Article ID: 291073 - View products that this article applies to.
אם אתה לקוח עם עסק קטן, תוכל למצוא פתרונות נוספים לבעיות ומשאבי למידה באתר תמיכה לעסקים קטנים.
הרחב הכל | כווץ הכל

תקציר

Microsoft Excel מספק מספק פקדים לגיליונות דו-שיח שהם שימושיים לבחירת פריטים מרשימה. דוגמאות לפקדים הן תיבות רשימה, תיבות משולבות, לחצני טווח ופסי גלילה.

לקבלת מידע נוסף על פקדי טופס ב- Excel, ראה סקירה כללית של טפסים, פקדי טפסים ופקדי ActiveX בגיליון עבודה.

מידע נוסף

השיטות הבאות מראות כיצד להשתמש בתיבות רשימה, תיבות משולבות, לחצני טווח ופסי גלילה. הדוגמאות משתמשות באותה רשימה, באותו קישור תא ובאותה פונקציית Index.

הפעלת הכרטיסיה 'מפתחים'

כדי להשתמש בפקדי הטופס ב- Excel 2010, עליך להפעיל את הכרטיסיה 'מפתחים'. לשם כך, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על קובץ ולאחר מכן לחץ על אפשרויות.

  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  2855888
 2. לחץ על התאם אישית את רצועת הכלים בחלונית הימנית.

  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  2855889
 3. בחר בתיבת הסימון מפתחים תחת כרטיסיות ראשיות משמאל ולאחר מכן לחץ על אישור.
כדי להשתמש בפקדי טפסים ב- Excel 2007, עליך להפעיל את הכרטיסיה מפתחים. לשם כך, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על לחצן Microsoft Office ולאחר מכן לחץ על אפשרויות Excel.

  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  2855890
 2. לחץ על פופולריים, בחר בתיבת הסימון הצג את הכרטיסיה 'מפתחים' ברצועת הכלים ולאחר מכן לחץ על אישור.

  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  2855891

הגדרת הרשימה, הקישור לתא והאינדקס

 1. בגליון עבודה חדש, הקלד את הפריטים הבאים בטווח H1:H20:
     H1 : גלגיליות
     H2 : VCR
     H3 : שולחן עבודה
     H4 : ספל
     H5 : מכונית
     H6 : מכונת כביסה
     H7 : משגר טילים
     H8 : אופניים
     H9 : טלפון
     H10: נר
     H11: סוכריה
     H12: רמקולים
     H13: שמלה
     H14: שמיכה
     H15: מייבש
     H16: גיטרה
     H17: מייבש
     H18: מערכת כלים
     H19: VCR
     H20: דיסק קשיח
  					
 2. בתא A1, הקלד את הנוסחה הבאה:
  =INDEX(H1:H20,G1,0)

דוגמה לתיבת רשימה

 1. כדי להוסיף תיבת רשימה ב- Excel 2010 וב- Excel 2007, לחץ על הכרטיסיה מפתחים, לחץ על הוסף בקבוצה פקדים ולאחר מכן לחץ על טופס תיבת רשימה (פקד) תחת פקדי טופס.

  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  2855892


  כדי להוסיף תיבת רשימה ב- Excel 2003 ובגירסאות קודמות של Excel, לחץ על לחצן תיבת רשימה בסרגל הכלים טפסים. אם סרגל הכלים טפסים אינו גלוי, הצבע על סרגלי כלים בתפריט תצוגה ולחץ על טפסים.
 2. לחץ על המיקום בגיליון העבודה שבו ברצונך שהפינה השמאלית העליונה של תיבת רשימה תופיע, ולאחר מכן גרור את תיבת הרשימה למקום שבו ברצונך שהפינה השמאלית התחתונה של תיבת הרשימה תהיה. בדוגמה זו, צור תיבת רשימה המכסה את תאים B2:E10.
 3. בקבוצה פקדים, לחץ על מאפיינים.

  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  2855893
 4. בתיבה אובייקט עיצוב, הקלד את המידע הבא ולאחר מכן לחץ על אישור:
  1. כדי ציין טווח עבור הרשימה, הקלד H1:H20 בתיבה טווח קלט.
  2. כדי להציב ערך מספרי בתא G1 (בהתאם לסוג הפריט שנבחר ברשימה), הקלד G1 בתיבה קישור לתא.

   הערה הנוסחה INDEX() משתמשת בערך ב- G1 כדי להחזיר את פריט הרשימה הנכון.
  3. תחת סוג בחירה, ודא כי האפשרות יחיד נבחרת.

   הערה האפשרויות מרובהמורחב שימושיות רק בעת שימוש בפרוצדורה של Microsoft Visual Basic for Applications להחזרת הערכים של הרשימה. שים לב, כי תיבת הסימון הצללה תלת-ממדית מוסיפה מראה תלת-ממדי לתיבת הרשימה.

   כווץ את התמונההרחב את התמונה
   2855894
 5. תיבת הרשימה אמורה להציג את רשימת הפריטים. כדי להשתמש בתיבת הרשימה, לחץ על תא כלשהו כך שתיבת הרשימה לא תיבחר. אם תלחץ על פריט ברשימה, התא G1 יתעדכן למספר שמציין את מיקום הפריט הנבחר ברשימה. הנוסחה INDEX בתא A1 משתמשת במספר זה כדי להציג את שם הפריט.

דוגמה לתיבה משולבת

 1. כדי להוסיף תיבה משולבת ב- Excel 2010 וב- Excel 2007, לחץ על הכרטיסיה מפתחים, לחץ על הוספה ולאחר מכן לחץ על תיבה משולבת בחלק פקדי טפסים.

  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  2855895


  כדי להוסיף תיבה משולבת ב- Excel 2003 ובגירסאות מוקדמות יותר של Excel, לחץ על לחצן תיבה משולבת בסרגל הכלים טפסים.
 2. לחץ על המיקום בגיליון העבודה שבו ברצונך שהפינה השמאלית העליונה של התיבה המשולבת תופיע, ולאחר מכן גרור את התיבה המשולבת למקום שבו ברצונך שהפינה השמאלית התחתונה של תיבת הרשימה תהיה. בדוגמה זו, צור תיבה משולבת המכסה את תאים B2:E2.

  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  2855896
 3. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על התיבה המשולבת ולאחר מכן לחץ על פקד עיצוב.

  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  2855897
 4. הקלד את הפרטים הבאים ולאחר מכן לחץ על אישור:
  1. כדי ציין טווח עבור הרשימה, הקלד H1:H20 בתיבה טווח קלט.
  2. כדי להציב ערך מספרי בתא G1 (בהתאם לסוג הפריט שנבחר ברשימה), הקלד G1 בתיבה קישור לתא.

   הערה הנוסחה INDEX משתמשת בערך ב- G1 כדי להחזיר את פריט הרשימה הנכון.
  3. בתיבה שורות ברשימה נפתחת, הקלד 10. ערך זה קובע כיצד פריטים רבים יוצגו לפני שיהיה צורך להשתמש בפס גלילה כדי להציג את הפריטים האחרים.

   הערה תיבת הסימון הצללה תלת-ממדית היא אופציונלית. היא מוסיפה מראה תלת-ממדי לתפריט נפתח או תיבה משולבת.

   כווץ את התמונההרחב את התמונה
   2855898
 5. התיבה הנפתחת או התיבה המשולבת צריכה להציג את רשימת הפריטים. כדי להשתמש בתיבה הנפתחת או בתיבה המשולבת, לחץ על תא כלשהו כך שהאובייקט לא נבחר. כאשר תלחץ על פריט ברשימה הנפתחת או בתיבה המשולבת, התא G1 יתעדכן למספר שמציין את המיקום ברשימה של הפריט הנבחר. הנוסחה INDEX בתא A1 משתמשת במספר זה כדי להציג את שם הפריט.

דוגמה ללחצן טווח

 1. כדי להוסיף לחצן טווח ב- Excel 2010 וב- Excel 2007, לחץ על הכרטיסיה מפתחים, לחץ על הוספה ולאחר מכן לחץ על לחצן טווח בחלק פקדי טפסים.

  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  2855899


  כדי להוסיף פקד טווח ב- Excel 2003 ובגירסאות קודמות של Excel, לחץ על לחצן פקד טווח בסרגל הכלים טפסים.
 2. לחץ על המיקום בגיליון העבודה שבו ברצונך שהפינה השמאלית העליונה של לחצן הטווח תופיע, ולאחר מכן גרור את לחצן הטווח למקום שבו ברצונך שהפינה השמאלית התחתונה של לחצן הטווח תהיה. בדוגמה זו, צור לחצן טווח המכסה את תאים B2: B3.
 3. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על לחצן הטווח ולאחר מכן לחץ על פקד עיצוב.

  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  2855900
 4. הקלד את הפרטים הבאים ולאחר מכן לחץ על אישור:
  1. בתיבה ערך נוכחי, הקלד 1.

   ערך זה מאתחל את לחצן הטווח כך שהנוסחה INDEX תצביע לפריט הראשון ברשימה.
  2. בתיבה ערך מרבי, הקלד 1.

   ערך זה מגביל את הקצה העליון של לחצן הטווח לפריט הראשון ברשימה.
  3. בתיבה ערך מרבי, הקלד 20.

   מספר זה מציין את המספר המרבי של ערכים ברשימה.
  4. בתיבה שינוי מצטבר, הקלד 1.

   ערך זה קובע באילו מרווחים פקד לחצן הטווח מגדיל את הערך הנוכחי.
  5. כדי להציב ערך מספרי בתא G1 (בהתאם לסוג הפריט שנבחר ברשימה), הקלד G1 בתיבה קישור לתא.

   כווץ את התמונההרחב את התמונה
   2855901
 5. לחץ על תא כלשהו כדי לבטל את בחירת לחצן הטווח. כאשר תלחץ על הפקד לכיוון מעלה או על הפקד לכיוון מטה בלחצן הטווח, התא G1 מתעדכן למספר המציין את הערך הנוכחי של לחצן הטווח בתוספת או בחיסור של השינוי ההדרגתי של לחצן הטווח. לאחר מכן מספר זה מעדכן את הנוסחה INDEX בתא A1 כדי להציג את הפריט הבא או הקודם.

  הערך של לחצן הטווח לא ישתנה אם הערך הנוכחי הוא 1 ותלחץ על הפקד לכיוון מטה, או אם הערך הנוכחי הוא 20 ותלחץ על הפקד לכיוון מעלה.

דוגמה לפס גלילה

 1. כדי להוסיף פס גלילה ב- Excel 2010 וב- Excel 2007, לחץ על הכרטיסיה מפתחים, לחץ על הוספה ולאחר מכן לחץ על פס גלילה תחת פקדי טפסים.

  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  2855902


  כדי להוסיף פס גלילה ב- Excel 2003 ובגירסאות קודמות של Excel, לחץ על לחצן פס גלילה בסרגל הכלים טפסים.
 2. לחץ על המיקום בגיליון העבודה שבו ברצונך שהפינה השמאלית העליונה של פס הגלילה תופיע, ולאחר מכן גרור את פס הגלילה למקום שבו ברצונך שהפינה השמאלית התחתונה של פס הגלילה תהיה. בדוגמה זו, צור פס גלילה שכולל את התאים B2:B6 בגובה ושהוא כרבע מרוחב העמודה.

  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  2855903
 3. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על פס הגלילה ולאחר מכן לחץ על פקד עיצוב.

  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  2855904
 4. הקלד את הפרטים הבאים ולאחר מכן לחץ על אישור:
  1. בתיבה ערך נוכחי, הקלד 1.

   ערך זה מאתחל את פס הגלילה כך שהנוסחה INDEX תצביע לפריט הראשון ברשימה.
  2. בתיבה ערך מרבי, הקלד 1.

   ערך זה מגביל את הקצה העליון של פס הגלילה לפריט הראשון ברשימה.
  3. בתיבה ערך מרבי, הקלד 20. מספר זה מציין את המספר המרבי של ערכים ברשימה.
  4. בתיבה שינוי מצטבר, הקלד 1.

   ערך זה קובע בכמה מספרים פקד פס הגלילה מגדיל את הערך הנוכחי.
  5. בתיבה שינוי עמוד, הקלד 5. ערך זה קובע בכמה יגדל הערך הנוכחי אם תלחץ בתוך פס הגלילה באחד מצידי תיבת הגלילה).
  6. כדי להציב ערך מספרי בתא G1 (בהתאם לסוג הפריט שנבחר ברשימה), הקלד G1 בתיבה קישור לתא.

   כווץ את התמונההרחב את התמונה
   2855905


   הערה תיבת הסימון הצללה תלת-ממדית היא אופציונלית. היא מוסיפה מראה תלת-ממדי לפס הגלילה.
 5. לחץ על תא כלשהו כדי לבטל את בחירת פס הגלילה. כאשר תלחץ על הפקד לכיוון מעלה או על הפקד לכיוון מטה בפס הגלילה, התא G1 מתעדכן למספר המציין את הערך הנוכחי של פס הגלילה בתוספת או בחיסור של השינוי ההדרגתי של פס הגלילה. מספר זה נמצא בשימוש בנוסחה INDEX בתא A1 כדי להציג את הפריט שאחרי או לפני הפריט הנוכחי. באפשרותך גם לגרור את תיבת הגלילה כדי לשנות את הערך, או ללחוץ על פס הגלילה באחד מצידי תיבת הגלילה כדי להגדיל במרווחים של 5 (הערך שינוי עמוד). פס הגלילה לא ישתנה אם הערך הנוכחי הוא 1 ותלחץ על הפקד לכיוון מטה, או אם הערך הנוכחי הוא 20 ותלחץ על הפקד לכיוון מעלה.
הערה זהו מאמר "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע הכלול במסמך זה מסופק כפי שהוא בתגובה לבעיות שצצות. לאור הקצב המהיר של פרסום החומרים, ייתכן שהחומרים יכללו שגיאות הקלדה ואנו עשויים לתקן אותם בכל עת, ללא הודעה מוקדמת. למידע על שיקולים אחרים, עיין בתנאי השימוש.

מאפיינים

Article ID: 291073 - Last Review: יום שישי 31 מאי 2013 - Revision: 3.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Excel 2004 for Mac
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2001 for Mac
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 98 for Macintosh
 • Microsoft Excel 97 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2010
מילות מפתח 
kbexpertisebeginner kbhowto kbforms kbsmbportal KB291073

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com