Làm th? nào đ? ch?y m? m?u cho các chương tr?nh Office XP t? bài vi?t cơ s? ki?n th?c

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 290140 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Đ?i v?i m?t phiên b?n c?a Microsoft Office 2000 c?a bài vi?t này, xem 212536.
Cho m?t Microsoft văn ph?ng 97 Phiên b?n c?a bài vi?t này, xem 173707.
Đ?i v?i Microsoft Office 2001 Mac phiên b?n c?a bài vi?t này, xem các 274703.
Cho m?t văn ph?ng Microsoft 98 Macintosh Edition Phiên b?n c?a bài vi?t này, xem 181058.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Cơ s? ki?n th?c Microsoft có ch?a m?t s? bài vi?t đi?u đó bao g?m m? m?u cho Visual Basic cho các ?ng d?ng macro. Nhi?u ngư?i trong s? minh h?a các macro khái ni?m cơ b?n c?a l?p tr?nh trong Visual Basic cho các chương tr?nh Office XP khác nhau. Bài vi?t này ch?a hư?ng d?n v? cách s? d?ng m?u m? đ? t?o ra m?t v? mô m?i, và làm th? nào đ? ch?y mà v? mô.

THÔNG TIN THÊM

Microsoft cung c?p l?p tr?nh ví d? đ? minh ho? ch?, không có b?o hành ho?c th? hi?n hay ng? ?. Đi?u này bao g?m, nhưng không gi?i h?n, b?o đ?m ng? ? kh? năng bán hàng ho?c cho m?t m?c đích c? th?. Bài vi?t này gi? đ?nh r?ng b?n đ? quen thu?c v?i ngôn ng? l?p tr?nh mà đang đư?c ch?ng minh và v?i nh?ng công c? đư?c s? d?ng đ? t?o ra và g? l?i th? t?c. Microsoft h? tr? các k? sư có th? giúp gi?i thích các ch?c năng c?a m?t th? t?c c? th?, nhưng h? s? không s?a đ?i các ví d? đ? cung c?p thêm ch?c năng ho?c xây d?ng quy tr?nh đ? đáp ?ng các yêu c?u c? th? c?a b?n. S? d?ng m?u m? t? m?t kho tàng ki?n th?c bài vi?t, b?n ph?i thêm m?t v? mô Visual Basic m?i (ho?c ch?n m?t v? mô hi?n có). B?n có th? sau đó sao chép và dán ho?c ki?u m?u m? thành này v? mô b?ng cách s? d?ng b?t k? c?a nh?ng phương pháp sau đây.

Đ? t?o ra m?t v? mô m?i

 1. M? ho?c t?o m?t b?n m?u trong chương tr?nh văn ph?ng mà b?n đang s? d?ng.
 2. Trên các Công cụ tr?nh đơn, đi?m đ?n V? mô, và sau đó nh?p vào Macro.
 3. Trong các Macro trong danh sách, ch?n t? m?u ho?c tài li?u mà b?n mu?n ti?t ki?m v? mô.
 4. Trong các V? mô tên h?p, g? tên cho v? mô.
 5. Nh?p vào Tạo đ? m? tr?nh biên t?p Visual Basic.
 6. Thực hiện một trong những việc sau:
  • G? m? v? mô gi?a d?ng ph? Macroname() và d?ng k?t thúc ph?.
   Sub macroname()
     Type your macro code here
   End Sub
   							
   - hay -
  • Sao chép và dán m? m?u cho v? mô c?a b?n b?i theo các bư?c sau:
   Sub macroname()
    
   End Sub
   						
   1. Chuy?n sang chương tr?nh mà b?n đang s? d?ng đ? xem bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft, ch?ng h?n như Microsoft Internet Thám hi?m.
   2. Ch?n m?u m?, gi? phím CTRL và sau đó b?m đơn m?.
   3. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào Sao.
   4. Chuy?n đ?n Visual Basic Editor.
   5. Trong Visual Basic Editor, ch?n hi?n t?i M? văn b?n c?a Sub Macroname() đ? k?t thúc ph? c?a v? mô.
   6. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào Dán.

    CHÚ Ý: Khi b?n dán, văn b?n m? hi?n có đư?c thay th? b?ng m? r?ng b?n đ? sao chép t? bài vi?t cơ s? ki?n th?c.
 7. Sau khi g? hay dán m? cho v? mô c?a b?n, nh?p vào Đóng và tr? l?i cho Microsoft chương tr?nh trên các Tệp tr?nh đơn nơi chương tr?nh là Microsoft Văn ph?ng XP chương tr?nh b?n đang s? d?ng.


LƯU ?: S? d?ng phím TAB đ? th?t l? văn b?n. D?ng b?t đ?u v?i m?t apostrophe (') là ? ki?n và không b?t bu?c ph?i ch?y v? mô. Tuy nhiên, b?n có th? mu?n lo?i chúng đ? làm cho nó d? dàng hơn đ? hi?u v? mô.

Thêm m?u m? đ? m?t mô-đun

Thêm m? vào m?t mô-đun, b?n ph?i ho?c là có m?t mô-đun hi?n có ho?c t?o ra m?t mô-đun m?i. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
 1. M? ho?c t?o m?t b?n m?u trong chương tr?nh văn ph?ng mà b?n đang s? d?ng.
 2. Trên các Công cụ tr?nh đơn, đi?m đ?n V? mô, và sau đó nh?p vào Visual Basic Editor.
 3. Trong c?a s? d? án c?a Visual Basic Editor (b?i m?c đ?nh này là ? góc trên bên trái), nh?p vào bi?u tư?ng d? án v?i cùng m?t tên như m?u ho?c tài li?u c?a b?n. N?u b?n đ? không đư?c lưu m?u c?a b?n ho?c tài li?u này, tên c?a d? án s? đư?c tương t? như m?t trong hai Project(Document1) ho?c TemplateProject(Template1).

  LƯU ? CHO NGƯ?I S? D?NG T?: N?u b?n mu?n lưu tr? c?a b?n v? mô trong toàn c?u m?c đ?nh m?u, Normal.dot, b?m đúp vào các Normal d? án.
 4. N?u d? án b?n nh?p không ch?a m?t c?p đư?c g?i là mô-đun bên dư?i nó, b?m vào Mô-đun trên các Chèn tr?nh đơn.
 5. B?m vào b?t c? nơi nào trong c?a s? m? s? module mà b?n b?n mu?n t?o. C?a s? m? là thư?ng ? góc trên bên ph?i c?a các Visual Basic Editor.
 6. G? hay dán m? m?u chính xác như nó xu?t hi?n trong các Bài vi?t cơ s? ki?n th?c, trong đó có Sub Macroname() và k?t thúc ph? d?ng.

  LƯU ?: Cho bi?t thêm thông tin v? cách g? hay dán m? v? mô, Xin xem ñoaïn "Đ? t?o ra m?t m?i Macro" trong bài vi?t này.
Sau khi g? hay dán m? cho v? mô c?a b?n, nh?p vào Đóng và tr? l?i cho Microsoft chương tr?nh trên các Tệp tr?nh đơn

nơi chương tr?nh là các Microsoft Office XP chương tr?nh mà b?n đang s? d?ng.

Đ? ch?y v? mô

 1. Trên các Công cụ tr?nh đơn, đi?m đ?n V? mô, và sau đó nh?p vào Macro.
 2. Ch?n tên v? mô trong các V? mô tên danh sách và b?m Ch?y.

THAM KH?O

Tr? giúp Microsoft cho m?i chương tr?nh văn ph?ng ch?a nhi?u các ch? đ? v? làm vi?c v?i các macro. Visual Basic giúp ch?a sâu r?ng thông tin v? cách vi?t m? riêng c?a b?n.

Thu?c tính

ID c?a bài: 290140 - L?n xem xét sau cùng: 17 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
T? khóa: 
kbhowto kbmacro kbprogramming kbmt KB290140 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:290140

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com