Những câu hỏi thường gặp về trộn thư trong Word 2002

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 290408 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

M?t mail merge đư?c s? d?ng đ? t?o ra h?nh th?c thư, g?i thư nh?n, bao thư, thư m?c, và kh?i lư?ng phân ph?i thư đi?n t? và fax. Có là các tài li?u ba tham gia vào quá tr?nh mail merge: các tài li?u chính, các ngu?n d? li?u, và tài li?u h?p nh?t. Đ? hoàn thành quá tr?nh cơ b?n, b?n làm vi?c sau:
 • M? ho?c t?o m?t tài li?u chính.

  Tài li?u chính: trong m?t ho?t đ?ng mail merge trong Word, tài li?u có ch?a văn b?n và đ? h?a là như nhau cho m?i phiên b?n c?a tài li?u h?p nh?t, cho Ví d?, đ?a ch? tr? l?i ho?c l?i chào trong m?t b?c thư m?u.
 • M? ho?c t?o ra m?t ngu?n d? li?u v?i ngư?i nh?n cá nhân thông tin.

  Ngu?n d? li?u: m?t t?p tin có ch?a các thông tin đư?c nh?p vào m?t tài li?u. Ví d?, danh sách các tên và đ?a ch? b?n mu?n đ? s? d?ng trong m?t mail merge. B?n ph?i k?t n?i v?i các ngu?n d? li?u trư?c khi b?n có th? s? d?ng thông tin trong nó.
 • Thêm ho?c tùy ch?nh h?p nh?t các l?nh v?c trong chính tài li?u.

  H?p nh?t các l?nh v?c: m?t gi? ch? b?n chèn trong chính tài li?u. Ví d?, đưa l?nh v?c này h?p nh?t <city>> có Word chèn m?t tên thành ph?, ch?ng h?n như "Paris", đư?c lưu tr? trong d? li?u thành ph? l?nh v?c.</city>
 • Nh?p d? li?u t? các ngu?n d? li?u vào tài li?u chính đ? t?o m?t tài li?u m?i, h?p nh?t.

  Tài li?u h?p nh?t: k?t qu? tài li?u t? vi?c sáp nh?p các tài li?u chính c?a b?n thư h?p nh?t v?i danh sách đ?a ch? c?a b?n. Các k?t qu? tài li?u có th? là k?t qu? in ho?c có ch?a tài li?u Word m?i k?t qu? h?p nh?t.
Microsoft Word làm cho mail merge d? dàng b?ng cách s? d?ng m?t thu?t s? mà hư?ng d?n b?n qua t?t c? các bư?c. N?u b?n thích làm vi?c bên ngoài thu?t s?, b?n có th? s? d?ng các Mail Merge thanh công c?. Dù b?ng cách nào, k?t qu? cu?i cùng là m?i hàng (ho?c ghi l?i) trong d? li?u ngu?n s?n xu?t m?t cá nhân dư?i h?nh th?c thư, nh?n g?i thư, phong b?, ho?c thư m?c m?c.

B?n c?ng có th? s? d?ng mail merge t?o b?t k? lo?i tài li?u ánh x? các trư?ng t?i d? li?u, không ch? thư ho?c thư m?c. Cho Ví d?, n?u b? sưu t?p băng video c?a b?n đư?c li?t kê trong m?t b?ng tính, b?n có th? dùng tùy ch?n nh?n đ? t?o ra băng video nh?n.

THÔNG TIN THÊM

 1. Có th? tôi th?c hi?n m?t mail merge cách tôi đ? làm nó trong trư?c đó các phiên b?n c?a Word?

  Có, b?n có th? ch?c năng tương t? mà b?n s? d?ng trong Phiên b?n trư?c c?a Word. Để thực hiện việc này, hãy sử dụng một trong các phương pháp sau:
  • S? d?ng các Mail Merge thanh công c?. Đ? hi?n th? các Mail Merge thanh công c?, đi?m đ?n Thanh công c? trên các Xem tr?nh đơn, và sau đó nh?p vào Mail Merge. LƯU ?: Các tùy ch?n trên các Mail Merge thanh công c? cung c?p các hành vi tương t? như c?a phiên b?n trư?c c?a Word.
  • S? d?ng các Mail Merge Helper. Đ? làm cho nó d? s? d?ng, thêm các Mail Merge Helper l?nh đ? các Ch? cái và các thư menu con c?a các Công cụ tr?nh đơn. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
   1. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào Tùy ch?nh.
   2. B?m vào các L?nh tab. Trong các Danh mục danh sách, b?m vào T?t c? các l?nh.
   3. Trong các L?nh danh sách, b?m vào Mail Merge Helper.
   4. Kéo các Mail Merge Helper l?nh đ? các Ch? cái và các thư menu con trên các Công cụ tr?nh đơn.

    LƯU ?: Khi b?n ngh? ngơi con tr? trên các Ch? cái và các thư menu con, b?n s? th?y m?t thanh n?m ngang màu đen. Thanh này ch? ra v? trí nơi mà các l?nh s? xu?t hi?n trên tr?nh đơn, khi b?n phát hành các nút chu?t.
   5. Trong các Tùy ch?nh h?p tho?i h?p, b?m vào Đóng.
 2. Làm th? nào tôi có th? di chuy?n đi?m chèn trong khi chèn merge các l?nh v?c?

  Khi các Chèn Merge Field h?p tho?i m? c?a, b?n không th? di chuy?n đi?m chèn c?a b?n mail merge chính tài li?u. N?u b?n nh?n ENTER ho?c phím cách đ? c? g?ng di chuy?n đi?m chèn, l?nh v?c đ? ch?n h?p nh?t đư?c đưa vào các tài li?u.

  Đ? di chuy?n c?a b?n đi?m chèn, đóng các Chèn Merge Field h?p tho?i h?p và sau đó di chuy?n đi?m chèn. Đ? chèn khác h?p nh?t field ? m?t v? trí khác nhau trong tài li?u chính mail merge, b?m vào Chèn các l?nh v?c Merge trên các Mail Merge thanh công c?. Đ? ch?nh s?a hành vi này và s? d?ng ch?c năng các phiên b?n tương t? như trư?c đó c?a Word, thêm các Chèn Merge Field nút đ? các Mail Merge thanh công c?. Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào đây s? bài vi?t đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  276005Không th? di chuy?n chèn ch? khi b?n chèn h?p nh?t trư?ng
 3. Khi tôi nh?p vào Tr?nh duy?t đ? m? m?t ngu?n d? li?u, h?p tho?i m?c đ?nh đ? các Ngu?n d? li?u c?a tôi thư m?c. Tôi có th? thay đ?i đi?u này?

  Th?t không may, hành vi c?a các Ch?n ngu?n d? li?u h?p tho?i không th? thay đ?i. Nó s? luôn luôn m?c đ?nh các Ngu?n d? li?u c?a tôi thư m?c. Tuy nhiên, b?n có th? t?o m?t shortcut ho?c s? d?ng các phương pháp khác trong các Ngu?n d? li?u c?a tôi h?p tho?i đ? có đư?c truy c?p nhanh đ?n đ?a ch? mail merge danh sách. Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào bài vi?t sau đây s? đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  276004"My ngu?n d? li?u" là luôn luôn hi?n th? trong các ch?n d? li?u ngu?n t?m trong danh sách Word 2002 và các phiên b?n sau c?a t?
 4. Làm th? nào đ? t?o và in ch? m?u?

  S? d?ng này tính năng n?u b?n mu?n g?i thư tương t? cho nhi?u ngư?i nh?n. Cho m?t chi ti?t t?ng bư?c th? t?c mail merge đ? ch? m?u, xin vui l?ng xem các bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  294683 Làm th? nào đ? s? d?ng mail merge t?o ch? m?u trong Word 2002
 5. Làm th? nào đ? th?c hi?n m?t mail merge e-mail?

  B?n mu?n s? d?ng tính năng này n?u b?n đang g?i cùng m?t thông đi?p t?i nhi?u ngư?i nh?n b?ng cách s? d?ng thư đi?n t?. Cho m?t th? t?c bư?c chi ti?t đ? mail merge đ? nhi?u ngư?i nh?n thư đi?n t?, xin vui l?ng xem các bài vi?t sau đây trong Microsoft Ki?n th?c cơ b?n:
  294694 Làm th? nào đ? s? d?ng mail merge t?o thư đi?n t? trong Word 2002
 6. Tôi có th? s? d?ng m?t l?nh v?c h?p nh?t trong d?ng ch? đ? c?a thư đi?n t? c?a tôi tin nh?n?

  Không. B?n ch? có th? g? văn b?n trong d?ng ch? đ? c?a m?t email .
 7. Làm th? nào đ? th?c hi?n m?t mail merge đ? bao thư?

  B?n mu?n s? d?ng tính năng này n?u b?n đang g?i m?t g?i thư hàng lo?t cho nhi?u ngư?i nh?n và mu?n m?t cá nhân t?m đ?n m?i phong b?. Đ?i v?i m?t chi ti?t t?ng bư?c th? t?c đ? đ?a ch? mail merge in tr?c ti?p trên bao thư, Xin vui l?ng xem bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  294685 Làm th? nào đ? s? d?ng mail merge t?o bao thư trong Word 2002
 8. Làm th? nào đ? th?c hi?n m?t mail merge đ? nh?n?

  B?n mu?n s? d?ng tính năng này khi b?n mu?n in thông tin trên nh?n, Ví d? như g?i thư đ?a ch? cho thư ho?c bưu thi?p. Đ?i v?i m?t chi ti?t t?ng bư?c th? t?c đ? mail merge thông tin đ? nh?n, xin vui l?ng xem các bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  294684 Làm th? nào đ? s? d?ng mail merge t?o thư nh?n trong Word 2002
 9. Làm th? nào đ? thêm m?t h?nh ?nh ho?c logo đ? nh?n c?a tôi?

  Trong c?a b?n nh?n mail merge chính tài li?u, thêm đ? h?a ho?c bi?u tư?ng b?n mu?n các nh?n hi?u đ?u tiên. (Đ? chèn m?t h?nh ?nh, đi?m đ?n H?nh ?nh trên các Chèn tr?nh đơn, và sau đó nh?p vào T? t?p tin.) Sau đó, th?c hi?n m?t trong nh?ng đi?u sau đây:
  • Trên các Mail Merge thanh công c? (trên các Xem tr?nh đơn, đi?m đ?n Thanh công c?, sau đó b?m Mail Merge), nh?p vào Tuyên truy?n Labels.
  • Trong các Mail Merge ngăn tác v? (trên các Công cụ tr?nh đơn, đi?m đ?n Ch? cái và các thư, sau đó b?m Thu?t s? Mail Merge), nh?p vào C?p Nh?t t?t c? nh?n.
  Đi?u này s? sao chép thông tin t? nh?n hi?u đ?u tiên cho m?i nh?n trong c?a b?n nh?n mail merge chính tài li?u.

  Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? Xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  285065Làm th? nào đ? thêm m?t h?nh ?nh ho?c logo cho m?i nh?n trong Word 2002 và trong Word 2003
 10. V?i s? lư?ng d? li?u h? sơ tôi có, tôi c?n ph?i có nhi?u hơn n?a so v?i m?t trang c?a nh?n. T?i sao tôi ch? th?y m?t trang c?a nh?n trên màn h?nh khi tôi Xem trư?c các h?p nh?t c?a tôi?

  Đ? xem trư?c các nh?n g?i thư c?a b?n b?ng cách s? d?ng các Mail Merge nhi?m v? ngăn, lúc Bư?c 4 6, b?m Ti?p theo: Xem trư?c các nh?n c?a b?n.

  Các Tính năng xem trư?c trong thu?t s? Mail Merge đư?c thi?t k? đ? hi?n th? ch? có m?t trang. Đ? Xem t?t c? các nh?n c?a b?n và th?c hi?n b?t k? thay đ?i c?n thi?t trư?c khi in ?n, nh?p Hi?u ch?nh nh?n cá nhân trong Bư?c 6 c?a 6. Đi?u này s? h?p nh?t t?t c? các đ?a ch? c?a b?n vào m?t tài li?u m?i s? ch?a t?t c? các nh?n c?a b?n.
 11. Làm th? nào đ? s? d?ng mail merge t?o m?t thư m?c ho?c Danh m?c?

  B?n s? mu?n s? d?ng tính năng này khi b?n mu?n in a danh sách, ví d? như m?t danh b? đi?n tho?i ho?c m?t danh sách các kho?n m?c trên cùng m?t trang. Cho m?t chi ti?t t?ng bư?c th? t?c đ? mail merge thông tin như m?t thư m?c ho?c c?a hàng, xin vui l?ng xem các bài vi?t sau đây trong ki?n th?c Microsoft Cơ s?:
  294693 Làm th? nào đ? s? d?ng mail merge đ? t?o ra m?t thư m?c trong Word 2002 và trong Word 2003
  294686 Làm th? nào đ? s? d?ng mail merge đ? t?o ra m?t danh sách đư?c s?p x?p theo th? lo?i trong Word 2002
 12. T?i sao là H?p nh?t Fax không ph?i là m?t l?a ch?n có s?n cho m?t mail merge?

  Trong trư?c đó các phiên b?n c?a Microsoft Word, nh?ng H?p nh?t Fax l?nh dùng Microsoft Fax (c?n đư?c g?i là t?i nơi làm vi?c Fax). Nh?ng ngư?i các chương tr?nh đ? đư?c cài đ?t v?i Microsoft Windows 95, ho?c như m?t thành ph?n riêng bi?t Phiên b?n bán l? c?a Microsoft Windows 98 và Microsoft Windows 98 Second ?n b?n. Tuy nhiên, Microsoft Outlook 2002, các tin nh?n chương tr?nh trong Microsoft Văn ph?ng XP, không h? tr? Microsoft Fax. Đ? bi?t thêm thông tin, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  294695Làm th? nào đ? s? d?ng mail merge t?o Fax trong Word 2002
  282550 H?p nh?t l?i Fax l?nh không s?n dùng trên thanh công c? Mail Merge
 13. Làm th? nào đ? t?o m?t danh sách đ?a ch? cho m?t mail merge?

  Đ?nh d?ng d? li?u ngu?n d? nh?t đ? làm vi?c v?i là m?t b?ng ch?; Tuy nhiên, b?n có th? s? d?ng b?t k? đ?nh d?ng gi?ng như cơ s? d? li?u, ch?ng h?n như m?t t?p tin văn b?n, trong đó các l?nh v?c đư?c tách ra b?i d?u ph?y ho?c tab, và h? sơ đư?c tách ra b?ng đo?n đánh d?u. Đ? bi?t thêm v? vi?c t?o ra danh sách đ?a ch? cho m?t mail merge trong Word, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? Xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  294688Làm th? nào thi?t k? và thi?t l?p danh sách đ?a ch? mail merge trong Word 2002

Thu?c tính

ID c?a bài: 290408 - L?n xem xét sau cùng: 25 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
T? khóa: 
kbhowto kbmerge kbmt KB290408 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:290408

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com