Numer ID artykułu: 291073 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Klienci z sektora małych przedsiębiorstw znajdą dodatkowe zasoby edukacyjne i dotyczące rozwiązywania problemów w witrynie pomocy technicznej dla małych przedsiębiorstw.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Streszczenie

Program Microsoft Excel zawiera kilka formantów dla arkuszy dialogów, które są użyteczne w przypadku wybierania elementów z listy. Te formanty obejmują między innymi pola listy, pola kombi, przyciski pokrętła i paski przewijania.

Więcej informacji o formantach formularzy można znaleźć w artykule Omówienie formularzy, formantów formularzy i formantów ActiveX dostępnych w arkuszu.

Więcej informacji

Poniższe metody prezentują sposoby korzystania z pól listy, pól kombi, przycisków pokrętła i pasków przewijania. W przyk?adach wykorzystano t? sam? list?, ??cze komórki i funkcj? Indeks (Index).

Włączanie karty Deweloper

Aby korzystać z formantów formularzy w programie Excel 2010, należy włączyć kartę Deweloper. W tym celu należy wykonać następujące czynności:
 1. Kliknij pozycję Plik, a następnie kliknij pozycję Opcje.

  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  2775485
 2. Kliknij pozycję Dostosuj Wstążkę w okienku po lewej.

  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  2775486
 3. Zaznacz pole wyboru Deweloper w obszarze Karty główne po prawej, a następnie kliknij przycisk OK.
Aby korzystać z formantów formularzy w programie Excel 2007, należy włączyć kartę Deweloper. W tym celu należy wykonać następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office, a nast?pnie kliknij przycisk Opcje programu Excel.

  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  2775487
 2. Kliknij kartę Popularne, wybierz pole wyboru Pokaż kartę Deweloper na Wstążce, aby je zaznaczyć, a następnie kliknij przycisk OK.

  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  2775488

Konfigurowanie listy, łącza komórki i indeksu

 1. W nowym arkuszu wpisz następujące elementy w zakresie H1:H20:
     H1 : rolki
     H2 : wideo
     H3 : pulpit
     H4 : kubek
     H5 : auto
     H6 : zmywarka
     H7 : rakietnica
     H8 : rower
     H9 : telefon
     H10: ?wieca
     H11: cukierek
     H12: g?o?niki
     H13: sukienka
     H14: koc
     H15: suszarka
     H16: gitara
     H17: suszarka
     H18: narz?dzia
     H19: wideo
     H20: twardy dysk
  					
 2. W komórce A1 wpisz następującą formułę:
  =INDEKS(H1:H20;G1;0)

Przyk?ad pola listy

 1. Aby dodać pole listy w programie Excel 2010 i Excel 2007, kliknij kartę Deweloper, kliknij przycisk Wstaw w grupie Formanty, a następnie kliknij opcję Pole listy (formant formularza) w sekcji Formanty formularza.

  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  2775489


  Aby dodać pole listy w programie Excel 2003 i we wcześniejszych wersjach programu Excel, kliknij przycisk Pole listy na pasku narzędzi Formularze. Je?eli pasek narz?dzi Formularze nie jest widoczny, wska? polecenie Paski narz?dzi w menu Widok, a nast?pnie kliknij pozycj? Formularze.
 2. W arkuszu kliknij miejsce, gdzie chcesz wstawić lewy górny róg pola listy, a następnie przeciągnij do pozycji, w której chcesz ustawić prawy dolny róg tego pola. W tym przykładzie utwórz pole listy obejmujące komórki z zakresu B2:E10.
 3. W grupie Formanty kliknij opcję Właściwości.

  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  2775490
 4. W oknie Formatowanie obiektu wpisz następujące informacje, a następnie kliknij przycisk OK.
  1. Aby okre?li? zakres dla listy, wpisz H1:H20 w polu Zakres wej?ciowy.
  2. Aby umie?ci? warto?? numeryczn? w komórce G1 (zale?nie od tego, który element jest zaznaczony na li?cie), wpisz G1 w polu ??cze komórki.

   Uwaga Formuła INDEKS() używa wartości w komórce G1 do zwrócenia prawidłowego elementu listy.
  3. Upewnij się, że w obszarze Typ zaznaczania wybrana jest opcja Pojedyncze.

   Uwaga: Opcje Wielokrotne i Rozszerzone s? u?yteczne tylko wówczas, gdy procedura Microsoft Visual Basic for Applications jest u?ywana do zwracania warto?ci listy. Nale?y równie? zauwa?y?, ?e pole wyboru Cie? 3-W umo?liwia dodanie trójwymiarowego wygl?du pola listy.

   Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
   2775491
 5. W polu listy powinna by? wy?wietlana lista elementów. Aby skorzysta? z tego pola listy, nale?y klikn?? dowoln? komórk? tak, aby pole listy nie by?o zaznaczone. Jeżeli zostanie kliknięty element na liście, komórka G1 jest aktualizowana zgodnie z numerem określającym położenie zaznaczonego elementu na liście. Formu?a INDEKS w komórce A1 u?ywa tego numeru do wy?wietlania nazwy elementu.

Przyk?ad pola kombi

 1. Aby dodać pole kombi w programie Excel 2010 i Excel 2007, kliknij kartę Deweloper, kliknij przycisk Wstaw, a następnie kliknij opcję Pole kombi w sekcji Formanty formularza.

  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  2775492


  Aby doda? pole kombi w programie Excel 2003 i we wcze?niejszych wersjach programu Excel, kliknij przycisk Pole kombi na pasku narz?dzi Formularze.
 2. W arkuszu kliknij miejsce, gdzie chcesz wstawić lewy górny róg pola kombi, a następnie przeciągnij do pozycji, w której chcesz ustawić prawy dolny róg tego pola. W tym przykładzie utwórz pole kombi obejmujące komórki z zakresu B2:E2.

  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  2775493
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy pole kombi, a nast?pnie kliknij polecenie Formatuj formant.

  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  2775494
 4. Wpisz następujące informacje, a następnie kliknij przycisk OK:
  1. Aby określić zakres dla listy, wpisz H1:H20 w polu Zakres wejściowy.
  2. Aby umieścić wartość numeryczną w komórce G1 (zależnie od tego, który element jest zaznaczony na liście), wpisz G1 w polu Łącze komórki.

   Uwaga Formuła INDEKS używa wartości w komórce G1 do zwrócenia prawidłowego elementu listy.
  3. W polu Linie rzutu wpisz 10. Ten wpis określa, przy jakiej liczbie wyświetlanych elementów konieczne będzie użycie paska przewijania do wyświetlenia pozostałych elementów.

   Uwaga Pole wyboru Cień 3-W jest opcjonalne. Zaznaczenie go umożliwia dodanie trójwymiarowego wyglądu pola rozwijanego lub pola kombi.

   Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
   2775495
 5. W polu rozwijanym lub polu kombi powinna by? wy?wietlana lista elementów. Aby skorzysta? z pola rozwijanego lub pola kombi, nale?y klikn?? dowoln? komórk? tak, aby ten obiekt nie by? zaznaczony. Kliknięcie elementu w polu rozwijanym lub polu kombi powoduje aktualizację komórki G1 zgodnie z wartością określającą położenie zaznaczonego elementu na liście. Formuła INDEKS w komórce A1 używa tej wartości do wyświetlania nazwy elementu.

Przykład przycisku pokrętła

 1. Aby dodać przycisk pokrętła w programie Excel 2010 i Excel 2007, kliknij kartę Deweloper, kliknij przycisk Wstaw, a następnie kliknij opcję Przycisk pokrętła w sekcji Formanty formularza.

  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  2775496


  Aby dodać pokrętło w programie Excel 2003 i we wcześniejszych wersjach programu Excel, kliknij przycisk Pokrętło na pasku narzędzi Formularze.
 2. W arkuszu kliknij miejsce, gdzie chcesz wstawić lewy górny róg przycisku pokrętła, a następnie przeciągnij do pozycji, w której chcesz ustawić prawy dolny róg tego przycisku. W tym przykładzie utwórz przycisk pokrętła obejmujący komórki z zakresu B2:B3.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk pokrętła, a następnie kliknij polecenie Formatuj formant.

  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  2775497
 4. Wpisz następujące informacje, a następnie kliknij przycisk OK:
  1. W polu Bie??ca warto?? wpisz 1.

   Ta wartość inicjuje pokrętło, aby formuła INDEKS wskazywała pierwszy element na liście.
  2. W polu Warto?? minimalna wpisz 1.

   Ta wartość ogranicza górny poziom przycisku pokrętła do pierwszego elementu listy.
  3. W polu Warto?? maksymalna wpisz 20.

   Ten numer okre?la maksymaln? liczb? wpisów na li?cie.
  4. W polu Zmiana przyrostowa wpisz 1.

   Ta wartość kontroluje zakres regulacji bieżącej wartości przy użyciu formantu przycisku pokrętła.
  5. Aby umieścić wartość numeryczną w komórce G1 (zależnie od tego, który element jest zaznaczony na liście), wpisz G1 w polu Łącze komórki.

   Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
   2775498
 5. Kliknij dowolną komórkę, tak aby przycisk pokrętła nie był zaznaczony. Kliknięcie formantu zwiększ lub formantu zmniejsz na przycisku pokrętła powoduje aktualizację komórki G1 zgodnie z numerem określającym bieżącą wartość przycisku plus lub minus zmiana przyrostowa. Ten numer aktualizuje nast?pnie formu?? INDEKS w komórce A1 w celu wy?wietlenia nast?pnego lub poprzedniego elementu.

  Wartość przycisku pokrętła nie ulegnie zmianie, jeżeli bieżąca wartość jest równa 1 i użytkownik kliknie formant zmniejsz lub jeżeli bieżąca wartość jest równa 20 i użytkownik kliknie formant zwiększ.

Przyk?ad paska przewijania

 1. Aby dodać pasek przewijania w programie Excel 2010 i Excel 2007, kliknij kartę Deweloper, kliknij przycisk Wstaw, a następnie kliknij opcję Pasek przewijania w sekcji Formanty formularza.

  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  2775499


  Aby dodać pasek przewijania w programie Excel 2003 i we wcześniejszych wersjach programu Excel, kliknij przycisk Pasek przewijania na pasku narzędzi Formularze.
 2. W arkuszu kliknij miejsce, gdzie chcesz wstawić lewy górny róg paska przewijania, a następnie przeciągnij do pozycji, w której chcesz ustawić prawy dolny róg tego paska. W tym przykładzie utwórz pionowy pasek przewijania obejmujący komórki B2:B6, którego szerokość jest równa około jednej czwartej szerokości kolumny.

  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  2775500
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy pasek przewijania, a nast?pnie kliknij polecenie Formatuj formant.

  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  2775501
 4. Wpisz następujące informacje, a następnie kliknij przycisk OK:
  1. W polu Bieżąca wartość wpisz 1.

   Ta wartość inicjuje pasek przewijania, aby formuła INDEKS wskazywała pierwszy element na liście.
  2. W polu Wartość minimalna wpisz 1.

   Ta warto?? ogranicza górny poziom paska przewijania do pierwszego elementu listy.
  3. W polu Warto?? maksymalna wpisz 20. Ten numer okre?la maksymaln? liczb? wpisów na li?cie.
  4. W polu Zmiana przyrostowa wpisz 1.

   Ta warto?? kontroluje liczb? numerów, o które formant paska przewijania zwi?ksza bie??c? warto??.
  5. W polu Zmiana strony wpisz 5. Ten parametr kontroluje zmianę bieżącej wartości po kliknięciu wewnątrz paska przewijania po dowolnej stronie suwaka przewijania.
  6. Aby umieścić wartość numeryczną w komórce G1 (zależnie od tego, który element jest zaznaczony na liście), wpisz G1 w polu Łącze komórki.

   Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
   2775502


   Uwaga Pole wyboru Cień 3-W jest opcjonalne. Zaznaczenie go umożliwia dodanie trójwymiarowego wyglądu paska przewijania.
 5. Nale?y klikn?? dowoln? komórk? tak, aby pasek przewijania nie by? zaznaczony. Klikni?cie formantu zwi?ksz lub formantu zmniejsz na pasku przewijania powoduje aktualizacj? komórki G1 zgodnie z numerem okre?laj?cym bie??c? warto?? paska przewijania plus lub minus zmiana przyrostowa paska przewijania. Ten numer jest używany w formule INDEKS w komórce A1 w celu wyświetlenia elementu znajdującego się po bieżącym elemencie lub przed bieżącym elementem. Mo?na równie? przeci?gn?? suwak przewijania, aby zmieni? warto??, lub klikn?? w pasku przewijania po dowolnej stronie suwaka przewijania w celu zwi?kszenia o 5 (warto?? Zmiana strony). Warto?? paska przewijania nie ulegnie zmianie, je?eli bie??ca warto?? jest równa 1 i u?ytkownik kliknie formant zmniejsz lub je?eli bie??ca warto?? jest równa 20 i u?ytkownik kliknie formant zwi?ksz.

Właściwości

Numer ID artykułu: 291073 - Ostatnia weryfikacja: 22 października 2012 - Weryfikacja: 3.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Excel 2004 for Mac
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2001 for Mac
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 98 for Macintosh
 • Microsoft Excel 97 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2010
Słowa kluczowe: 
kbexpertisebeginner kbhowto kbforms kbsmbportal KB291073

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com