Thu?c tính máy in không đư?c th?a k? các đ?i tư?ng s? d?ng máy in m?c đ?nh

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 290293 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Nâng cao: Đ?i h?i chuyên gia m? hóa, kh? năng tương tác và multiuser k? năng.

Đi?u này bài vi?t áp d?ng cho m?t cơ s? d? li?u Microsoft Access (.mdb) ho?c m?t văn ph?ng Microsoft Truy c?p 2007 cơ s? d? li?u (.accdb). Bài vi?t này c?ng áp d?ng cho m?t d? án truy c?p Microsoft (.adp).
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Sau khi b?n l?p tr?nh thay đ?i thu?c tính c?a các Application.Printer đ?i tư?ng, các h?nh th?c và báo cáo s? d?ng máy in m?c đ?nh không t? đ?ng k? th?a nh?ng thi?t đ?t này.

NGUYÊN NHÂN

Lưu bi?u m?u và các báo cáo lưu tr? thông tin máy in thành ph?n đ?nh ngh?a c?a h?. Khi b?n xem trư?c ho?c in các bi?u m?u đ? lưu và báo cáo, các các đ?i tư?ng s? d?ng thông tin máy in đư?c lưu tr? trong v?ng chúng thay v? k? th?a các cài đ?t t? các Application.Printer đ?i tư?ng.

GI?I PHÁP

Có hai cách gi?i quy?t có th? l?c lư?ng báo cáo v?i s? d?ng thi?t đ?t máy in hi?n th?i.

Microsoft cung c?p các ví d? v? l?p tr?nh b?o đ? minh ho?, mà không có hành th? hi?n hay ng? ?. Đi?u này bao g?m, nhưng không gi?i h?n, b?o đ?m ng? ? kh? năng bán hàng ho?c phù h?p cho m?t m?c đích c? th?. Bài vi?t này gi? đ?nh r?ng b?n đ? quen thu?c v?i ngôn ng? l?p tr?nh mà đang đư?c ch?ng minh và v?i các công c? mà đư?c s? d?ng đ? t?o ra và g? l?i th? t?c. K? sư h? tr? Microsoft có th? giúp gi?i thích các ch?c năng c?a m?t th? t?c c? th?, nhưng h? s? không S?a đ?i các ví d? đ? cung c?p thêm ch?c năng ho?c xây d?ng quy tr?nh đ? đáp ?ng các yêu c?u c? th? c?a b?n.

Đ?t thu?c tính máy in Application.Printer

Sau khi b?n tu? ch?nh các thu?c tính c?a các Application.Printer đ?i tư?ng, đ?t các Máy in tài s?n c?a các bi?u m?u ho?c báo cáo đ? các Application.Printer đ?i tư?ng. L?c lư?ng này bi?u m?u ho?c báo cáo đ? tiêu di?t hi?n t?i c?a nó CH? c?u trúc và th?a k? m?t cái m?i t? các Application.Printer đ?i tư?ng.

Lưu ? r?ng cách ti?p c?n này là t?t cho t?m th?i thay đ?i thu?c tính c?a đ?i tư?ng máy in. Thi?t đ?t máy in s? không đư?c lưu tr? v?i các đ?i tư?ng tr? khi b?n r? ràng lưu đ?i tư?ng sau đó. Đi?u này c?ng làm cho các đ?i tư?ng s? đư?c thi?t l?p Máy in c? th? trong kho?ng th?i gian mà nó đư?c m? ra.

Đ? thi?t l?p các c?a đ?i tư?ng Máy in b?t đ?ng s?n cho các Application.Printer đ?i tư?ng, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. M? cơ s? d? li?u m?u Northwind.mdb.
 2. Đóng các h?nh th?c t?ng đài chính khi nó xu?t hi?n.
 3. Báo chí ALT + F11 đ? m? Visual Basic Editor.
 4. Trên các Chèn tr?nh đơn, nh?p vào Mô-đun.
 5. Thêm sau Visual Basic cho các ?ng d?ng m? đ? các mô-đun m?i:
  Sub ChangePrinterSettingsForReport()
    Dim rpt As Access.Report
    Dim prtr As Access.Printer
    
    Set Application.Printer = Nothing
    Set prtr = Application.Printer
    
    'Set the default printer's orientation to landscape
    prtr.Orientation = acPRORLandscape
  
    'Set the default printer's paper size to legal
    prtr.PaperSize = acPRPSLegal
  
    'Print Preview the Alphabetical List of Products Report
    DoCmd.OpenReport "Alphabetical List of Products", acPreview
    Set rpt = Reports("Alphabetical List of Products")
  
    'Set the Printer property of the report to the
    'Application.Printer object
    Set rpt.Printer = prtr
  
    'Uncomment the following line if you wish to save the object
    'with the current settings
    'DoCmd.Save acReport, rpt.Name
  
  End Sub
  					
 6. Click vào trong th? t?c m?u ? trên, và sau đó vào các Ch?y tr?nh đơn, nh?p vào Ch?y Sub/UserForm.
 7. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào Đóng và tr? l?i cho Microsoft Truy c?p.
 8. Trong Microsoft Office Access 2003 ho?c trong Microsoft Access 2002, b?m Thi?t đ?t trang ngày các Tệp tr?nh đơn, sau đó b?m các Trang tab.

  Trong Microsoft Office Access 2007, b?m các Microsoft Office Button, đi?m đ?nIn ?n, sau đó b?m Print Preview. Trên cácPrint Preview tab, b?m vào Thi?t đ?t trang trong cácTrang b? trí nhóm, và sau đó b?m các Trangtab.

  Lưu ? r?ng các báo cáo C? gi?y đư?c thi?t l?p đ? Pháp l?, và các Đ?nh hư?ng đư?c thi?t l?p đ? C?nh quan.
 9. Đóng các báo cáo.
 10. Trong c?a s? cơ s? d? li?u, in xem trư?c danh sách th? t? ch? cái s?n ph?m báo cáo m?t l?n n?a. Lưu ? r?ng các cài đ?t máy in đ? không t? đ?ng lưu v?i báo cáo.

Ch? đ?nh thi?t đ?t máy in c?a đ?i tư?ng tr?c ti?p

M?t workaround là l?p tr?nh thi?t l?p máy in thi?t đ?t c?a đ?i tư?ng chính nó, thay v? đ?t chúng đ? các Application.Printer b?t đ?ng s?n. Thi?t l?p các tính ch?t cá nhân c?a các đ?i tư?ng Máy in b?t đ?ng s?n là tương t? như ngư?i s? d?ng b?ng tay thay đ?i máy in thi?t đ?t này trong v?ng các Thi?t đ?t trang h?p tho?i. Khi b?n l?p tr?nh thi?t l?p c?a đ?i tư?ng máy in cài đ?t tr?c ti?p, các thi?t đ?t đư?c lưu v?i các đ?i tư?ng t? đ?ng.

Đ? thi?t l?p cài đ?t máy in c?a đ?i tư?ng tr?c ti?p, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. M? cơ s? d? li?u m?u Northwind.mdb.
 2. Đóng các h?nh th?c t?ng đài chính khi nó xu?t hi?n.
 3. Nh?n ALT + F11 đ? m? Visual Basic Editor.
 4. Trên các Chèn tr?nh đơn, nh?p vào Mô-đun.
 5. Thêm sau Visual Basic cho các ?ng d?ng m? đ? các mô-đun m?i:
  Sub ChangePrinterSettingsForReport()
    Dim rpt As Access.Report
   
    DoCmd.OpenReport "Alphabetical List of Products", acPreview
    Set rpt = Reports("Alphabetical List of Products")
     
    'Set the default printer's orientation to landscape
    rpt.Printer.Orientation = acPRORLandscape
  
    'Set the default printer's paper size to legal
    rpt.Printer.PaperSize = acPRPSLegal
  End Sub
  					
 6. Click vào trong th? t?c m?u ? trên, và sau đó vào các Ch?y tr?nh đơn, nh?p vào Ch?y Sub/UserForm.
 7. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào Đóng và tr? l?i cho Microsoft Truy c?p.
 8. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào Thi?t đ?t trang, sau đó b?m các Trang tab.

  Trong Microsoft Office Access 2007, b?m các Microsoft Office Button, đi?m đ?nIn ?n, sau đó b?m Print Preview. Trên cácPrint Preview tab, b?m vào Thi?t đ?t trang trong cácTrang b? trí nhóm, và sau đó b?m các Trangtab.

  Lưu ? r?ng các báo cáo C? gi?y đư?c thi?t l?p đ? Pháp l?, và các Đ?nh hư?ng đư?c thi?t l?p đ? C?nh quan.
 9. Đóng các báo cáo.
 10. Trong c?a s? cơ s? d? li?u, in xem trư?c danh sách th? t? ch? cái s?n ph?m báo cáo m?t l?n n?a. Lưu ? r?ng các cài đ?t máy in đ? t? đ?ng lưu v?i báo cáo.

T?NH TR?NG

Đi?u này hành vi là do thi?t k?.

THÔNG TIN THÊM

Các h?nh th?c và các báo cáo lưu tr? m?t c?u trúc đ?t tên CH? như m?t ph?n c?a đ?nh ngh?a c?a h?. Các CH? c?u trúc là m?t c?u trúc Microsoft Windows giúp xác đ?nh máy in thông tin cho m?t đ?i tư?ng c? th?. Ví d?, ch?ng h?n như c? gi?y, gi?y bin, và đ?nh hư?ng đư?c lưu tr? như là m?t ph?n c?a c?u trúc này. Khi b?n t?o ra m?t h?nh th?c m?i ho?c báo cáo đ?i tư?ng, bi?u m?u ho?c báo cáo đ?i tư?ng t? đ?ng th?a hư?ng các CH? cơ c?u t? ch?c t? các Application.Printer đ?i tư?ng. Khi b?n lưu bi?u m?u ho?c báo cáo, các CH? c?u trúc đư?c th?a k? s? t? đ?ng đư?c lưu v?i nó.

Theo m?c đ?nh, thu?c tính máy in cho các Application.Printer đ?i tư?ng s? là gi?ng như máy in m?c đ?nh trong Microsoft Windows. Tuy nhiên, nó có th? l?p tr?nh thay đ?i các đ?c tính này v? v?y ti?p c?n Microsoft s? d?ng m?t b? khác nhau c?a các thu?c tính cho m?c đ?nh máy in. B?ng, truy v?n, xem, và th? t?c đư?c lưu tr? không lưu tr? máy in thông tin như m?t ph?n c?a đ?nh ngh?a c?a h?. V? v?y, khi b?n in bàn, truy v?n, quan đi?m, ho?c th? t?c đư?c lưu tr?, h? s? luôn luôn s? d?ng các thi?t đ?t hi?n th?i đư?c đ?nh ngh?a trong các Application.Printer đ?i tư?ng.

Các bư?c đ? t?o l?i hành vi

 1. Trong Truy c?p 2003 ho?c truy c?p vào năm 2002, m? cơ s? d? li?u c?a Northwind.mdb m?u.
 2. Đóng các h?nh th?c t?ng đài chính khi nó xu?t hi?n.
 3. Trên các Xem tr?nh đơn, đi?m đ?n Các đ?i tư?ng cơ s? d? li?u, sau đó b?m Báo cáo.
 4. B?m vào các Theo th? t? abc danh sách s?n ph?m báo cáo trong c?a s? cơ s? d? li?u, và sau đó vào các Tệp Nh?p vào tr?nh đơn Thi?t đ?t trang.
 5. B?m vào các Trang tab, và xác minh r?ng các Máy in m?c đ?nh tùy ch?n đư?c ch?n theo các Máy in ph?n c?a h?p tho?i.
 6. Nh?p vào Ok đ? đóng nh?ng Thi?t đ?t trang h?p tho?i.
 7. Trên các Chèn tr?nh đơn, nh?p vào Mô-đun.
 8. Thêm sau Visual Basic cho các ?ng d?ng m? đ? các Module:
  Sub ChangePrinterSettings()
    'Set the default printer's orientation to landscape
    Application.Printer.Orientation = acPRORLandscape
  
    'Set the default printer's paper size to legal
    Application.Printer.PaperSize = acPRPSLegal
  End Sub
  					
 9. Click vào trong th? t?c m?u ? trên, và sau đó vào các Ch?y tr?nh đơn, nh?p vào Ch?y Sub/UserForm.
 10. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào Đóng và tr? l?i cho Microsoft Truy c?p.
 11. Trên các Xem tr?nh đơn, đi?m đ?n Các đ?i tư?ng cơ s? d? li?u, sau đó b?m Truy vấn.
 12. B?m vào các Theo th? t? abc danh sách s?n ph?m truy v?n, và sau đó vào các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào Print Preview.
 13. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào Thi?t đ?t trang.
 14. B?m vào các Trang tab. lưu ? r?ng các Đ?nh hư?ng tùy ch?n đư?c thi?t l?p đ? C?nh quan và các C? gi?y tùy ch?n đư?c thi?t l?p đ? Pháp l? như mong đ?i.
 15. Nh?p vào H?y b? đ? đóng nh?ng Thi?t đ?t trang h?p tho?i này và sau đó đóng các truy v?n.
 16. Trên các Xem tr?nh đơn, đi?m đ?n Các đ?i tư?ng cơ s? d? li?u, sau đó b?m Báo cáo.
 17. Trong c?a s? cơ s? d? li?u, b?m các Theo th? t? abc danh sách s?n ph?m báo cáo, và sau đó nh?p vào Xem trư?c.
 18. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào Thi?t đ?t trang.
 19. B?m vào các Trang tab. lưu ? r?ng các Đ?nh hư?ng tùy ch?n đư?c thi?t l?p đ? Gương đi?n h?nh và các C? gi?y tùy ch?n đư?c thi?t l?p đ? B?c thư, mà khác v?i các cài đ?t đư?c th?c hi?n cho các Application.Printer đ?i tư?ng.

Thu?c tính

ID c?a bài: 290293 - L?n xem xét sau cùng: 17 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Access 2007
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
T? khóa: 
kbappnote kbprogramming KbVBA kbactivation kbprb kbprint kbmt KB290293 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:290293

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com