน์ต่อไปนี้ในการเขตข้อมูลกล่อง และทำการเลือกต่อไปนี้สำหรับการผลรวมและการแสดงกล่อง

  หมายเหตุ: ในตัวอย่างต่อไปนี้ ขีดล่าง (_) ที่จุดสิ้นสุดของบรรทัดที่ใช้เป็นอักขระที่มีต่อบรรทัด เอาการขีดเส้นใต้จากจุดสิ้นสุดของบรรทัดเมื่อออกระหว่างตัวอย่างนี้
    Field: RunTot: Format(DSum("Freight","Orders","[EmployeeID]<=" _
       & [EmpAlias] & ""),"$0,000.00")
    Total: Expression
    Show: Yes
  						
  นิพจน์ในตัวเขตข้อมูลกล่องใช้การDSumฟังก์ชัน()เมื่อต้องการรวมเขตข้อมูล Freight เมื่อจผลลัพธ์น้อยกว่า หรือเท่ากับ EmpAlias ปัจจุบัน แล้ว จัดรูปแบบฟิลด์ที่อยู่ในดอลลาร์
 7. เรียกใช้แบบสอบถาม โปรดสังเกตว่า เขตข้อมูล RunTot แสดงระเบียนต่อไปนี้ มีผลรวมสะสม:
    Employee       SumOfFreight   RunTot
    -------------------------------------------------
    Davolio, Nancy    $8,836.64    $8,836.64
    Fuller, Andrew    $8,696.41    $17,533.05
    Leverling,Janet    $10,884.74    $28,417.79
    Peacock, Margaret   $11,346.14    $39,763.93
    Buchanan, Steven   $3,918.71    $43,682.64
    Suyama, Michael    $3,780.47    $47,463.11
    King, Robert     $6,665.44    $54,128.55
    Callahan, Laura    $7,487.88    $61,616.43
    Dodsworth, Anne    $3,326.26    $64,942.69
  					

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 290136 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 28 มกราคม 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Access 2007
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
Keywords: 
kbinfo kbexpertiseinter kbhowto kbmt KB290136 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:290136

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com