Raksta ID: 290684 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

Simptomi

Veidojot savienojumu ar interneta pakalpojumu sniedz?js (ISP), lai izg?tu zi?ojumus no pasta noda?as protokola versijas 3 (Post Office Protocol 3 ? POP3) serveri, j?su parole netiek saglab?ta, pat tad, ja esat izv?l?jies saglab?t paroli. Neievadot pareizu paroli v?lreiz neatrisina probl?mu.

Iemesls

?? probl?ma rodas viena vai vair?ku ??du iemeslu d??:
 • Jums ir boj?ts Outlook profils vai boj?ts Outlook Express identit?ti.
 • Past?v konflikts starp pievienojumprogramm?m un pretv?rusu programmat?ru.
 • Re?istrs satur nepareizu inform?ciju, par
  Protected Storage System Provider
  apak?atsl?gu lietot?ja kontu Windows XP, Windows 2000 un Outlook 2003 vai vec?kas programmas Outlook versijas.

Risin?jums

Lai atrisin?tu ?o probl?mu, izmantojiet ??das metodes. Pirm? metode ir paredz?ta visp?r?jai auditorijai, ieskaitot ies?c?jus. Lai izpild?tu p?r?j?s metodes, ir nepiecie?amas pamat?g?kas datoru zin??anas.

1. Metode: Izveidojiet jaunu Outlook profils vai jaunu Outlook Express identit?ti

Pirm? lieta, ko jums vajadz?tu m??in?t ir j?izveido jauns Outlook profils, ja lietojat programmu Outlook vai izveidot jaunu Outlook Express identit?ti, ja izmantojat programmu Outlook Express. Lai to izdar?tu, skatiet sada?u "Izveidot jaunu Outlook profilu", vai ?? raksta sada?u "Izveidot jaunu Outlook Express identit?ti".

Izveidojiet jaunu Outlook profils

Izveidojiet jaunu Outlook profils un p?c tam konfigur?jiet jaunu profilu, lai izmantot priek?roc?bu personisko mapju (. pst) failu, ko bija izmantojis boj?tais profils. Lai to paveiktu, izpildiet t?l?k min?t?s darb?bas.
 1. Atrodiet .pst failu

  Lai atrastu .pst failu, ko izmanto j?su profils, izpildiet t?s darb?bas, kas atbilst j?su lietotajai Outlook versijai.

  Microsoft Outlook 2010, un Outlook 2013.
  1. Start?jiet programmu Outlook.
  2. Uz failu cilni, noklik??iniet uz Info, un p?c tam noklik??iniet uz Konta iestat?jumi.
  3. Par e-pasta cilni, noklik??iniet uz e-pasta konts.
  4. ?aj? konta iestat?jumu dialoglodzi?? zem Atlas?tais e-pasta konts pieg?d? jaunos e-pasta zi?ojumus uz ?o atra?an?s vietu, j?s redz?t ce?u un ar e-pasta profilu saist?t?. pst faila nosaukumu. Piem?ram, ce?? un faila v?rds un uzv?rds Windows XP datoriem var l?dzin?ties ??di:
   C:\Documents and Settings \user_name \Local Data\Microsoft\Outlook\Personal. pst mapes (1)
   Windows 7 datoros ce?? un faila mayresemble ??di:
   C:\Users\User Profile\...\Microsoft\Outlook\User@contoso.com.PST
  5. Pierakstiet ce?u un ar e-pasta profilu saist?t?. pst faila nosaukumu.


  Programmai Microsoft Office Outlook 2007
  1. Start?jiet programmu Outlook.
  2. Izv?ln?R?ki noklik??iniet uz Konta iestat?jumi.
  3. Ciln?e-pasts noklik??iniet uz sava e-pasta konta.
  4. dialoglodzi??konta iestat?jumi zem Atlas?tais e-pasta konts pieg?d? jaunos e-pasta zi?ojumus uz ?o atra?an?s vietu, j?s redz?siet ce?? un faila v?rds un uzv?rds ir ar j?su e-pasta profilu saist?t?. pst faila. Piem?ram, ce?? un faila v?rds un uzv?rds var b?t l?dz?gs ?im:
   C:\Documents and Settings\ user_name \Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook\Personal Folders(1).pst
  5. Pierakstiet ar j?su e-pasta profilu saist?t? .pst faila ce?u un nosaukumu.
  Microsoft Office Outlook 2003 un Outlook 2002
  1. Start?jiet programmu Outlook.
  2. Izv?ln?R?ki noklik??iniet uz Opcijas.
  3. Ciln?Pasta iestat??ana noklik??iniet uz Datu faili.
  4. Pierakstiet katra ar j?su e-pasta profilu saist?t? .pst faila ce?u un nosaukumu. Piem?ram, ce?? un faila v?rds un uzv?rds var b?t l?dz?gs ?im:
   C:\Documents and Settings\ user_name \Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook\Personal Folders(1).pst
 2. Jaunu e-pasta profila izveido?ana programm? Outlook

  Kad esat atradis. pst faili, jaunu e-pasta profila izveido?ana programm? Outlook. Lai to paveiktu, veiciet ??s darb?bas.

  Pla??ku inform?ciju par to, k? izveidot jaunu e-pasta profilu programm? Outlook 2003 un Outlook 2002, noklik??iniet uz ?iem rakstu numuriem un lasiet Microsoft zin??anu b?ze rakstus:
  829918 Jauna e-pasta profila izveido?ana programm?s Outlook 2007 un Outlook 2003
  287072 K? izveidot jaunu e-pasta profilu programm? Outlook 2002
 3. Jaun? profila konfigur??ana, lai izmantot priek?roc?bu (.pst) failu, ko bija izmantojis boj?tais profils

  P?c jaun? profila izveido?anas programm? Outlook konfigur?jiet to, lai izmantot priek?roc?bu (.pst) failu, ko bija izmantojis boj?tais profils. Lai to izdar?tu, izpildiet j?su lietotajai programmas Outlook versijai atbilsto??s darb?bas.

  Microsoft Outlook 2010, un Outlook 2013.
  1. Start?jiet programmu Outlook.
  2. Uz failu cilni, noklik??iniet uz Info,un p?c tam noklik??iniet uz Konta iestat?jumi.
  3. Uz e-pasta cilni, noklik??iniet uz e-pasta konts.
  4. Zem Atlas?tais e-pasta konts pieg?d? jaunos e-pasta zi?ojumus uz ?o atra?an?s vietu, noklik??iniet uz Main?t mapi dialoglodzi??Konta iestat?jumi.
  5. Noklik??iniet uz Jauns Outlook datu fails, noklik??iniet uz Office Outlook personisko mapju failuun p?c tam noklik??iniet uz Labi.
  6. Atrodiet un p?c tam noklik??iniet uz. pst failu, ko bija izmantojis boj?tais profils un p?c tam noklik??iniet uz Labi.

  Programmai Microsoft Office Outlook 2007
  1. Start?jiet programmu Outlook.
  2. Izv?ln?R?ki noklik??iniet uz Konta iestat?jumi.
  3. Ciln?e-pasts noklik??iniet uz sava e-pasta konta.
  4. Zem Atlas?tais e-pasta konts pieg?d? jaunos e-pasta zi?ojumus uz ?o atra?an?s vietu , dialoglodzi?? konta iestat?jumi apak?da?? noklik??iniet uzMain?t mapi .
  5. Noklik??iniet uzJauns Outlook datu fails, noklik??iniet uz Office Outlook personisko mapju failuun p?c tam noklik??iniet uz Labi.
  6. Atrodiet un p?c tam noklik??iniet uz. pst failu, ko bija izmantojis boj?tais profils un p?c tam noklik??iniet uzLabi.
  Programm? Office Outlook 2003 vai Outlook 2002
  1. Start?jiet programmu Outlook.
  2. Izv?ln?R?ki noklik??iniet uz Opcijas.
  3. Ciln?Pasta iestat??ana noklik??iniet uz e-pasta kontus, noklik??iniet uz Skat?t vai main?t eso?os e-pasta kontusun p?c tam noklik??iniet uz T?l?k.
  4. Noklik??iniet uzJauns Outlook datu fails, zem Kr?tuves tipinoklik??iniet uz personisko mapju failu (. pst) un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
  5. Atrodiet un noklik??iniet uz. pst faila, kuru v?laties izmantot, un p?c tam divas reizes noklik??iniet uzLabi .
   Piez?me.Ja v?laties izmantot vair?k nek? vienu. pst failu, atk?rtojiet so?us Nr. 4 un 5 par katru. pst failu, kuru v?laties tajos lietot jaunu e-pasta profilu.
  6. Sarakst?Pieg?d?t jauno e-pastu uz ?o vietu noklik??iniet uz Personisk?s mapesun p?c tam noklik??iniet uz pabeigt.
  7. Ja tiek par?d?ts ??ds zi?ojums, noklik??iniet uzLabi :
   E-pasta noklus?juma pieg?des vieta ir main?ta. L?dz ar to tiek main?ta ies?tnes, kalend?ra un citu mapju atra?an?s vieta. ??s izmai?as st?ties sp?k?, kad n?kamaj? reiz? tiek start?ta programma Outlook.
  8. Izv?ln?Fails noklik??iniet uz iziet.
  9. Start?jiet programmu Outlook. P?c tam noklik??iniet uzJ? , lai atjaunin?tu Outlook joslas sa?snes nor?da uz. pst failu, ja tiek par?d?ts ??ds zi?ojums:
   ?im lietot?ja profilam ir main?ta zi?ojumu pieg?des vieta. Lai ?o darb?bu pabeigtu, veco Outlook mapju saturs ir j?p?rkop? jaunaj?s Outlook map?s. Lai ieg?tu inform?ciju par to, k? pabeigt pasta pieg?des vietas main??anu, skatiet Microsoft Outlook pal?dz?bu. Da?as sa?snes Outlook josl? var vairs nedarboties. Vai v?laties, lai programma Outlook sa?snes izveido atk?rtoti?

Jaunas Outlook Express identit?tes izveide

Lai izveidotu jaunu Outlook Express identit?ti, r?kojieties ??di:
 1. Programm? Outlook Express izv?ln? Fails nor?diet uz identit?ti, un p?c tam noklik??iniet uz Pievienot jaunu identit?ti.

  Vai izv?ln? File (fails ) nor?diet uz identit?ti, noklik??iniet uz Identit??u p?rvald??anaun p?c tam uz Jauns. Tiks atv?rts dialoglodzi?? Jaunu identit?ti .
 2. adreses lodzi?? j?su v?rdsierakstiet savu v?rdu .
 3. Noklik??iniet, lai atz?m?tu izv?les r?ti?a Piepras?t paroli , ja v?laties iestat?t ??s identit?tes paroli un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 4. Noklik??iniet uz J? dialoglodzi?? Identit?tes piebilda . Programma Outlook Express jaut?, vai v?laties pierakst?ties k? jauns lietot?js.

  Ja noklik??in?sit uz J?, jums tiks pras?ts ievad?t inform?ciju par j?su interneta savienojums. Ja noklik??in?sit uz N?, pa?reiz?jais lietot?js joproj?m ir pieteicies.

Papildu probl?mu nov?r?ana

??s metodes, ir vajadz?ga papildu avansa datora zin??anas. Ja papildu probl?mu nov?r?anu nev?laties veikt pats, l?dziet k?dam pal?dz?bu vai sazinieties ar atbalsta centru. Lai uzzin?tu, k? sazin?ties ar atbalsta dienestu, apmekl?jiet t?l?k nor?d?to Microsoft vietni.
http://support.Microsoft.com/select/?Target=Hub

2. Metode: S?kt Outlook dro?ais re??ms

Lai start?tu dro?ais re??ms programma Outlook, izpildiet darb?bas Windows versij?, kuru lietojat.

Sist?mai Windows Vista
 1. Noklik??iniet uz S?kt, tips Outlook.exe /Safe.S?kt mekl??anu adreses lodzi?? un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
Sist?mai Windows XP, Windows Server 2003 un Windows 2000
 1. Noklik??iniet uz S?ktun p?c tam noklik??iniet uz palaist.
 2. ?aj? Open ierakstietOutlook.exe /Safe., un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
dro?ais re??ms programma Outlook darbojas bez citiem ar Microsoft nesaist?tiem pakalpojumiem. Ja dro?ais re??ms programma Outlook darbojas pareizi, iesp?jams, ka ?o probl?mu rada tre?? puse pakalpojums, kas darbojas kop? ar Outlook (piem?ram, pievienojumprogrammas, pretv?rusu programmat?ra vai ugunsm?ri). ??d? gad?jum? jums j?sazin?s ar atbalsta centru, lai tas pal?dz?tu noteikt pievienojumprogrammu vai tre?? puse pakalpojumu, bet p?c tam j?konsult?jas ar attiec?go pieg?d?t?ju.Lai ieg?tu inform?ciju par to, k? sazin?ties ar Microsoft klientu atbalsta dienestu, apmekl?jiet ?o Microsoft Web vietu:
http://support.Microsoft.com/select/?Target=Hub
Lai nov?rstu iesp?jam?s probl?mas, ko izraisa COM pievienojumprogrammas, atsp?jojiet visas COM pievienojumprogrammas, kuras nelietojat regul?ri. P?c tam restart?jiet Outlook. Ja ??di probl?ma netiek atrisin?ta, atsp?jojiet pievienojumprogrammas p?c k?rtas. Ja ??di probl?ma netiek atrisin?ta, atsp?jojiet visas pievienojumprogrammas. Lai atsp?jotu COM pievienojumprogrammas, izpildiet j?su lietotajai programmas Outlook versijai atbilsto??s darb?bas.

Microsoft Outlook 2010, un Outlook 2013.
Lai atsp?jotu COM pievienojumprogrammas, r?kojieties ??di:
 1. Uz failu cilni, noklik??iniet uz Opcijas.
 2. Noklik??iniet uz dro??bas kontroles centrs, noklik??iniet uz Add ins, COM pievienojumprogrammas p?rvald?t sarakstuun p?c tam noklik??iniet uz aiziet.
 3. COM pievienojumprogrammas dialoglodzi??, noklik??iniet, lai not?r?tu izv?les r?ti?as vis?m COM pievienojumprogramm?m, kuras v?laties atsp?jot.
 4. P?c tam, kad j?s atsp?jotu pievienojumprogrammas, noklik??iniet uz Labiun p?c tam restart?jiet programmu Outlook.

Programmai Microsoft Office Outlook 2007
Lai atsp?jotu COM pievienojumprogrammas, r?kojieties ??di:
 1. Outlook 2007 izv?ln? R?ki noklik??iniet uz dro??bas kontroles centrs.
 2. Noklik??iniet uz pievienojumprogrammas, sarakst? p?rvald?t noklik??iniet uz COM pievienojumprogrammas un p?c tam noklik??iniet uz aiziet.
 3. Noklik??iniet uz dialoglodzi?? COM pievienojumprogrammas not?riet izv?les r?ti?as vis?m COM pievienojumprogramm?m, kuras v?laties atsp?jot.
 4. P?c tam, kad j?s atsp?jotu pievienojumprogrammas, noklik??iniet uz Labiun p?c tam restart?jiet programmu Outlook.
Microsoft Office Outlook 2002 un Outlook 2003
Lai atsp?jotu COM pievienojumprogrammas, r?kojieties ??di:
 1. Programm? Outlook 2002 vai Outlook 2003, noklik??iniet uz izv?lnes R?ki un p?c tam noklik??iniet uz Opcijas.
 2. Noklik??iniet uz z?mnes citas un p?c tam noklik??iniet uz Papildu opcijas.
 3. Noklik??iniet uz Pievienojumprogrammu p?rvaldnieks.
 4. dialoglodzi?? Pievienojumprogrammu p?rvaldnieks not?riet izv?les r?ti?as vis?m COM pievienojumprogramm?m, kuras v?laties atsp?jot, un p?c tam tr?s reizes noklik??iniet uz Labi .
 5. Restart?jiet programmu Outlook.
Svar?gi! ?aj? sada??, metod? un uzdevum? ir aprakst?tas darb?bas, kuras izpildot var modific?t re?istru. Tom?r, ja re?istru modific?sit nepareizi, var rasties nopietnas probl?mas. T?p?c veiciet ??s darb?bas uzman?gi. Papildu dro??bai pirms re?istra modific??anas izveidojiet t? dubl?jumu. P?c tam, ja rodas k?da probl?ma, varat re?istru atjaunot. Lai ieg?tu papildinform?ciju, k? dubl?t re?istru un to atjaunot, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
322756 Re?istra dubl??ana un atjauno?ana oper?t?jsist?m? Windows
?is risin?jums ir j?izmanto tikai t?d? gad?jum?, ja esat m??in?jis veikt visas ar paro?u trauc?jummekl??anu saist?t?s darb?bas.

3. Metode: J?su re?istra dubl?jumkopija un lietot?ja konta inform?cijas no?em?ana "Protected Storage System Provider" apak?atsl?g?. P?c tam atk?rtoti ievadiet paroles opcijas.

Lai to izdar?tu, izpildiet j?su lietotajai sist?mas Windows versijai atbilsto??s darb?bas.

Piez?me ?aj? sada?? nor?d?t?s darb?bas, nav j?izmanto dator?, kur? darbojas sist?ma Windows Vista.
Dubl?tu re?istra atsl?gu
 1. Noklik??iniet uz S?ktun p?c tam noklik??iniet uz palaist.
 2. adreses lodzi?? Atv?rt rakstiet regedit, un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 3. Atrodiet ??du re?istra atsl?gu un p?c tam noklik??iniet uz t?s:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Protected Storage System Provider
 4. Izv?ln? Fails noklik??iniet uz Eksport?t.
 5. adreses lodzi?? kur saglab?t atlasiet vietu, kur? v?laties saglab?t failu. reg.
 6. adreses lodzi?? faila v?rds un uzv?rds ierakstiet faila nosaukumu un p?c tam noklik??iniet uz saglab?t.
 7. Izv?ln? Fails noklik??iniet uz iziet.
Lietot?ja konta inform?cijas no?em?ana
Svar?gi! Neno?emiet galvenaj?
Protected Storage System Provider
tausti?u. ?? atsl?ga netiek ?ener?ta autom?tiski. Ja datoram nav probl?mu, kas saist?tas ar paroles saglab??anu, un j?s savu paroli esat aizmirsis, izdz??ot lietot?ja apak?atsl?gu, nevar?sit piek??t savam e-pastam.

Piez?me. Ja j?s lietojat Windows XP, jums ir j?b?t administratora at?aujas, lai redi??tu sist?mas re?istru.
 1. Aizveriet visas programmas.
 2. Noklik??iniet uz S?kt, izpild?t, ierakstiet regeditAtv?rt lodzi?u un p?c tam noklik??iniet uz Labi
 3. 3. Atrodiet un p?c tam noklik??iniet uz ??das re?istra atsl?gas:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Protected Storage System Provider
 4. Izv?ln? Redi??t noklik??iniet uz at?aujas.
 5. Noklik??iniet uz t? lietot?ja re?istra atsl?gas, kur? pa?laik ir pieteicies dator?. P?c tam p?rliecinieties, vai las?t un Piln?gas kontroles at?aujas ir gan iestat?ts At?aut.
 6. Noklik??iniet uz papildu. P?c tam p?rbaud?t, ka ir izv?l?ts lietot?js, kur? pa?laik ir pieteicies, Pilna kontrole ir uzskait?ti kolonn? at?aujas un ka ?? atsl?ga un apak?atsl?gas tiek uzskait?tas attiecas uz kolonna.
 7. Noklik??iniet, lai atlas?tu izv?les r?ti?a aizst?t at?auju ievadnes visos b?rnobjektos ar ievadn?m, kas par?d?tas ?eit un tiek lietotas b?rnobjektiem .
 8. Noklik??iniet uz lietotun p?c tam noklik??iniet uz J? , lai turpin?tu.
 9. Divas reizes noklik??iniet uz Ok
 10. Veiciet dubultklik??i uz atsl?gas Protected Storage System Provider , lai papla?in?tu atsl?gu. Noklik??iniet uz lietot?ja apak?atsl?gas mapes, kas atrodas tie?i zem
  Protected Storage System Provider
  atsl?gu, izv?ln? Redi??t noklik??iniet uz Dz?st un p?c tam uz J? br?din?juma zi?ojuma dialoglodzi??.

  Lietot?ja apak?atsl?gas mape ir l?dz?ga ??dam piem?ram:

  S-1-5-21-124525095-708259637-1543119021-16701

  Piez?me. Katru identit?ti, kas ir, var b?t apak?atsl?gu zem
  Protected Storage System Provider
  tausti?u. Lai atrisin?tu ?o probl?mu, kas vis?s identit?t?s, vispirms j?izdz?? visas lietot?ja mapes, kas atrodas zem subkeys
  Protected Storage System Provider
  tausti?u.
 11. Re?istra izv?ln? noklik??iniet uz iziet. P?c tam restart?jiet datoru.

Microsoft Windows 2000

K? izveidot re?istra dubl?jumkopija
 1. Noklik??iniet uz S?ktun p?c tam noklik??iniet uz palaist.
 2. adreses lodzi?? Atv?rt rakstiet Regedt32, un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 3. Atrodiet ??du re?istra atsl?gu un p?c tam noklik??iniet uz t?s:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Protected Storage System Provider
 4. Re?istra izv?ln? noklik??iniet uz Saglab?t tausti?u.
 5. adreses lodzi?? kur saglab?t atlasiet vietu, kur? v?laties saglab?t failu. reg.
 6. adreses lodzi?? faila v?rds un uzv?rds ierakstiet faila nosaukumu un p?c tam noklik??iniet uz saglab?t.
 7. Re?istra izv?ln? noklik??iniet uz izejas.
Lietot?ja konta inform?cijas no?em?ana re?istr?

Svar?gi! Neno?emiet galvenaj?
Protected Storage System Provider
tausti?u. ?? atsl?ga netiek ?ener?ta autom?tiski. Ja jums nav probl?mu, kas saist?tas ar paroles saglab??anu, un nevar atcer?ties j?su paroli, izdz??ot lietot?ja apak?atsl?gu d?? j?s, iesp?jams, nevar?sit piek??t savam e-pastam.

Piez?me. Ja lietojat Windows 2000, jums ir j?b?t administratora at?aujas, lai redi??tu sist?mas re?istru.
 1. Aizveriet visas programmas.
 2. Noklik??iniet uz S?ktun p?c tam noklik??iniet uz palaist.
 3. adreses lodzi?? Atv?rt rakstiet Regedt32, un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 4. Atrodiet ??du re?istra atsl?gu un p?c tam noklik??iniet uz t?s:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Protected Storage System Provider
 5. Par dro??bas izv?lni, noklik??iniet uz at?aujas
 6. Noklik??iniet uz t? lietot?ja re?istra atsl?gas, kur? pa?laik ir pieteicies dator?. P?c tam p?rliecinieties, vai las?t un Piln?gas kontroles at?aujas ir gan iestat?ts At?aut.
 7. Noklik??iniet uz papildu. P?c tam p?rbaud?t, ka ir izv?l?ts lietot?js, kur? pa?laik ir pieteicies, Pilna kontrole ir uzskait?ti kolonn? at?aujas un ka ?? atsl?ga un apak?atsl?gas tiek uzskait?tas attiecas uz kolonna.
 8. Noklik??iniet, lai atz?m?tu izv?les r?ti?a Atiestat?t at?aujas visos b?rnobjektos un ?auj pavairo?anas p?rmantojam?m at?auj?m .
 9. Noklik??iniet uz lietotun p?c tam noklik??iniet uz J? , kad tiek pied?v?ts turpin?t.
 10. Divas reizes noklik??iniet uz Labi .
 11. Veiciet dubultklik??i uz atsl?gas Protected Storage System Provider , lai papla?in?tu atsl?gu. Noklik??iniet uz lietot?ja apak?atsl?gas mapes, kas atrodas tie?i zem
  Protected Storage System Provider
  atsl?gu, izv?ln? Redi??t noklik??iniet uz Dz?st un p?c tam uz J? br?din?juma zi?ojuma dialoglodzi??.

  Lietot?ja apak?atsl?gas mape ir l?dz?ga ??dam piem?ram:

  S-1-5-21-124525095-708259637-1543119021-16701

  Piez?me. Katru identit?ti, kas ir, var b?t apak?atsl?gu zem
  Protected Storage System Provider
  tausti?u. Lai atrisin?tu ?o probl?mu, kas vis?s identit?t?s, vispirms j?izdz?? visas lietot?ja mapes, kas atrodas zem subkeys
  Protected Storage System Provider
  tausti?u.
 12. Izv?ln? Registry , noklik??iniet uz izietun p?c tam restart?jiet datoru.

Paroles atk?rtota ievad??ana programm? Outlook 2002 un Outlook 2003

 1. Noklik??iniet uz S?kt, nor?diet uz Iestat?jumiun p?c tam noklik??iniet uz vad?bas panelis.

  Piez?me. Sist?m? Windows XP noklik??iniet uz S?ktun p?c tam noklik??iniet uz vad?bas panelis.
 2. Veiciet dubultklik??i uz ikonas Mail vai ikonu pasts un Fakss .
 3. Noklik??iniet uz R?d?t profilus, konts trauc?jummekl??anu, un p?c tam noklik??iniet uz Rekviz?ti.
 4. Noklik??iniet uz e-pasta konti.
 5. Apstipriniet, ka izv?les r?ti?a Skat?t vai main?t eso?os e-pasta konti ir atlas?ta, un p?c tam noklik??iniet uz T?l?k.
 6. dialoglodzi?? E-pasta konti noklik??iniet uz konta, trauc?jummekl??anu, un p?c tam noklik??iniet uz main?t.
 7. Sada?? Pieteik?an?s inform?cija, ievadiet paroli un p?c tam atz?m?jiet izv?les r?ti?a Atcer?ties paroli .
 8. Noklik??iniet uz T?l?kun p?c tam noklik??iniet uz pabeigt.
 9. Start?jiet programmu Outlook.
 10. Izmantojiet komandu nos?t?t un sa?emt , lai noteiktu, vai parole ir saglab?ta.

Paroles atk?rtota ievad??ana programm? Outlook 2000 Corporate vai Workgroup (CW)

 1. Noklik??iniet uz S?kt, nor?diet uz Iestat?jumiun p?c tam noklik??iniet uz vad?bas panelis.

  Piez?me. Sist?m? Windows XP noklik??iniet uz S?ktun p?c tam noklik??iniet uz vad?bas panelis.
 2. Veiciet dubultklik??i uz ikonas Mail vai ikonu pasts un Fakss .
 3. Atlasiet Interneta e-pasta pakalpojumu sarakst? un p?c tam noklik??iniet uz Rekviz?ti.
 4. Z?mn? Server ievadiet paroli un p?c tam atz?m?jiet izv?les r?ti?a Atcer?ties paroli .
 5. Noklik??iniet uz lietotun p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 6. Start?jiet programmu Outlook.
 7. Izv?ln? R?ki noklik??iniet uz s?t?t un sa?emt , lai noteiktu, vai parole ir saglab?ta.

Paroles atk?rtota ievad??ana programm? Outlook Express

 1. Start?jiet programmu Outlook Express.

  Piez?me. Ja tiek par?d?ts pieteik?an?s k??das zi?ojums, aizveriet dialoglodzi?u un turpin?t.
 2. Noklik??iniet uz R?kiun p?c tam noklik??iniet uz konti.
 3. Noklik??iniet uz cilnes pasts log? Interneta konti .
 4. Kolonn? kont? noklik??iniet uz atlasiet interneta e-pasta konts, kuru v?laties main?t, un p?c tam noklik??iniet uz Rekviz?ti.
 5. Z?mn? Server adreses lodzi?? parole ierakstiet savu paroli un p?c tam atlasiet izv?les r?ti?a Atcer?ties paroli .
 6. Noklik??iniet uz Labiun p?c tam noklik??iniet uz izsl?gt.
 7. Izejiet no programmas Outlook Express un restart?jiet to.
 8. Izv?ln? R?ki noklik??iniet uz s?t?t un sa?emt , lai noteiktu, vai parole ir saglab?ta.
Piez?me. Ja citas Windows 2000 vai Windows XP lietot?jiem ir probl?mu, kas saist?tas ar paroles saglab??anu, atk?rtoti ievadiet paroli un p?c tam atlasiet izv?les r?ti?a Atcer?ties paroli , lai ?os profilus. Lai lietot?ja parole tiktu saglab?ta, iesp?jams, ka vi?am vai vi?ai dator? ir j?piesak?s.

Rekviz?ti

Raksta ID: 290684 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2013. gada 20. novembris - P?rskat??ana: 1.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Outlook 2013
 • Microsoft Outlook 2010
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
 • Microsoft Outlook Express 6.0
Atsl?gv?rdi: 
kbresolve kbprb kbmt KB290684 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 290684

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com