ID c?a bài: 290684 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Khi b?n k?t n?i v?i nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) đ? l?y tin thư thoại t? m?t máy ch? Post Office Protocol 3 (POP3), m?t kh?u c?a b?n không gi? l?i ngay c? khi b?n đ? ch?n đ? lưu m?t kh?u. Nh?p đúng m?t kh?u m?t l?n n?a không gi?i quy?t v?n đ?.

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra cho m?t ho?c nhi?u trong nh?ng l? do sau đây:
 • B?n có m?t h? sơ b? h?ng Outlook ho?c Outlook Express b?n b? h?ng.
 • Không có xung đ?t v?i add-in ho?c v?i ph?n m?m ch?ng virus.
 • Registry ch?a các thông tin không chính xác cho các
  Protected Storage System Provider
  khoá con cho tài kho?n ngư?i dùng trong Windows XP, Windows 2000 và trong Outlook 2003 ho?c các phiên b?n trư?c c?a Outlook.

Gi?i pháp

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, s? d?ng các phương pháp sau. Phương pháp đ?u tiên đư?c thi?t k? cho m?t đ?i tư?ng nói chung, bao g?m c? B?t đ?u t? ngư?i dùng máy tính. Ph?n c?n l?i c?a các phương pháp đ?i h?i ki?n th?c máy tính tiên ti?n hơn.

Phương pháp 1: T?o ra m?t h? sơ Outlook m?i ho?c m?t b?n s?c m?i Outlook Express

Đi?u đ?u tiên mà b?n nên th? là đ? t?o ra m?t h? sơ Outlook m?i n?u b?n đang s? d?ng Outlook đ? t?o ra m?t b?n s?c m?i Outlook Express n?u b?n đang s? d?ng Outlook Express. Đ? làm đi?u này, h?y xem ph?n "T?o m?t h? sơ Outlook m?i" ho?c "T?o ra m?t b?n s?c m?i c?a Outlook Express" ph?n sau này trong bài vi?t này.

T?o h? sơ Outlook m?i

T?o m?t h? sơ Outlook m?i, và sau đó c?u h?nh c?u h?nh m?i đ? s? d?ng các t?p tin m?c tin thư thoại cá nhân (.pst) đư?c s? d?ng b?i ti?u s? b? hư h?ng. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Xác đ?nh v? trí các t?p tin PST

  Đ? đ?nh v? các t?p tin PST s? d?ng h? sơ c?a b?n, làm theo các bư?c cho các phiên b?n c?a Outlook mà b?n đang s? d?ng.

  Cho Microsoft Outlook 2010 và Outlook 2013
  1. B?t đ?u Outlook.
  2. Trên các T?p tin tab, b?m vào Thông tin, và sau đó nh?p vào cài đ?t chuyên bi?t tài kho?n.
  3. Trên các b?c e-mail tab, b?m vào tài kho?n email c?a b?n.
  4. Trong các cài đ?t chuyên bi?t tài kho?n hộp thoại h?p, nh? hơn tài khoản email đ? ch?n cung c?p thư e-mail m?i đ?n v? trí sau đây, b?n nh?n th?y đư?ng d?n và tên t?p cho t?p .PST đư?c liên k?t v?i ti?u s? b?c e-mail c?a b?n. Ví d?, đư?ng d?n và tên t?p trên máy tính Windows XP có th? gi?ng như sau:
   C:\Documents and Settings Settings\user_name \Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook\Personal PST m?c tin thư thoại (1)
   Trên máy tính Windows 7, đư?ng d?n và t?p tin có th? gi?ng như sau:
   C:\Users\User Profile\...\Microsoft\Outlook\User@contoso.com.PST
  5. Lưu ? đư?ng d?n và tên t?p cho t?p .PST đư?c liên k?t v?i ti?u s? b?c e-mail c?a b?n.


  Cho Microsoft Office Outlook 2007
  1. B?t đ?u Outlook.
  2. Trên cácCông c? tr?nh đơn, nh?p vào cài đ?t chuyên bi?t tài kho?n.
  3. Trên cácb?c e-mail tab, b?m vào tài khoản email c?a b?n.
  4. Trong cáccài đ?t chuyên bi?t tài kho?n hộp thoại h?p, nh? hơn tài khoản email đ? ch?n cung c?p thư e-mail m?i đ?n v? trí sau đây, b?n s? th?y đư?ng d?n và tên t?p cho t?p .PST đư?c liên k?t v?i c?u h?nh e-mail c?a b?n. Ví d?, đư?ng d?n và tên t?p có th? gi?ng như sau:
   C:\Documents and Settings\ user_name \Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook\Personal m?c tin thư thoại (1) .pst
  5. Lưu ? đư?ng d?n và tên t?p cho t?p .PST đư?c liên k?t v?i c?u h?nh e-mail c?a b?n.
  Đ?i v?i Microsoft Office Outlook 2003 và Outlook 2002
  1. B?t đ?u Outlook.
  2. Trên cácCông c? tr?nh đơn, nh?p vào Tùy ch?n.
  3. Trên cácThi?t l?p thư tab, b?m vào T?p tin d? li?u.
  4. Lưu ? đư?ng d?n và tên t?p cho m?i t?p tin PST đó là liên k?t v?i c?u h?nh e-mail c?a b?n. Ví d?, đư?ng d?n và tên t?p có th? gi?ng như sau:
   C:\Documents and Settings\ user_name \Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook\Personal m?c tin thư thoại (1) .pst
 2. T?o c?u h?nh b?c e-mail m?i trong Outlook

  Sau khi b?n xác đ?nh v? trí các .pst t?p tin, t?o m?t h? sơ m?i email trong Outlook. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau.

  Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? t?o m?t h? sơ m?i email trong Outlook 2003 và Outlook 2002, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  829918 Làm th? nào đ? t?o m?t c?u h?nh b?c e-mail m?i trong Outlook 2007 và Outlook 2003
  287072 Làm th? nào đ? t?o ra m?t h? sơ m?i c?a e-mail trong Outlook 2002
 3. C?u h?nh m?i đ? s? d?ng các t?p tin PST đư?c s? d?ng b?i ti?u s? b? hư h?ng

  Sau khi b?n t?o ti?u s? m?i trong Outlook, c?u h?nh c?u h?nh m?i đ? s? d?ng các t?p tin PST đư?c s? d?ng b?i ti?u s? b? hư h?ng. Đ? làm đi?u này, làm theo các bư?c cho các phiên b?n c?a Outlook mà b?n đang s? d?ng.

  Cho Microsoft Outlook 2010 và Outlook 2013
  1. B?t đ?u Outlook.
  2. Trên các T?p tin tab, b?m vào Thông tin,và sau đó nh?p vào cài đ?t chuyên bi?t tài kho?n.
  3. Trên các b?c e-mail tab, b?m vào tài kho?n email c?a b?n.
  4. B?m chu?t Thay đ?i m?c tin thư thoại trong cáccài đ?t chuyên bi?t tài kho?nhộp thoại dư?i tài khoản email đ? ch?n cung c?p thư e-mail m?i đ?n v? trí sau đây.
  5. B?m chu?t M?i t?p tin d? li?u Outlook, b?m vào Văn ph?ng Outlook t?p tin m?c tin thư thoại cá nhân, và sau đó nh?p vào Ok.
  6. Xác đ?nh v? trí và sau đó nh?p vào .pst t?p tin đư?c s? d?ng b?i ti?u s? b? hư h?i, và sau đó nh?p vào Ok.

  Cho Microsoft Office Outlook 2007
  1. B?t đ?u Outlook.
  2. Trên cácCông c? tr?nh đơn, nh?p vào cài đ?t chuyên bi?t tài kho?n.
  3. Trên cácb?c e-mail tab, b?m vào tài khoản email c?a b?n.
  4. B?m chu?tThay đ?i m?c tin thư thoại theo tài khoản email đ? ch?n cung c?p thư e-mail m?i đ?n v? trí sau đây ? dư?i cùng c?a hộp thoại cài đ?t chuyên bi?t tài kho?n.
  5. B?m chu?tM?i t?p tin d? li?u Outlook, b?m vào Văn ph?ng Outlook t?p tin m?c tin thư thoại cá nhân, và sau đó nh?p vào Ok.
  6. Xác đ?nh v? trí và sau đó nh?p vào .pst t?p tin đư?c s? d?ng b?i ti?u s? b? hư h?i, và sau đó nh?p vàoOk.
  Cho Office Outlook 2003 và Outlook 2002
  1. B?t đ?u Outlook.
  2. Trên cácCông c? tr?nh đơn, nh?p vào Tùy ch?n.
  3. Trên cácThi?t l?p thư tab, b?m vào tài khoản email, b?m vào Xem ho?c thay đ?i tài khoản email hi?n t?i, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
  4. B?m chu?tM?i t?p tin d? li?u Outlook, b?m vào T?p tin m?c tin thư thoại cá nhân (.pst) theo Các lo?i lưu tr?, và sau đó nh?p vào Ok.
  5. Xác đ?nh v? trí và sau đó nh?p vào .pst t?p tin mà b?n mu?n s? d?ng, và sau đó nh?p vàoOk hai l?n.
   Lưu ?N?u b?n mu?n s? d?ng nhi?u hơn m?t .pst t?p tin, l?p l?i bư?c 4 và 5 cho m?i t?p tin PST mà b?n mu?n s? d?ng v?i c?u h?nh e-mail m?i.
  6. Trong cácCung c?p b?c e-mail m?i đ?n v? trí sau đây danh sách, h?y nh?p vào m?c tin thư thoại cá nhân, và sau đó nh?p vào K?t thúc.
  7. B?m chu?tOk N?u b?n nh?n đư?c thông báo sau:
   B?n đ? thay đ?i v? trí cung c?p m?c đ?nh cho e-mail c?a b?n. Đi?u này s? thay đ?i v? trí c?a h?p thư đ?n, l?ch, và các m?c tin thư thoại khác. Nh?ng thay đ?i s? có hi?u l?c trong th?i gian ti?p theo b?n B?t đ?u Outlook.
  8. Trên cácT?p tin tr?nh đơn, nh?p vào L?i ra.
  9. B?t đ?u Outlook. Sau đó, nh?p vào đ? c?p nh?t các phím l?i tắt thanh Outlook đ? tr? đ?n t?p tin PST n?u b?n nh?n đư?c thông báo sau:
   V? trí thư đư?c g?i đ?n đ? thay đ?i cho thông tin người dùng. Đ? hoàn t?t thao tác này, b?n có th? c?n ph?i sao chép n?i dung c?a các m?c tin thư thoại Outlook c? sang m?c tin thư thoại Outlook m?i. Đ? bi?t thông tin v? làm th? nào đ? hoàn thành th? tr?n này có thay đ?i v? trí cung c?p thư c?a b?n, xem tr? giúp Microsoft Outlook. M?t s? các phím l?i tắt vào thanh Outlook có th? không làm vi?c n?a. B?n có mu?n Outlook đ? tái t?o các phím l?i tắt c?a b?n?

T?o ra m?t b?n s?c m?i Outlook Express

Đ? t?o ra m?t b?n s?c m?i Outlook Express, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trên các T?p tin Menu trong Outlook Express, tr? đ?n Danh tính, và sau đó nh?p vào Thêm danh tính m?i.

  Ho?c, các T?p tin tr?nh đơn, đi?m đ?n Danh tính, b?m vào Qu?n l? danh tính, và sau đó nh?p vào M?i. Các Danh tính m?i hộp thoại s? m? ra.
 2. Nh?p tên c?a b?n trong cácNh?p tên c?a b?n h?p.
 3. Nh?n vào đây đ? ch?n các Yêu c?u m?t kh?u ki?m tra h?p n?u b?n mu?n thi?t l?p m?t m?t kh?u cho danh tính này, và sau đó nh?p vào Ok.
 4. B?m chu?t trong các Danh tính đư?c thêm vào hộp thoại. Outlook Express s? h?i xem b?n có mu?n kí nh?p dư?i tên người dùng m?i.

  N?u b?n nh?p vào , b?n s? đư?c nh?c cho thông tin v? kết nối Internet c?a b?n. N?u b?n nh?p vào Không, ngư?i s? d?ng hi?n t?i v?n kí nh?p vào.

Nâng cao gi?i đáp th?c m?c

Các phương pháp sau đây yêu c?u ki?n th?c máy tính nhi?u hơn trư?c. N?u b?n không tho?i mái v?i kh?c ph?c s? c? nâng cao, b?n có th? mu?n yêu c?u m?t ngư?i nào đó tr? giúp ho?c liên h? v?i h? tr?. Đ? bi?t thông tin v? làm th? nào đ? liên h? v?i h? tr?, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/Select/?target=Hub

Phương pháp 2: B?t đ?u Outlook ? ch? đ? an toàn

Đ? B?t đ?u Outlook ? ch? đ? an toàn, h?y làm theo các bư?c đ? các phiên b?n c?a Windows mà b?n đang s? d?ng.

Cho Windows Vista
 1. B?m chu?t B?t đ?u, lo?i Outlook.exe /safe trong các B?t đ?u tra c?u h?p, và sau đó nh?n ENTER.
Dành cho Windows XP, Windows Server 2003 ho?c Windows 2000
 1. B?m chu?t B?t đ?u, và sau đó nh?p vào Ch?y.
 2. Trong các M? h?p, lo?i Outlook.exe /safe, và sau đó nh?p vào Ok.
Trong ch? đ? an toàn, Outlook ch?y mà không có b?t k? b?n ghi d?ch v? nào khác c?a-Microsoft. N?u Outlook ch?y m?t cách chính xác trong ch? đ? an toàn, r?t có th? là v?n đ? gây ra b?i m?t b?n ghi d?ch v? bên th? ba làm vi?c v?i Outlook (ví d?, add-in, ph?n m?m ch?ng vi-rút ho?c tư?ng l?a). Trong trư?ng h?p này, b?n có th? ph?i liên h? v?i h? tr? đ? giúp b?n xác đ?nh add-in ho?c bên th? ba b?n ghi d?ch v?, và sau đó làm vi?c v?i các nhà cung c?p tương ?ng. Đ? bi?t thông tin v? làm th? nào đ? liên h? v?i b?n ghi d?ch v? h? tr? khách hàng c?a Microsoft, h?y ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/Select/?target=Hub
Đ? kh?c ph?c s? c? có th? x?y ra do các phần bổ sung COM, vô hi?u hóa b?t k? phần bổ sung COM mà b?n không s? d?ng thư?ng xuyên. Sau đó, kh?i đ?ng l?i Outlook. N?u đó không gi?i quy?t v?n đ?, vô hi?u hóa các add-ins t?ng ngư?i m?t. N?u đó không gi?i quy?t v?n đ?, vô hi?u hóa t?t c? các add-in. Đ? vô hi?u hóa các phần bổ sung COM, làm theo các bư?c cho các phiên b?n c?a Outlook mà b?n đang s? d?ng.

Cho Microsoft Outlook 2010 và Outlook 2013
Đ? vô hi?u hóa các phần bổ sung COM, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trên các T?p tin tab, b?m vào Tùy ch?n.
 2. B?m chu?t Trung tâm tin c?y, b?m vào Add-in, b?m vào phần bổ sung COM trong các Qu?n l? danh sách, và sau đó nh?p vào Đi.
 3. Trong các phần bổ sung COM hộp thoại h?p, b?m vào đ? xóa hộp kiểm cho b?t k? phần bổ sung COM mà b?n mu?n vô hi?u hóa.
 4. Sau khi b?n vô hi?u hóa các add-ins, b?m vào Ok, và sau đó kh?i đ?ng l?i Outlook.

Cho Microsoft Office Outlook 2007
Đ? vô hi?u hóa các phần bổ sung COM, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trên các Công c? Menu trong Outlook 2007, b?m vào Trung tâm tin c?y.
 2. B?m chu?t Add-in, b?m vào phần bổ sung COM trong các Qu?n l? danh sách, và sau đó nh?p vào Đi.
 3. Trong các phần bổ sung COM hộp thoại h?p, b?m vào đ? xóa hộp kiểm cho b?t k? phần bổ sung COM mà b?n mu?n vô hi?u hóa.
 4. Sau khi b?n vô hi?u hóa các add-ins, b?m vào Ok, và sau đó kh?i đ?ng l?i Outlook.
Cho Microsoft Office Outlook 2002 và Outlook 2003
Đ? vô hi?u hóa các phần bổ sung COM, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trong Outlook 2002 ho?c Outlook 2003, h?y nh?p vào các Công c? tr?nh đơn, và sau đó b?m vào Tùy ch?n.
 2. B?m vào các Khác tab, và sau đó b?m vào Tùy ch?n nâng cao.
 3. B?m chu?t Thêm trong qu?n l?.
 4. Trong các Thêm trong qu?n l? hộp thoại h?p, b?m đ? b? ch?n hộp kiểm cho b?t k? phần bổ sung COM mà b?n mu?n vô hi?u hóa, và sau đó nh?p vào Ok ba l?n.
 5. Kh?i đ?ng l?i Outlook.
Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c tác v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i s? ki?m nh?p. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? b? sung, sao lưu s? ki?m nh?p trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? ki?m nh?p n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p trong Windows
Vi?c gi?i quy?t sau đây không nên đư?c s? d?ng tr? khi t?t c? khác có liên quan m?t kh?u g? r?i đ? đư?c c? g?ng.

Phương pháp 3: sao lưu registry c?a b?n và xóa thông tin trương mục ngư?i s? d?ng t? khoá "B?o v? lưu tr? cung c?p h? th?ng". Sau đó, nh?p l?i tùy ch?n m?t kh?u c?a b?n.

Đ? làm đi?u này, làm theo các bư?c đ? các phiên b?n c?a Windows mà b?n đang s? d?ng.

Lưu ? các bư?c đư?c li?t kê trong ph?n này không nên đư?c s? d?ng trên m?t máy tính đang ch?y Windows Vista.
sao lưu các khóa registry
 1. B?m chu?t B?t đ?u, và sau đó nh?p vào Ch?y.
 2. Trong các M? h?p, lo?i regedit, và sau đó nh?p vào Ok.
 3. Xác đ?nh v? trí và sau đó b?m vào khoá ki?m nh?p sau:
  Nhà cung c?p h? th?ng lưu tr? HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Protected
 4. Trên các T?p tin tr?nh đơn, nh?p vào Xu?t kh?u.
 5. Trong các Lưu trong h?p, ch?n m?t v? trí nơi b?n mu?n lưu các t?p tin reg.
 6. G? tên t?p ? các t?p đ? đ?t tên tin h?p, và sau đó b?m vào Ti?t ki?m.
 7. Trên các T?p tin tr?nh đơn, nh?p vào L?i ra.
Lo?i b? thông tin trương mục ngư?i dùng
Quan tr?ng Không lo?i b? chính
Protected Storage System Provider
phím. Ch?a khóa này không đư?c tái sinh t? đ?ng. N?u b?n không có v?n đ? v? duy tr? m?t kh?u và b?n không nh? m?t kh?u c?a b?n, xoá khoá con ngư?i s? d?ng có th? gây ra b?n không th? truy xu?t thư.

Lưu ? N?u b?n s? d?ng Windows XP, b?n ph?i có quy?n qu?n tr? đ? ch?nh s?a s? ki?m nh?p h? th?ng.
 1. Đóng m?i chương tr?nh.
 2. B?m chu?t B?t đ?u, b?m vào Ch?y, lo?i regedit trong các M? h?p, và sau đó b?m vào Ok
 3. 3. Xác đ?nh v? trí và sau đó b?m vào khoá ki?m nh?p sau:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Protected Storage System Provider
 4. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào mức cấp phép.
 5. B?m vào khoá ki?m nh?p cho ngư?i dùng nh?ng ngư?i hi?n đang đư?c kí nh?p vào. Sau đó, h?y ch?c ch?n r?ng các Đ?cToàn quy?n ki?m soát quy?n là c? hai thi?t l?p đ? Cho phép.
 6. B?m chu?t Nâng cao. Sau đó, xác minh r?ng ngư?i hi?n đang đư?c kí nh?p dùng đư?c ch?n, mà Toàn quy?n ki?m soát đư?c li?t kê trong các mức cấp phép c?t, và r?ng Phím naøy vaø Subkeys đư?c li?t kê trong các Áp d?ng cho c?t.
 7. Nh?n vào đây đ? ch?n các Thay th? các m?c c?p quy?n trên t?t c? các đ?i tư?ng con b?ng các m?c đư?c hi?n th? ? đây mà áp d?ng cho các đ?i tư?ng con hộp kiểm.
 8. B?m chu?t Áp d?ng, và sau đó nh?p vào đ? ti?p t?c.
 9. B?m chu?t Ok hai l?n
 10. Nh?p đúp vào các Nhà cung c?p h? th?ng b?o v? lưu tr? ch?a khóa đ? m? r?ng chính. Nh?p vào m?c tin thư thoại khoá ngư?i dùng tr?c ti?p bên dư?i các
  Protected Storage System Provider
  ch?a khóa, b?m vào Xóa trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, và sau đó b?m vào trong hộp thoại thư c?nh báo.

  m?c tin thư thoại khoá ngư?i dùng tương t? như ví d? sau:

  S-1-5-21-124525095-708259637-1543119021-16701

  Lưu ? Cho m?i danh tính b?n có, có th? có m?t khoá con theo các
  Protected Storage System Provider
  phím. Đ? gi?i quy?t v?n đ? này trong t?t c? danh tính, b?n ph?i xóa t?t c? ngư?i s? d?ng subkeys m?c tin thư thoại đang các
  Protected Storage System Provider
  phím.
 11. Trên tr?nh đơn ki?m nh?p, h?y nh?p vào L?i ra. Sau đó, kh?i đ?ng l?i máy tính.

Đ?i v?i Microsoft Windows 2000

Làm th? nào đ? sao lưu s? ki?m nh?p
 1. B?m chu?t B?t đ?u, và sau đó nh?p vào Ch?y.
 2. Trong các M? h?p, lo?i Regedt32, và sau đó nh?p vào Ok.
 3. Xác đ?nh v? trí và sau đó b?m vào khoá ki?m nh?p sau:
  Nhà cung c?p h? th?ng lưu tr? HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Protected
 4. Trên các ki?m nh?p tr?nh đơn, nh?p vào Ti?t ki?m phím.
 5. Trong các Lưu trong h?p, ch?n m?t v? trí nơi b?n mu?n lưu các t?p tin reg.
 6. G? tên t?p ? các t?p đ? đ?t tên tin h?p, và sau đó b?m vào Ti?t ki?m.
 7. Trên các ki?m nh?p tr?nh đơn, nh?p vào L?i ra.
Làm th? nào đ? lo?i b? các thông tin trương mục ngư?i dùng trong s? ki?m nh?p

Quan tr?ng Không lo?i b? chính
Protected Storage System Provider
phím. Ch?a khóa này không đư?c tái sinh t? đ?ng. N?u b?n không có v?n đ? v? duy tr? m?t kh?u và b?n không nh? m?t kh?u c?a b?n, xoá khoá con ngư?i dùng có th? khi?n b?n không th? truy xu?t thư.

Lưu ? N?u b?n s? d?ng Windows 2000, b?n ph?i có quy?n qu?n tr? đ? ch?nh s?a s? ki?m nh?p h? th?ng.
 1. Đóng m?i chương tr?nh.
 2. B?m chu?t B?t đ?u, và sau đó nh?p vào Ch?y.
 3. Trong các M? h?p, lo?i Regedt32, và sau đó nh?p vào Ok.
 4. Xác đ?nh v? trí và sau đó b?m vào khoá ki?m nh?p sau:
  Nhà cung c?p h? th?ng lưu tr? HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Protected
 5. Trên các An ninh tr?nh đơn, nh?p vào mức cấp phép
 6. B?m vào khoá ki?m nh?p cho ngư?i dùng nh?ng ngư?i hi?n đang đư?c kí nh?p vào. Sau đó, h?y ch?c ch?n r?ng các Đ?cToàn quy?n ki?m soát quy?n là c? hai thi?t l?p đ? Cho phép.
 7. B?m chu?t Nâng cao. Sau đó, xác minh r?ng ngư?i hi?n đang đư?c kí nh?p dùng đư?c ch?n, mà Toàn quy?n ki?m soát đư?c li?t kê trong các mức cấp phép c?t, và r?ng Phím naøy vaø Subkeys đư?c li?t kê trong các Áp d?ng cho c?t.
 8. Nh?n vào đây đ? ch?n các Đ?t l?i mức cấp phép trên t?t c? các đ?i tư?ng con và kích ho?t các tuyên truy?n c?a các mức cấp phép có th? th?a k? hộp kiểm.
 9. B?m chu?t Áp d?ng, và sau đó nh?p vào Khi b?n đư?c nh?c đ? ti?p t?c.
 10. B?m chu?t Ok hai l?n.
 11. Nh?p đúp vào các Nhà cung c?p h? th?ng b?o v? lưu tr? ch?a khóa đ? m? r?ng chính. Nh?p vào m?c tin thư thoại khoá ngư?i dùng tr?c ti?p bên dư?i các
  Protected Storage System Provider
  ch?a khóa, b?m vào Xóa trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, và sau đó b?m vào trong hộp thoại thư c?nh báo.

  m?c tin thư thoại khoá ngư?i dùng tương t? như ví d? sau:

  S-1-5-21-124525095-708259637-1543119021-16701

  Lưu ? Cho m?i danh tính b?n có, có th? có m?t khoá con theo các
  Protected Storage System Provider
  phím. Đ? gi?i quy?t v?n đ? này trong t?t c? danh tính, b?n ph?i xóa t?t c? ngư?i s? d?ng subkeys m?c tin thư thoại đang các
  Protected Storage System Provider
  phím.
 12. Trên các ki?m nh?p tr?nh đơn, nh?p vào L?i ra, và sau đó kh?i đ?ng l?i máy tính.

Làm th? nào đ? nh?p l?i m?t kh?u c?a b?n trong Outlook 2002 và trong Outlook 2003

 1. B?m chu?t B?t đ?u, tr? đ?n cài đ?t chuyên bi?t, và sau đó nh?p vào Panel điều khiển.

  Lưu ? Trong Windows XP, nh?p vào B?t đ?u, và sau đó nh?p vào Panel điều khiển.
 2. Nh?p đúp vào các Thư bi?u tư?ng ho?c Thư và Fax bi?u tư?ng.
 3. B?m chu?t Hi?n th? c?u h?nh, b?m vào tài kho?n mà b?n đang g? r?i, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 4. B?m chu?t tài khoản email.
 5. Xác nh?n r?ng các Xem ho?c thay đ?i tài khoản email hi?n t?i hộp kiểm đ? đư?c ch?n, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 6. Trong các tài khoản email hộp thoại h?p, b?m vào tài kho?n mà b?n đang g? r?i, và sau đó nh?p vào Thay đ?i.
 7. Theo Thông tin kí nh?p, nh?p m?t kh?u, và sau đó b?m đ? ch?n các Nh? m?t kh?u hộp kiểm.
 8. B?m chu?t Ti?p theo, và sau đó nh?p vào K?t thúc.
 9. B?t đ?u Outlook.
 10. S? d?ng các G?i và nh?n l?nh đ? xác đ?nh cho dù m?t kh?u c?a b?n đư?c gi? l?i.

Làm th? nào đ? nh?p l?i m?t kh?u c?a b?n trong Outlook 2000 công ty Workgroup (CW)

 1. B?m chu?t B?t đ?u, tr? đ?n cài đ?t chuyên bi?t, và sau đó nh?p vào Panel điều khiển.

  Lưu ? Trong Windows XP, nh?p vào B?t đ?u, và sau đó nh?p vào Panel điều khiển.
 2. Nh?p đúp vào các Thư bi?u tư?ng ho?c Thư và Fax bi?u tư?ng.
 3. B?m vào đ? ch?n b?c e-mail Internet trong danh sách b?n ghi d?ch v?, và sau đó b?m vào Thu?c tính.
 4. Trên các Máy ch? tab, nh?p m?t kh?u, và sau đó b?m đ? ch?n các Nh? m?t kh?u hộp kiểm.
 5. B?m chu?t Áp d?ng, và sau đó nh?p vào Ok.
 6. B?t đ?u Outlook.
 7. Trên các Công c? tr?nh đơn, nh?p vào G?i và nh?n đ? xác đ?nh cho dù m?t kh?u c?a b?n đư?c gi? l?i.

Làm th? nào đ? nh?p l?i m?t kh?u c?a b?n trong Outlook Express

 1. B?t đ?u Outlook Express.

  Lưu ? N?u b?n nh?n đư?c m?t nh?t kí l?i, đóng hộp thoại và ti?p t?c.
 2. B?m chu?t Công c?, và sau đó nh?p vào Tài kho?n.
 3. B?m vào các Thư th? tab trong các Trương m?c Internet c?a s?.
 4. Trong các Tài kho?n c?t, b?m đ? ch?n trương m?c b?c e-mail Internet mà b?n mu?n thay đ?i, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 5. Trên các Máy ch? tab, g? m?t kh?u c?a b?n trong các M?t kh?u h?p, và sau đó b?m đ? ch?n các Nh? m?t kh?uhộp kiểm.
 6. B?m chu?t Ok, và sau đó nh?p vào Đóng.
 7. Thoát kh?i và sau đó kh?i đ?ng l?i Outlook Express.
 8. Trên các Công c? tr?nh đơn, nh?p vào G?i và nh?n đ? xác đ?nh li?u c?a b?n m?t kh?u đư?c gi? l?i.
Lưu ? N?u ngư?i dùng Windows 2000 ho?c Windows XP c?a ngư?i dùng khác có v?n đ? lưu tr? m?t kh?u, nh?p l?i m?t kh?u, và sau đó b?m đ? ch?n các Nh? m?t kh?u hộp kiểm cho nh?ng h? sơ. M?i ngư?i dùng có th? kí nh?p vào m?t kh?u c?a m?nh s? đư?c gi? l?i.

Thu?c tính

ID c?a bài: 290684 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Năm 2013 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
 • Microsoft Outlook 2010
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
 • Microsoft Outlook Express 6.0
T? khóa: 
kbresolve kbprb kbmt KB290684 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 290684

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com