B?m-đúp vào bi?u tư?ng tài li?u không m? tài li?u trong Word

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 290974 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.

Đ?i v?i m?t phiên b?n Microsoft Word 2000 c?a bài vi?t này, xem 211831.

Cho m?t Microsoft Word 97 Phiên b?n c?a bài vi?t này, xem 173820.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Trong Windows Explorer, khi b?n nh?p đúp vào bi?u tư?ng cho m?t tài li?u b?t k? v?n đ? sau đây có th? x?y ra:
 • Các tài li?u đư?c m? ra trong m?t chương tr?nh (các m? tài li?u có th? không th? đ?c).
 • M?t chương tr?nh khác b?t đ?u, và chương tr?nh đó tr? v? m?t l?i tin nh?n v? nó không th? m? tài li?u.
 • B?m-đúp vào bi?u tư?ng không có hi?u l?c (tài li?u là không» m?).

NGUYÊN NHÂN

Các t?p tin không đư?c công nh?n như là m?t t?p tin t? h?p l?. Đi?u này v?n đ? có th? x?y ra trong các trư?ng h?p sau:

Trư?ng h?p 1: M? r?ng tên t?p tin đư?c liên k?t v?i m?t chương tr?nh khác

N?u ph?n m? r?ng tên t?p tin là m?t cái g? đó khác v?i .doc và nó liên h? v?i m?t chương tr?nh khác, t?p tin đư?c công nh?n như là thu?c v? mà chương tr?nh. Ví d?, n?u b?n nh?p đúp vào m?t tài li?u Word tên là Test.txt, Notepad c? g?ng đ? m? tài li?u này, b?i v? ph?n m? r?ng .txt đư?c liên k?t v?i Notepad.

Trư?ng h?p 2: M? r?ng tên t?p tin là chưa đăng k?

Đ? ki?m tra các lo?i t?p đ? đăng k? và ph?n m? r?ng, làm theo các bư?c sau:

Windows Vista
 1. Nh?p vào B?t đ?u
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  Nút b?t đ?u
  , sau đó b?m Tìm kiếm.
 2. Nh?p chu?t ph?i vào t?p b?n mu?n ki?m tra chương tr?nh m?c đ?nh cho, và sau đó th?c hi?n m?t trong nh?ng đi?u sau đây:
  • Nh?p vào M? v?i.
  • Nh?p vào M? v?i, sau đó b?m Ch?n chương tr?nh m?c đ?nh.
Microsoft Windows 2000 và Microsoft Windows Millennium Edition

 1. Trên máy tính Windows, b?m đúp vào Máy tính của tôi.
 2. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào Tùy ch?n c?p.
 3. B?m vào các Lo?i t?p tab.
Microsoft Windows 98

 1. Trên máy tính Windows, b?m đúp vào Máy tính của tôi.
 2. Trên các Xem tr?nh đơn, nh?p vào Tùy ch?n c?p.
 3. B?m vào các Lo?i t?p tab.
Microsoft Windows NT 4.0

 1. Trên máy tính Windows, b?m đúp vào Máy tính của tôi.
 2. Trên các Xem tr?nh đơn, nh?p vào Tuỳ chọn.
 3. B?m vào các Lo?i t?p tab.

Trư?ng h?p 3: T?p có ph?n m? r?ng tên t?p

V?n đ? này là r?t có th? x?y ra v?i các t?p tin t?o ra trên các Apple Macintosh.

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, s? d?ng m?t trong nh?ng đi?u sau đây phương pháp.

Phương pháp 1: M? tài li?u t? trong Word

Microsoft Office Word 2007

 1. B?m vào các Microsoft Office Button, sau đó b?m M?.
 2. Trong các T?m trong danh sách, b?m vào thư m?c ho?c ? đ?a ch?a t?p b?n mu?n m?.
 3. Trong danh sách thư m?c, xác đ?nh v? trí và m? thư m?c ch?a các t?p tin.
 4. Nh?p vào các t?p tin và sau đó nh?p vào M?.

Các phiên b?n khác c?a t?

 1. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào M?.
 2. Trong các T?m trong danh sách, ch?n ? đ?a và sau đó m? c?p nơi c?a b?n tài li?u này n?m.
 3. Trong các Lo?i t?p danh sách, ch?n T?t c? các file (*. *).
 4. Ch?n tài li?u c?a b?n và sau đó b?m M?.

Cách 2: Cung c?p cho tài li?u m?t .doc ph?n m? r?ng tên t?p

 1. Nh?p chu?t ph?i B?t đ?u, sau đó b?m Khám phá trên tr?nh đơn xu?t hi?n.
  • Windows Vista, Microsoft Windows 2000 và Microsoft Windows Millennium Edition
   1. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào Tùy ch?n c?p.
   2. B?m vào các Xem tab.
   3. Nh?n vào đây đ? xóa các ?n ph?n m? r?ng t?p các lo?i t?p đ? bi?t h?p ki?m.
   4. Nh?p vào Ok.
  • Microsoft Windows 98
   1. Trên các Xem tr?nh đơn, nh?p vào Tùy ch?n c?p.
   2. B?m vào các Xem tab.
   3. Nh?n vào đây đ? xóa các ?n ph?n m? r?ng t?p các lo?i t?p đ? bi?t h?p ki?m.
   4. Nh?p vào Ok.
  • Microsoft NT 4.0
   1. Trên các Xem tr?nh đơn, nh?p vào Tuỳ chọn.
   2. B?m vào các Xem tab.
   3. Nh?n vào đây đ? xóa các ?n ph?n m? r?ng t?p các lo?i t?p đ? bi?t h?p ki?m.
   4. Nh?p vào Ok.
 2. Xác đ?nh v? trí tài li?u c?a b?n. Nh?p chu?t ph?i vào các tài li?u, và sau đó Nh?p vào Đ?i tên trên menu phím t?t.
 3. N?u tài li?u không có m?t ph?n m? r?ng tên t?p, thêm .doc đ?n cu?i tên t?p tin (ví d?, đ?i tên "Mydoc" đ? "Mydoc.doc"). N?u không, thay đ?i ph?n m? r?ng tên file .doc đ?i (ví d?, tên Mydoc.ABC đ? Mydoc.doc).

  LƯU ?: Bi?u tư?ng thay đ?i bi?u tư?ng tài li?u Microsoft Word.
 4. B?m đúp vào bi?u tư?ng tài li?u đ? m? các tài li?u.

Thu?c tính

ID c?a bài: 290974 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office Word 2007
T? khóa: 
kbopenfile kbinterop kbpending kbprb kbmt KB290974 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:290974

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com