OFFXP: Thi?t l?p có th? lo?i b? các phiên b?n trư?c c?a văn ph?ng

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 290366 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Đ? có m?t phiên b?n Microsoft Office 2000 c?a bài vi?t này, xem 210391.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n ch?y chương tr?nh Microsoft Office XP cài đ?t, các phiên b?n trư?c đó c?a văn ph?ng có th? đư?c g? b?, và b?n có th? không nh?n đư?c m?t tin nh?n mà thông báo cho b?n v? vi?c này. Tuy nhiên, b?n có th? nh?n th?y thông báo sau trong các Ch?n lo?i cài đ?t b?n c?n h?p tho?i:
Nâng c?p Now

Nâng c?p cài đ?t Microsoft Office c?a b?n. Thi?t l?p s? lo?i b? các phiên b?n trư?c c?a b?n và cài đ?t phiên b?n m?i d?a trên c?u h?nh hi?n t?i c?a b?n.

NGUYÊN NHÂN

Các phiên b?n trư?c đó c?a văn ph?ng t? đ?ng b? lo?i b? n?u b?n b?m vào Nâng c?p Now trong các Ch?n lo?i cài đ?t b?n c?n h?p tho?i.

THÔNG TIN THÊM

N?u b?n b?m vào Tu? ch?nh, Đi?n h?nh, ho?c Hoàn t?t trong các Ch?n lo?i cài đ?t b?n c?n h?p tho?i, b?n s? cu?i cùng nh?n th?y các Lo?i b? các phiên b?n trư?c c?a các ?ng d?ng văn ph?ng h?p tho?i. Trong h?p tho?i này, b?n nh?n th?y các tùy ch?n sau:
 • Lo?i b? t?t c? các phiên b?n trư?c
 • Gi? t?t c? các phiên b?n trư?c
 • Lo?i b? ch? là các ?ng d?ng sau đây
Ngoài ra, m?i chương tr?nh t? m?t phiên b?n c? c?a văn ph?ng đư?c li?t kê trong h?p tho?i này, v?i m?t h?p ki?m k? bên tên chương tr?nh.

Chương tr?nh cài đ?t văn ph?ng phát hi?n các phiên b?n sau đây c?a văn ph?ng chương tr?nh g? b? khi b?n nâng c?p lên Office XP.
  Programs    Version
  --------------------------------------

  Access     2000, 97, 95, 2.0
  Excel     2000, 97, 95, 5.0
  FrontPage   2000, 98, 97, 1.0
  Outlook    2000, 98, 97
  PowerPoint   2000, 97, 95, 4.0
  Publisher   2000, 98, 97, 3.0, 2.0
  Word      2000, 97, 95, 6.0
				
LƯU ?: M?c dù Microsoft không khuyên b?n nên c?u h?nh này, có th? cài đ?t và s? d?ng nhi?u hơn m?t phiên b?n c?a văn ph?ng trên m?t máy vi tính. Cho Ví d?, b?n có th? cài đ?t và s? d?ng c? Office XP và Office 2000 trên cùng m?t máy tính.Đ? thêm thông tin v? s?n ph?m nâng c?p v?ng lo?i, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
210437 OFF2000: S?n ph?m vư?t qua v?ng lo?i đ? nâng c?p Microsoft Office

Làm th? nào đ? g? b? phiên b?n trư?c c?a văn ph?ng

Khi b?n cài đ?t văn ph?ng, thi?t l?p ki?m tra đ? xem cho dù b?t k? các thành ph?n t? phiên b?n trư?c c?a văn ph?ng đư?c cài đ?t trên máy tính c?a b?n. N?u phát hi?n thi?t l?p các thành ph?n này trư?c đó, và b?n ch?n b?t k? tùy ch?n ngo?i tr? Nâng c?p Now trong các Ch?n lo?i cài đ?t b?n c?n h?p tho?i, thi?t l?p s? hi?n th? các Lo?i b? các phiên b?n trư?c c?a các ?ng d?ng văn ph?ng h?p tho?i.

Neáu baïn choïn Lo?i b? t?t c? các phiên b?n trư?cThi?t l?p lo?i b? các chương tr?nh đư?c li?t kê đ? đư?c cài đ?t t? phiên b?n trư?c c?a văn ph?ng. Đi?u này s? giúp ngăn ng?a t?p tin không c?n thi?t t? chi?m không gian đ?a trên máy tính c?a b?n.

B?n c?ng có ch?n l?c có th? lo?i b? các chương tr?nh t? phiên b?n trư?c c?a văn ph?ng b?ng cách ch?n Lo?i b? ch? là các ?ng d?ng sau đây và sau đó ch?n h?p ki?m bên c?nh tên chương tr?nh.

N?u b?n lo?i b? các thành ph?n văn ph?ng tr? lên, các chương tr?nh khác s? d?ng các thành ph?n này l?n tu?i có th? không ho?t đ?ng đư?c. Ví d?, gi? s? b?n mu?n cài đ?t Office XP, nhưng trư?c đó b?n đ? phát tri?n các chương tr?nh tùy ch?nh ho?t đ?ng c? th? trong truy c?p 7,0. S? d?ng chương tr?nh tùy ch?nh, truy c?p 7,0 ph?i có s?n sau khi b?n cài đ?t Office XP. V? v?y, b?n nên th?c hi?n m?t cài đ?t tùy ch?nh c?a Office XP, ch?n Lo?i b? ch? là các ?ng d?ng sau đây, và b? ch?n h?p ki?m bên c?nh Microsoft Access (và b?t k? chương tr?nh khác b?n mu?n gi? l?i).

Làm th? nào đ? gi? cho các thành ph?n trư?c đó

S? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây đ? cài đ?t Office XP và gi? phiên b?n trư?c c?a chương tr?nh Office trên cùng m?t máy tính.

Phương pháp 1: Ch?n "Gi? t?t c? các phiên b?n trư?c"

 1. Ch?y chương tr?nh Microsoft Office XP cài đ?t, và ch?n Tu? ch?nh, Đi?n h?nh, ho?c Hoàn t?t.
 2. Trong các Lo?i b? các phiên b?n trư?c c?a các ?ng d?ng văn ph?ng h?p tho?i, ch?n Gi? t?t c? các phiên b?n trư?c.
Khi thi?t l?p đư?c hoàn thành, các chương tr?nh Office c? s? có s?n.

Cách 2: Ch?n "Lo?i b? ch? là các ?ng d?ng sau"

Các Gi? t?t c? các phiên b?n trư?c tùy ch?n là không có s?n n?u m?t phiên b?n c?a Outlook đ? đư?c cài đ?t trên máy tính c?a b?n, và b?n đang c? g?ng đ? cài đ?t Outlook 2002. Đi?u này là b?i v? ch? có m?t phiên b?n c?a Outlook có th? đư?c cài đ?t trên máy tính c?a b?n. Trong trư?ng h?p này, b?n có th? ch?n Lo?i b? ch? là các ?ng d?ng sau đây, và sau đó xóa h?p ki?m bên c?nh đ? các chương tr?nh Office Phiên b?n trư?c đó b?n mu?n gi? l?i.

Làm th? nào đ? cài đ?t phiên b?n trư?c c?a văn ph?ng sau khi b?n cài đ?t Office XP

N?u b?n lo?i b? các phiên b?n trư?c c?a văn ph?ng, b?n ph?i cài đ?t l?i các chương tr?nh. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
 1. G? cài đ?t Office XP.
 2. Ch?y chương tr?nh cài đ?t cho m?i ngư?i trong s? các chương tr?nh c? hơn, và sau đó cài đ?t l?i chúng. B?t đ?u v?i các phiên b?n c? nh?t trư?c, và ti?n hành phiên b?n m?i nh?t.
 3. Ki?m ch?ng r?ng các chương tr?nh c? hơn ho?t đ?ng chính xác.
 4. Ch?y chương tr?nh cài đ?t cho Microsoft Office XP m?t l?n n?a, và sau đó ch?n Tu? ch?nh, Đi?n h?nh, ho?c Hoàn t?t.
 5. Trong các Lo?i b? các phiên b?n trư?c c?a các ?ng d?ng văn ph?ng h?p tho?i, ch?n Gi? t?t c? các phiên b?n trư?c.
Sau khi hoàn t?t các bư?c này, các chương tr?nh c? hơn và các chương tr?nh Microsoft Office XP s? có s?n.

Làm th? nào đ? lo?i b? các chương tr?nh Office trư?c đó sau khi b?n cài đ?t Office XP

Đ? lo?i b? phiên b?n trư?c c?a văn ph?ng chương tr?nh sau khi b?n cài đ?t Office XP, làm m?t trong nh?ng đi?u sau đây:
 • Ch?y chương tr?nh cài đ?t cho m?i ngư?i trong s? các chương tr?nh c? hơn, và sau đó nh?p vào Lo?i b? t?t c?. - hay -

 • Dùng thu?t s? lo?i b? văn ph?ng c?a Microsoft đ? lo?i b? các thành ph?n c? hơn. Th?c hi?n theo các bư?c sau:

  1. B?m đúp Offcln.exe trong thư m?c \Files\Pfiles\Msoffice\Office10 CD XP văn ph?ng c?a b?n.
  2. Trong các Lo?i b? l?a ch?n h?p tho?i, ch?n H?y đ? tôi quy?t đ?nh nh?ng ?ng d?ng Microsoft Office s? b? lo?i b?.
  3. Nh?p vào Ti?p theo.
  4. Trong các Các ?ng d?ng đ? gi? c?t, ch?n chương tr?nh b?n mu?n lo?i b? và sau đó nh?p vào .
  5. L?p l?i bư?c 4 cho m?i chương tr?nh b?n mu?n lo?i b?.
  6. Nh?p vào Ti?p theo.
  7. Trong các B?n có th? lo?i b? các t?p tin h?p tho?i, h?y xem l?i danh sách các t?p s? b? lo?i b?. Nh?p vào Ti?p theo.
  8. Nh?p vào K?t thúc đ? lo?i b? các kho?n m?c b?n đ? ch?n.

Thu?c tính

ID c?a bài: 290366 - L?n xem xét sau cùng: 17 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office XP Professional Edition
 • Microsoft Office XP Small Business Edition
 • Microsoft Office XP Standard Edition
 • Microsoft Office XP Developer Edition
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
T? khóa: 
kbprb kbsetup kbmt KB290366 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:290366

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com