"Trang không t?m th?y" l?i tin thư thoại khi b?n nh?p vào "Xem yêu c?u" trong m?t qu?n l? phát hành cho Visual Studio 2013 ch?p thu?n thông báo

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2905741 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tri?u ch?ng

Khi ngư?i dùng nh?p vào View yêu c?u trong m?t qu?n l? phát hành Microsoft Visual Studio 2013 phê duy?t thông báo cho, h? nh?n đư?c l?i sau:
Trang không t?m th?y

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra b?i v? các liên k?t "Xem yêu c?u" đư?c c?u h?nh đ? s? d?ng các thi?t l?p "localhost" thay v? tên h? ph?c v? qu?n l? phát hành.

Gi?i pháp

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây:
 • T?i v? và cài đ?t chuyên bi?t Visual Studio 2013 Update 1.
 • S?a đ?i t?p tin Web.config. Đ? làm đi?u này, xác đ?nh v? trí m? sau đây trong t?p tin Web.config.

  Lưu ? Web.config file này n?m trong cácRelease_Management_SERVER> / services\ m?c tin thư thoại.
  <setting name="ApprovalRequestEmailLanding" serializeAs="String">
  <value>http://localhost:port/ReleaseManagement/></value>
  </setting>
  Thay th? m? đó v?i nh?ng đi?u sau đây:

  <setting name="ApprovalRequestEmailLanding" serializeAs="String">
  <value>http://Release_Management_server_name:port/ReleaseManagement/</value>
  </setting>
  Lưu ? H?y ch?c ch?n r?ng b?n bao g?m đánh d?u ki?m g?ch chéo (/) ? ph?n cu?i c?a giá tr? khi b?n s?a đ?i các t?p tin Web.config.

Cách gi?i quy?t khác

Đ? kh?c ph?c v?n đ? này, approvers có th? xem các yêu c?u t?i web site dành riêng cho máy ch? sau đây:
http://Release_Management_server_url:c?ng> /releasemanagement/

Tham kh?o

Thu?c tính

ID c?a bài: 2905741 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Giêng 2014 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Release Management Client for Visual Studio 2013
 • Release Management for Visual Studio 2013
 • Release Management Server for Team Foundation Server 2013
T? khóa: 
kbprb kbtshoot kbsurveynew kbmt KB2905741 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2905741

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com