Windows instal??anas programmas t?r??anas util?ta (MSICUU2.exe) vairs nav pieejams no Microsoft.

Ja j?s nevarat pievienot, atjaunin?t vai no?emt programmu dator?, palaidiet ?o probl?mu risin?t?ju Windows XP, Windows Vista un Windows 7.

Nor?d?jumi, k? darboties: noklik??iniet uz pogas Palaist t?l?t un p?c tam izpildiet instrukcijas.

Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu
Programmu instal??ana un atinstal??ana probl?mu risin?t?js autom?tiski labot ?aj? rakst? aprakst?to probl?mu.
?? trauc?jummekl?t?ja nov?r? daudzas probl?mas.apg?t vair?kPalaist t?l?t
Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu

Lai ieg?tu papildinform?ciju

Uzzi?as

Ja jums ir probl?mas, m??inot atinstal?t Microsoft Office, m?s iesak?m vispirms izmantot attiec?go Microsoft noteikt to, kas ir iek?auti ?ajos rakstos:
K? atinstal?t vai no?emtu Microsoft Office 2013 vai Office 365
K? atinstal?t vai no?emt programmu komplektus Microsoft Office 2010
K? atinstal?t vai no?emtu Microsoft Office 2007 komplektu
K? atinstal?t vai no?emt Microsoft Office 2003 komplektu
Ja jums ir probl?mas, m??inot atinstal?t Microsoft Security Essentials, skatiet ?ajos rakstos:
K? manu?li atinstal?t Microsoft Security Essentials 2.0.1963
K? manu?li atinstal?t Microsoft Security Essentials 1.0.1963

Par ?o rakstu

Raksta ID: 290301
P?d?jo reizi p?rskat?ts: otrdiena, 2014. gada 20. maijs
Attiecas uz:: Windows 8.1, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8, Windows 8 Pro, Windows 8 Enterprise, Windows 7 Starter, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Ultimate, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition, Windows 8.1 with Bing, Windows 8.1 Pro for EDU
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 290301
Vai v?laties sniegt atsauksmes par ?o rakstu?
 

Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.