M?t mô t? v? phương ti?n qu?n l? Windows (WMI) Command-Line Utility (Wmic.exe)

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 290216 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Phiên b?n Windows đư?c li?t kê vào đ?u bài vi?t này bao g?m m?t ti?n ích d?ng l?nh (Wmic.exe) đ? truy c?p Windows Phương ti?n qu?n l? (WMI). Trư?c đây, m?t ngư?i dùng cu?i s? thư?ng vi?t m?t k?ch b?n đ? thu th?p thông tin b?ng phương ti?n c?a WMI. Wmic.exe ch? có th? đư?c s? d?ng b?i các qu?n tr? viên h? th?ng c?c b? không phân bi?t c?a WMI không gian tên c?p phép trên các máy đ?a phương.

THÔNG TIN THÊM

Khi b?n ch?y ti?n ích Wmic.exe l?n đ?u tiên, các Ti?n ích biên d?ch t?p tin .mof c?a nó thành các kho. Đ? ti?t ki?m th?i gian trong th?i gian Cài đ?t Windows, thao tác này di?n ra khi c?n thi?t.

T?i m?t d?u nh?c l?nh, lo?i: wmic, và m?t ch? đ? tương tác nhanh chóng "wmic:root\cli" đư?c hi?n th?. Đ? đư?c giúp đ?, g?: /?.

M?t s? ví d? c?a l?nh là:
 • x? l? ? đâu (processid > 300) danh sách ng?n:

  L?nh này yêu c?u máy tính vào danh sách t?t c? các quy tr?nh trên các máy tính đ? ch? ra nơi ProcessID là l?n hơn 300, và cùng m?t lúc ch? có thông tin t?i thi?u trên các danh sách quy tr?nh.
 • /node:(computer1),(computer2),(computer3)

  L?nh này yêu c?u máy tính đ? thêm vào danh sách các nút mà t? đó b?n mu?n truy xu?t thông tin. L?nh này, tuy nhiên, là tùy thu?c vào t?t c? các bi?n pháp an ninh WMI, ch?ng h?n như an ninh không gian tên.
 • đư?ng d?n win32_processor nh?n maxclockspeed

  L?nh này, cung c?p mà b?n bi?t WMI l?p, có th? ch? đ?nh m?t th? hi?n và truy xu?t tài s?n ho?c g?i vào m?t đ?nh ngh?a phương pháp.
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? WMI, xem dư?i đây Web site c?a Microsoft:
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/aa394582.aspx

Thu?c tính

ID c?a bài: 290216 - L?n xem xét sau cùng: 25 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
T? khóa: 
kbinfo kbmt KB290216 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:290216

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com