B?n khng th? s? d?ng m?t my in WSD ho?c thi?t b? qut trong Windows my ch? l?i

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 2908152 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tri?u ch?ng

B?n c th? khng mu?n b?n ghi Dich vu Web trn thi?t b? (WSD) my in ho?c m?t thi?t b? qut t?i ?a phng ?c g?n li?n v?i h iu hanh (thng qua m?t c?ng USB, v d?) trong m?t mi tr?ng my ch? l?i trong Windows Server.

Nguyn nhn

V?n ? ny x?y ra b?i v? mi tr?ng my ch? l?i khng h? tr? my in WSD ho?c mua l?i h?nh ?nh c?a Windows (WIA) qut.

Gi?i php

? gi?i quy?t v?n ? ny, b?n ph?i ci ?t chuyn bi?t my tnh ? bn kinh nghi?m tnh nng ty ch?n ? cho php h? tr? cho WSD printersand qut trong Windows Server. ? s? d?ng Windows PowerShell ? ci ?t chuyn bi?t cc tnh nng kinh nghi?m my tnh ? bn, h?y lm theo cc b?c sau.

Ghi ch
 • Trong v d? l?nh trong th? t?c ny, gi? s? r?ng Windows h?nh ?nh t?p ?c ?t t?i d:\sources\install.wim.
 • M?t s? ph?c t?p x?y ra khi b?n s? d?ng m?t t?p tin Anh Windows n?m trn m?t m?ng dng chung. i?u ny l b?i v? ti nguyn m?ng ?c truy c?p b?ng cch s? d?ng ti kho?n my v khng m?o danh ng?i dng ? k nh?p khi b?n ang s? d?ng cc l?nh ghp ng?n Server Manager. N?u b?n g?p kh khn khi b?n th?c hi?n cc b?c sau, sao chp cc t?p tin .wim vo m?t ?a ?a phng, v sau th? l?i.
 1. Xc ?nh v? tr cc t?p tin Anh Windows (*.wim) ?c bao g?m trong phng ti?n ci ?t chuyn bi?t Windows c?a b?n.
 2. Xc ?nh s? ch? s? cho m?t my ch? m c m?t h?nh ?nh GUI (v d?: SERVERDATACENTER, khng SERVERDATACENTERCORE). ? lm i?u ny, h?y ch?y l?nh PowerShell sau:
  Get-WindowsImage -ImagePath d:\sources\install.wim
  Lu ? B?n ph?i s? d?ng Anh Windows tng ?ng v?i phin b?n c?a Windows m b?n ang ch?y. Tuy nhin, b?n khng ph?i s? d?ng b?t k? Anh Windows k?t thc b?ng "C?t l?i" b?i v? nh?ng h?nh ?nh khng ch?a cc t?p tin ?c yu c?u ? ci ?t chuyn bi?t my tnh ? bn kinh nghi?m.
 3. ? ci ?t chuyn bi?t cc tnh nng kinh nghi?m my tnh ? bn, h?y ch?y l?nh PowerShell sau:
  Install-WindowsFeature Desktop-Experience Source wim:d:\sources\install.wim:4 Restart
  Lu ? N?u b?n b? qua cc -ngu?n tham s?, Windows c? g?ng ? t?i v? cc tnh nng thng qua Windows Update. N?u ti?n tr?nh ci ?t chuyn bi?t l thnh cng, cc my ch? kh?i ?ng l?i.

Thng tin thm

Vi?c thi?u h? tr? cho qut thi?t b? v my in WSD trong mi tr?ng my ch? l?i c?ng ngn ng?a ch?ng ch? my ch? th? nghi?m cc thi?t b? my qut.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 2908152 - L?n xem xt sau cng: 06 Thang Mi Mt 2013 - Xem xt l?i: 1.0
p d?ng
 • Windows Server 2012 R2 Datacenter
 • Windows Server 2012 R2 Standard
 • Windows Server 2012 Datacenter
 • Windows Server 2012 Standard
T? kha:
kbexpertiseinter kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2908152 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bai vit nay c d?ch b?ng phn mm dich thu?t cua Microsoft va co th c Cng ng Microsoft chinh sa l?i thng qua cng ngh CTF thay vi mt bin dich vin chuyn nghip. Microsoft cung c?p cc bi vi?t ?c c? bin d?ch vin v ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n v c?ng ?ng ch?nh s?a l?i ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng nhi?u ngn ng? Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch hoc thm chi cng ng chinh sa sau khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Cc bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny: 2908152

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com