Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync Server 2010: Tháng năm 2014

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2909888 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? cumulative update for Microsoft Lync Server 2010 ngày tháng năm 2014.

Gi?i thi?u

V?n đ? này C?p Nh?t gói s?a ch?a

B?n C?p Nh?t tích l?y này c?i thi?n đ? tin c?y, ?n đ?nh và hi?u su?t c?a Lync Server 2010. Ngoài ra, b?n C?p Nh?t tích l?y này c?ng gi?i quy?t các v?n đ? đư?c mô t? trong bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft sau:
 • 2889610 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync Server 2010: tháng 10 năm 2013
 • 2860700 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync Server 2010: tháng 7 năm 2013
 • 2791381 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync Server 2010: Tháng ba năm 2013
 • 2737915 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync Server 2010: tháng 10 năm 2012
 • 2701585 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync Server 2010: tháng 6 năm 2012
 • 2670352 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync Server 2010: tháng 2 2012
 • 2514980 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync Server 2010: tháng 11 năm 2011
 • 2500442 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync Server 2010: tháng 4 năm 2011
 • 2571546 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync Server 2010: tháng 7 năm 2011

Thông tin thêm

Trung tâm T?i xu?ng Microsoft

Tệp sau đây có s?n đ? t?i v? t? Trung tâm Tải xuống của Microsoft:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i xu?ng gói c?p nh?t bây gi?.
Ngày phát hành: Tháng năm 2014

Đ? bi?t thêm thông tin v? cách t?i xu?ng t?p tin h? tr? c?a Microsoft, b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
119591 Cách nhận t?p tin h? tr? Microsoft t? các b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft đ? quét t?p tin này đ? ki?m tra vi-rút. Microsoft đ? s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n vào ngày mà t?p tin đư?c đăng. T?p tin này đư?c lưu tr? trên máy ch? đư?c tăng cư?ng b?o m?t giúp ngăn ch?n mọi thay đ?i không đư?c phép đ?i v?i t?p tin.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Không có không có đi?u ki?n tiên quy?t đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này.

Yêu c?u kh?i đ?ng l?i

B?n không c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này.

Thông tin thay th? c?p nh?t

B?n C?p Nh?t tích l?y này thay th? C?p Nh?t tích l?y sau đây:
2889610 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync Server 2010: tháng 10 năm 2013

Thông tin s? ki?m nh?p

Đ? s? d?ng m?t trong nh?ng gói C?p Nh?t trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i vào s? ki?m nh?p.

C?p nh?t thông tin cài đ?t chuyên bi?t gói

Đ? áp d?ng b?n C?p Nh?t tích l?y này, cài đ?t chuyên bi?t gói Server.msp trên máy tính đang ch?y vai tr? máy ch? sau đây:
 • Lync Server 2010 - Standard Edition Server
 • Máy ch? Lync Server 2010 - phiên b?n doanh nghi?p - phía trư?c-End
 • Lync Server 2010 - phiên b?n doanh nghi?p - đ?c l?p Audio Video Conferencing Server
Lưu ?: Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t tích l?y này, xoá b? nh? cache trong Windows Internet Explorer trư?c khi b?n c? g?ng tham gia m?t cu?c h?p trong Lync Server 2010. Đi?u này là b?i v? b?n không th? tham d? cu?c h?p n?u m?t t?p tin Javascript là cache. Đ? th?c hi?n đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trong Internet Explorer, h?y m? tùy ch?n Internet.
 2. Nh?p vào tab Chung.
 3. Nh?p vào nút ch?n m?t xóa... trong các l?ch s? duy?t ph?n, và sau đó nh?p vào OK.

Thông tin lo?i b?

Đ? lo?i b? b?n C?p Nh?t tích l?y này, s? d?ng m?c Thêm ho?c lo?i b? chương tr?nh trong Control Panel.

Đưa đ?a compact ngu?n ho?c cung c?p đư?ng d?n nơi tệp nguồn có th? đư?c t?m th?y n?u b?n s? đư?c nh?c đ? làm đi?u này.

Thông tin t?p

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Gói này có th? ch?a t?t c? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? hoàn toàn C?p Nh?t m?t s?n ph?m đ? xây d?ng m?i nh?t. Gói c?p nh?t này ch?a ch? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? s?a ch?a các v?n đ? đư?c li?t kê trong bài vi?t này.

Sau khi bản c?p nh?t đư?c cài đ?t chuyên bi?t, phiên b?n toàn c?u c?a b?n c?p nh?t này có các thu?c tính t?p, ho?c m?t phiên b?n mới hơn c?a các thu?c tính t?p, đư?c li?t kê trong b?ng sau:

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gianN?n t?ng
Dbcommon.SQLkhông áp d?ng20,51921 Tháng b?y, 20111:32không áp d?ng
Dbrtc.SQLkhông áp d?ng1,283,46927 Tháng chín năm 20138:14không áp d?ng
Dbsetup.wsfkhông áp d?ng108,75427 Tháng chín năm 20138:14không áp d?ng
File_abserver.exe4.0.7577.190314,13618 Tháng 12 năm 201120:22x 86
File_apiem.dll4.0.7577.1992,342,98425 Tháng 12 năm 20117:30x 64
File_dataproxy.exe4.0.7577.1992,271,82425 Tháng 12 năm 20117:29x 64
File_exumrouting.exe4.0.7577.203764,52005 Tháng 10 năm 20118:44x 86
File_gac_microsoft.RTC.Server.mcuinfrastructure.dll4.0.7577.1832,288,46415 Tháng 11 năm 201120:12x 86
File_iimfilter.exe4.0.7577.203682,60005 Tháng 10 năm 20118:44x 86
File_inboundrouting.exe4.0.7577.217748,20024 Tháng 6 năm 201319:04x 86
File_inboundroutingteamscript.xmlkhông áp d?ng16,04424 Tháng 6 năm 201314:29không áp d?ng
File_inboundrulesengine.dll4.0.7577.166183,07221 Tháng b?y, 20113:54x 86
File_instantur.exe4.0.7577.1902,107,16018 Tháng 12 năm 201120:23x 64
File_interclusterrouting.amkhông áp d?ng13,12718 Tháng 12 năm 201115:51không áp d?ng
File_interclusterrouting.exe4.0.7577.216731,74418-Feb-201310:10x 86
File_microsoft.RTC.Server.mcuinfrastructure.dll4.0.7577.1832,288,46415 Tháng 11 năm 201120:12x 86
File_outboundrouting.amKhông áp d?ng11,58918 Tháng 12 năm 201115:49Không áp d?ng
File_outboundrouting.exe4.0.7577.199842,33625 Tháng 12 năm 20117:30x 86
File_replicationapp.exe4.0.7577.166437,01621 Tháng b?y, 20113:52x 86
File_rtcarcha.dll4.0.7577.1993,994,70425 Tháng 12 năm 20117:30x 64
File_rtcmrdrv64.sys4.0.7577.688240,64018-Feb-20137:34x 64
File_rtc_registrar_4_to_5.SQLKhông áp d?ng6,07710 Tháng mư?i hai năm 20138:12Không áp d?ng
File_rtc_registrar_5_to_4.SQLKhông áp d?ng4,97910 Tháng mư?i hai năm 20138:12Không áp d?ng
File_serveragent.dll4.0.7577.190863,00018 Tháng 12 năm 201120:23x 86
File_server_rtcaggregate.exe4.0.7577.198223,83212 Tháng 12 năm 201113:51x 86
File_server_rtchost.exe4.0.7577.183195,34415 Tháng 11 năm 201120:11x 86
File_server_rtcsrv.exe4.0.7577.199632,40025 Tháng 12 năm 20117:29x 64
File_sipstack.dll4.0.7577.2254,567,20010 Tháng mư?i hai năm 201312:44x 64
File_translationservice.amKhông áp d?ng11,05618 Tháng 12 năm 201115:49Không áp d?ng
File_translationservice.exe4.0.7577.190740,13618 Tháng 12 năm 201120:22x 86
File_userpinservice.exe4.0.7577.1971,186,40027-Mar-201214:42x 86
File_wrtces.dll4.0.7577.2167,864,39218-Feb-201310:11x 64
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm thông tin v? thu?t ng? c?p nh?t ph?n m?m, b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? các bản c?p nh?t ph?n m?m Microsoft
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các b?n c?p nh?t m?i nh?t cho Lync Server 2010, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2493736 C?p Nh?t cho Lync Server 2010

Thu?c tính

ID c?a bài: 2909888 - L?n xem xét sau cùng: 08 Tháng Giêng 2014 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Lync Server 2010 Enterprise Edition
 • Microsoft Lync Server 2010 Standard Edition
T? khóa: 
kbfix atdownload kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2909888 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2909888

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com