S?n ph?m đ? đi?u ki?n cho vi?c nâng c?p Microsoft Office XP

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 290540 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Microsoft Office XP có s?n trong hai phiên b?n, m?t phiên b?n không nâng c?p mà b?n có th? cài đ?t trên b?t k? máy tính tương thích, và m?t phiên b?n nâng c?p mà đ?i h?i ph?i là m?t s?n ph?m đ? đi?u ki?n đư?c cài đ?t trên máy tính c?a b?n ho?c r?ng ch?a tr?nh cài đ?t t? v?ng lo?i s?n ph?m có s?n khi b?n ch?y chương tr?nh cài đ?t.

Bài này li?t kê các s?n ph?m đ? đi?u ki?n b?n s? d?ng nâng c?p Phiên b?n Office XP. Phiên b?n không nâng c?p không yêu c?u m?t s?n ph?m đ? đi?u ki?n.

Chú ý Bài vi?t này không bao g?m nâng c?p thông tin v? gi?y phép kh?i lư?ng, gi?y phép m?, th?a thu?n doanh nghi?p và khách hàng ch?n (nâng c?p Advantage). Đ? bi?t thêm chi ti?t v? nh?ng cung c?p, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/Licensing/Default.aspx

THÔNG TIN THÊM

Nói chung là ba quy t?c cho vi?c nâng c?p lên Office XP:
 • Microsoft văn ph?ng 97 d?y ph?ng và d?y ph?ng Microsoft Office 2000 là nh?ng s?n ph?m nâng c?p ch? h?p l? cho các d?y ph?ng Office XP. B?n không th? s? d?ng h?c ?n b?n c?a văn ph?ng 97 ho?c Office 2000 là m?t s?n ph?m đ? đi?u ki?n.
 • S?n ph?m đ?c l?p văn ph?ng 97 và s?n ph?m đ?c l?p Office 2000 là h?p l? nâng c?p s?n ph?m cho Office XP đ?ng m?t m?nh-products.*
 • Văn ph?ng 97 d?y ph?ng và d?y ph?ng Office 2000 là h?p l? nâng c?p s?n ph?m cho các s?n ph?m đ?c l?p Office XP ch? n?u s?n ph?m đ?c l?p Office XP đư?c bao g?m trong tương ?ng văn ph?ng 97 b? ho?c Office 2000 b? *.
* Các ngo?i l? là Microsoft Outlook 2002 và Microsoft nhà xu?t b?n 2002. Xem ph?n "Không có đư?ng d?n nâng c?p cho Outlook 2002" và ph?n "Nâng c?p gi?m giá cho nhà xu?t b?n 2002" cho bi?t thêm chi ti?t v? các s?n ph?m.

Danh sách tham d? v?ng lo?i s?n ph?m cho các d?y ph?ng Office XP nâng c?p

Border|ph?i|200px Đây là danh sách các s?n ph?m đ? đi?u ki?n cho các d?y ph?ng Office XP:
 • Văn ph?ng 97 chuyên nghi?p
 • Văn ph?ng 97 chu?n
 • Văn ph?ng 97 Small Business Edition Phiên b?n 1.0, phiên b?n 2.0
 • Văn ph?ng tiêu chu?n 2000
 • Văn ph?ng 2000 Small Business
 • Office 2000 Professional
 • Văn ph?ng 2000 Premium
 • Nhà phát tri?n 2000 văn ph?ng

Danh sách tham d? v?ng lo?i s?n ph?m đ? nâng c?p 2002 truy c?p

Border|ph?i|200px Đây là danh sách các s?n ph?m đ? đi?u ki?n đ? nâng c?p quy?n truy c?p 2002:
 • Truy c?p 97 đ?c l?p
 • Access 2000 đ?c l?p
 • Văn ph?ng 97 chuyên nghi?p
 • Office 2000 Professional
 • Văn ph?ng 2000 Premium
 • Nhà phát tri?n 2000 văn ph?ng

Danh sách các s?n ph?m cho Excel 2002 nâng c?p v?ng lo?i

Border|ph?i|200px Đây là danh sách các s?n ph?m đ? đi?u ki?n đ? nâng c?p Excel 2002:
 • Excel 97 đ?c l?p
 • Excel 2000 đ?c l?p
 • Văn ph?ng 97 chuyên nghi?p
 • Văn ph?ng 97 chu?n
 • Văn ph?ng 97 Small Business Edition Phiên b?n 1.0, phiên b?n 2.0
 • Văn ph?ng tiêu chu?n 2000
 • Văn ph?ng 2000 Small Business
 • Office 2000 Professional
 • Văn ph?ng 2000 Premium
 • Nhà phát tri?n 2000 văn ph?ng

Danh sách các s?n ph?m cho FrontPage 2002 nâng c?p v?ng lo?i

Border|ph?i|200px Đây là danh sách các s?n ph?m đ? đi?u ki?n đ? nâng c?p FrontPage 2002:
 • FrontPage Phiên b?n 1.1
 • FrontPage 97 đ?c l?p
 • FrontPage 98 đ?c l?p
 • FrontPage 2000 đ?c l?p
 • Văn ph?ng 2000 Premium
 • Nhà phát tri?n 2000 văn ph?ng

Danh sách tham d? v?ng lo?i s?n ph?m đ? nâng c?p 2002 PowerPoint

Border|ph?i|200px Đây là danh sách các s?n ph?m đ? đi?u ki?n đ? nâng c?p PowerPoint 2002:
 • PowerPoint 97 đ?c l?p
 • PowerPoint 2000 đ?c l?p
 • Văn ph?ng 97 chuyên nghi?p
 • Văn ph?ng 97 chu?n
 • Văn ph?ng tiêu chu?n 2000
 • Office 2000 Professional
 • Văn ph?ng 2000 Premium
 • Nhà phát tri?n 2000 văn ph?ng

Nâng c?p gi?m giá cho nhà xu?t b?n 2002

Không có không có phiên b?n nâng c?p riêng bi?t Microsoft nhà xu?t b?n năm 2002.

Nhà xu?t b?n 2002 bao g?m m?t phi?u gi?m giá cho U.S. $30 thư trong gi?m giá. Đ? đ? đi?u ki?n đ? gi?m giá, b?n ph?i là m?t ngư?i s? d?ng đư?c c?p phép c?a b?t k? sau đây:
 • Nhà xu?t b?n 97
 • Nhà xu?t b?n 98
 • Nhà xu?t b?n 2000
 • Văn ph?ng 97 Small Business (Phiên b?n 1.0 ho?c 2,0)
 • Office XP Professional
Cung c?p gi?m giá h?t h?n 31 tháng 12, 2002. Lo?i giao d?ch này không th? đư?c k?t h?p v?i b?t k? Microsoft đ? ngh? nào khác hay m?t gi?m giá.

Danh sách tham d? v?ng lo?i s?n ph?m đ? nâng c?p t? 2002

Border|ph?i|200px Đây là danh sách các s?n ph?m đ? đi?u ki?n đ? nâng c?p t? 2002:
 • Word 97 đ?c l?p
 • T? 2000 đ?c l?p

  Chú ý Microsoft Word 2000 đư?c cài đ?t như m?t ph?n c?a Microsoft Works Suite 2000 không ph?i là m?t s?n ph?m đ? đi?u ki?n đ? nâng c?p cho Microsoft Office XP ho?c Microsoft Word 2002.

 • Văn ph?ng 97 chuyên nghi?p
 • Văn ph?ng 97 chu?n
 • Văn ph?ng 97 Small Business Edition Phiên b?n 1.0, phiên b?n 2.0
 • Văn ph?ng tiêu chu?n 2000
 • Văn ph?ng 2000 Small Business
 • Office 2000 Professional
 • Văn ph?ng 2000 Premium
 • Nhà phát tri?n 2000 văn ph?ng

Không có đư?ng d?n nâng c?p cho Outlook 2002

Đó là không có đư?ng d?n nâng c?p t? b?t k? phiên b?n trư?c đó c?a Microsoft Outlook đ?c l?p, và không có phiên b?n nâng c?p c?a Outlook 2002.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
295346Nâng c?p phát hi?n không thành công khi b?n nâng c?p lên Office XP
301286 B?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i "Thi?t l?p không th? đ?nh v? m?t s?n ph?m đ? đi?u ki?n h?p l? trên máy tính c?a b?n" khi b?n cài đ?t m?t s?n ph?m nâng c?p Office XP
290366 Thi?t l?p có th? g? b? phiên b?n trư?c c?a văn ph?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 290540 - L?n xem xét sau cùng: 25 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office XP Standard Edition
 • Microsoft Office XP Developer Edition
 • Microsoft Office XP Professional Edition
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft Publisher 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
T? khóa: 
kbhowto kbsetup kbmt KB290540 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:290540

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com