Mô t? v? tính năng b?o m?t liên quan đ?n phát tri?n thư đi?n t?, Outlook 2002

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 290500 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Đ?i v?i m?t phiên b?n Microsoft Outlook 98 c?a bài vi?t này, xem 262700.

Đ?i v?i m?t phiên b?n Microsoft Outlook 2000 c?a bài vi?t này, xem 262701.

TÓM T?T

Bài vi?t này tóm t?t nh?ng g? các nhà phát tri?n c?n bi?t v? tính năng b?o m?t thư đi?n t? c?a Outlook 2002 và làm th? nào nh?ng tính năng có th? ?nh hư?ng đ?n các gi?i pháp tùy ch?nh.

Quan tr?ng Bài vi?t này mô t? các tính năng b?o m?t trong Outlook 2002, trong Outlook 2002 Service Pack 1, và trong Outlook 2002 Service Pack 2. B? sung tính năng đ? đư?c thêm vào Outlook 2002 Service Pack 3. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? nh?ng thay đ?i đó, b?m vào đây s? bài vi?t đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
838871Mô t? nh?ng thay đ?i nhà phát tri?n liên quan đ?n b?o m?t trong Outlook 2002 Service Pack 3 (S838871)

THÔNG TIN THÊM

T?ng quan

Quan tr?ng Thêm vào thông tin trong bài vi?t này, b?n nên có quen thu?c v?i tính năng b?o m?t Outlook 2002 e-mail chung. Thông tin v? các tính năng b?o m?t Outlook thư đi?n t? đư?c cung c?p trong tr? giúp. Trên các Trợ giúp tr?nh đơn, nh?p vào Tr? giúp Microsoft Outlook. Trong n?i dung, nh?p vào M? hóa và b?o m?t. Đ? bi?t thêm v? cách b?o m?t tính năng ?nh hư?ng đ?n ngư?i dùng cu?i cùng, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
290498B?n nh?n đư?c c?nh báo khi b?n s? d?ng m?t bên th? ba add-in ho?c gi?i pháp tùy ch?nh trong Outlook 2002
Quan tr?ng Bài vi?t này mô t? hành vi m?c đ?nh c?a Outlook 2002 v?i v? v?n đ? nh?ng h?n ch? khác nhau đư?c đ?t trên l?p tr?nh giao di?n. N?u b?n mu?n tránh nh?ng h?n ch? này, ngư?i qu?n tr? có th? c?u h?nh máy tính khách đ? h? không ch?a t?t c? nh?ng h?n ch? này. Là m?t nhà phát tri?n, b?n c?n ph?i quen thu?c v?i hành chính tùy ch?n có s?n v?i b?o m?t các tính năng. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? ghi đè lên nh?ng h?n ch? này, b?m vào các s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
290499Ngư?i qu?n tr? thông tin v? tính năng b?o m?t thư đi?n t?
Outlook 2002 bao g?m cùng lo?i b?o m?t tính năng mà trư?c đây đ? đư?c phát hành như Microsoft Outlook 98 và Microsoft Outlook 2000 thư đi?n t? C?p Nh?t b?o m?t. Các tính năng này cung c?p cho Outlook v?i c?p thêm b?o v? ch?ng đ?c h?i e-mail thư nhưng có th? ?nh hư?ng đ?n các gi?i pháp mà b?n xây d?ng b?ng cách s? d?ng tính năng nhà phát tri?n có bao g?m trong Outlook và nh?n tin công ngh? ho?c khác ?ng d?ng l?p tr?nh Giao di?n (API). Trong m?t s? trư?ng h?p, các gi?i pháp có th? không ho?t đ?ng ? t?t c?; trong khác trư?ng h?p, các gi?i pháp có th? d?n đ?n m?t thông đi?p c?nh báo r?ng ng?t gi?i pháp c?a b?n khi b?n c? g?ng ch?y nó.

Tính năng b?o m?t thay đ?i Outlook và ch?c năng nh?n tin chung trong các l?nh v?c sau:
 • Hành vi t?p tin đính kèm chung
 • Mô h?nh đ?i tư?ng Outlook
 • Đ?i tư?ng h?p tác d? li?u đ?i tư?ng (CDO) 1.21s mô h?nh
 • Đơn gi?n nh?n tin ?ng d?ng l?p tr?nh giao di?n, ho?c MAPI đơn gi?n
 • Các khu v?c khác trong Outlook có liên quan đ?n an ninh, như v?y như m? nhúng trong HTML d?a trên thư

Tính năng b?o m?t Outlook đ?i tư?ng mô h?nh

Phần đính kèm

T?p tin đính kèm v?i Level 1, ho?c "không an toàn", ph?n m? r?ng t?p tin không ph?i là có th? truy c?p trong mô h?nh đ?i tư?ng Outlook, c? th?:
 • Các b? sưu t?p tài li?u đính kèm trong mô h?nh đ?i tư?ng là không bi?t t?p tin đính kèm không an toàn.
 • N?u b?n c? g?ng g?i thư l?p tr?nh v?i m?t trong nh?ng ph?n đính kèm thư không đư?c g?i. N?u chương tr?nh đư?c vi?t b?ng c ho?c c + + ngôn ng? l?p tr?nh, b?n nh?n đư?c MAPI_E_CANCELLED tr? l?i m?.
 • N?u b?n c? g?ng đ? m? m?t đ?i tư?ng h? th?ng "không an toàn" t?p tin (ho?c t?p tin "freedoc") b?ng cách s? d?ng mô h?nh đ?i tư?ng Outlook, b?n nh?n đư?c E_FAIL tr? l?i m? trong ngôn ng? l?p tr?nh c ho?c c + +. Trong phiên b?n trư?c c?a Outlook, b?n có th? m? m?t đ?i tư?ng h? th?ng "không an toàn" t?p tin b?ng cách s? d?ng màn h?nh phương pháp trong mô h?nh đ?i tư?ng Outlook.

Item.send

Khi b?n ch?y m?t chương tr?nh mà s? d?ng mô h?nh đ?i tư?ng Outlook đ? g?i phương th?c g?i, b?n nh?n đư?c m?t thông đi?p c?nh báo. Thông báo c?nh báo này s? cho b?n bi?t m?t chương tr?nh đang c? g?i thư nhân danh b?n và h?i n?u b?n mu?n cho phép tin nh?n đư?c g?i đi. Thông đi?p c?nh báo ch?a c? m?t Có và m?t Không nút; Tuy nhiên, các Có nút là không có s?n cho đ?n khi năm giây đ? trôi qua k? t? các thông đi?p c?nh báo xu?t hi?n. B?n có th? b? qua nh?ng thông đi?p c?nh báo ngay l?p t?c n?u b?n b?m Không. Khi b?n b?m vào Không, phương th?c g?i tr? v? l?i E_FAIL trong c ho?c c + + ngôn ng? l?p tr?nh.

Truy c?p vào s? đ?a ch? và ngư?i nh?n

N?u m?t chương tr?nh kh? nghi c? đ? tham kh?o b?t k? lo?i thông tin ngư?i nh?n b?ng cách s? d?ng mô h?nh đ?i tư?ng Outlook, h?p tho?i đư?c hi?n th? mà s? yêu c?u b?n xác nh?n quy?n truy c?p vào thông tin này. B?n có th? cho phép truy nh?p t?i s? đ?a ch? ho?c thông tin ngư?i nh?n cho đ?n mư?i phút sau khi b?n nh?n đư?c h?p tho?i. Đi?u này cho phép tính năng, ch?ng h?n như đ?ng b? hóa thi?t b? di đ?ng, đư?c hoàn t?t. N?u b?n quy?t đ?nh không cho phép truy nh?p t?i s? đ?a ch? hay ngư?i nh?n c?a b?n thông tin, b?n nh?n đư?c m? tr? l?i E_FAIL cho t?t c? các thư trong các c ho?c c + + ngôn ng? l?p tr?nh.

B?n nh?n đư?c xác nh?n h?p tho?i khi m?t gi?i pháp c? g?ng l?p tr?nh truy c?p sau đây tính năng c?a mô h?nh đ?i tư?ng Outlook:
 • Các b? sưu t?p AddressEntries ho?c b?t k? AddressEntry đ?i tư?ng.
 • Các b? sưu t?p ngư?i nh?n hay ngư?i nh?n b?t k? đ?i tư?ng.
 • Các thu?c tính sau đây c?a m?t đ?i tư?ng ContactItem:
  Email1.address
  Email1.AddressType
  Email1.DisplayName
  Email1.EntryID
  Email2.address
  Email2.AddressType
  Email2.DisplayName
  Email2.EntryID
  Email3.address
  Email3.AddressType
  Email3.DisplayName
  Email3.EntryID
  NetMeetingAlias
  ReferredBy
 • Các thu?c tính sau đây c?a m?t đ?i tư?ng MailItem:
  SentOnBehalfOfName
  SenderName
  ReceivedByName
  ReceivedOnBehalfOfName
  ReplyRecipientNames
  Đ?
  CC
  Sao ?n
 • Các thu?c tính sau đây c?a m?t đ?i tư?ng AppointmentItem:
  Trình sắp xếp
  RequiredAttendees
  OptionalAttendees
  Tài nguyên
  NetMeetingOrganizerAlias
 • Các thu?c tính sau đây c?a m?t đ?i tư?ng TaskItem:
  ContactNames
  Danh bạ
  Delegator
  Chủ sở hữu
  StatusUpdateRecipients
  StatusOnCompletionRecipients
 • Phương pháp GetMember c?a m?t đ?i tư?ng DistListItem.
 • Tài s?n ContactNames c?a m?t JournalItem đ?i tư?ng.
 • B?t đ?ng s?n SenderName c?a m?t đ?i tư?ng MeetingItem.
 • B?t đ?ng s?n SenderName c?a m?t đ?i tư?ng PostItem.
 • Tài s?n GetRecipientFromID c?a m?t không gian tên đ?i tư?ng.
 • Phương pháp thi công m?t hành đ?ng v?t.
 • Tài s?n công th?c c?a m?t đ?i tư?ng UserProperty.

Item.SaveAs

Khi b?n s? d?ng các phương pháp SaveAs đ? lưu b?n ghi h? th?ng t?p tin, b?n nh?n đư?c m?t thông báo c?nh báo "danh baï". Đi?u này bao g?m t?t c? các lo?i m?t hàng có hay không các m?c có ph?n đính kèm ho?c n?i dung hi?n ho?t. S? thay đ?i này có th?c hi?n đ? cho m?t ngư?i nào đó không th? l?p tr?nh lưu kho?n m?c vào m?t t?p tin, và sau đó phân tích cú pháp t?p đ? l?y đ?a ch? e-mail.

G?i CommandBar nút

Nó không c?n có th? s? d?ng các phương pháp thi công đ? l?p tr?nh b?m các G?i nút trên thanh công c? c?a Outlook. M?c dù đi?u này là không thư?ng đư?c th?c hi?n trong Outlook gi?i pháp, thay đ?i này đ? đư?c th?c hi?n đ? ngăn ng?a đ?c h?i intent. B?n nh?n đư?c m? tr? l?i E_FAIL cho t?t c? các thư trong c ho?c c + + ngôn ng? l?p tr?nh.

SendKeys

Outlook không cho phép truy c?p vào m?t s? h?p tho?i b?ng cách s? d?ng Microsoft Visual Basic ho?c Microsoft Visual Basic cho các ?ng d?ng SendKeys b? ch? huy. Đi?u này ngăn c?n các chương tr?nh đ?c h?i t? t? đ?ng sa th?i thông đi?p c?nh báo và circumventing các tính năng b?o m?t m?i.

VBScript trong các h?nh th?c chưa đư?c công b? không c?n ch?y

Khi b?n t?o m?t h?nh th?c tùy ch?nh Outlook, b?n có th? ch?n đ? tr?c ti?p nhúng Visual Basic script Edition (VBScript) trong v?ng m?t m?c. B?n có th? làm đi?u này N?u ngư?i dùng khác không th? truy c?p vào m?t h?nh th?c đư?c công b?. Nh?ng lo?i h?nh th?c đư?c g?i là các h?nh th?c "m?t l?n". Để biết thêm thông tin về các h?nh th?c m?t l?n, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
290657Mô t? c?a đ?nh ngh?a h?nh th?c và các h?nh th?c m?t l?n trong Outlook 2002
Khi b?n m? m?t trong nh?ng m?c này trong m?t phiên b?n c?a Outlook mà không có b?n c?p nh?t b?o m?t Outlook thư đi?n t? đư?c áp d?ng cho nó, Outlook s? hi?n th? m?t thông đi?p c?nh báo an ninh s? h?i n?u b?n mu?n kích ho?t tính năng ho?c vô hi?u hóa m? dư?i h?nh th?c. Trong Outlook 2002, m? là b? t?t, và b?n không th? kích ho?t nó.

Tính năng b?o m?t CDO 1.21s

Mô h?nh đ?i tư?ng CDO 1.21 đ? đư?c thay đ?i đ? ph?n ánh nh?ng thay đ?i th?c hi?n mô h?nh đ?i tư?ng Outlook và Simple MAPI. S? phiên b?n c?a CDO có đư?c c?p nh?t đ? 1.21s đ? ph?n ánh nh?ng tính năng b?o m?t. Cho thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
295302B?n tóm t?t c?a h?p tác d? li?u đ?i tư?ng (CDO) 1.21s e-mail tính năng b?o m?t trong Outlook 2002
Đ? bi?t thêm v? các mô h?nh đ?i tư?ng CDO, xem các bài vi?t sau đây trên Web site c?a Microsoft:
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/ms527038.aspx

Tính năng b?o m?t MAPI đơn gi?n

Khi Outlook đư?c cài đ?t trên m?t máy tính như m?c đ?nh đơn gi?n Máy khách MAPI, Outlook x? l? yêu c?u đư?c th?c hi?n b?ng cách s? d?ng MAPI đơn gi?n các cu?c g?i. V? v?y, khi b?n cài đ?t Outlook 2002, các cu?c g?i MAPI đơn gi?n đư?c x? l? b?i Outlook và nh?ng cu?c g?i cung c?p cùng m?t m?c đ? b?o v? là nh?n đ?nh mô h?nh đ?i tư?ng. Theo m?c đ?nh, n?u b?n s? d?ng nhi?u các ch?c năng c?a Simple MAPI, b?n nh?n đư?c m?t thông đi?p c?nh báo nói r?ng m?t chương tr?nh đang c? g?ng m?t trong hai ngư?i nh?n truy c?p thông tin ho?c g?i thư nhân danh b?n.

Danh sách sau đây mô t? làm th? nào Outlook đáp ?ng các cu?c g?i MAPI đơn gi?n.
Simple MAPI call  Behavior if handled by Outlook
----------------------------------------------------------------
MAPIAddress    OK
MAPIDeleteMail   OK
MAPIDetails    OK
MAPIFindNext    OK
MAPIFreeBuffer   OK
MAPILogoff     OK
MAPILogon     OK
MAPIReadMail    Prompt
MAPIResolveName  Prompt
MAPISaveMail    OK
MAPISendDocuments OK
MAPISendMail    OK with the MAPI_DIALOG argument, otherwise prompt
					
Đ? bi?t thêm thông tin v? các cu?c g?i MAPI đơn gi?n, xem các bài vi?t sau đây trên Web site c?a Microsoft:
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/ms529435.aspx

?ng d?ng văn ph?ng đư?c đ?t l?i đ? b?o m?t cao

Đ? giúp b?o v? ch?ng l?i virus v? mô có h?i có th? trong Tài li?u văn ph?ng Microsoft, Office XP m?c đ?nh đ? đ?t các chương tr?nh trong "cao ch? đ? b?o m?t". Đi?u này bao g?m t?t c? các chương tr?nh Office XP h? tr? Visual Basic cho các ?ng d?ng, ngo?i tr? Microsoft Access, b?i v? không có Microsoft Access thi?t đ?t tương đương cho an ninh v? mô. K?t qu? là, t?t c? các truy c?p tài li?u lo?i đư?c bao g?m trong danh sách các ph?n m? r?ng t?p tin không an toàn không truy nh?p đư?c.

Outlook và HTML thư

Các thông tin sau đây là m?t đo?n trích t? Microsoft Tr? giúp Outlook:
Đ? b?o v? ch?ng vi-rút có th? đư?c ch?a trong thư HTML b?n nh?n đư?c, t?p l?nh s? không ch?y và đi?u khi?n ActiveX s? đư?c ng?ng ho?t đ?ng b?t k? c?a thi?t đ?t vùng b?o m?t. Theo m?c đ?nh, khu v?c an ninh c?a Microsoft Outlook đư?c thi?t l?p đ? trang web b? gi?i h?n.

Tránh tính năng b?o m?t

Thư đi?n t? tính năng b?o m?t ?nh hư?ng đ?n t?t c? các gi?i pháp tùy ch?nh mà s? d?ng nh?n đ?nh đ?i tư?ng mô h?nh, CDO ho?c MAPI đơn gi?n, ngay c? khi h? là k? thu?t s? k? k?t. Quy trình này bao gồm các mục sau:

 • H?nh th?c tùy ch?nh Outlook đư?c xu?t b?n vào b?t k? thư m?c ho?c các h?nh th?c thư vi?n, bao g?m c? thư vi?n các h?nh th?c t? ch?c
 • Outlook COM Add-in
 • Outlook Visual Basic cho các ?ng d?ng
 • B?t k? lo?i nào khác c?a d? án phát tri?n có s? d?ng nh?n đ?nh mô h?nh đ?i tư?ng, CDO ho?c MAPI đơn gi?n
Là m?t nhà phát tri?n, b?n có tùy ch?n khác nhau khi b?n c? g?ng tránh tính năng b?o m?t. Đ? tóm t?t tùy ch?n đi?n h?nh c?a b?n ph? thu?c vào nơi b?n đang phát tri?n gi?i pháp c?a b?n:
 • Các h?nh th?c tùy ch?nh Outlook: Xu?t b?n các h?nh th?c do đó h? không ph?i là m?t h?nh th?c, ho?c s? d?ng các tính năng qu?n tr? viên đ? kích ho?t tính năng VBScript m? trong các h?nh th?c m?t l?n đ? ch?y.
 • Outlook Visual Basic cho các ?ng d?ng: S? d?ng các tính năng qu?n tr? viên đ? vô hi?u hoá mô h?nh đ?i tư?ng h?n ch?, ho?c chuy?n đ?i c?a b?n Visual Basic cho các ?ng d?ng m? đ? m?t COM Thêm vào, và sau đó đăng k? nó b?ng cách s? d?ng các h?nh th?c qu?n tr? viên.
 • Bổ trợ COM: COM add-in có th? đư?c tin c?y n?u ngư?i qu?n tr? đăng k? chúng b?ng b?ng cách s? d?ng các h?nh th?c qu?n tr? viên. Tuy nhiên, khi b?n đang s? d?ng m?t COM thêm vào, ch? mô h?nh đ?i tư?ng Outlook mi?n; mô h?nh đ?i tư?ng CDO s? v?n t?o ra c?nh báo.

  B?n không th? tin tư?ng COM add-in Outlook 2000. Đây là m?t tính năng đ? đư?c thêm vào các phiên b?n Outlook 2002 c?a các qu?n tr? viên h?nh th?c.
 • T? đ?ng hoá các mô h?nh đ?i tư?ng Outlook ho?c CDO: S? d?ng các tính năng qu?n tr? viên đ? vô hi?u hoá mô h?nh đ?i tư?ng h?n ch?.
N?u kh? thi, b?n có th? mu?n xem xét vi?c thi?t k? l?i gi?i pháp c?a b?n V? v?y mà nó ch?y trên m?t máy ch? thay v? c?a m?t khách hàng. Máy ch? d?a trên các API không ph?i là b?o v? b?i các tính năng b?o m?t thư đi?n t?.

B?n c?ng có th? mu?n xem xét vi?c s? d?ng khác nhau nh?n tin API ho?c thư vi?n:
 • Các đ?i tư?ng d? li?u nghiên c?u khoa h?c cho Windows 2000 (CDOSYS) Thư vi?n này có s?n v?i Microsoft Windows 2000 (Phiên b?n Professional và máy ch?) và Microsoft Windows XP (Professional Edition). CDOSYS đ? đư?c cài đ?t b?i Internet Information Services (IIS) thành ph?n c?a Windows, do đó, b?n ph?i cài đ?t IIS đ? s? d?ng CDOSYS.

  Đ? bi?t thêm thông tin, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  286430Làm th? nào đ? g?i HTML đ?nh d?ng thư b?ng CDO cho Windows 2000 và đón directory đ?a phương
  Đ? bi?t thêm chi ti?t v? CDOSYS, truy c?p vào các Microsoft Developer Network (MSDN) Web site sau:
  http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/aa142523.aspx
 • MAPI Mở rộng B?n ph?i vi?t m? c?a b?n trong C/c + +. Đ? bi?t thêm chi ti?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft Developer Network (MSDN):
  http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/ms528609.aspx

THAM KH?O

Để biết thêm thông tin về ngu?n l?c s?n có và câu tr? l?i cho câu h?i thư?ng g?p v? Microsoft Các gi?i pháp Outlook, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
287530Câu h?i thư?ng g?p v? các h?nh th?c tùy ch?nh và các gi?i pháp Outlook

Thu?c tính

ID c?a bài: 290500 - L?n xem xét sau cùng: 25 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
T? khóa: 
kbemail kbsecurity kbhowto kbmt KB290500 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:290500

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com