Làm th? nào đ? thi?t l?p b?o m?t trong Windows XP chuyên nghi?p đư?c cài đ?t trong m?t nhóm làm vi?c

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 290403 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? cách thi?t l?p quy?n trong m?t nhóm làm vi?c sau khi nâng c?p t? Microsoft Windows 2000 Professional đ? Microsoft Windows XP Professional.

THÔNG TIN THÊM

Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c nhi?m v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows

Trong Windows XP Home Edition và Windows XP Professional, n?u làm vi?c trong m?t nhóm làm vi?c, các Bảo mật tab b? ?n theo m?c đ?nh. Hành vi này x?y ra v? trong Windows XP Home Edition và Windows XP Professional, khách hàng bu?c ph?i đăng nh?p vào m?t nhóm làm vi?c.

LƯU ?: B?o m?t ch? có th? đư?c đ?t trong m?t phân vùng NTFS. N?u b?n lo?i b? t?t c? m?i ngư?i trong nhóm t? quy?n NTFS, t?p ho?c c?p không th? truy c?p qua m?ng.

Khi chia s? t?p đơn gi?n đư?c kích ho?t, ngư?i s? d?ng đư?c tr?nh bày v?i giao di?n chia s? t?p đơn gi?n ch? không ph?i là các c? đi?n "An ninh" và "Chia s?" tab. S?a giao di?n ngư?i dùng m?i đư?c th?c hi?n theo m?c đ?nh trong Windows XP, Windows XP Home Edition và Windows XP Professional khi làm vi?c trong m?t nhóm làm vi?c. Tuy nhiên, máy tính b?t đ?u trong ch? đ? an toàn, biên t?p viên ACL đư?c hi?n th?.

Đơn gi?n hóa vi?c chia s? UI là khác nhau cho các tài li?u c?a tôi và các thư m?c n?m trong tài li?u c?a tôi. Khi thư m?c My Documents đư?c m? ra, các tùy ch?n sau đây đư?c hi?n th?:
  • Ch? tôi có th? truy c?p vào c?p này
  • C?p này đư?c chia s? trên m?ng
    Tên chia s?:
  • Cho phép ngư?i dùng khác đ? thay đ?i t?p tin c?a tôi
Tuy nhiên, khi các thư m?c khác đư?c m? ra, các tùy ch?n sau đây đư?c hi?n th?:
  • Tên chia s?:
  • Cho phép ngư?i dùng khác đ? thay đ?i t?p tin c?a tôi
Ngoài ra, khi m?t ngư?i dùng m?t kh?u đư?c t?o ra trong b?ng đi?u khi?n, các B?o v? các c?p tài li?u c?a tôi tùy ch?n s? đư?c hi?n th?. Trên m?t máy tính d?a trên Windows XP Professional, ch? b?n có th? làm cho m?t đăng k? thay đ?i đ? hi?n th? b?o m?t c? đi?n giao di?n ngư?i dùng.

Khóa registry và các giá tr?

Khi thiết đặt bảo mật được đặt trong Windows XP, khoá đăng ký sau được sử dụng:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa
Các giá tr? là:
  • ForceGuest = 1: S? d?ng giá tr? này đ? l?c lư?ng khách hàng ngày
  • ForceGuest = 0: S? d?ng giá tr? này đ? l?c lư?ng khách hàng gi?m giá
B?ng sau miêu t? giá tr? m?c đ?nh cho các ForceGuest khóa s? đăng k? cho m?i ch? đ? h? đi?u hành và chia s? giao di?n ngư?i dùng và ACL biên t?p viên hành vi.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
H? đi?u hành và ch? đ?ForceGuestChia s? giao di?n ngư?i dùngBiên t?p viên ACL
Cá nhân1 (không có s? l?a ch?n)Đơn gi?nKhông sẵn có
Cá nhân trong ch? đ? an toàn1 (không có s? l?a ch?n)Cổ điểnCó s?n
Chuyên nghi?p0 *Cổ điểnCó s?n
Chuyên nghi?p1Đơn gi?nKhông sẵn có
Chuyên nghi?p trong ch? đ? an toàn0Cổ điểnCó s?n
Chuyên nghi?p trong ch? đ? an toàn1Cổ điểnCó s?n
Windows XP Professional m?c đ?nh đ? xác th?c b?nh thư?ng nhưng h? tr? các Đăng nh?p như khách tùy ch?n. Ví d?, n?u máy tính đang nâng c?p t? Windows XP Home Edition, Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 và Microsoft Windows 98 Second Edition, Windows XP Professional dùng các Khách n?u trong m?t nhóm làm vi?c tùy ch?n theo m?c đ?nh.

LƯU ?: B?n không th? chia s? c?p này n?m trong tài li?u c?a tôi sau khi b?n c?u h?nh các thi?t l?p chia s? và b?o m?t đơn gi?n đ? Ch? tôi có th? truy c?p vào c?p này. Khi an ninh đư?c đ?t cho thư m?c m?, an ninh đư?c đ?t trên t?t c? các c?p con; thi?t đ?t b?o m?t không th? thay đ?i t? các thư m?c con.

Thu?c tính

ID c?a bài: 290403 - L?n xem xét sau cùng: 25 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kbenv kbhowto kbui kbmt KB290403 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:290403

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com