Làm th? nào đ? l?p tr?nh nh?p kh?u Outlook m?c kh?i b? truy c?p

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 290658 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Đ? có m?t phiên b?n Microsoft Outlook 97 c?a bài vi?t này, xem 170320.

Đ? có m?t phiên b?n Microsoft Outlook 98 c?a bài vi?t này, xem 180981.

Đ? có m?t phiên b?n Microsoft Outlook 2000 c?a bài vi?t này, xem 208232.

TÓM T?T

Bài vi?t này cung c?p m?t t?ng quan và m?u m? đ? t?o Microsoft S? liên l?c Outlook t? thông tin đư?c lưu tr? trong cơ s? d? li?u Microsoft Access. M?u m? trong ph?n hơn thông tin c?a bài vi?t này nên đư?c ch?y t? m?t mô-đun toàn c?u c?a Microsoft Access và cung c?p m?t b?t đ?u t? đi?m đ? phát tri?n m?t gi?i pháp hoàn ch?nh.

THÔNG TIN THÊM

Các tính năng nh?p kh?u và xu?t kh?u trong Outlook không cho phép b?n nh?p ho?c xu?t kh?u thông tin trong l?nh v?c ngư?i dùng xác đ?nh (ho?c tài s?n). Đ? chuy?n nh?p thông tin vào các trư?ng này, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t l?p tr?nh gi?i pháp s? d?ng t? đ?ng hóa đ? chuy?n đ?i thông tin.

Sau m?u m? c? th? chuy?n đ?i thông tin t? truy c?p vào v?a đư?c t?o ra liên l?c Outlook, b?ng cách s? d?ng d? li?u truy c?p các đ?i tư?ng (đ?o). V?i s? s?a đ?i, b?n có th? s? d?ng m? này như m?t cơ s? cho vi?c t?o ra các lo?i m?c Outlook, ch?ng h?n như các cu?c h?n, ghi chú, nhi?m v?, và như v?y.

Đó c?ng là m?t t?ng quan v? và ví d? m? riêng bi?t có s?n trên các Web site c?a Microsoft t?i đ?a đi?m sau đây. Nó là ví d? đ?u tiên trong whitepaper.
http://msdn2.Microsoft.com/en-us/Office/aa905351.aspx

L?p tr?nh cân nh?c

 • M?u m? sau đây s? d?ng cơ s? d? li?u Northwind kèm v?i truy c?p 2002. N?u b?n cài đ?t Microsoft Office sang v? trí khác ngoài m?c đ?nh, h?y ch?c ch?n đ? thay đ?i đư?ng d?n đ?n cơ s? d? li?u trong m?u m?.
 • B?n c?n ph?i đ?t m?t tham chi?u đ?n Microsoft Outlook 10,0 đ?i tư?ng thư vi?n. M?t tham chi?u đ?n Microsoft DAO 3,6 đ?i tư?ng thư vi?n, và Microsoft Office 10,0 đ?i tư?ng thư vi?n nên đư?c đ?t theo m?c đ?nh.
 • Ki?u trư?ng đư?c s? d?ng trong ví d? này là văn b?n, Access và Outlook. Đ? chuy?n đ?i các lo?i khác c?a các trư?ng, b?n ph?i thay đ?i m? m?t cách thích h?p.
 • Các s? liên l?c s? t? đ?ng đư?c đ?t trong thư m?c s? liên l?c m?c đ?nh, mà là ? m?c đ? tương t? như h?p thư đ?n.
 • Phương pháp CreateItem đư?c s? d?ng trong ví d? này t?o ra m?t s? liên l?c Outlook m?i b?ng cách s? d?ng các h?nh th?c m?c đ?nh cho thư m?c liên l?c m?c đ?nh. N?u b?n t?o ra m?t h?nh th?c liên l?c Outlook tùy ch?nh, b?n ph?i thi?t l?nh v?c MessageClass cho m?i m?c đ?n tên c?a b?n h?nh th?c tùy ch?nh.
Microsoft cung c?p l?p tr?nh ví d? đ? minh ho? ch?, không có b?o hành ho?c th? hi?n hay ng? ?, bao g?m nhưng không gi?i h?n, b?o đ?m ng? ? kh? năng bán hàng và/ho?c cho m?t m?c đích c? th?. Bài vi?t này gi? đ?nh r?ng b?n đ? quen thu?c v?i ngôn ng? l?p tr?nh đư?c ch?ng minh và các công c? đư?c s? d?ng đ? t?o ra và g? l?i th? t?c. Microsoft h? tr? các chuyên gia có th? giúp gi?i thích các ch?c năng c?a m?t th? t?c c? th?, nhưng h? s? không s?a đ?i nh?ng ví d? đ? cung c?p thêm ch?c năng ho?c xây d?ng quy tr?nh đ? đáp ?ng nhu c?u c? th? c?a b?n.
N?u b?n có h?n ch? kinh nghi?m l?p tr?nh, b?n có th? mu?n liên h? v?i m?t Microsoft Certified Partner ho?c d?ch v? tư v?n c?a Microsoft. Đ? bi?t thêm chi ti?t, h?y truy c?p các trang Web Microsoft:

Microsoft Certified đ?i tác- https://Partner.Microsoft.com/Global/30000104

D?ch v? tư v?n c?a Microsoft- http://support.Microsoft.com/GP/advisoryservice

Đ? bi?t thêm thông tin v? các tùy ch?n h? tr? có s?n và v? làm th? nào đ? liên h? v?i Microsoft, truy c?p Web site sau c?a Microsoft:http://support.Microsoft.com/Default.aspx?SCID=FH;EN-US;CNTACTMS

M?u m?

Sub ExportAccessContactsToOutlook()

  ' Set up DAO Objects.
  Dim oDataBase As DAO.Database
  Dim rst As DAO.Recordset
  Set oDataBase = OpenDatabase _
   ("c:\Program Files\Microsoft Office\Office10\Samples\Northwind.mdb")
  Set rst = oDataBase.OpenRecordset("Customers")

  ' Set up Outlook Objects.
  Dim ol As New Outlook.Application
  Dim olns As Outlook.Namespace
  Dim cf As Outlook.MAPIFolder
  Dim c As Outlook.ContactItem
  Dim Prop As Outlook.UserProperty

  Set olns = ol.GetNamespace("MAPI")
  Set cf = olns.GetDefaultFolder(olFolderContacts)

  With rst
   .MoveFirst

   ' Loop through the Microsoft Access records.
   Do While Not .EOF

     ' Create a new Contact item.
     Set c = ol.CreateItem(olContactItem)

     ' Specify which Outlook form to use.
     ' Change "IPM.Contact" to "IPM.Contact.<formname>" if you've
     ' created a custom Contact form in Outlook.
     c.MessageClass = "IPM.Contact"

     ' Create all built-in Outlook fields.
     If ![CompanyName] <> "" Then c.CompanyName = ![CompanyName]
     If ![ContactName] <> "" Then c.FullName = ![ContactName]

     ' Create the first user property (UserField1).
     Set Prop = c.UserProperties.Add("UserField1", olText)

     ' Set its value.
     If ![CustomerID] <> "" Then Prop = ![CustomerID]

     ' Create the second user property (UserField2).
     Set Prop = c.UserProperties.Add("UserField2", olText)

     ' Set its value and so on....
     If ![Region] <> "" Then Prop = ![Region]

     ' Save and close the contact.
     c.Save
     c.Close

     .MoveNext
   Loop
  End With

End Sub
				

THAM KH?O

Đ? thêm thông tin v? xu?t kh?u d? li?u t? Outlook đ? truy c?p, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
290792Làm th? nào đ? l?p tr?nh xu?t chuy?n kho?n m?c Outlook đ? truy c?p
Đ? thêm thông tin v? ngu?n l?c s?n có và answersto thư?ng g?p câu h?i v? các gi?i pháp c?a Microsoft Outlook, Click vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
287530 OL2002: Câu h?i v? các h?nh th?c tùy ch?nh và các gi?i pháp Outlook

Thu?c tính

ID c?a bài: 290658 - L?n xem xét sau cùng: 06 Tháng Mười 2011 - Xem xét l?i: 5.0
Áp d?ng
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
T? khóa: 
kbdatabase kbimport kbprogramming kbvba kbhowto kbmt KB290658 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:290658

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com