Làm th? nào đ? lo?i b? không gian hàng đ?u th? gi?i cho các giá tr? đư?c chuy?n đ?i đ? dây

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 290359 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Microsoft Visual Basic cho các ?ng d?ng Str() ch?c năng tr? v? các chu?i đ?i di?n c?a m?t giá tr? s? đ?i di?n là (n). Tích c?c s? đi?n tho?i và Zero đư?c chuy?n thành m?t chu?i v?i m?t nhân v?t hàng đ?u c?a v? tr?.

Bài vi?t này th?o lu?n v? phương pháp có th? đư?c dùng đ? lo?i b? các hàng đ?u không gian cho các giá tr? chuy?n thành chu?i.

THÔNG TIN THÊM

Microsoft cung c?p l?p tr?nh ví d? đ? minh ho? ch?, không có b?o hành ho?c th? hi?n hay ng? ?. Đi?u này bao g?m, nhưng không gi?i h?n, b?o đ?m ng? ? kh? năng bán hàng ho?c cho m?t m?c đích c? th?. Bài vi?t này gi? đ?nh r?ng b?n đ? quen thu?c v?i ngôn ng? l?p tr?nh mà đang đư?c ch?ng minh và v?i nh?ng công c? đư?c s? d?ng đ? t?o ra và g? l?i th? t?c. Microsoft h? tr? các k? sư có th? giúp gi?i thích các ch?c năng c?a m?t th? t?c c? th?, nhưng h? s? không s?a đ?i nh?ng ví d? đ? cung c?p thêm ch?c năng ho?c xây d?ng quy tr?nh đ? đáp ?ng các yêu c?u c? th? c?a b?n. M?u m? v? mô sau chuy?n đ?i m?t giá tr? s? đ? m?t chu?i giá tr?. Bi?n "th?" sau đó gia nh?p v?i "empcode" và đư?c lưu tr? trong bi?n "gi?y phép":
lastName = "Peterson"
empcode = Str(1234)
license = lastName & empcode 'Result is: Peterson 1234
				
M?u m? v? mô sau chuy?n đ?i m?t giá tr? s? đ? m?t chu?i có giá tr?, và sau đó lo?i b? các không gian hàng đ?u th? gi?i đư?c t? đ?ng thêm b?iStr() b?ng cách s? d?ng các LTrim$() ch?c năng. Bi?n "th?" sau đó gia nh?p v?i "empcode" và đư?c lưu tr? trong bi?n "gi?y phép":
lastName = "Peterson"
empcode = Str(1234)
empcode = LTrim$(empcode)
license = lastName & empcode 'Result is: Peterson1234
				
Trong Visual Basic cho các ?ng d?ng, b?n có th? chuy?n đ?i các giá tr? s? chu?i giá tr? v?i Visual Basic cho các ?ng d?ng CStr() ch?c năng. Ch?c năng gi?m không gian hàng đ?u th? gi?i t? đ?ng mà không c?n b?ng cách s? d?ng các Trim$() ch?c năng, như trong ví d? sau:
lastName = "Peterson"
empcode = CStr(1234)
license = lastName & empcode 'Result is: Peterson1234
				
Các Str() ch?c năng đư?c s? d?ng đ? chuy?n đ?i m?t giá tr? s? đ? m?t chu?i. Đi?u này có th? có ích khi b?n s? d?ng các MsgBox tuyên b? đ? ti?p nhau văn b?n và m?t bi?n s?. Lưu ? r?ng hàng đ?u space mà đư?c t?o ra b?i cácStr() ch?c năng làm cho nó không c?n thi?t đ? thêm m?t thêm không gian gi?a hai các giá tr? trong các MsgBox tuyên b?. Ví dụ:
sValue = Str(457)
MsgBox "Total sales equal" & sValue
' Result is: Total sales equal 457
				
Cú pháp chính xác cho concatenating văn b?n và các n?i dung c?a m?t s? bi?n là như sau:
MsgBox "Total sales equal " & 457
' Result is: Total sales equal 457
				
- hay -
MsgBox "Total sales equal" & Str(457)
' Result is: Total sales equal 457
				
- hay -
MsgBox "Total sales equal " & CStr(457)
' Result is: Total sales equal 457
				

Thu?c tính

ID c?a bài: 290359 - L?n xem xét sau cùng: 25 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 97 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2004 for Mac
 • Microsoft Excel X for Mac
 • Microsoft Excel 2001 for Mac
 • Microsoft Excel 98 for Macintosh
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
 • Microsoft Word 97 Standard Edition
 • Microsoft Word 2004 for Mac
 • Microsoft Word X for Mac
 • Microsoft Word 2001 for Mac
 • Microsoft Word 98 for Macintosh
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 97 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2004 for Mac
 • Microsoft PowerPoint 2001 for Mac
 • Microsoft PowerPoint X for Mac
 • Microsoft PowerPoint 98 for Macintosh
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
 • Microsoft Access 2000 Standard Edition
 • Microsoft Access 97 Standard Edition
T? khóa: 
kbhowto kbmt KB290359 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:290359

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com