V?n đ? đư?c c? đ?nh trong h? th?ng Trung tâm 2012 R2 ho?t đ?ng qu?n l? Update Rollup 1

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2904678 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Gi?i thi?u

Bài vi?t này mô t? các v?n đ? đư?c c? đ?nh trong b?n C?p Nh?t Rollup 1 cho Microsoft h? th?ng Trung tâm 2012 R2 Operations Manager. Ngoài ra, bài vi?t này ch?a hư?ng d?n cài đ?t chuyên bi?t cho C?p Nh?t Rollup 1 cho h? th?ng Trung tâm 2012 R2 Operations Manager.


V?n đ? đư?c c? đ?nh trong update rollup này

Qu?n l? ho?t đ?ng

Sự cố 1

M?t l?i x?y ra khi b?n ch?y p_DataPurging lưu tr? th? t?c. L?i này x?y ra khi x? l? truy v?n ch?y ra kh?i n?i b? tài nguyên và không th? s?n xu?t m?t k? ho?ch truy v?n.

Sự cố 2

D? li?u kho S? lư?ng l?n chèn l?nh s? d?ng m?t giá tr? m?c đ?nh 30 giây ch? unchangeable, có th? gây ra truy v?n th?i gian-outs.

Sự cố 3

Nhi?u 26319 l?i đư?c t?o ra khi b?n s? d?ng vai tr? nhà đi?u hành. V?n đ? này gây ra v?n đ? hi?u su?t.

Sự cố 4

Ph?n bi?u đ? không xu?t b?n thông tin v? trí trong bang thành ph?n.

Sự cố 5

Đ?i tên m?t nhóm ho?t đ?ng m?t cách chính xác trên bàn đi?u khi?n. Tuy nhiên, tên c? c?a nhóm xu?t hi?n khi b?n c? g?ng đ? ghi đè lên m?t màn h?nh ho?c ph?m vi m?t cái nh?n d?a trên nhóm.

Sự cố 6

Đ?ng b? hóa SCOM không đư?c h? tr? trong phiên b?n đ?a hoá c?a Team Foundation Server.

Sự cố 7

M?t b? t?c quá tr?nh SDK gây ra đ?ng cơ tương quan trao đ?i th?t b?i.

Phát hành 8

Nhóm dành riêng "Microsoft System Center c? v?n giám sát máy ch?" là đư?c nh?n th?y trong m?t máy tính ho?c nhóm tra c?u.

V?n đ? 9

Nhi?u c? v?n k?t n?i đư?c phát hi?n cho cùng m?t máy tính v?t l? khi máy ch? m?t c?m.


S? 10

M?t ngo?i l? b?ng x?y ra n?u các tiêu chu?n đư?c s? d?ng cho m?t truy v?n bao g?m m?t kí t? đ?i di?n không h?p l? ho?c t? khóa.

Qu?n l? ho?t đ?ng - UNIX và Linux giám sát (qu?n l? gói C?p Nh?t)

Sự cố 1

Trên m?t máy tính d?a trên Solaris, m?t thông báo l?i tương t? như sau đư?c ghi nh?t k? ho?t đ?ng qu?n l?. V?n đ? này x?y ra n?u m?t máy tính d?a trên Solaris mà có nhi?u ngu?n tài nguyên theo d?i ch?y ra kh?i b? mô t? t?p tin và không theo d?i các ngu?n tài nguyên. Theo d?i tài nguyên có th? bao g?m h? th?ng t?p, đ?a v?t l?, và b? thích ?ng m?ng.

Lưu ?: Ho?t đ?ng qu?n l? Nh?t k? đư?c đ?t t?i /var/opt/microsoft/scx/log/scx.log.

Errno = 24 (quá nhi?u m? t?p tin)

V?n đ? này x?y ra v? gi?i h?n ngư?i dùng m?c đ?nh trên Solaris là quá th?p đ? phân b? đ? s? lư?ng các t?p tin mô t?. Sau khi C?p Nh?t rollup đư?c cài đ?t chuyên bi?t, các đ?i l? C?p Nh?t s? thay th? gi?i h?n ngư?i dùng m?c đ?nh b?ng cách s? d?ng m?t gi?i h?n ngư?i dùng cho quá tr?nh đ?i l? s? 1.024 ngư?i.

Sự cố 2

N?u Linux Container (cgroup) m?c trong đư?ng d?n /etc/mtab trên m?t máy tính Linux d?a trên theo d?i B?t đ?u v?i chu?i "cgroup", m?t c?nh báo tương t? như sau đư?c ghi nh?t k? đ?i l?.

Lưu ?: Khi v?n đ? này x?y ra, m?t s? đ?a v?t l? có th? không đư?c phát hi?n như mong đ?i.

C?nh báo [scx.core.common.pal.system.disk.diskdepend:418:29352:139684846989056] đ? không t?m th?y quan tr?ng 'cgroup' trong b?n đ? proc_disk_stats, tên thi?t b? 'cgroup'.

Sự cố 3

C?u h?nh v?t l? đ?a không th? đư?c theo d?i, ho?c th?t b?i trong đ?a v?t l? giám sát, gây ra th?t b?i trong vi?c h? th?ng theo d?i trên UNIX và Linux máy tính. Khi v?n đ? này x?y ra, đ?a h?p l? trư?ng h?p không phát hi?n b?i qu?n l? ho?t đ?ng cho m?t máy tính d?a trên UNIX ho?c Linux d?a trên theo d?i.

Sự cố 4

M?t khu v?c Solaris giám sát đư?c c?u h?nh đ? s? d?ng năng đ?ng CPU phân b? v?i nhóm tài nguyên năng đ?ng có th? kí nh?p l?i trong Nh?t k? đ?i l? như CPU đư?c g? b? t? vùng anddo không xác đ?nh các CPU hi?n nay trong h? th?ng. Trong trư?ng h?p hi?m hoi, các đ?i l? trên m?t khu v?c Solaris v?i đ?ng phân b? CPU có th? treo trong giám sát thư?ng xuyên.

Lưu ?: V?n đ? này áp d?ng cho b?t k? khu v?c Solaris giám sát đư?c c?u h?nh đ? s? d?ng nhóm tài nguyên năng đ?ng và m?t c?u h?nh "dành riêng-cpu" có liên quan đ?n m?t ph?m vi CPU.

Sự cố 5

M?t l?i tương t? như sau đây đư?c t?o ra trên máy tính d?a trên Solaris 9 khi k?ch b?n /opt/microsoft/scx/bin/tools/setup.sh không đ?t pathcorrectly thư vi?n. Khi v?n đ? này x?y ra, các công c? omicli không th? ch?y.

LD.so.1: omicli: gây t? vong: libssl.so.0.9.7: m? th?t b?i: không có t?p tin ho?c m?c tin thư thoại

Sự cố 6

N?u các đ?i l? không l?y l?i quá tr?nh đ?i đ?m ch? chương tr?nh con getargs trên m?t máy tính d?a trên AIX, v?i theo d?i có th? đư?c báo cáo không chính xác như gián tuy?n. M?t thông báo l?i tương t? như sau đư?c ghi nh?t k? đ?i l?:

Đi?n tho?i getargs() tr? v? l?i

Sự cố 7

Các đ?i l? trên máy tính d?a trên AIX s? xem xét t?t c? b? nh? cache t?p tin đ? là b? nh? kh? d?ng và không x? l? b? nh? cache minperm như là b? nh? đư?c s? d?ng. Sau khi C?p Nh?t rollup này đư?c cài đ?t chuyên bi?t, các b? nh? kh? d?ng trên máy tính ch?y AIX s? tính toán: mi?n phí b? nh? + (b? nh? cache-minperm).

Phát hành 8

Các đ?i l? ph? quát Linux không đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính Linux có OpenSSL Phiên b?n l?n hơn 1.0.0 n?u thư vi?n t?p tin libssl.so.1.0.0 không t?n t?i. M?t thông báo l?i tương t? như sau đây đư?c đăng nh?p:

/Opt/Microsoft/SCX/bin/Tools/.scxsslconfig: l?i trong khi t?i thư vi?n chia s?: libssl.so.1.0.0: không th? m? t?p tin đ?i tư?ng chia s?: không có t?p tin ho?c m?c tin thư thoại

Hư?ng d?n cài đ?t chuyên bi?t

Hư?ng d?n cài đ?t chuyên bi?t qu?n l? ho?t đ?ng

Các sự cố đ? bi?t cho b?n c?p nh?t này
 • Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t rollup gói trên t?t c? các vai tr? trên máy ch? đang ch?y h? th?ng Trung tâm ho?t đ?ng Manager 2012 R2 (ngo?i tr? trên theGateway vai tr?), các b?n C?p Nh?t không xu?t hi?n trong m?cThêm ho?c lo?i b? chương tr?nh trong Control Panel.
 • Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t gói c?p nhật hợp nhất, s? phiên b?n c?a bàn điều khiển không thay đ?i.
 • Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t rollup gói trên m?t giao di?n điều khiển Web, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau trong Internet Explorer:

  Lỗi Máy chủ trong Ứng dụng '/OperationsManager'.
  Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, h?y đóng và sau đó kh?i đ?ng l?i Internet Explorer.
cài đ?t chuyên bi?t ghi chú
 • C?p Nh?t rollup gói này có s?n t? Microsoft Update b?ng các ngôn ng? sau:
  • Ti?ng Trung gi?n th? (CHS)
  • Nh?t b?n (JPN)
  • Ti?ng Pháp (FRA)
  • Ti?ng Đ?c (DEU)
  • Ti?ng Nga (RUS)
  • Ti?ng ? (ITA)
  • Ti?ng Tây Ban Nha (ESN)
  • Ti?ng B? Đào Nha (Brazil) (PTB)
  • Trung Qu?c truy?n th?ng (CHT)
  • Cộng hòa Hàn Quốc (KOR)
  • Séc (CSY)
  • Hà Lan (NLD)
  • Ba Lan (POL)
  • Ti?ng B? Đào Nha (B? Đào Nha) (PTG)
  • Th?y Đi?n (SWE)
  • B?n (TUR)
  • Hungary (HUN)
  • Ti?ng Anh (ENU)
  • Trung Hoa H?ng Kông (HK)
 • M?t s? thành ph?n là đa ngôn ng?, và các b?n C?p Nh?t cho các thành ph?n không ph?i b?n đ?a hoá.
 • B?n ph?i ch?y b?n c?p nh?t hợp nhất với tư cách qu?n tr? viên.
 • N?u b?n không mu?n kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t bàn đi?u khi?n, hãy đóng bàn đi?u khi?n trư?c khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t cho vai tr? bàn đi?u khi?n.
 • Đ? B?t đ?u m?t phiên bản m?i c?a Microsoft Silverlight, hãy xoá b? nh? cache c?a tr?nh duy?t trong Silverlight, sau đó kh?i đ?ng l?i Silverlight.
 • Không cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t rollup gói ngay l?p t?c sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t máy ch? h? th?ng Trung tâm 2012 R2. N?u không, trạm đậu b?n ghi d?ch v? Khắc phục sự cố có th? không đư?c kh?i t?o.
 • N?u Bàn đi?u khi?n Tài khoản Ngư?i dùng đư?c kích ho?t, h?y ch?y tệp c?p nh?t .msp t? m?t d?u ki?m nh?c l?nh nâng cao.
 • B?n ph?i có quy?n người quản trị hệ thống trên trư?ng h?p b? máy cơ s? d? li?u cho các ho?t đ?ng b? máy cơ s? d? li?u và kho d? li?u đ? áp d?ng b?n C?p Nh?t cho các b? máy cơ s? d? li?u.
 • Đ? cho phép bàn điều khiển Web khắc phục sự cố, thêm d?ng sau vào tệp %windir%\Microsoft.NET\Framework64\v2.0.50727\CONFIG\web.config:

  <machineKey validationkey="AutoGenerate,IsolateApps" decryptionkey="AutoGenerate,IsolateApps" validation="3DES" decryption="3DES"></machineKey>

  Lưu ?: Thêm d?ng dư?i ph?n <system.web>như mô t? trong bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:

  </system.web>
  911722 B?n có th? nh?n đư?c m?t thông báo l?i khi b?n truy c?p vào web site ASP.NET có ViewState đư?c kích ho?t sau khi b?n nâng c?p t? ASP.NET 1.1 đ? ASP.NET 2.0
 • S?a ch?a cho v?n đ? 2 (kho d? li?u S? lư?ng l?n chèn l?nh v?n đ? h?t gi?) cho bi?t thêm m?t khoá ki?m nh?p có th? đư?c s? d?ng đ? thi?t l?p l?i quá th?i gian (b?ng giây) cho các l?nh V?i s? lư?ng l?n chènd? li?u kho. Đây là các l?nh nh?p d? li?u m?i vào các nhà kho d? li?u. Tên chính là như sau:
  HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft Operations Manager\3.0\Data Warehouse\


  Tên giá tr? là như sau:
  S? lư?ng l?n chèn l?nh th?i gian ch? giây

  Giá tr? là m?t giá tr? dword. Ví d?: tên giá tr? nên đư?c đ?t đ? 40 cho m?t l?i quá th?i gian 40 giây.
Thứ tự cài đ?t chuyên bi?t được hỗ trợ

Chúng tôi đ? ngh? b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t rollup gói theo th? t? sau:
 1. cài đ?t chuyên bi?t gói c?p nh?t hợp nhất trên cơ s? h? t?ng máy ch? sau đây:
  • Máy chủ qu?n l? ho?c máy ch?
  • Máy ch? c?ng
  • Máy tính với vai tr? máy ch? bàn điều khiển Web
  • Máy tính với vai trò bàn đi?u khi?n hoạt động
 2. Áp d?ng các k?ch b?n SQL (xem cài đ?t chuyên bi?t thông tin).
 3. Nh?p th? công các gói qu?n l?.
Lưu ý
 • N?u tính năng MG kết nối/Phân lớp được kích ho?t, trước tiên hãy c?p nh?t t?ng trên cùng của tính năng MG kết nối/Phân lớp.
 • Các t?p tin C?p Nh?t Rollup 1 có m?t phiên b?n c?a 10226.1011.
Thông tin cài đặt

Đ? t?i v? gói c?p nh?t hợp nhất và gi?i nén các tệp đư?c bao g?m trong gói c?p nh?t hợp nhất, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. T?i xu?ng gói c?p nh?t Microsoft Update cung c?p cho m?i máy tính. Microsoft Update cung c?p các bản c?p nh?t phù h?p theo các cấu ph?n đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên m?i máy tính. Ho?c b?n có th? t?i v? các gói t? http://catalog.Update.Microsoft.com/v7/Site/Search.aspx?q=2904678
 2. Áp d?ng các t?p MSP thích h?p trên m?i máy tính.

  Lưu ?: MSP t?p tin đư?c bao g?m trong b?n C?p Nh?t rollup gói. Áp d?ng t?t c? các tệp MSP liên quan đ?n m?t máy tính c? th?. Ví d?, n?u web giao di?n đi?u khi?n và vai tr? giao di?n đi?u khi?n đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên m?t máy ch? qu?n l?, áp d?ng các t?p tin MSP trên máy ch? qu?n l?. Áp d?ng m?t tệp MSP trên m?t máy ch? cho m?i vai tr? c? th? của máy chủ.
 3. Th?c hi?n sau đây SQL scriptagainst OperationsManagerDB cơ s? d? li?u:
  • update_rollup_mom_db.SQL

  Lưu ?: Các k?ch b?n là ? v? trí sau:

  %SystemDrive%\Program Files\System Trung tâm 2012 R2\Operations Manager\Server \SQL k?ch b?n đ? C?p Nh?t Rollups\.
 4. Nh?p các gói qu?n l? sau đây:
  • Microsoft.SystemCenter.Advisor.mpb
  • Microsoft.SystemCenter.Advisor.Internal.mpb
  • Microsoft.SystemCenter.TFSWISynchronization.mpb. qu?n l? gói này đ? ph? thu?c sau đây:
   • Microsoft.SystemCenter.AlertAttachment.mpb nên đư?c cài đ?t chuyên bi?t t? các phương ti?n truy?n thông H? th?ng Trung tâm ho?t đ?ng Manager 2012 R2 RTM.
  • Microsoft.SystemCenter.Visualization.Library.mpb
Đ? bi?t thông tin v? cách nh?p gói qu?n l? t? đ?a, h?y vào website Microsoft TechNet sau đây:
Cách nh?p Gói Qu?n l? Trình quản lý Hoạt động

Lưu ?: Gói qu?n l? đư?c bao g?m trong các b?n c?p nh?t cấu ph?n Máy ch? trong đư?ng d?n sau:

Trung tâm Files\System %SystemDrive%\Program 2012 R2\Operations Manager\Server\Management gói dành cho C?p Nh?t Rollups

G? cài đ?t chuyên bi?t thông tin

Đ? g? cài đ?t chuyên bi?t m?t bản c?p nh?t, h?y ch?y l?nh sau:

Msiexec / g? cài đ?t chuyên bi?t PatchCodeGuid /Package RTMProductCodeGuid


Lưu ?: Trong l?nh này, gi? ch? RTMProductCodeGuid đ?i di?n cho m?t trong GUID sau.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Cấu ph?nRTMProductCodeGuid
Máy ch?{C92727BE-BD12-4140-96A6276BA4F60AC1}
Giao di?n đi?u khi?n (AMD64){041C3416-87CE-4B02-918E-6FDC95F241D3}
Bàn đi?u khi?n (x86){175B7A24-E94B-46E5-A0FD-06B78AC82D17}
WebConsole (AMD64){B9853D74-E2A7-446C-851D-5B5374671D0B}
C?ng{1D02271D-B7F5-48E8-9050-7F28D2B254BB}
SCX-ACS (AMD64){46B40E96-9631-11E2-8D42-2CE76188709B}
SCX-ACS (x 86){46B40E96-9631-11E2-8D42-2CE76188709B}


Ngoài ra, gi? ch? PatchCodeGuid đ?i di?n cho m?t trong các GUID sau.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
B?n vá m? GUID Cấu ph?nNgôn ngữNgôn ng?
{84BD5AE6-25E2-4B87-9C07-9FB9A95BFB5A}Máy ch?AMD64EN
{4EB352A9-2917-4428-834B-8DECB2935F8F}C?ngAMD64EN
{62086E39-4C38-4D1B-8DC7-E548D691EC18}WebConsoleAMD64EN
{E66ED8C8-8381-44BF-B1B6-E615B075C986}Bàn đi?u khi?nAMD64EN
{AD99AC5B-13D3-4105-B56F-F63BA28E36F3}Bàn đi?u khi?nx 86EN
{6396DD2B-F151-4ED3-B19F-1D28FD7E6D88}Bàn đi?u khi?nAMD64CN
{A094FBE0-53EE-4191-A8EE-2F73AAABF9E6}WebConsoleAMD64CN
{2770CE72-C358-44FE-9153-4C86CC169509}WebConsoleAMD64CS
{C68CEBD0-B858-4481-8AB2-300F597D0ADC}Bàn đi?u khi?nAMD64CS
{7C032E8E-0194-4F13-9922-19FEC6EF02AC}Bàn đi?u khi?nAMD64DE
{9A7440FA-720B-47FD-A90E-9629162FE900}WebConsoleAMD64DE
{283C728F-2946-47F3-B974-CE431B03D7CA}Bàn đi?u khi?nAMD64ES
{B03BEEDA-D083-4444-9A02-C148C9F4BE88}WebConsoleAMD64ES
{4D300C90-9FE4-4346-A4FA-E8FA6D10D4AD}Bàn đi?u khi?nAMD64FR
{ADCB4EB1-0014-4A81-8E11-FFC08D7B0FD1}WebConsoleAMD64FR
{A77C42B5-6199-459C-B2A7-5122FC1CF04B}Bàn đi?u khi?nAMD64HU
{E8A06971-855F-46D1-B1FC-730E74D06C61}WebConsoleAMD64HU
{C6D47631-9183-49FA-B6C1-22232F98561E}Bàn đi?u khi?nAMD64
{CFA31EAC-A394-4B2B-96C0-26D43F787DBA}WebConsoleAMD64
{2C419B8B-ABA5-4CCF-BC11-B3C1B71DC30B}Bàn đi?u khi?nAMD64JA
{53194AAE-092B-4100-9243-D552160C1ED3}WebConsoleAMD64JA
{DE44F965-EB66-4B7E-9331-92A3C953FC6E}Bàn đi?u khi?nAMD64KO
{19297B2B-5E53-42C4-AF52-B315E0853E02}WebConsoleAMD64KO
{F4C19D0B-9815-4636-80D7-9DBC1DC2F8BC}Bàn đi?u khi?nAMD64NL
{0D1291E6-E30C-4BC3-82C1-B21F54E182A1}WebConsoleAMD64NL
{3E195419-3B7E-4EA9-AC9C-0FA35243C788}Bàn đi?u khi?nAMD64PL
{646461C7-F5F6-4B80-93A8-4D391E226EF9}WebConsoleAMD64PL
{6A8F6806-3E84-4A5B-880F-3C41E13D0ADB}Bàn đi?u khi?nAMD64PT-BR
{5116F3F6-D529-4181-B69B-0859E42CCFEA}WebConsoleAMD64PT-BR
{00DC1AE9-CAB7-4334-9EA6-DE7929CD35AC}Bàn đi?u khi?nAMD64PT-PT
{3417A9F0-ECDE-4B9B-B443-92573A052361}WebConsoleAMD64PT-PT
{71171DF4-D5CB-43EB-8D81-894F259913E9}Bàn đi?u khi?nAMD64RU
{95D88749-F37A-40CD-A6BA-BC4976BEB6F3}WebConsoleAMD64RU
{39076D9B-EF26-485F-9728-EBA12FD578AD}Bàn đi?u khi?nAMD64SV
{BD6CD607-8401-4EE3-9268-A29228EA3A37}WebConsoleAMD64SV
{CF9292F5-5125-4A7A-A122-3CF97DA08554}Bàn đi?u khi?nAMD64TR
{5FE6DB6C-0E88-46C9-9420-7229F56FF0BD}WebConsoleAMD64TR
{932B5CAD-95CC-484E-B0BC-1E3F5994A732}Bàn đi?u khi?nAMD64TW
{694A3B3D-1545-44E1-B716-1A8BCE62CDF6}WebConsoleAMD64TW
{28E8DD05-AD62-4938-9992-C86D22724912}Bàn đi?u khi?nAMD64ZH-ZK
{EDACE704-8858-490B-8229-F67B099F61B6}WebConsoleAMD64ZH-ZK
{A790470E-3FF8-488C-839B-D01F5C46544C}Bàn đi?u khi?nx 86CN
{AD5234DC-62FC-495F-AD70-F870FB7D888D}Bàn đi?u khi?nx 86CS
{D4D5EE73-4679-4817-866C-A3E9759A4DF4}Bàn đi?u khi?nx 86DE
{3E8D238C-1E9F-4FF3-A5F3-642DAE68BC5A}Bàn đi?u khi?nx 86ES
{08F1859B-5337-40A3-84F6-70531AD64991}Bàn đi?u khi?nx 86FR
{ED29E2FF-1433-44D6-BBD7-6E7920FC4D37}Bàn đi?u khi?nx 86HU
{8835A90C-2119-42E8-90EA-0BE565BE6DE0}Bàn đi?u khi?nx 86
{B1EC476D-C5F5-4086-AAA4-070189582B25}Bàn đi?u khi?nx 86JA
{1D7865D8-99B5-4D84-8071-BE573176A875}Bàn đi?u khi?nx 86KO
{CA10D411-302D-4B35-B177-EDA06AAC5E76}Bàn đi?u khi?nx 86NL
{D89C72CF-4C13-4EEF-A4A5-3C6366485E33}Bàn đi?u khi?nx 86PL
{135BF2EC-6101-49B0-BC6E-AB97B1C14F88}Bàn đi?u khi?nx 86PT-BR
{B3DECB61-C1DD-4F0E-A9DE-E52038D27B75}Bàn đi?u khi?nx 86PT-PT
{7CC02289-326C-4D29-834A-A25F80510A54}Bàn đi?u khi?nx 86RU
{194C0B21-4665-4DF5-A6A0-38ABFC7F1073}Bàn đi?u khi?nx 86SV
{3FB7D328-ACE7-44AB-881E-D81D2FFB13A4}Bàn đi?u khi?nx 86TR
{25BA7E59-07B0-4B0E-A1EA-CD3CCC1BDC81}Bàn đi?u khi?nx 86TW
{DD5D9B80-7041-40E0-B1D4-9D960406E291}Bàn đi?u khi?nx 86ZH-ZK

Hư?ng d?n cài đ?t chuyên bi?t cho qu?n l? ho?t đ?ng - UNIX và Linux giám sát (qu?n l? gói C?p Nh?t)

Đ? cài đ?t chuyên bi?t C?p Nh?t gói giám sát và các đ?i l? cho hệ điều hành UNIX và Linux, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Áp d?ng b?n C?p Nh?t Rollup 1 cho môi trư?ng h? th?ng Trung tâm 2012 R2 qu?n l? ho?t đ?ng c?a b?n.
 2. T?i v? và C?p Nh?t qu?n l? gói cho h? th?ng Trung tâm 2012 R2 t? website sau c?a Microsoft:
  Trung tâm h? th?ng giám sát gói cho UNIX và hệ điều hành Linux
 3. cài đ?t chuyên bi?t gói c?p nh?t qu?n l? gói đ? trích xu?t các t?p tin gói qu?n l?.
 4. Nh?p qu?n l? gói C?p Nh?t c?a Microsoft.Unix.Library và các thư vi?n qu?n l? gói có liên quan đ?n các n?n t?ng Linux hay UNIX b?n giám sát trong môi trư?ng c?a b?n.
 5. Nh?p kh?u các gói c?p nh?t qu?n l? cho m?i phiên b?n c?a Linux hay UNIX mà b?n giám sát trong môi trư?ng c?a b?n.
 6. Nâng c?p m?i đ?i l? lên phiên b?n m?i nh?t b?ng cách s? d?ng l?nh ghép ng?n Windows PowerShell C?p Nh?t-SCXAgent ho?c đ?i l? c?a thu?t s? nâng c?p UNIX/Linux trong c?a s? bàn đi?u khi?n qu?n lí ho?t đ?ng.

Thông tin t?p

Qu?n l? ho?t đ?ng

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
T?p đư?c thay đ?itrong ho?t đ?ng qu?n l? C?p Nh?tKích thư?c t?pPhiên b?n
Microsoft.EnterpriseManagement.HealthService.dll52,920 byte7.1.10188.0
HealthServiceMessages.dll 1,360,568 byte7.1.10188.0
Microsoft.SystemCenter.Advisor.mpb352,256 bytekhông áp d?ng
Microsoft.EnterpriseManagement.DataWarehouse.DataAccess.dll236,248 byte7.1.10226.1009
Microsoft.EnterpriseManagement.RuntimeService.dll395,992 byte7.1.10226.1009
update_rollup_mom_db.SQL58,422 bytekhông áp d?ng
Microsoft.SystemCenter.TFSWISynchronization.mpb266,240 bytekhông áp d?ng
Microsoft.SystemCenter.Advisor.Internal.mpb143,360 bytekhông áp d?ng
Microsoft.EnterpriseManagement.Presentation.Controls.dll1,782,488 byte7.1.10226.1009
Microsoft.EnterpriseManagement.Monitoring.Components.dll1,137,368 byte7.1.10226.1009
Microsoft.SystemCenter.Visualization.Library.mpb126,976 bytekhông áp d?ng
Microsoft.EnterpriseManagement.Presentation.Controls.dll (Silverlight)1,782,488 byte7.1.10226.1009

Qu?n l? ho?t đ?ng - UNIX và Linux giám sát (qu?n l? gói C?p Nh?t)

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
T?p đư?c thay đ?i trong b?n C?p Nh?t XplatKích thư?c t?pPhiên b?n
Microsoft.AIX.5.3.mpb15696 KB7.5.1019.0
Microsoft.AIX.6.1.mpb15717 KB7.5.1019.0
Microsoft.AIX.7.mpb14704 KB7.5.1019.0
Microsoft.AIX.Library.mp31 KB7.5.1019.0
Microsoft.HPUX.11iv2.mpb19847 KB7.5.1019.0
Microsoft.HPUX.11iv3.mpb 19788 KB7.5.1019.0
Microsoft.HPUX.Library.mp31 KB7.5.1019.0
Microsoft.Linux.Library.mp31 KB7.5.1019.0
Microsoft.Linux.RedHat.Library.mp15 KB7.5.1019.0
Microsoft.Linux.RHEL.4.mpb7843 KB7.5.1019.0
Microsoft.Linux.RHEL.5.mpb7782 KB7.5.1019.0
Microsoft.Linux.RHEL.6.mpb7343 KB7.5.1019.0
Microsoft.Linux.Universal.Library.mp15 KB7.5.1019.0
Microsoft.Linux.Universal.Monitoring.mp83 KB7.5.1019.0
Microsoft.Linux.UniversalD.1.mpb14049 KB7.5.1019.0
Microsoft.Linux.UniversalR.1.mpb12567 KB7.5.1019.0
Microsoft.Linux.SLES.10.mpb7150 KB7.5.1019.0
Microsoft.Linux.SLES.11.mpb4681 KB7.5.1019.0
Microsoft.Linux.SLES.9.mpb3782 KB7.5.1019.0
Microsoft.Linux.SUSE.Library.mp15 KB7.5.1019.0
Microsoft.Solaris.10.mpb26851 KB7.5.1019.0
Microsoft.Solaris.11.mpb26531 KB7.5.1019.0
Microsoft.Solaris.9.mpb13739 KB7.5.1019.0
Microsoft.Solaris.Library.mp22 KB7.5.1019.0
Microsoft.Unix.Library.mp83 KB7.5.1019.0
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Thu?c tính

ID c?a bài: 2904678 - L?n xem xét sau cùng: 14 Tháng Ba 2014 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft System Center 2012 R2 Operations Manager
T? khóa: 
kbqfe kbfix kbmt KB2904678 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2904678

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com