Làm th? nào đ? t?o m?t tu? ch?nh nh?n ho?c s?a đ?i m?t nh?n hi?n t?i trong Word

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 290966 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài này-by-step gi?i thích làm th? nào đ? t?o ra m?t m?i Tu? ch?nh nh?n ho?c s?a đ?i m?t nh?n hi?n có.

Microsoft Word cung c?p nhi?u ngư?i khác nhau nh?n s?n ph?m mà b?n có th? s? d?ng khi b?n th?c hi?n m?t trong các tác v? sau:
 • T?o m?t mail merge. Đ? làm đi?u này trong Microsoft Word 2002 ho?c trong Microsoft Office Word 2003, đi?m đ?n Ch? cái và các thư trên các Công cụ tr?nh đơn, và sau đó Nh?p vào Mail Merge.

  Đ? làm đi?u này trong Microsoft Office Word 2007, b?mB?t đ?u Mail Merge trong các B?t đ?u Mail Mergenhóm vào các Thư tab.
 • T?o m?t trang duy nh?t ho?c trang đ?y đ? c?a cùng m?t nh?n. Đ? làm đi?u này trong T? năm 2002 ho?c trong Word 2003, đi?m đ?n Ch? cái và các thư trên các Công cụ tr?nh đơn, và sau đó Nh?p vào Phong b? và nh?n.

  Đ? làm đi?u này trong Word 2007, b?mNhãn trong các Tạo nhóm vào các Thư tab.
Tuy nhiên, c?a b?n đ?c bi?t là nh?n s? s?n ph?m nhà s?n xu?t ho?c nh?n hi?u có th? không có s?n trong Word.

N?u không ph?i là nh?n hi?u s? s?n ph?m c?a b?n có s?n trong Word, b?n có th? t?o m?t mô t? tùy ch?nh nh?n cho nh?n hi?u c?a b?n. Bài vi?t này gi?i thích làm th? nào b?n có th? ho?c t?o ra m?t nh?n m?i ho?c s?a đ?i m?t hi?n có nh?n.

T?o m?t nh?n m?i ho?c s?a đ?i m?t nh?n hi?n có, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây, như là thích h?p v?i t?nh h?nh c?a b?n.

Phương pháp 1: T?o m?t nh?n Custom m?i

Word 2002 hay Word 2003

 1. Trên các Công cụ tr?nh đơn, đi?m đ?n Ch? cái và các thư, và sau đó Nh?p vào Phong b? và nh?n.
 2. Trên các Nhãn tab, b?m vào Tuỳ chọn.
 3. Dư?i Thông tin máy in, ch?n c?a b?n máy in ki?u (m?t trong hai Dot matrix ho?c Laser và m?c in máy bay ph?n l?c).
 4. Nh?p vào Nh?n m?i.
 5. Trong các Nh?n tên h?p, g? tên cho c?a b?n tùy ch?nh nh?n m?i. Nh?p các s? đo chi?u cao và chi?u r?ng chính xác c?a m?t trong nh?ng nh?n trong các Nh?n chi?u caoChi?u r?ng nh?nh?p, và s? lư?ng các nh?n trên và xu?ng m?t trang trong các S? quaS? xu?ng h?p. B?n c?ng có th? ph?i đi?u ch?nh trên l?, bên l?, sân d?c và ngang sân thi?t đ?t. S? d?ng các L? đ?u trang, Bên l?,D?c sân, và Ngang sân h?p đ? th?c hi?n vi?c này.
 6. Nh?p vào Ok.

  Chú ý N?u b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau, b?m Ok:
  L?, nh?n kích thư?c và s? trên toàn ho?c ra giá tr? s?n xu?t m?t trang l?n hơn kích thư?c trang nh?n.
  Sau đó, xác minh r?ng kích thư?c nh?n và trang l?i nhu?n c?a b?n không có l?n hơn kích thư?c th?c t? gi?y.
 7. Nh?p vào Ok.

  Chú ý Nh?n tên mà b?n nh?p ? bư?c 5 s? xu?t hi?n trong cácS?n ph?m s? danh sách. Vào cu?i c?a nh?n, "tùy ch?nh" s? thêm vào đ? ch? ra r?ng đó là m?t nh?n tùy ch?nh.

Word 2007

 1. Trên các Thư tab, b?m vàoNhãn trong các Tạo nhóm.
 2. Trên các Nhãn tab, b?m vàoTuỳ chọn.
 3. Trong các Tùy ch?n nh?n h?p tho?i h?p, b?m vàoNh?n m?i.
 4. C?u h?nh các thi?t đ?t sau:
  • Trong các Nh?n tên h?p, g? tên cho c?a b?n tùy ch?nh nh?n m?i.
  • Trong các Nh?n chi?u cao h?p và trong các Chi?u r?ng nh?nh?p, g? nh?ng đo đ?c chính xác chi?u cao và chi?u r?ng c?a m?t trong nh?ng nh?n hi?u.
  • Trong các S? qua h?p và trong các S? xu?ng h?p, g? s? nh?n trên và xu?ng m?t trang.
  Chú ý B?n c?ng có th? ph?i đi?u ch?nh trên l?, bên l?, sân d?c và ngang sân thi?t đ?t. Đ? làm đi?u này, nh?p các giá tr? thích h?p trong các L? đ?u trang, Bên l?,D?c sân, và Ngang sân h?p.
 5. Nh?p vào Ok.

  Chú ý N?u b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau, b?m Ok:
  L?i nhu?n, nh?n kích thư?c, và đang trên ho?c xu?ng giá tr? s?n xu?t m?t trang đó là l?n hơn kích thư?c trang nh?n.
  Sau đó, xác minh r?ng kích thư?c nh?n và trang l?i nhu?n c?a b?n không có l?n hơn kích thư?c th?c t? gi?y.
 6. Nh?p vào Ok.

  Chú ý Tên nh?n hi?u mà b?n đ? thêm vào bư?c 4 s? xu?t hi?n trong cácS?n ph?m s? danh sách. Vào cu?i c?a nh?n, "tùy ch?nh" s? thêm vào đ? ch? ra r?ng đó là m?t nh?n tùy ch?nh.

Cách 2: S?a đ?i m?t nh?n hi?n có

Chú ý B?n không th? thay đ?i kích thư?c hi?n t?i c?a các t?p các thi?t đ?t nh?n trong Word. Khi b?n s?a đ?i các thi?t đ?t cho m?t nh?n hi?n có, b?n có th? g? tên nh?n m?i và sau đó lưu các thay đ?i như m?t nh?n tùy ch?nh m?i.

Word 2002 ho?c Word 2003

 1. Trên các Công cụ tr?nh đơn, đi?m đ?n Ch? cái và các thư, và sau đó Nh?p vào Phong b? và nh?n.
 2. Trên các Nhãn tab, b?m vào Tuỳ chọn.
 3. Dư?i Thông tin máy in, ch?n c?a b?n máy in ki?u (m?t trong hai Dot matrix ho?c Laser và m?c in máy bay ph?n l?c).
 4. Trong các S?n ph?m s? danh sách, ch?n m?t nh?n v?i kích thư?c g?n nh?t v?i nh?ng ngư?i trong nh?n hi?u riêng c?a b?n.

  Chú ý H?y ch?c ch?n r?ng kích thư?c trang nh?n có cùng kích thư?c như nh?n hi?u c?a b?n t?.
 5. Nh?p vào Thông tin chi ti?t.
 6. Th?c hi?n b?t k? thay đ?i c?n thi?t đ? các Nh?n hi?u Chi?u cao, Chi?u r?ng nh?n, S? lư?ng ngang qua,S? xu?ng, L? đ?u trang, Bên l?, D?c sân, Ngang Sân, và Trang kích thư?c thi?t đ?t.
 7. Trong các Nh?n tên h?p, g? tên cho nh?n tùy ch?nh c?a b?n.

  Chú ý N?u b?n đ? không th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? nh?n đư?c xác đ?nh trư?c thông tin, các Nh?n tên h?p s? không s?n dùng.
 8. Nh?p vào Ok.

  Chú ý N?u b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau, b?m Ok:
  L?, nh?n kích thư?c và s? trên toàn ho?c ra giá tr? s?n xu?t m?t trang l?n hơn kích thư?c trang nh?n.
  Sau đó, xác minh r?ng kích thư?c nh?n và trang l?i nhu?n c?a b?n không có l?n hơn kích thư?c th?c t? gi?y.

  Tên nh?n b?n thêm vào trong bư?c 7 s? xu?t hi?n trong các S?n ph?m s?danh sách. Vào cu?i c?a nh?n, "tùy ch?nh" s? đư?c thêm vào đ? ch? ra r?ng đó là m?t Tu? ch?nh nh?n.

Word 2007

 1. Trên các Thư tab, b?m vàoNhãn trong các Tạo nhóm.
 2. Trên các Nhãn tab, b?m vàoTuỳ chọn.
 3. Trong các S?n ph?m s? danh sách, ch?n m?t nh?n mà có kích thư?c g?n nh?t v?i nh?ng ngư?i trong nh?n hi?u riêng c?a b?n.

  Chú ý H?y ch?c ch?n r?ng kích thư?c trang nh?n có cùng kích thư?c như nh?n hi?u c?a b?n t?.
 4. Nh?p vào Thông tin chi ti?t.
 5. Thay đ?i các thi?t đ?t sau n?u yêu c?u:
  • Nh?n hi?u Chi?u cao
  • Chi?u r?ng nh?n
  • S? lư?ng ngang qua
  • S? xu?ng
  • L? đ?u trang
  • Bên l?
  • D?c sân
  • Ngang Sân
  • Trang kích thư?c
 6. Trong các Nh?n tên h?p, g? tên cho nh?n tùy ch?nh c?a b?n.

  Chú ý N?u b?n đ? không th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? nh?n đư?c xác đ?nh trư?c thông tin, các Nh?n tên h?p s? không s?n dùng.
 7. Nh?p vào Ok.

  Chú ý N?u b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau, b?m Ok:
  L?i nhu?n, nh?n kích thư?c, và đang trên ho?c xu?ng giá tr? s?n xu?t m?t trang đó là l?n hơn kích thư?c trang nh?n.
  Sau đó, xác minh r?ng kích thư?c nh?n và trang l?i nhu?n c?a b?n k?t h?p này không l?n hơn kích thư?c th?c t? gi?y.

  Tên nh?n b?n thêm vào trong bư?c 6 s? xu?t hi?n trong các S?n ph?m s?danh sách. Vào cu?i c?a nh?n, "tùy ch?nh" s? đư?c thêm vào đ? ch? ra r?ng đó là m?t Tu? ch?nh nh?n.
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các thông báo l?i trong bư?c 7, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
315749Thông báo l?i: các l?, nh?n Kích thư?c và s? lư?ng trên ho?c xu?ng giá tr? s?n xu?t m?t trang l?n hơn các nh?n hi?u trang kích thư?c

Thu?c tính

ID c?a bài: 290966 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
T? khóa: 
kbhowtomaster kbmt KB290966 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:290966

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com