Straipsnio ID: 291073 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
Jei esate ?Small Business? klientas, papildom? trik?i? ?alinimo ir mokymo i?tekli? ?r. ?Small Business? palaikymo svetain?je.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

Santrauka

?Microsoft Excel? yra keletas dialogo lap? valdikli?, galin?i? praversti pa?ymint s?ra?o duomenis. Valdikliai gali b?ti s?ra?? laukai, pasirinktinio ?vedimo laukai, suktukai ir slinkties juostos.

Daugiau informacijos apie form? valdiklius ?Excel? ?r. Form?, form? valdikli? ir ?ActiveX? valdikli? darbalapyje ap?valga.

Daugiau informacijos

Toliau pateikti s?ra?o lauk?, pasirinktinio ?vedimo lauk?, suktuk? ir slinkties juost? naudojimo b?dai. Pavyzd?iuose naudojamas vienas s?ra?as, langeli? saitas ir funkcija ?Index?.

Skirtuko Program? k?r?jas ?galinimas

Nor?dami naudoti form? valdiklius ?Excel 2010?, turite ?galinti skirtuk? Program? k?r?jas. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus.
 1. Spustel?kite Failas, tada spustel?kite Parinktys.

  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2775269
 2. Kairiojoje srityje spustel?kite Tinkinti juostel?.

  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2775272
 3. Pa?ym?kite ?ym?s langel? parinkties Program? k?r?jas, esan?ios de?in?je po Pagrindiniai skirtukai, ir spustel?kite Gerai.
Nor?dami naudoti form? valdiklius ?Excel 2007?, turite ?galinti skirtuk? Program? k?r?jas. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus.
 1. Spustel?kite ?Microsoft Office? mygtuk?, tada spustel?kite ?Excel? parinktys.

  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2775273
 2. Spustel?kite Populiarios, tada pa?ym?kite ?ym?s langel? Juostel?je rodyti skirtuk? Program? k?r?jas ir spustel?kite Gerai.

  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2775275

S?ra?o, langelio saito ir rodykl?s s?ranka

 1. Naujame darbalapyje ? H1:H20 diapazon? ?veskite toliau pateiktus elementus.
     H1 : Riedu?iai
     H2 : VCR
     H3 : Stulas
     H4 : Kilim?lis
     H5 : Automobilis
     H6 : Skalbimo ma?ina
     H7 : Raketinis ?autuvas
     H8 : Dviratis
     H9 : Telefonas
     H10: ?vak?
     H11: Saldainis
     H12: Garsiakalbiai
     H13: Suknel?
     H14: Antklod?
     H15: D?iovintuvas
     H16: Gitara
     H17: D?iovintuvas
     H18: ?ranki? rinkinys
     H19: VCR
     H20: Standusis diskas
  					
 2. A1 langelyje ?veskite formul?
  =INDEX(H1:H20,G1,0)

S?ra?o lauko pavyzdys

 1. Nor?dami ?traukti s?ra?o lauk? naudodami ?Excel 2010? ir ?Excel 2007?, spustel?kite skirtuk? Program? k?r?jas, grup?je Valdikliai spustel?kite ?terpti, tada spustel?kite S?ra?o lauko forma (valdiklis), esant? dalyje Formos valdikliai.

  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2775276


  Nor?dami ?traukti s?ra?o lauk? naudodami ?Excel 2003? ir senesnes ?Excel? versijas, ?ranki? juostoje Formos spustel?kite mygtuk? S?ra?o laukas. Jei ?ranki? juostos Formos nesimato, meniu Rodymas nukreipkite ?ymikl? ? ?ranki? juostos ir spustel?kite Formos.
 2. Spustel?kite pageidaujam? darbalapio viet?, kurioje norite, kad b?t? rodomas kairysis vir?utinis s?ra?o lauko kampas, tada vilkite s?ra?o lauk? ten, kur tur?s b?ti apatinis de?inysis lauko kampas. ?iame pavyzdyje sukurkite s?ra?o lauk?, apimant? B2:E10 langelius.
 3. Grup?je Valdikliai spustel?kite Ypatyb?s.

  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2775277
 4. Lange Formatuoti objekt? ?veskite toliau pateikt? informacij? ir spustel?kite Gerai.
  1. Nor?dami nurodyti s?ra?o diapazon?, lauke ?vesties diapazonas ?veskite H1:H20.
  2. Nor?dami ?vesti skai?iaus reik?m? G1 langelyje (atsi?velgdami ? s?ra?e pasirinkt? element?), lauke Langelio saitas ?veskite G1.

   Pastaba. Formul?je INDEX() G1 langelio reik?m? naudojama tinkamam s?ra?o elementui pateikti.
  3. Patikrinkite, ar pa?ym?ta parinktis Vienas, esanti dalyje Pasirinkimo tipas.

   Pastaba. Parinktys Keletas ir I?pl?stinis naudingos tik naudojant ?Microsoft Visual Basic for Applications? proced?r? s?ra?o reik?m?ms pateikti. Taip pat atkreipkite d?mes? ? tai, kad ?ym?s langelis Trimatis spalvinimas s?ra?o laukui suteikia trimat? i?vaizd?.

   Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
   2775279
 5. S?ra?o lauke tur?t? b?ti rodomas element? s?ra?as. Nor?dami naudoti s?ra?o lauk?, spustel?kite bet kur? langel?, kad neb?t? pa?ym?tas s?ra?o laukas. Jei s?ra?e spustel?site element?, skai?ius, esantis G1 langelyje, pasikeis ? skai?i?, nurodant? s?ra?e pasirinkto elemento pad?t?. Formul? INDEX A1 langelyje naudoja ?? skai?i? elemento pavadinimui rodyti.

Pasirinktinio ?vedimo lauko pavyzdys

 1. Nor?dami ?traukti pasirinktinio ?vedimo lauk? ?Excel 2010? ir ?Excel 2007?, spustel?kite skirtuk? Program? k?r?jas, spustel?kite ?terpti, tada spustel?kite Pasirinktinio ?vedimo laukas dalyje Form? valdikliai.

  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2775280


  Nor?dami ?traukti pasirinktinio ?vedimo lauk? naudodami ?Excel 2003? ir ankstesnes ?Excel? versijas, ?ranki? juostoje Formos spustel?kite mygtuk? Pasirinktinio ?vedimo laukas.
 2. Spustel?kite pageidaujam? darbalapio viet?, kurioje norite, kad b?t? rodomas kairysis vir?utinis pasirinktinio ?vedimo lauko kampas, tada vilkite s?ra?o lauk? ten, kur tur?s b?ti apatinis de?inysis lauko kampas. ?iame pavyzdyje sukurkite pasirinktinio ?vedimo lauk?, apimant? B2:E2 langelius.

  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2775282
 3. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite pasirinktinio ?vedimo lauk?, tada spustel?kite Formatuoti valdikl?.

  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2775283
 4. ?veskite toliau pateikt? informacij? ir spustel?kite Gerai.
  1. Nor?dami nurodyti s?ra?o diapazon?, lauke ?vesties diapazonas ?veskite H1:H20.
  2. Nor?dami ?vesti skai?iaus reik?m? G1 langelyje (atsi?velgdami ? s?ra?e pasirinkt? element?), lauke Langelio saitas ?veskite G1.

   Pastaba. Formul?je INDEX G1 langelio reik?m? naudojama tinkamam s?ra?o elementui pateikti.
  3. Lauke I?ple?iamos eilut?s ?veskite 10. ?is ?ra?as nustato element?, kuriuos bus galima matyti nesinaudojant slinkties juosta, skai?i?.

   Pastaba. N?ra b?tina pa?ym?ti ?ym?s langel? Trimatis spalvinimas. Jis suteikia trimat? i?vaizd? i?ple?iamajam arba pasirinktinio ?vedimo laukui.

   Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
   2775284
 5. I?ple?iamajame arba pasirinktinio ?vedimo lauke tur?t? b?ti rodomas element? s?ra?as. Nor?dami naudoti i?ple?iam?j? arba pasirinktinio ?vedimo lauk?, spustel?kite bet kur? langel?, kad neb?t? pa?ym?tas objektas. Spustel?jus element? i?ple?iamajame arba pasirinktinio ?vedimo lauke, skai?ius, esantis G1 langelyje, pasikeis ? skai?i?, nurodant? pasirinkto elemento pad?t? s?ra?e. Formul? INDEX A1 langelyje naudoja ?? skai?i? elemento pavadinimui rodyti.

Suktuko pavyzdys

 1. Nor?dami ?traukti suktuk? naudodami ?Excel 2010? ir ?Excel 2007?, spustel?kite skirtuk? Program? k?r?jas, spustel?kite ?terpti, tada spustel?kite Suktukas dalyje Form? valdikliai.

  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2775286


  Nor?dami ?traukti suktuk? naudodami ?Excel 2003? ir ankstesnes ?Excel? versijas, ?ranki? juostoje Formos spustel?kite mygtuk? Suktukas.
 2. Spustel?kite pageidaujam? darbalapio viet?, kurioje norite, kad b?t? rodomas vir?utinis kairysis suktuko kampas, tada vilkite s?ra?o lauk? ten, kur tur?s b?ti apatinis de?inysis suktuko kampas. ?iame pavyzdyje sukurkite suktuk?, apimant? B2: B3 langelius.
 3. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite suktuk?, tada spustel?kite Formatuoti valdikl?.

  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2775287
 4. ?veskite toliau pateikt? informacij? ir spustel?kite Gerai.
  1. Lauke Dabartin? reik?m? ?veskite 1.

   ?i reik?m? inicijuoja suktuk?, kad formul? INDEX nurodyt? pirm? element? s?ra?e.
  2. Lauke Ma?iausia reik?m? ?veskite 1.

   ?i reik?m? nustato vir?utin? suktuko rib? ? jis negali b?ti auk??iau nei pirmas s?ra?o elementas.
  3. Lauke Did?iausia reik?m? ?veskite 20.

   ?is skai?ius nurodo did?iausi? ?ra?? skai?i? s?ra?e.
  4. Lauke Laipsni?kas pokytis ?veskite 1.

   ?i reik?m? nustato, kiek suktuko valdiklis padidina dabartin? reik?m?.
  5. Nor?dami ?vesti skai?iaus reik?m? G1 langelyje (atsi?velgdami ? s?ra?e pasirinkt? element?), lauke Langelio saitas ?veskite G1.

   Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
   2775288
 5. Spustel?kite bet kur? langel?, kad neb?t? pa?ym?tas suktukas. Spustel?jus suktuko valdiklius Auk?tyn arba ?emyn, skai?ius, esantis G1 langelyje, pasikeis ? skai?i?, nurodant? suktuko reik?m? prid?jus arba at?mus laipsni?k? suktuko pokyt?. Tuomet ?is skai?ius A1 langelyje naujina formul? INDEX, kad b?t? parodytas kitas arba ankstesnis elementas.

  Spustel?jus valdikl? ?emyn suktuko reik?m? nesikeis, jei dabartin? reik?m? yra 1, ji taip pat nesikeis spustel?jus valdikl? Auk?tyn, jei dabartin? reik?m? yra 20.

Slinkties juostos pavyzdys

 1. Nor?dami ?traukti slinkties juost? ?Excel 2010? ir ?Excel 2007?, spustel?kite skirtuk? Program? k?r?jas, spustel?kite ?terpti, tada spustel?kite Slinkties juosta dalyje Form? valdikliai.

  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2775289


  Nor?dami ?traukti slinkties juost? naudodami ?Excel 2003? ir senesnes ?Excel? versijas, ?ranki? juostoje Formos spustel?kite mygtuk? Slinkties juosta.
 2. Spustel?kite pageidaujam? darbalapio viet?, kurioje norite, kad b?t? rodomas vir?utinis kairysis slinkties juostos kampas, tada vilkite slinkties juost? ten, kur tur?s b?ti apatinis de?inysis slinkties juostos kampas. ?iame pavyzdyje sukurkite slinkties juost?, apiman?i? B2:B6 langelius ir u?iman?i? apytiksliai ketvirtadal? stulpelio plo?io.

  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2775290
 3. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite slinkties juost?, tada spustel?kite Formatuoti valdikl?.

  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2775291
 4. ?veskite toliau pateikt? informacij? ir spustel?kite Gerai.
  1. Lauke Dabartin? reik?m? ?veskite 1.

   ?i reik?m? inicijuoja slinkties juost?, kad formul? INDEX nurodyt? pirm? element? s?ra?e.
  2. Lauke Ma?iausia reik?m? ?veskite 1.

   ?i reik?m? nustato vir?utin? slinkties juostos rib?, kad ji neb?t? auk??iau pirmo s?ra?o elemento.
  3. Lauke Did?iausia reik?m? ?veskite 20. ?is skai?ius nurodo did?iausi? ?ra?? skai?i? s?ra?e.
  4. Lauke Laipsni?kas pokytis ?veskite 1.

   ?i reik?m? nustato, kiek skai?i? slinkties juostos valdiklyje didina dabartin? reik?m?.
  5. Lauke Puslapio pokytis ?veskite 5. ?is skai?ius nustato, kiek gali did?ti dabartin? reik?m? spustel?jus slinkties juost? bet kurioje slinkties laukelio pus?je.
  6. Nor?dami ?vesti skai?iaus reik?m? G1 langelyje (atsi?velgdami ? s?ra?e pasirinkt? element?), lauke Langelio saitas ?veskite G1.

   Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
   2775293


   Pastaba. N?ra b?tina pa?ym?ti ?ym?s langel? Trimatis spalvinimas. Jis suteikia slinkties juostai trimat? i?vaizd?.
 5. Spustel?kite bet kur? langel?, kad neb?t? pa?ym?ta slinkties juosta. Spustel?jus slinkties juostos valdiklius Auk?tyn arba ?emyn, skai?ius, esantis G1 langelyje, pasikeis ? skai?i?, nurodant? slinkties juostos reik?m? prid?jus arba at?mus laipsni?k? slinkties juostos pokyt?. Tuomet ?is skai?ius naudojamas A1 langelyje esan?ioje formul?je INDEX elementui, esan?iam greta arba prie? dabartin? element?, parodyti. Nor?dami keisti reik?m? taip pat galite vilkti slinkties laukel? arba, jei norite padidinti reik?m? 5 (reik?m? Puslapio pokytis), galite spustel?ti slinkties juost? bet kurioje slinkties laukelio pus?je. Spustel?jus valdikl? ?emyn slinkties juosta nesikeis, jei dabartin? reik?m? yra 1, ji taip pat nesikeis spustel?jus valdikl? Auk?tyn, jei dabartin? reik?m? yra 20.
Pastaba. Tai yra SPAR?IOJO PUBLIKAVIMO straipsnis, sukurtas ?Microsoft? palaikymo organizacijoje ir pateikiamas tiesiai i? jos. Jame esanti informacija pateikiama tokia, kokia yra, atsi?velgiant ? i?kilusias problemas. Kadangi siekiama ?i? informacij? pateikti kuo grei?iau, joje gali b?ti spausdinimo klaid?, tod?l bet kuriuo metu ji gali b?ti pakeista apie tai neprane?us. Kitos informacijos ?r. naudojimo s?lygose.

Savyb?s

Straipsnio ID: 291073 - Paskutin? per?i?ra: 2012 m. spalio 22 d. - Per?i?ra: 2.0
Taikoma:
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Excel 2004 for Mac
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2001, skirta Mac
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 98, skirta Macintosh
 • Microsoft Excel 97 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2010
Rakta?od?iai: 
kbexpertisebeginner kbhowto kbforms kbsmbportal KB291073

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com