Upotreba funkcije vCard u programu Outlook

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 290840 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Za verziju ovog ?lanka koja se odnosi na Microsoft Outlook 2000 pogledajte ?lanak 197026.
Za verziju ovog ?lanka koja se odnosi na Microsoft Outlook 98 pogledajte ?lanak 179430.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

Rezime

Microsoft Outlook podr?ava funkcije vCard i vCalendar. One predstavljaju mo?an novi pristup elektronskoj razmeni li?nih podataka (PDI).

PDI se de?ava svaki put kada pojedinci komuniciraju u poslovnom ili li?nom kontekstu. Te razmene ?esto obuhvataju razmenu informacija kao ?to su vizitkarte, brojevi telefona, adrese, datumi i vremena zakazanih obaveza. Funkcije vCard i vCalendar olak?avaju elektronski PDI.

Ovaj ?lanak govori o primeni funkcije vCard u programu Outlook. Informacije o funkciji vCalendar potra?ite u odeljku ?Reference?.

Ovaj ?lanak govori o slede?im temama:
 • Kreiranje vCard datoteke
 • Distribucija vCard datoteke
 • Automatska obrada vCard datoteke
 • Skladi?tenje vCard datoteke u sekundarnoj fascikli ?Kontakti?
 • Uklju?ivanje vCard datoteke sa automatskim potpisom
 • Ru?na obrada vCard datoteke kao tekstualne datoteke

Dodatne informacije

vCard slu?i kao elektronska vizitkarta. To je jednostavan na?in razmene li?nih informacija kao ?to su ime, adresa, broj telefona i adresa e-po?te.

Kreiranje vCard datoteke

Koristite slede?e korake da biste kreirali vCard datoteku:
 1. U fascikli ?Kontakti? izaberite kontakt za koji ?elite da kreirate vCard datoteku.
 2. U meniju Datoteka izaberite stavku Sa?uvaj kao.
 3. U polju Sa?uvaj datoteku kao tip izaberite stavku VCARD datoteke (*.vcf).
 4. U polju Sa?uvaj u izaberite fasciklu u kojoj ?elite da sa?uvate vCard datoteku, a zatim kliknite na dugme Sa?uvaj.
Na taj na?in se kreira vCard datoteka koja ima isto ime kao kontakt.

Distribucija vCard datoteke

vCard datoteku mo?ete da distribuirate kao ?to distribuirate bilo koju drugu ra?unarsku datoteku. Da biste to uradili:
 1. Otvorite novu poruku i unesite adresu primaoca.
 2. U meniju Umetanje izaberite stavku Datoteka.
 3. Izaberite vCard (.vcf) datoteku, a zatim kliknite na dugme U redu.
NAPOMENA: Ako ?elite da uz vCard datoteku uklju?ite bele?ke, morate da umetnete .vcf datoteku. Ako je .vcf datoteka prilo?ena uz potpis, polje Bele?ke (i druga polja) uklanja se unapred iz vCard datoteke.

Automatska obrada vCard datoteke

U programu Outlook mo?ete automatski da konvertujete vCard datoteku koja je dobijena iz spoljnog izvora u zapis Outlook kontakta. Ako vCard datoteku dobijete kao prilog e-po?te, mo?ete da kliknete dvaput na vCard prilog, a zatim da kliknete na dugme Sa?uvaj i zatvori da biste ga dodali u podrazumevanu fasciklu ?Kontakti?. Osim toga, mo?ete da kreirate kontakt od vCard datoteke tako ?to ?ete je prevu?i u fasciklu ?Kontakti?.

NAPOMENA: Ako se ikona vCard pojavi kao generi?ka Windows ikona, ona se ne otvara kada kliknete dvaput na nju ili mo?ete dobiti upit Otvori sa jer program vCard datoteke nije dodeljen .vcf tipu datoteke.

Ako vCard datoteku dobijete u obliku datoteke na disku, mo?ete da je uvezete u podrazumevanu fasciklu ?Kontakti? koriste?i Outlook ?arobnjak za uvoz i izvoz. Da biste to uradili, sledite ove korake:
 1. U meniju Datoteka izaberite stavku Uvoz i izvoz.
 2. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Uvezi vCard datoteku (*.vcf), a zatim kliknite na dugme Dalje.
 3. Izaberite vCard datoteku, a zatim kliknite na dugme Otvori.
Podaci vCard datoteke ?e biti iskori??eni za kreiranje zapisa kontakta u podrazumevanoj fascikli ?Kontakti?.

Skladi?tenje vCard datoteke u sekundarnoj fascikli ?Kontakti?

Ako uvezete vCard datoteku ili ako otvorite, a zatim sa?uvate vCard datoteku, ona se postavlja direktno u podrazumevanu fasciklu ?Kontakti? u podrazumevanom skladi?tu poruka.

Da biste uskladi?tili vCard datoteku u fascikli ?Kontakti? koja nije podrazumevana, mo?ete da prevu?ete vCard datoteku u sekundarnu fasciklu ili da je prvo uvezete u podrazumevanu fasciklu ?Kontakti?, a zatim kopirate u sekundarnu fasciklu.

Uklju?ivanje vCard datoteke sa automatskim potpisom

Da biste to uradili, sledite ove korake:
 1. U meniju Datoteka izaberite stavku Opcije.
 2. U odeljku Po?ta izaberite stavku Potpisi.
 3. Kliknite na dugme Novo da biste dodali novi potpis.
 4. Unesite ime za potpis, a zatim kliknite na dugme Dalje.
 5. U okviru za tekst otkucajte ?eljene informacije o potpisu.
 6. U programu Microsoft Office Outlook 2003 i u starijim verzijama programa Outlook izaberite stavku Nova vCard datoteka iz kontakta.

  U programu Microsoft Office Outlook 2007 i Microsoft Office Outlook 2010, izaberite stavku Vizitkarta, izaberite kontakt koji ?elite da dodate, a zatim triput kliknite na dugme U redu.
 7. U polju Poka?i imena iz izaberite stavku ?Kontakti? ili neki drugi spisak adresa.
 8. Izaberite stavku za koju ?elite da kreirate vCard datoteku, kliknite na dugme U redu, kliknite na dugme Zavr?i, a zatim kliknite na dugme U redu da biste dovr?ili unos potpisa.
Napomena Ako vCard datoteka sadr?i polja Bele?ke, Korisni?ki definisano ili polja specifi?na za Outlook, te vrednosti se uklanjaju iz vCard datoteke koja se uklju?uje uz potpis. Bira? potpisa posebno uklju?uje samo ona polja u kontaktima koja su osnovna za definiciju vCard.

Kako da ru?no obradite vCard kao tekstualnu datoteku

Evidencija za vCard je tekstualna datoteka. Ako nemate automatizovanu funkciju kojom mo?ete da obra?ujete vCard zapise, mo?ete da ih otvorite u ure?iva?u teksta i da zatim koristite informacije. Sadr?aj vCard datoteke razlikuje se u zavisnosti od informacija koje je ubacio autor datoteke. Me?utim, tipi?na datoteka koja se kreira iz zapisa kontakta izgleda kao slede?a datoteka kada se otvori u ure?iva?u teksta:
PO?ETAK:VCARD
VERZIJA:2.1
I:Jovanovi?;Jovan;;;
IME:Jovan Jovanovi?
ORG:preduze?e Jovanovi?;
ZVANJE: Predsednik
NOTE;ENCODING=QUOTED-PRINTABLE: Ovo je bele?ka dodeljena ovom
kontaktu=0D=0A
TEL;POSAO;GLAS:(987) 123-4567
TEL;KU?A;GLAS:(987) 765-4321
TEL;MOBILNI;GLAS:(987) 135-8642
TEL;POSAO;FAKS:(987) 246-1357
ADR;POSAO:;;Resavska 34;1100 Beograd;Srbija
OZNAKA;POSAO;ENCODING=QUOTED-PRINTABLE:Resavska 34=0D=0ABeograd, RS
751234 =0D=0ASrbija
URL adresa:
URL:<WWLINK TYPE="GENERIC"
VALUE="http://www.jovanovic.com">http://www.jovanovic.com</WWLINK>
ADRESA E-PO?TE;PREF;INTERNET:jovanovic@nowhere.com
REV:19980114T170559Z
KRAJ:VCARD
				
Napomena Oblikovanje teksta koje se primenjuje na stavke u polju Bele?ke ne?e biti o?uvano kada se .vcf datoteka sa?uva na ?vrstom disku. Format datoteke se ?uva samo u ASCII tekstu.

Reference

Za vi?e informacija o funkciji vCalendar kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
179431 Upotreba funkcije vCalendar u programu Outlook 98 (samo na engl.)
Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 290840 - Poslednji pregled: 3. oktobar 2013. - Revizija: 1.0
Odnosi se na:
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
Klju?ne re?i: 
kbhowto kbmigrate KB290840

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com