INF: Danh sách các l?i c? đ?nh trong SQL Server 2000 Service Pack 1 (1/2)

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 290212
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Sau đây là ph?n 1/danh sách s?a ch?a và các c?i ti?n khác nhau đ? đư?c th?c hi?n trong Service Pack 1 (SP1) cho Microsoft SQL Server 2000. Đ? bi?t thêm chi ti?t, liên h? v?i nhà cung c?p h? tr? chính. Cho các danh sách b? sung, b?m vào nh?ng con s? bài vi?t dư?i đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
300538 INF: Danh sách các l?i c? đ?nh trong SQL Server 2000 Service Pack 1 (2/2)
300634 Thông tin: Danh sách các l?i c? đ?nh trong MDAC 2,6 Service Pack 1
Hi?n đ? xác đ?nh nh?ng gói d?ch v? c?p máy ch? SQL Server c?a b?n đang ch?y, ch?y các tuyên b? sau t? c?a s? phân tích truy v?n SQL Server:
   SELECT @@version
				
K?t qu? truy v?n này là:
   8.00.194 if SQL Server 2000 with no service pack applied
   8.00.384 if SQL Server 2000 Service Pack 1
				
Xin lưu ? r?ng cách gi?i quy?t đư?c mô t? trong các bài vi?t đư?c cung c?p ch? cho thông tin. B?n không c?n ph?i th?c hi?n nh?ng cách gi?i quy?t n?u b?n có ph?n m?m C?p Nh?t.

Đ? bi?t thêm thông tin v? t?ng v?n đ? s?a ch?a trong Service Pack 1 cho Microsoft SQL Server 2000 (xây d?ng 8.00.384), ho?c nh?p vào liên k?t ho?c s? d?ng các qxxxxxx s? đ? truy v?n cho bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft.

Đ? xem t?p Service Pack 1 Readme.txt đi kèm v?i Service Pack 1, xem bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
300516 INF: File Readme.txt SQL Server 2000 Service Pack 1
Đ? có thêm thông tin v? vi?c thu th?p SQL Server 2000 Service Pack 1, b?m s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
290211 INF: Làm th? nào đ? có đư?c SQL Server 2000 Service Pack m?i nh?t

THÔNG TIN THÊM

Gói d?ch v? 1

SQL Server 2000

L?i ID:135046
288188 Kh?c ph?c: DTS gói báo cáo công khi nhi?m v? FTP không chuy?n t?t c? các t?p tin
L?i ID:201136
290915 Kh?c ph?c: T?o cho đ?i tư?ng hi?n có v?i IDENTITY c?t nguyên nhân trùng l?p danh tính các giá tr?
L?i ID:203148
285544 Kh?c ph?c: Cách chia 0 c?a m?t k?t qu? s? th?p phân tiêu c?c ho?c s? trong - 0
L?i ID:217586
293849 Kh?c ph?c: Th?ng kê b?o dư?ng t?o ra đáng k? Bottleneck trên máy ch? SQL mà s? d?ng 16 ho?c nhi?u CPU
L?i ID:218543
275618 Kh?c ph?c: Không th? đ?t m?t kh?u SQLServerAgent hơn 16 k? t? trong qu?n l? doanh nghi?p
L?i ID:218599
279015 Kh?c ph?c: SQL Server không ch?y RESTOREVERIFYONLY khi l?p k? ho?ch m?t tr? l?i lên trong SQL qu?n l? doanh nghi?p
L?i ID:230243
295378 Kh?c ph?c: SQLAgent công vi?c v?i l?ch tr?nh đ?nh k? b? vô hi?u hoá sau khi hoàn thành l?ch tr?nh cho ngày
L?i ID:234529
299649 Kh?c ph?c: Merge nhân r?ng đ?i l? th?t b?i v?i thông báo l?i: "Không th? tái t?o m?t xem ho?c ch?c năng"
L?i ID:234551, 235869
281287 Kh?c ph?c: Msg 8964 v? ch? s? v?i IGNORE_DUP_KEY và hàng có m?t c?t văn b?n
L?i ID:234619
295120 Kh?c ph?c: Nút OK cho vi?c thay đ?i mô h?nh ph?c h?i ho?c m?c đ? tương thích trong SQL qu?n l? doanh nghi?p b? vô hi?u hóa
L?i ID:234633
280747 Kh?c ph?c: UPDATE Statement vào m?t nhóm ch? s? chính th?t b?i v?i l?i 547
L?i ID:234652
295936 Kh?c ph?c: Error lo?i b? đăng nh?p v?n chuy?n trên cơ s? d? li?u ph? khi cơ s? d? li?u tên có báo giá
L?i ID:234705
286119 Kh?c ph?c: Hành vi không đúng trong SQL Server Profiler s? ki?n th? h?
L?i ID:234858
295047 Kh?c ph?c: Ch? s? văn b?n đ?y đ? đư?c Scripted trư?c khi b?ng ch? s? gây DB sáng t?o k?ch b?n th?t b?i
L?i ID:234864
295048 Kh?c ph?c: Không th? k?ch b?n toàn văn b?n ch? s? cho các b?ng v?i No Primary Keys hơn n?u m?t ch? m?c duy nh?t t?n t?i
L?i ID:234991
291277 Kh?c ph?c: Thư vi?n ServerNet II không hi?n th? n?u tr?nh đi?u khi?n Giganet là không có s?n
L?i ID:235019
290916 Kh?c ph?c: fn_virtualfilestats b? qua các t?p tin qua
L?i ID:235027
298923 Kh?c ph?c: sp_MsHelpmergeconflictcounts Returns No hàng Against the Trung Qu?c tên b?ng trên English Windows 2000
L?i ID:235040
290128 Kh?c ph?c: SQL Server DLL tài nguyên có th? không đăng nh?p đ? xem s? ki?n trong m?t Cluster
L?i ID:235056
300380 Kh?c ph?c: M?nh m? cơ s? d? li?u sao lưu căng th?ng gây ra BackupSync đ? t?o ra m?t kh?ng đ?nh khi phát hành b? nh?
L?i ID:235060
294985 Kh?c ph?c: SQL Server đ?i l? ?y quy?n tài kho?n không làm s?ch khi trư?ng h?p đư?c g? cài đ?t
L?i ID:235085
289851 Kh?c ph?c: T?o m?t bí danh m?i duy nh?t đư?c đ?t tên theo đư?ng ?ng hi?n th? giá tr? ?ng m?c đ?nh thay v? c?a các giá tr? đ? nh?p
L?i ID:235091
303228 Kh?c ph?c: Hàng đ?i Reader đ?i l? Fails n?u các nhà phân ph?i là m?t nhóm SQL Server
L?i ID:235118
290414 Kh?c ph?c: Ch? s? đi?u ch?nh thu?t s? không thành công đ? lo?i b? gi? thuy?t nhóm l?p ch? m?c
L?i ID:235175
295668 Kh?c ph?c: Giao d?ch nhân r?ng đ? DB2 thuê bao không chính xác b?n đ? Tinyint ki?u d? li?u n?u b?n s? d?ng DTS đ? bi?n đ?i d? li?u xu?t b?n
L?i ID:235210
300388 Kh?c ph?c: SQL Server Profiler d?ng đáp ?ng khi ti?t ki?m s?n lư?ng vào đ?a c?ng là không gian
L?i ID:235253
300391 Kh?c ph?c: Profiler phát l?i t?p đ?u ra hi?n không hi?n th? các s? ki?n khi nh?n vào thu?c tính
L?i ID:235295
287234 Kh?c ph?c: Không có d?c thanh cu?n trong DTS năng đ?ng h?p tho?i thu?c tính tác v? thu?c tính Box
L?i ID:235326
299543 Kh?c ph?c: Kích ActiveX bi?n đ?i ch?c năng không ho?t n?u LastRow tùy ch?n trong nhi?m v? d? li?u bi?n đ?i DTS là nh? hơn ho?c b?ng s? lư?ng th?c t? c?a ngu?n hàng b?ng
L?i ID:235343, 353327, 353326
272737 Kh?c ph?c: SQL Server Profiler t?o ra l?i khi đ?c t?p tin d?u v?t mà vư?t quá 1023 SPID
L?i ID:235348
290369 Kh?c ph?c: B?n c?p nh?t m?i c?t m?i vào h?p nh?t xu?t b?n bài vi?t không đư?c Replicated
L?i ID:235377
301579 Kh?c ph?c: "L?i không xác đ?nh" nêu ra khi làm vi?c v?i DTS gói trên b?n đ?a hoá SQL Server 2000
L?i ID:235391
299323 Kh?c ph?c: DBCC CHECKTABLE có th? th?t b?i n?u tham nh?ng t?n t?i trong ch? s?
L?i ID:235394
299362 Kh?c ph?c: Chuy?n đ?i d? ph?ng c?a m?t máy ch? ?o SQL gây ra v?n đ? v?i ho?t đ?ng thư m?c h?i nh?p
L?i ID:235408
295051 Kh?c ph?c: Thay đ?i tài kho?n máy ch? SQL đ? không qu?n tr? cho toàn văn b?n t?m ki?m làm cho hi?n t?i catalog không s? d?ng đư?c
L?i ID:235412
295461 Kh?c ph?c: Profiler không b?t đ?u d?u v?t m?i khi bi?n môi trư?ng ngư?i dùng đ? b? thay đ?i
L?i ID:235435
292237 Kh?c ph?c: xp_startmail hi?n không b?t đ?u Default Profile trên trư?ng h?p Nondefault
L?i ID:235489
271945 Kh?c ph?c: SQL Agent g?n k? t? b? c?t xén đ? t?p tin đ?u ra
L?i ID:235494
287405 Kh?c ph?c: Truy c?p vi ph?m x?y ra khi b?n s? d?ng các ti?n ích máy ch? m?ng mà không c?n quy?n qu?n tr? trên máy tính
L?i ID:235501
290055 Kh?c ph?c: Thông báo l?i: "quá tr?nh này không th? thêm hàng đ?i thông đi?p đ? thông báo. Bư?c đ?u không thành công"
L?i ID:235508
285290 Kh?c ph?c: Ph?c t?p ANSI tham gia truy v?n v?i phân ph?i truy v?n có th? gây ra hành vi vi ph?m x? l? truy c?p
L?i ID:235565
298835 Kh?c ph?c: Xóa t? phân vùng xem đó ch?a văn b?n ho?c h?nh ?nh d? li?u có th? gây ra l?i
L?i ID:235577
299857 Kh?c ph?c: Kích ho?t có th? không cháy n?u nhà đi?u hành truy v?n có k? ho?ch s? d?ng liên t?c quét
L?i ID:235592
284440 Kh?c ph?c: UPDATE v?i tuyên b? trư?ng h?p s? d?ng NEWID() ch?c năng gây ra l?i 8951, 8952, 8955 và 8956
L?i ID:235596
286503 Kh?c ph?c: Tùy ch?n xu?t b?n vô hi?u khi t?o thu?t s? ?n ph?m đưa ra t? DTS thu?t s? chuy?n nh?p/xu?t chuy?n
L?i ID:235696
295114 Kh?c ph?c: Ch?n * t? SYSINDEXES trên m?t cơ s? d? li?u nâng c?p t? SQL Server 7.0 có th? gây ra m?t s? vi ph?m truy c?p
L?i ID:235700
287167 Kh?c ph?c: M?t s? th?t b?i t?m ki?m văn b?n đ?y đ? không đ?t @@ l?i
L?i ID:235701
291276 Kh?c ph?c: Startup th? t?c đư?c lưu tr? không th?c thi v?i AWE h? tr? đư?c kích ho?t
L?i ID:235717
297369 Kh?c ph?c: Không đúng l?i x?y ra khi b?n thêm Merge bài cho m?t ?n ph?m v?i thuê bao không đ?ng b?
L?i ID:235751
289878 Kh?c ph?c: Khóa trên t?p tin tiêu đ? trang đư?c báo cáo không chính xác
L?i ID:235754
291001 INF: Làm th? nào đ? s? d?ng sp_scriptdynamicupdproc đ? c?i thi?n các hi?u su?t c?a C?p Nh?t th? Custom t?c trong SQL Server 2000 nhân r?ng giao d?ch
L?i ID:235838
278978 Kh?c ph?c: Ch?n có th? không tr? v? t?t c? các hàng n?u nó có ch?a m?t s? lư?ng l?n c?a giá tr? trong m?t m?nh đ? IN trên m?t c?t s?
L?i ID:235843
286750 Kh?c ph?c: Truy?n d? li?u b?ng cách s? d?ng tr?nh đi?u khi?n ODBC cho SQL Server Fails
L?i ID:235865
295002 Kh?c ph?c: SQL Server 2000 Setup không cài đ?t t?p tr? giúp tr?nh đi?u khi?n máy bay ph?n l?c
L?i ID:235883
286773 Kh?c ph?c: Hành DTS FTP Task không x? như k? v?ng n?u đ?a đi?m là ra kh?i không gian ho?c t?p đích t?n t?i
L?i ID:235884
293223 Kh?c ph?c: V?n đ? ti?t ki?m DTS gói Visual Basic t?p tin b?ng cách s? d?ng DTS giao
L?i ID:235895
287713 Kh?c ph?c: V?n đ? v?i giao di?n ngư?i dùng DTS ch? đi?m tr? giúp
L?i ID:235974
295027 INF: H?n ch? h? tr? cho Savepoint trong các giao d?ch đư?c phân ph?i trong SQL Server 2000 Service Pack 1
L?i ID:236001
276043 Kh?c ph?c: Thông báo l?i 5180 có th? x?y ra khi b?n truy xu?t d? li?u h?nh ?nh ho?c văn b?n
L?i ID:236010
300172 Có s?a ch?a: sp_addmergearticle th? th?t b?i v?i l?i 20009 n?u bài đăng theo chi?u d?c đư?c l?c
L?i ID:236030
299462 Kh?c ph?c: Dump các c?u trúc n?i b? trong khi ngư?i dùng k?t n?i ho?c ng?t k?t n?i có th? gây ra truy c?p ph?m
L?i ID:236045
295466 Kh?c ph?c: Ái l?c m?t n? tùy ch?n trong sp_configure hi?n không h? tr? 32 Processors
L?i ID:236046
299466 Kh?c ph?c: Ch?y Stack Dumper gây r? r? b? nh? ?o byte
L?i ID:236053
294311 Kh?c ph?c: Kích ho?t không tr? l?i d? ki?n trùng l?p phím chèn l?i khách hàng
L?i ID:236072
292454 Kh?c ph?c: Update Queries v?i OpenXML b?ng bí danh nguyên nhân vi ph?m truy c?p
L?i ID:236087
274224 Kh?c ph?c: S? d?ng SQL Server 2000 Merge mô-đun có th? d?n đ?n khó hi?u tin nh?n
L?i ID:236107
274329 Kh?c ph?c: T?i ưu hóa ch?m đ? t?o ra truy v?n lên k? ho?ch cho các truy v?n ph?c t?p mà có nhi?u tham gia và Semi-Joins
L?i ID:236111
294388 Kh?c ph?c: Giá tr? đ?ng k? đ?c Perflib ch?m d?t SQL Server Startup ngo?i tr? gây t? vong
L?i ID:236112
274330 Kh?c ph?c: G?i t?p m? như ph?n đính kèm trong SQL thư th?t b?i v?i l?i 18025
L?i ID:236115
290082 Kh?c ph?c: Th?t b?i trong vi?c kh?ng đ?nh bán l? phía máy ch? t?i sao nhân b?n h?p nh?t v?i SQL Server CE khách hàng
L?i ID:236124
286268 Kh?c ph?c: Ngư?i dùng và m?t kh?u ch? s? h?u là m? đi khi b?n ti?t ki?m m?t gói như m?t t?p tin b?ng cách s? d?ng DTSWIZ
L?i ID:236129
295551 Kh?c ph?c: Văn b?n dán ? c?a s? k?t qu? phân tích truy v?n là không th? nh?n th?y
L?i ID:236137
286234 Kh?c ph?c: Suboptimal th?c hi?n k? ho?ch v? m?t C?p Nh?t gián ti?p cho m?t l?n xem đư?c đánh ch? m?c
L?i ID:236142
285006 Kh?c ph?c: XML phân tích cú pháp l?i 6603 ho?c c?t ng?n d? li?u văn b?n v?i OPENXML
L?i ID:236167
274266 Kh?c ph?c: Truy v?n s?a đ?i d? li?u v?i m?t Subquery riêng bi?t trên m?t cái nh?n có th? gây ra l?i 3624
L?i ID:236173
298830 Kh?c ph?c: Thông báo l?i: "không th? kh?i đ?ng 'Config XML support trong IIS cho SQL Server'"
L?i ID:236178
275900 Kh?c ph?c: Truy v?n máy ch? đư?c liên k?t v?i d?u n?i t?i kho?n như th? có th? ch?y ch?m
L?i ID:236191
280744 Kh?c ph?c: Update truy v?n tr? v? l?i 1903 n?u t?m th?i Composite đánh ch? m?c trên 900 byte
L?i ID:236195
300500 Kh?c ph?c: Máy ch? tên là không đư?c dân cư ? phía khách hàng (giao di?n ngư?i dùng ho?c t?p tin) trong SQL Server Profiler
L?i ID:236220
288340 Kh?c ph?c: L?i trong bi?n đ?i suy ch?c năng đang đăng nh?p khi h? nên b? qua
L?i ID:236230
290080 Kh?c ph?c: Kh?ng đ?nh x?y ra khi b?n c? g?ng làm thay đ?i cơ s? d? li?u và d?u v?t c? 902 đư?c kích ho?t
L?i ID:236233
290083 Kh?c ph?c: FOR XML r? ràng: xung đ?t thu?c tính trong xmltext không ghi đè N?u xmltext ch?a DBCS
L?i ID:236274
293155 Kh?c ph?c: BCP v?i đ?nh d?ng t?p tin và thông s? -R b? qua thi?t l?p trong khu v?c
L?i ID:236293
278509 Kh?c ph?c: B? qua các đ?i l? phân ph?i m? đ?nh danh trích d?n tùy ch?n trên ban đ?u đ?ng b? đ? Oracle ngư?i đăng kí
L?i ID:236309
274773 Kh?c ph?c: N?u b?n thay đ?i Windows Security Windows/SQL b?o m?t m?t kh?u SA là tr?ng
L?i ID:236325
276329 Kh?c ph?c: Ph?c t?p riêng bi?t ho?c nhóm theo truy v?n có th? tr? l?i k?t qu? b?t ng? v?i k? ho?ch th?c hi?n song song
L?i ID:236329
290415 Kh?c ph?c: S? d?ng các nhà cung c?p máy bay ph?n l?c đ? truy v?n m?t t?p tin văn b?n liên k?t v?i máy ch? t? SQL Server có th? r?t ch?m
L?i ID:236374
290351 Kh?c ph?c: SQL Server kh?ng đ?nh trong giao d?ch phân ph?i
L?i ID:236375
289893 Kh?c ph?c: Th?i gian hi?n t?i hàng n?u có s?n ph?m nào đư?c thay th? b?i liên ti?p trư?c tiên trong Bulk Copy
L?i ID:236394
293464 Kh?c ph?c: Merge nhân r?ng không đăng nh?p cu?c xung đ?t sau khi đ? liên t?c thêm và th? c?t
L?i ID:236400
275901 Kh?c ph?c: SQL RPC đó tăng l?i s? Mask @@ l?i v?i Msg 7221
L?i ID:236421
300183 Kh?c ph?c: SQL máy ch? tài nguyên c?m không đi tr?c tuy?n cho đ?n khi kh?i đ?ng l?i d?ch v? c?m
L?i ID:236443
279296 Kh?c ph?c: B?ng cách s? d?ng ALTER TABLE thay đ?i c?t lo?i có th? d?n đ?n giá tr? NULL b?t ng? trên CHÈN
L?i ID:236453
280294 Kh?c ph?c: SQL Server ODBC Driver Reuses không chính xác thông s? chi?u dài
L?i ID:236456
294420 Kh?c ph?c: Logreader Fails đ? ch?n văn b?n d? li?u đó đư?c đưa vào b?i SQL Server 6,5 Bcp Utility
L?i ID:236457
277640 Kh?c ph?c: T? ch?i d?ch v? t?n công v?i NULL byte trong yêu c?u c?a RPC
298012 Sai d?ng RPC yêu c?u có th? gây ra v?n đ? d?ch v?
L?i ID:236561
295373 Kh?c ph?c: T?o ch? s? song song có th? th?t b?i v?i Deadlock ngày Sysindexes
L?i ID:236588
279659 Kh?c ph?c: SQL Server 2000 m?t lâu hơn n?a đ? biên d?ch truy v?n đ?i v?i đ?a phương Partitioned xem hơn so v?i SQL Server 7.0
L?i ID:236595
288957 Kh?c ph?c: Nhi?u cu?c g?i đ?n m?t ngư?i s? d?ng đ?nh ngh?a ch?c năng trong d?ng qu? h?p t? ch?c năng có th? tr? l?i không chính xác k?t qu?
L?i ID:236625
267953 Kh?c ph?c: Interleaving chu?n b? và phi th? th?c th?c hi?n c?a truy v?n có th? gây ra Recompile Loop
L?i ID:236630
290353 Kh?c ph?c: Đang C?p Nh?t xem d?a trên Partitioned View có th? d?n đ?n kh?ng đ?nh
L?i ID:236633
293329 Kh?c ph?c: G?n cơ s? d? li?u t?p tin đư?c lưu trong thư m?c đ?a khác nhau thông qua SQL Enterprise Manager
L?i ID:236658
301627 Kh?c ph?c: Thông báo l?i: "ICE03 không h?p l? m?u chu?i" báo cáo c?a MSIVal2
L?i ID:236652
281293 Kh?c ph?c: SQL Mail 2000 nhu c?u khách hàng Microsoft Outlook 2000
L?i ID:236682
297104 Kh?c ph?c: Sao lưu ho?c khôi ph?c b?ng cách s? d?ng các b?n ghi c?a giao d?ch l?n có th? tr? l?i l?i 3241
L?i ID:236752
293784 Kh?c ph?c: Không th? th? m?t c?a hàng khi đ?a có b? đ?y
L?i ID:236753
278698 Kh?c ph?c: S? vi ph?m truy c?p ngo?i l? g?p ph?i trong th?i gian biên d?ch c?a Hash tr?n đ?u nhóm k? ho?ch
L?i ID:236765
279295 Kh?c ph?c: Song song thành l?p ch? m?c trên l?n SMP ph?n c?ng có th? gây ra hành vi vi ph?m x? l? truy c?p
L?i ID:300104
286775 Kh?c ph?c: T?o m?t ?n ph?m t? trong DTSWIZ không thành công v?i "l?i 496: General l?i" thông báo l?i
L?i ID:300108
293489 Kh?c ph?c: Nhân r?ng Merge v?i đ?ng b? l?c có th? gây ra MMC đ? Fail
L?i ID:350775
279183 Kh?c ph?c: K?ch b?n đ?i tư?ng v?i m?t s? thu?c tính m? r?ng có th? gây ra ngo?i l?
L?i ID:350799
279293 Kh?c ph?c: Trư?ng h?p s? d?ng thích v?i s?n ph?m nào chu?i có th? d?n đ?n s? vi ph?m truy c?p hay b?t thư?ng máy ch? t?t máy
L?i ID:350879
279123 Kh?c ph?c: SQL Server 2000 Uninstallation có th? phá v? SQL Server CE Replication
L?i ID:350886, 236168
292456 Kh?c ph?c: GetColumnInfo tr? v? sai c?t thông tin
L?i ID:350894
294783 Kh?c ph?c: Thêm m?t c?t m?t bài báo đư?c thêm vào t?ng bư?c trư?c đ? ?nh ch?p th? h? Fails
L?i ID:350896
299914 Kh?c ph?c: Th?c hi?n t?i ho?c MIN h?p t? các ch?c năng trên c?t v?i gi? thuy?t c?m Index có th? d?n đ?n CPU SPIN
L?i ID:350899
299470 Kh?c ph?c: Ch?n v?i khác bi?t và t? tham gia v?ng l?p có th? gây ra các thông báo l?i 1203
L?i ID:350911
292637 Kh?c ph?c: K? t? Unicode chu?i dài hơn b?y byte t?i m?t kho?n như c?t ng?n trong th?c hi?n k? ho?ch
L?i ID:350912
288174 Kh?c ph?c: S?a đ?i m?t b?ng v?i DRI Cascade đó tham gia vào m?t l?n xem đư?c đánh ch? m?c có th? gây ra Msg 8624
L?i ID:350933
287401 Kh?c ph?c: Không th? s? d?ng GOTO trong m?t th?c thi nhi?m v? SQL c?a m?t gói DTS
L?i ID:350958
297156 Kh?c ph?c: Snapshot đ?i l? l?i x?y ra trong khi thêm b?ng v?i m?t không gian trong tên cho m?t ?n ph?m hi?n có Merge
L?i ID:350970
300217 Kh?c ph?c: "C?p Nh?t ch? s? trong n?n" Option trong thay đ?i theo d?i có th? không tác n?u phát r?t th?p đ?a không gian hi?n
L?i ID:350984
300037 Kh?c ph?c: L?i 229 "EXECUTE permission denied vào đ?i tư?ng xp_mapdown_bitmap" ngày nh?p xu?t b?n b?ng
L?i ID:351022
285979 Kh?c ph?c: Thay đ?i t? kh?i đ?ng tùy ch?n cho đư?c đ?t tên theo trư?ng h?p thay đ?i t? kh?i đ?ng cài đ?t cho các trư?ng h?p m?c đ?nh
L?i ID:351023
303119 Kh?c ph?c: Nâng c?p lên c?m máy ch? SQL 2000 không thêm t?t c? các ngu?n tài nguyên máy ch? SQL ph? thu?c
L?i ID:351025
279338 Kh?c ph?c: DBCC CHECKCONSTRAINTS không x? l? tên v?i k? t? đ?c bi?t
L?i ID:351080
291275 Kh?c ph?c: sp_replsetoriginator có th? t?o ra ph?m truy c?p trong hai chi?u sao nhân b?n giao d?ch
L?i ID:351081
290592 Kh?c ph?c: Văn b?n đ?y đ? hàng thi?u sau khi thu th?p d? li?u nh? đ?y đ? đ?a
L?i ID:351097
295030 Kh?c ph?c: Ch? s? đi?u ch?nh th?c hi?n thu?t s? có th? t?o ra n?i đi?m ngo?i l?
L?i ID:351119
299382 Kh?c ph?c: Zero không chính xác đ? lo?i b? kh?i các c?t nh? phân trong SQL Profiler
L?i ID:351128
279804 Kh?c ph?c: CHÈN tuyên b? không chính xác xung đ?t v?i h?n ch?
L?i ID:351140
279867 Kh?c ph?c: Báo cáo b?o tr? g?i qua E-mail đ? đi?u hành không thành công trong k? ho?ch b?o tr?
L?i ID:351147
282416 Kh?c ph?c: M? thư m?c cơ s? d? li?u trong SQL Server Enterprise Manager 2000 m?t m?t th?i gian dài
L?i ID:351185
293345 Kh?c ph?c: ANSI k?ch b?n t? h? sơ không th? m? trong truy v?n Analyzer
L?i ID:351188, 351189
280380 Kh?c ph?c: Có th? khai thác l?i tràn b? đ?m v?i m? r?ng th? t?c đư?c lưu tr?
L?i ID:351196
280846 Kh?c ph?c: Merge Snapshot đ?i l? May Fail v?i thông báo l?i cú pháp khi đư?c xu?t b?n b?ng ch?a tính c?t
L?i ID:351222
282455 Kh?c ph?c: SQL Server không b?t đ?u khi máy tính g?n bó v?i 48 ho?c nhi?u ? c?m đ?a ch?
L?i ID:351225
282243 Kh?c ph?c: K?t qu? không chính xác v?i tham gia c?a c?t chuy?n đ?i sang nh? phân
L?i ID:351229
295039 Kh?c ph?c: Kh?ng đ?nh nêu ra khi xoá b? đư?c th?c hi?n trên m?t b?ng đ? tham gia v?i m?t l?n xem
L?i ID:351230
288996 Kh?c ph?c: H? th?ng xem Sysopentapes có th? b? r?t
L?i ID:351235
289551 Kh?c ph?c: T?o t?p l?nh SQL trong qu?n l? doanh nghi?p Generates script theo th? t? sai n?u b?ng có ch?c năng User-Defined như tính c?t
L?i ID:351242
293761 Kh?c ph?c: Nhân năng đ?ng l?c b?ng không r?ng d? li?u t? gia nh?p b?ng cho SQL Server CE ngư?i đăng kí
L?i ID:351243
287606 Kh?c ph?c: Không phù doanh nghi?p qu?n l? báo cáo b?ng kích thư?c r?ng là h?p so v?i sp_spaceused
L?i ID:351259
286255 Kh?c ph?c: Liên minh truy v?n Returns thông báo l?i x? l? truy v?n n?i b? 8623
L?i ID:351266
290642 Kh?c ph?c: T?n t?i v?i đ?y đ? tham gia bên ngoài có th? t?o ra s? vi ph?m truy c?p
L?i ID:351268, 351286
281843 Kh?c ph?c: SQLDMO GetProcessInputBuffer tr? v? k?t qu? không chính xác
L?i ID:351300
294970 Kh?c ph?c: Phân ph?i tác nhân th?t b?i v?i l?i cú pháp v?i đ?n bù cho l?nh cho x?p hàng đ?i C?p Nh?t ngư?i đăng kí
L?i ID:351305
286249 Kh?c ph?c: Ph?c t?p Update tuyên b? tr? v? 8624 SQL Server l?i n?i b?
L?i ID:351307
299366 Kh?c ph?c: G?i th? t?c đư?c lưu tr? t? xa bên trong th? t?c đư?c lưu tr? đ?a phương trong khi đi qua văn b?n tham s? nguyên nhân AV
L?i ID:351327
294415 Kh?c ph?c: Tài nguyên nào không chuy?n đ?i d? ph?ng ngay n?u m?t l?i là g?p ph?i b?i DLL tài nguyên
L?i ID:351328
295032 Kh?c ph?c: Công vi?c bư?c không thành công n?u đ?u tiên CHÈN c?a Batch công vi?c g?p m?t l?i 3604 Msg
L?i ID:351337
295325 Kh?c ph?c: Nhân r?ng ? Th? Nh? K? Collation không thành công v?i thông báo l?i: "l?i 21112: '-PollingInterval' không ph?i là m?t tham s? h?p l? cho đ?i l? Reader đăng nh?p"
L?i ID:351342
281238 Kh?c ph?c: xp_findnextmsg không tr? v? m?t giá tr? cho @ msg_id tham s? ngày đ?u ra
L?i ID:351343
281239 Kh?c ph?c: xp_findnextmsg Returns nhi?u hàng khi không có tham s? đư?c quy đ?nh
L?i ID:351363
282229 Kh?c ph?c: SP_OA th? t?c r? r? b? nh? và gây ra nhi?u l?i
L?i ID:351373
284228 INF: M?i water c? đ? nâng cao nhân r?ng th? t?c đư?c lưu tr?
L?i ID:351375
282279 Kh?c ph?c: Th?c hi?n c?a sp_OACreate trên COM đ?i tư?ng mà không có lo?i thông tin gây ra máy ch? Shut Down
L?i ID:351376
286565 Kh?c ph?c: SQL Server quy tr?nh ch?m d?t c? g?ng thi?t l?p l?i t? m?t sp_OA d?a Batch
L?i ID:351394, 352221
288122 Kh?c ph?c: Lock màn h?nh s? d?ng quá nhi?u CPU
L?i ID:351407
288189 Kh?c ph?c: DTS FTP nhi?m v? có th? không t?i các t?p tin sau khi m?t v?n đ? m?ng
L?i ID:351431
299361 Kh?c ph?c: Timestamp c?t c?t ng?n khi sao chép v?i Sybase b?ng cách s? d?ng nhà cung c?p Merant OLEDB
L?i ID:351441
283825 Kh?c ph?c: DBCC DBREINDEX không gi? b?n g?c Fillfactor
L?i ID:351450, 352729
293328 Kh?c ph?c: Update truy v?n không th?c hi?n m?t cách chính xác
L?i ID:351471
292455 Kh?c ph?c: OSQL không hi?n th? tên c?t cho truy v?n
L?i ID:351474
289149 Kh?c ph?c: M?t truy v?n s? d?ng băm phù h?p các đ?i có th? th?t b?i v?i thông báo l?i 8630
L?i ID:351486
299865 Kh?c ph?c: DMO BulkCopy không sao chép d? li?u khi c?t tên ch?a k? t? v? tr?
L?i ID:351502
286253 Kh?c ph?c: Nhi?u vi?c làm đ?i l? SQL đưa ra cùng m?t lúc có th? th?t b?i v?i thông báo l?i ch?a khóa chính
L?i ID:351513
286788 Kh?c ph?c: Server Side con tr? chu?t có th? tr? l?i không chính xác k?t qu?
L?i ID:351566
282982 Kh?c ph?c: Suboptimal hi?u su?t b?ng cách s? d?ng m?t con tr? đ? c?p nh?t m?t đ?ng tham gia trong m?t giao di?n l?p ch? m?c
L?i ID:351620
291780 Kh?c ph?c: DTS chuy?n các đ?i tư?ng có th? không n?u không có ph? thu?c vào các đ?i tư?ng trong th? t? ch? cái
L?i ID:351634, 351180
290917 Kh?c ph?c: Không chính xác nh?n d?ng Values sau khi th?t b?i trong vi?c t?o ra các ch? m?c duy nh?t
L?i ID:351653
290643 Kh?c ph?c: Microsoft t?m ki?m d?ch v? không th? d?ng l?i trong th?i gian l?n dân
L?i ID:351658
299544 Kh?c ph?c: Tương quan Subquery có ch?a t?t c? các công đoàn có th? gây ra s? vi ph?m truy c?p
L?i ID:351669
294459 Kh?c ph?c: Có th? không s? d?ng Four-Part tên đ? truy v?n Oracle b?ng n?u tên ch?a ch? thư?ng k? t?
L?i ID:351682
290058 Kh?c ph?c: Th? t?c SQL thư có th? không liên t?c th?t b?i v?i l?i 0x8004010f
L?i ID:351686
286774 Kh?c ph?c: SQL Server 2000 c?m Setup không thành công v?i "Đi?m nh?p c?nh cho DllCNVREM.dll không t?m th?y" l?i thông đi?p
L?i ID:351698
293758 Kh?c ph?c: Nullability thay đ?i không Handled b?i SQL Server v?i liên k?t v?i máy ch? truy v?n đ? DB2
L?i ID:351714
285952 Kh?c ph?c: NO_TRUNCATE có th? thêm vào b?n sao lưu tuyên b? đăng nh?p khi b?n th?c hi?n m?t sao lưu đăng nh?p t? SEM
L?i ID:351729
291376 Kh?c ph?c: Không th? s? d?ng năng đ?ng SQL phát bi?u trong OPENQUERY
L?i ID:351736
295053 Kh?c ph?c: OPENXML có th? r? r? Worktables trong b? nh?
L?i ID:351754
289880 Kh?c ph?c: SQL Server kh?ng đ?nh s? th?t b?i Occurs n?u ph?c h?i mô h?nh c?a TempDB không ph?i là đơn gi?n
L?i ID:351761
285870 Kh?c ph?c: Update t? tham gia có th? C?p Nh?t không chính xác s? lư?ng hàng
L?i ID:351773
292755 Kh?c ph?c: Truy v?n văn b?n đ?y đ? có th? g?i l?i thông báo l?i "L?i không xác đ?nh"
L?i ID:351791
290921 Kh?c ph?c: Thư?ng và ch?c năng th?p tr? l?i siêu d? li?u chi?u dài n?u như DBCS đư?c s? d?ng
L?i ID:351797
289739 Kh?c ph?c: Truy v?n đư?c phân ph?i v?i nhà cung c?p Optika có th? tr? l?i k?t qu? không chính xác
L?i ID:351829
275145 Kh?c ph?c: Ch? có m?t SQL Server Performance t?nh tr?ng c?nh báo đư?c coi là ho?t đ?ng
L?i ID:351866, 351704
295034 Kh?c ph?c: Microsoft nguyên nhân có th? t?m ki?m d?ch v? 100% CPU Usage n?u BUILTIN\Administrators đăng nh?p đư?c l?y ra
L?i ID:351892
286737 Kh?c ph?c: FetchBufferSize l?n hơn s? lư?ng nh?t đ?nh không chuy?n t?t c? các hàng và không tr? v? m?t l?i
L?i ID:351894
280720 Kh?c ph?c: xp_sendmail Generates UNICODE CSV File đ?nh d?ng
L?i ID:351901
289475 Kh?c ph?c: SQLAgent không chính xác s? d?ng TLSAlloc cho Transact-SQL công vi?c gây ra t?t c? các TLS khe đ? đư?c h?t
L?i ID:351918
295037 Kh?c ph?c: MERGE UNION không đư?c s? d?ng v?i m?t s? l?n các đi?u kho?n liên hi?p
L?i ID:351920
290085 Kh?c ph?c: M? r?ng th? t?c lưu tr? "xp_logevent" t?o ra m?t s? vi ph?m truy c?p khi đư?c đưa ra quá l?n m?t tham s?
L?i ID:351927
294338 Kh?c ph?c: xp_enumgroups t?o ra m?t s? vi ph?m truy c?p khi thông qua m?t tham s? l?n
L?i ID:351939
286749 Kh?c ph?c: Sáng t?o b?ng, hàng chèn và ch? s? sáng t?o bên trong giao d?ch, theo sau là b? sung các h?n ch? có th? k?t qu? trong s? đ?ng b? l?i
L?i ID:351941
293292 Kh?c ph?c: DBCC CHECKDB th? s?n xu?t m?t s? vi ph?m truy c?p khi cơ s? d? li?u đang dùng
L?i ID:351948
290644 Kh?c ph?c: Truy c?p DTSRun.exe nguyên nhân hành vi vi ph?m trên SMP máy tính
L?i ID:351952
290739 Kh?c ph?c: Iterating thông qua SQL thư b?ng cách s? d?ng kéo dài th? t?c ph?i m?t lâu hơn trong SQL Server 2000
L?i ID:351953
290210 Kh?c ph?c: Lo?i b? các văn b?n đ?y đ? ch? s? có th? không chính xác lo?i b? hàng t? sysdepends h? th?ng b?ng
L?i ID:351984
299448 Kh?c ph?c: Subquery tham kh?o bàn không có s? li?u th?ng kê và tr? v? r?ng thi?t l?p k?t qu? có th? gây ra AV
L?i ID:351990
291851 Kh?c ph?c: Merge nhân r?ng lưu tr? th? t?c có th? Scripted không chính xác khi an bài c?n trong hai ?n ph?m
L?i ID:352016
299937 Kh?c ph?c: Thay đ?i đư?c đánh ch? m?c xem bài c?a m?t ?n ph?m giao d?ch không đư?c lưu
L?i ID:352024
298402 INF: S? hi?u bi?t làm th? nào đ? thi?t l?p tùy ch?n I/O Affinity máy ch? SQL
L?i ID:352036
289691 Kh?c ph?c: Đang Sysprocesses không chính xác hi?n cu?n ngư?c tr?ng thái m?c dù giao d?ch là không lăn tr? l?i
L?i ID:352038
303224 Kh?c ph?c: S? d?ng thu?t s? cơ s? d? li?u b?n sao chép m?t cơ s? d? li?u vô hi?u hóa toàn văn b?n đánh ch? m?c trên cơ s? d? li?u ngu?n
L?i ID:352051
299787 Kh?c ph?c: Sai l?ch sao nhân b?n th?ng kê trong t?p tin đ?u ra khi ch?y tác nhân liên t?c
L?i ID:352074
290077 Kh?c ph?c: DTS theo l?ch tr?nh công vi?c không hoàn t?t sau khi l?n đ?u tiên ch?y
L?i ID:352077
291540 Kh?c ph?c: thay v? Triggers r?ng nguyên nhân bàn làm vi?c s? d?ng m?t Memory Leak
L?i ID:352081
300272 Kh?c ph?c: Chuy?n giao m?t l?n xem có ch?a m?t UDF b?i b?ng cách s? d?ng DTS xu?t kh?u d? li?u l?i v?i Error 208
L?i ID:352082
300194 Kh?c ph?c: L?i 644 b?ng cách s? d?ng hai ch? s? trên m?t c?t v?i ch? hoa s? thích lo?i đ?t hàng
L?i ID:352091
288426 Kh?c ph?c: Thông báo kích ho?t không chính xác khi an ninh ki?m đư?c kích ho?t
L?i ID:352092
295045 Kh?c ph?c: Ch?n khác bi?t tr? v? k?t qu? không chính xác trong SQL_Latin1_General_Pref_Cp1_CI_AS Collation
L?i ID:352098
290918 Kh?c ph?c: Hành vi không đúng c?a gi?ng như [–] khi s? d?ng m?t ch? s?
L?i ID:352099
294929 Kh?c ph?c: MSDE cài đ?t ch?a bi?u tư?ng sai cho ngư?i qu?n l? d?ch v?
L?i ID:352114
299889 Kh?c ph?c: Dân s? đ?y đ? có th? không đ?y đ? n?u d?ch v? t?m ki?m c?a Microsoft Stopped và Restarted
L?i ID:352142
289472 Kh?c ph?c: Ngo?i l? SQLAgent x?y ra khi h? th?ng duy tr? 613, 2661 ho?c 4709 Jobs
L?i ID:352148
290413 Kh?c ph?c: DB-thư vi?n sp_cursor th?t b?i v?i thông báo l?i 16933 n?u Bracketed đ?nh danh đư?c thông qua v?i tham s? Tablename
L?i ID:352211
290645 Kh?c ph?c: SQL Server ho?t đ?ng thư m?c đăng k? luôn luôn báo cáo thành công
L?i ID:352213
300180 Kh?c ph?c: sp_MSexpandnotbelongs có th? đư?c g?i là lúc do nhà xu?t b?n đ? đánh giá không h?p l? c?a tham gia l?c
L?i ID:352217
292761 Kh?c ph?c: xp_startmail thông báo l?i không ch? ra v?n đ?
L?i ID:352230
302421 Kh?c ph?c: Truy v?n ban hành ch?ng l?i hai th? hi?n c?a cùng m?t b?ng có th? gây ra m?t s? vi ph?m truy c?p
L?i ID:352255
292737 Kh?c ph?c: Kéo và th? đ?i tư?ng lo?i nút đ? tr?nh biên t?p trong truy v?n Analyzer tr? v? thông báo l?i
L?i ID:352264
291274 Kh?c ph?c: Tương quan Subquery trên Partitioned l?n xem các ho?t đ?ng văn b?n có th? gây ra s? vi ph?m truy c?p
L?i ID:352271
291273 Kh?c ph?c: SQLMail không chính xác s? d?ng c?u h?nh thư m?c đ?nh
L?i ID:352297
293166 Kh?c ph?c: Tháng năm ho?t đ?ng song song s?a đ?i Spin c? g?ng phát hành khóa
L?i ID:352303
294999 Kh?c ph?c: SQL Server không b?t đ?u v?i \f tùy ch?n trên các máy tính v?i nhi?u CPU
L?i ID:352312
290814 Kh?c ph?c: xp_readmail r? r? b? nh? n?u thư ch?a t?p tin đính kèm
L?i ID:352320
293430 Kh?c ph?c: SEM m?i c?a máy ch? SQL đăng k? b?ng cách s? d?ng dài tên h? ph?c v? không thành công v?i s? vi ph?m truy c?p
L?i ID:352326
298803 Kh?c ph?c: Liên hi?p v?i Subquery có th? t?o ra m?t s? vi ph?m truy c?p
L?i ID:352345
291566 Kh?c ph?c: Song song k? ho?ch cho Index Creation of Non-Clustered ch? s? có th? k?t qu? trong vi?c s? d?ng c?a các trang mà đư?c c?p không phát
L?i ID:352358
300056 Kh?c ph?c: Merge siêu d? li?u s?ch có th? làm cho thuê bao c?a giao d?ch đăng nh?p đ? phát tri?n nhanh chóng
L?i ID:352372
292753 Kh?c ph?c: M?t s? đ?i tư?ng tr?nh duy?t thư m?c không th? đư?c Scripted
L?i ID:352404
291235 Kh?c ph?c: Truy v?n Analyzer treo c?ng sau khi b?n kéo && th? các t?p tin vào tr?nh so?n th?o truy v?n và b?n đóng m?t trong các c?a s? m?i đư?c thành l?p
L?i ID:352492
296685 Kh?c ph?c: Không th? th?c thi ch?n COUNT(*) ch?ng l?i DB2 trên các máy tính l?n s? d?ng b?n ph?n tên
L?i ID:352500, 351440
288330 Kh?c ph?c: Nhi?m v? FTP trong DTS xoá t?p tin t? thư m?c đích sau khi hoàn t?t các gói ph?n m?m th?c hi?n
L?i ID:352501
294902 Kh?c ph?c: Quay ngư?c l?i đ? Savepoint nguyên nhân kh?ng đ?nh và l?i
L?i ID:352555
295022 Kh?c ph?c: Sqlmaint.exe là không có s?n v?i MSDE 2000
L?i ID:352575, 352695
293232 Kh?c ph?c: Không b? phát hi?n Deadlock x?y ra khi ch? s? h?u Lock là ch? đ?i ngày CXPACKET
L?i ID:352606
299602 Kh?c ph?c: M? r?ng th? t?c lưu tr? xp_sendmail Does không x? l? các DBCS đúng
L?i ID:352608
295459 Kh?c ph?c: sp_helptext th?t b?i v?i l?i tham s? đ? dài không h?p l?
L?i ID:352640
286286 Kh?c ph?c: Giao d?ch gây ra LOCK_TIMEOUT đ? cu?n l?i và @@ l?i không n?m b?t l?i 1222
L?i ID:352700
294874 Kh?c ph?c: S? k?t h?p c?a nhi?u t?n t?i, OR, và m?nh đ? Subquery có th? đưa ra m?t k? ho?ch Sub-Optimal
L?i ID:352705
294787 Kh?c ph?c: C?p Nh?t k? ho?ch v?i ngư?i dùng xác đ?nh ch?c năng có th? không t?m th?y m?t k? ho?ch
L?i ID:352735
293632 Kh?c ph?c: EventSubClass c?t không đúng cho b? t?c chu?i s? ki?n
L?i ID:352765, 353201
298951 Kh?c ph?c: Snapshot đ?i l? cho công b? h?p nh?t có th? th?t b?i v?i l?i 107
L?i ID:352793
293484 Kh?c ph?c: K? l?c không chính xác s? b? xóa ho?c C?p Nh?t khi m?t nhóm Index là theo th? t? gi?m d?n
L?i ID:352799
295644 Kh?c ph?c: Giao d?ch đăng nh?p Restores có th? th?t b?i v?i l?i 3456
L?i ID:352807
295046 Kh?c ph?c: OLE t? đ?ng hóa không khi g?i ADODB.Phương pháp k?t n?i
L?i ID:352826
299285 Kh?c ph?c: Truy v?n v?i ph?c t?p tương quan Subquery có th? gây ra k?t qu? b?t ng? trong các ch?c năng t?ng h?p
L?i ID:352830
295055 Kh?c ph?c: sp_OAMethod Does không ph?i chuy?n đ?i s? Datatype đúng
L?i ID:352839
294872 Kh?c ph?c: C?p Nh?t trên m?t b?ng v?i INT và BIT c?t có th? không ra INT c?t
L?i ID:352847
302409 Kh?c ph?c: Không th? k?t n?i v?i SQL Server 2000 khi gi?y ch?ng nh?n quy?n tên là gi?ng như tên máy ch? lưu tr? c?a máy tính Windows 2000
L?i ID:352867
295023 Kh?c ph?c: "SET ROWCOUNT" có th? gây ra Data đư?c Unreadable
L?i ID:352935
295113 Kh?c ph?c: Truy c?p các gói TDS nguyên nhân h?ng vi ph?m trong SQL Server
L?i ID:352963
299903 Kh?c ph?c: th? sp_scriptpublicationcustomprocs t?o ra b?n sao lưu tr? t?c
L?i ID:353011, 353081
294828 Kh?c ph?c: Đi qua m?t chu?i d?ng l?nh l?n v?i qu? phân tích truy v?n trong kh?ng đ?nh đ? th?t b?i
L?i ID:353031
294839 Kh?c ph?c: Không có báo l?i đư?c t?o ra b?i truy v?n Analyzer khi b?n c? g?ng đ? m? cơ s? d? li?u v?i m?t tên l?n hơn 128 k? t?
L?i ID:353107
295006 Kh?c ph?c: Ti?n ích OSQL tr? v? không chính xác thông báo l?i
L?i ID:353170
294412 Kh?c ph?c: SQLAgent T-SQL công vi?c không tôn tr?ng đ?t NOCOUNT ON khi g?i đ?u ra vào t?p tin
L?i ID:353206, 352955
294860 Kh?c ph?c: S?a đ?i truy v?n có th? m?t quá lâu đ? biên d?ch n?u Halloween b?o v? là c?n thi?t cho nhi?u b?ng
L?i ID:353275
295193 Kh?c ph?c: Merge Module Sqlsvr.msm l?i xác nh?n v?i ICE03
L?i ID:353324
295627 Kh?c ph?c: Xp_readmail có th? làm cho h? th?ng đ? ng?ng đáp ?ng trong Windows 95 ho?c Windows 98
L?i ID:353326
272737 Kh?c ph?c: SQL Server Profiler t?o ra l?i khi đ?c t?p tin d?u v?t mà vư?t quá 1023 SPID
L?i ID:353344
299620 Kh?c ph?c: Không th? s? d?ng m?t tên h? sơ dài hơn 32 k? t? v?i SQL Mail
L?i ID:353394
296098 Kh?c ph?c: xp_sendmail th?t b?i v?i @ attach_results tham s? trên SQL Server 2000 cá nhân b?n
L?i ID:353405
299351 Kh?c ph?c: MSDE cài đ?t không thành công trên h? th?ng có SQL Server 2000 Service Pack 1 cài đ?t
L?i ID:353492
300145 Kh?c ph?c: Ngư?i xem Merge nhân r?ng xung đ?t gi?i quy?t xung đ?t d? li?u không chính xác
L?i ID:353641
296465 Kh?c ph?c: Mssearch.exe Memory Leak Occurs khi k?t qu? không ph?i là hoàn toàn x? l?
L?i ID:354039, 353802
299717 Kh?c ph?c: Truy v?n phương pháp s? d?ng đ? truy c?p d? li?u có th? cho phép quy?n đăng nh?p có th? không b?nh thư?ng
L?i ID:354604
301060 Kh?c ph?c: Nh?p kh?u c?a văn b?n t?p tin k?t qu? l?i "C?t Delimiter không t?m th?y"
L?i ID:46409
290646 Kh?c ph?c: SQLColAttribute Returns không đúng b?ng thu?c tính khi b?ng tên ch?a m?t kho?ng th?i gian

Thu?c tính

ID c?a bài: 290212 - L?n xem xét sau cùng: 25 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 3.0
T? khóa: 
kbinfo kbmt KB290212 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:290212

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com