Làm th? nào đ? ch?y nhi?u phiên b?n c?a văn ph?ng trên m?t máy tính

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 290576 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Đ? m?t phiên b?n Microsoft Office 2013 c?a bài vi?t này, h?y xem 2784668.
V? Microsoft Office 2010 phiên b?n c?a bài vi?t này, xin xem 2121447.
Đ? m?t phiên b?n Microsoft Office 2007 c?a bài vi?t này, h?y xem 928091.
Đ?i v?i m?t phiên b?n Microsoft Office 2000 c?a bài vi?t này, Xem 218861.
Đ? m?t phiên b?n Microsoft Office 2003 c?a bài vi?t này, h?y xem 828956.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

M?c dù Microsoft không khuyên b?n nên nó, nó có th? cài đ?t chuyên bi?t và s? d?ng nhi?u hơn m?t phiên b?n c?a văn ph?ng trên m?t máy tính duy nh?t. Cho Ví d?, b?n có th? cài đ?t chuyên bi?t và s? d?ng Microsoft Office XP và Microsoft Office 97 trên cùng m?t máy tính.

Bài vi?t này mô t? nh?ng v?n đ? b?n có th? g?p ph?i khi b?n làm đi?u này và cung c?p l?i khuyên v? ph?ng ng?a các phiên b?n khác nhau văn ph?ng t? xung đ?t v?i nhau.

Lưu ? Microsoft đ? chưa th? nghi?m ch?y Microsoft văn ph?ng XP nhi?u phiên b?n c?a văn ph?ng trên Microsoft Windows NT 4.0 Terminal Server Phiên b?n ho?c Microsoft Windows 2000 v?i b?n ghi d?ch v? đ?u cu?i. Do đó, c?u h?nh không đư?c h? tr? b?i Microsoft.

Thông tin thêm

Đ? cài đ?t chuyên bi?t

N?u b?n mu?n cài đ?t chuyên bi?t và s? d?ng nhi?u hơn m?t phiên b?n c?a văn ph?ng cùng m?t máy tính, b?n nên cài đ?t chuyên bi?t các phiên b?n s?m nh?t đ?u tiên. Ví d ?, N?u b?n mu?n s? d?ng c? Office 97 và Office XP trên cùng m?t máy tính, cài đ?t chuyên bi?t Văn ph?ng 97 đ?u tiên. Bư?c này là c?n thi?t v? ki?m nh?p phím cách, chương tr?nh chia s?, ph?n m? r?ng t?p và các thi?t đ?t đư?c qu?n l? cho m?i Phiên b?n c?a văn ph?ng, và các chương tr?nh đư?c bao g?m trong m?i phiên b?n c?a Văn ph?ng.

B?ng sau hi?n th? theo th? t? mà trong đó các phiên b?n c?a Văn ph?ng nên đư?c cài đ?t:
  Office     Installation 
  version    order
  ---------------------------
  4.2 or 4.3   First
  95       Second
  97       Third
  2000      Fourth
  XP       Fifth
				
Ph?n c?n l?i c?a bài vi?t này gi? đ?nh r?ng b?n cài đ?t chuyên bi?t các Phiên b?n c?a văn ph?ng theo th? t? này.

V? trí m?c tin thư thoại Bin văn ph?ng thay đ?i m?c tin thư thoại \Office10

Khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Office XP, thư mục mặc định đ? thi?t l?p v?n c?n \Program Files\Microsoft văn ph?ng. Tuy nhiên, m?c tin thư thoại Bin văn ph?ng (m?c trong mà t?p tin .exe văn ph?ng đư?c cài đ?t) đ? thay đ?i đ? \Program Files\Microsoft Office\Office10. Đi?u này đư?c th?c hi?n đ? cung c?p cho ngư?i dùng t?t hơn kinh nghi?m cho ngư?i dùng đ?i h?i nhi?u phiên b?n c?a văn ph?ng đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên các cùng m?t máy tính. Có là không có cách nào đ? thay đ?i tên c?a m?c tin thư thoại Bin văn ph?ng.

Nhi?u phiên b?n c?a Outlook

Microsoft Outlook 2002 không th? cùng t?n t?i v?i b?t k? phiên b?n trư?c đó c?a Outlook. N?u b?n ch?n cài đ?t chuyên bi?t Outlook 2002, chương tr?nh cài đ?t chuyên bi?t s? không cho phép b?n đ? gi? cho b?t k? phiên b?n trư?c đó. Outlook 2000 ho?c Outlook 98 s? lo?i b? ngay c? khi b?n ch?n hộp kiểm gi? các chương tr?nh trong hộp thoại Xóa các phiên b?n trư?c . Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
290366Thi?t l?p có th? lo?i b? các phiên b?n trư?c c?a văn ph?ng

S? d?ng thanh phím l?i tắt văn ph?ng

Khi các phiên b?n trư?c c?a văn ph?ng đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên cùng m?t máy tính, văn ph?ng XP phím l?i tắt thanh không s? d?ng nút ch?n m?t t? trư?c đó Phiên b?n c?a văn ph?ng.

Khi các phiên b?n trư?c c?a văn ph?ng đư?c cài đ?t chuyên bi?t v?i văn ph?ng XP, các phím l?i tắt thanh có th? đư?c B?t đ?u m?t cách riêng bi?t m?c dù không đ?ng th?i, và m?i ngư?i có th? có riêng c?a h? t?p h?p các thanh công c? chuyên bi?t và các nút ch?n m?t. Các thanh công c? và các nút ch?n m?t không th? đư?c chia s? gi?a các phím l?i tắt hai văn ph?ng Quán Bar.

Các phím l?i tắt trên menu Bắt Đầu

Văn ph?ng 95, Office 97, Office 2000 và Office XP s? d?ng cùng m?t tên l?i t?t trên menu B?t đ?u đ? B?t đ?u chương tr?nh. B?i v? hành vi này, khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Office XP, chương tr?nh cài đ?t chuyên bi?t s? ghi đè các phím l?i tắt cho trư?c đó Phiên b?n c?a văn ph?ng. Các phím l?i tắt sau s? b? ?nh hư?ng:
Microsoft Access
Microsoft Outlook
Microsoft Excel

Microsoft FrontPage
Microsoft PowerPoint
Microsoft Word
Microsoft Office Shortcut Bar
N?u b?n đ?i tên các phím l?i tắt cho các phiên b?n trư?c c?a văn ph?ng trư?c khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Office XP, b?n có th? s? d?ng các phím l?i tắt cho t?t c? các t?p c?a chương tr?nh trên menu B?t đ?u . Đ? tránh nh?m l?n, Microsoft cho th?y r?ng b?n thêm các s? phiên b?n cho m?i tên l?i t?t. Ví d?, đ?i tên các phím l?i tắt ch? đ? truy c?p 97 đ? Microsoft truy c?p 97 trư?c khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Office XP. B?n c?ng có th? di chuy?n các phím l?i tắt văn ph?ng 95 ho?c văn ph?ng 97 đ? m?t m?c tin thư thoại trên menu B?t đ?u .

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
292584Chương tr?nh cài đ?t chuyên bi?t văn ph?ng XP s? ghi đè m?c tr?nh đơn B?t đ?u t? phiên b?n trư?c c?a văn ph?ng
N?u b?n t? di chuy?n các phím l?i tắt cho m?t trong hai Văn ph?ng XP ho?c Office 2000 và b?n cài đ?t chuyên bi?t l?i các s?n ph?m ho?c s?a ch?a các phím l?i tắt, các phím l?i tắt s? đư?c tái t?o trên menu chương tr?nh ra kh?i menu B?t đ?u .

Lưu ? B?n có th? thi?t l?p chuyên bi?t Office XP ho?c Office 2000 thi?t l?p cài đ?t chuyên bi?t l?i t?t t?i các v? trí khác trên menu B?t đ?u b?ng cách s? d?ng thu?t s? cài đ?t chuyên bi?t tùy ch?nh.

Đ? bi?t thêm thông tin v? Microsoft văn ph?ng XP tài nguyên Kit, H?y ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://Office.Microsoft.com/en-US/Office-XP-Resource-Kit/

Ch?t k?t dính Microsoft Office

Khi văn ph?ng 95, ho?c văn ph?ng 97 đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên cùng m?t máy tính như Office 2000, hộp thoại Thêm ph?n trong văn ph?ng Binder Hi?n th? lo?i tài li?u đ?i v?i h?u h?t các m?i cài đ?t chuyên bi?t các phiên b?n c?a văn ph?ng đ?n Office 2000. K?t qu? là, khi b?n chèn m?t ph?n vào m?t t?p tin c?a h? sơ, m?t lo?i tài li?u Office 2000 đư?c s? d?ng. Đi?u này hành vi có th? gây ra v?n đ? khi b?n c? g?ng đ? chia s? t?p tin ch?t k?t dính v?i nhau ngư?i dùng có các phiên b?n trư?c c?a văn ph?ng.

Lưu ? Văn ph?ng XP không tàu v?i Microsoft Office ch?t k?t dính. Tuy nhiên, m?t Các ti?n ích đ? trích xu?t t?t c? các tài li?u văn ph?ng t? m?t t?p tin ch?t k?t dính th?c hi?n.

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
281931"T?p tin này không có m?t chương tr?nh liên k?t v?i nó đ? th?c hi?n hành đ?ng này" l?i tin thư thoại khi b?n m? m?t t?p tin ch?t k?t dính

Nh?p đúp vào t?p tin trong Window Explorer

Khi b?n nh?p đúp vào m?t tài li?u văn ph?ng trong Window Explorer, ho?c t? c?p tài li?u t?i c?a s?, các quy t?c sau áp d?ng:
 • N?u m?t phiên b?n c?a chương tr?nh trong đó các tài li?u t?o đang ch?y, tài li?u đư?c m? ra trong phiên b?n đó.
 • V?i văn ph?ng 95, 97, 2000, ho?c XP, n?u không có phiên b?n c?a các Các tài li?u đư?c t?o ra chương tr?nh đang ch?y, tài li?u đư?c m? trong Các phiên b?n c?a chương tr?nh mà b?n đ?t m?i cài đ?t chuyên bi?t. V?i văn ph?ng 4.x, m?i khi b?n B?t đ?u m?t 4 văn ph?ng.chương tr?nh x , nó ki?m nh?p chính nó như là phiên b?n m?i nh?t cài đ?t chuyên bi?t và c? g?ng đ? t?i các tài li?u v?i phiên b?n đó c?a chương tr?nh.

  V?i Phiên b?n Microsoft Access và Microsoft Word 7.0, 97, ho?c 2000, n?u không có phiên b?n Các chương tr?nh mà các tài li?u đư?c t?o ra ch?y, tài li?u m? c?a vào các phiên b?n c?a chương tr?nh đ?t m?i m?.
Đ? reassociate tài li?u v?i các chương tr?nh đi kèm v?i m?t Các phiên b?n đ?c bi?t c?a văn ph?ng, ch?y chương tr?nh cài đ?t chuyên bi?t văn ph?ng và nh?p vào cài đ?t chuyên bi?t l?i (cho phiên b?n 95 ho?c 97) ho?c Văn ph?ng s?a ch?a (đ?i v?i Office 2000 ho?c Office XP). Làm đi?u này tệp thuê bao Hi?p h?i cho r?ng phiên b?n c?a văn ph?ng.

Lưu ? Đi?u này không đúng các hành vi n?u b?n đang s? d?ng Microsoft Truy c?p ho?c Microsoft Word. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? làm cho các Hi?p h?i t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
141275Làm th? nào đ? m? m?t t?p tin v?i khác hơn so v?i các chương tr?nh liên k?t

Chèn văn ph?ng đ?i tư?ng OLE vào các chương tr?nh khác

N?u b?n cài đ?t chuyên bi?t nhi?u phiên b?n c?a văn ph?ng trên cùng m?t máy tính và b?n chèn m?t đ?i tư?ng văn ph?ng, ch?ng h?n như m?t đ?i tư?ng b?ng tính Excel, vào m?t chương tr?nh khác, ch?ng h?n như m?t tài li?u Word, các phiên b?n m?i nh?t c?a chương tr?nh là đư?c s? d?ng. Đi?u này có th? gây ra v?n đ? n?u b?n chia s? các t?p tin ch?a v?i ngư?i s? d?ng ngư?i không s? d?ng Office XP, ví d?, m?t tài li?u Word có ch?a m?t Excel b?ng đ?i tư?ng.

Chương tr?nh chia s?

N?u b?n cài đ?t chuyên bi?t các phiên b?n c?a văn ph?ng theo th? t? đư?c mô t? trong ph?n "B? cài đ?t", b?n s? không g?p b?t k? v?n đ? khi b?n s? d?ng các chương tr?nh chia s? như phương tr?nh biên t?p và b? sưu t?p Clip. Lưu ? r?ng các Đ?i tư?ng h?p có th? hi?n th? nhi?u hơn m?t m?c nh?p cho m?i chia s? chương tr?nh; hành vi này x?y ra v? nhi?u phiên b?n c?a chương tr?nh chia s? có th? đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính.

"Chu?n b? cài đ?t chuyên bi?t..." thông báo B?t đ?u t?

N?u b?n có nhi?u phiên b?n c?a Word đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính c?a b?n, Khi b?n B?t đ?u Word 2002, tr?nh cài đ?t chuyên bi?t Windows có th? ch?y và hi?n th? m?t tin thư thoại r?ng nó đang chu?n b? đ? cài đ?t chuyên bi?t.

Lưu ? Các thông tin b? sung v? làm th? nào đ? ch?y nhi?u Các phiên b?n c?a Microsoft Word, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các Bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
319956Thu?t s? tr? l?i và các th? m?c ch? d?n tr? giúp xu?t hi?n tr?ng khi b?n s? d?ng tr? giúp trong chương tr?nh Office

Thu?c tính

ID c?a bài: 290576 - L?n xem xét sau cùng: 16 Tháng Mười Một 2012 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office XP Professional Edition
 • Microsoft Office XP Small Business Edition
 • Microsoft Office XP Standard Edition
 • Microsoft Office XP Developer Edition
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
T? khóa: 
kbhowto kbmt KB290576 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 290576

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com