Straipsnio ID: 291182 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
?io straipsnio versija, skirta ?Microsoft Word 97?: 159940. (gali b?ti angl? k.)
?io straipsnio versija, skirta ?Microsoft Word 98 Macintosh Edition?: 182343. (gali b?ti angl? k.)
?io straipsnio versija, skirta ?Microsoft Word 2000?: 211955. (gali b?ti angl? k.)
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Santrauka

?iame straipsnyje pateikiami atsakymai ? da?nai u?duodamus klausimus apie hipersait? k?rim? ir naudojim? programoje ?Microsoft Word 2002? ir v?lesn?se programos ?Word? versijose.

Daugiau informacijos

Kai vesdamas failo adres? su tarpais paspaud?iu tarpo klavi??, ?Word? pakei?ia adres? hipersaitu. Kaip baigti vesti adres?, kuriame yra tarp?, kad ?Word? jo nepakeist? hipersaitu?

Siekdami u?tikrinti, kad ?Word? atpa?int? adres?, kuriame yra tarp?, kaip vien? hipersait?, prie? adres? ir po jo ?terpkite kabutes. Jei prie? adres? ir po jo n?ra kabu?i?, paspaudus tarpo klavi?? ?Word? sukuria hipersait?.

Kaip i?jungti automatin? hipersait? k?rim??

Nor?dami i?jungti automatin? hipersait? k?rim?, atlikite toliau nurodytus veiksmus, atsi?velgdami ? naudojam? ?Word? versij?.
 • Jei naudojate ?Microsoft Office Word 2010? arba ?Microsoft Office Word 2013?, atlikite toliau nurodytus veiksmus.  
  1. Meniu Failas spustel?kite Parinktys.
  2. Spustel?kite Tikrinimas, tada spustel?kite Automatin?s taisos parinktys.
  3. Skirtukuose Automatinis renkamo teksto formatavimas ir Automatinis formatavimas spustel?dami at?ym?kite ?ym?s langel? Interneto ir tinklo keliai su hipersaitais, tada spustel?kite Gerai.
  4. Spustel?dami Gerai u?darykite dialogo lang? ?Word? parinktys.
 • Jei naudojate ?Microsoft Office Word 2007?, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
  1. Spustel?kite ?Microsoft Office? mygtuk?, tada spustel?kite ?Word? parinktys.
  2. Spustel?kite Tikrinimas, tada spustel?kite Automatin?s taisos parinktys.
  3. Skirtukuose Automatinis renkamo teksto formatavimas ir Automatinis formatavimas spustel?dami at?ym?kite ?ym?s langel? Interneto ir tinklo keliai su hipersaitais, tada spustel?kite Gerai.
  4. Spustel?dami Gerai u?darykite dialogo lang? ?Word? parinktys.
 • Jei naudojate ?Microsoft Office Word 2003? arba ?Microsoft Word 2002?, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
  1. Meniu ?rankiai spustel?kite Automatin?s taisos parinktys.
  2. Skirtukuose Automatinis renkamo teksto formatavimas ir Automatinis formatavimas spustel?dami at?ym?kite ?ym?s langel? Interneto ir tinklo keliai su hipersaitais.
  3. Spustel?kite Gerai.

Kaip pakeisti sukruto hipersaito rodom? tekst? arba vaizd??

Hipersaito rodom? tekst? arba vaizd? galite keisti taip pat, kaip redaguojate bet kok? dokumento tekst? arba vaizd?.

Nor?dami pereiti ? hipersaite nurodyt? viet?, spustel?kite hipersait? laikydami paspaud? klavi?? CTRL.

Daugiau informacijos rasite spustel?j? toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?j? ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
279090 Nepavyksta suaktyvinti hipersaito spustel?jant (gali b?ti angl? k.)

Kaip pa?alinti hipersait? neprarandant rodomo teksto arba vaizdo?

Nor?dami pa?alinti vien? hipersait? neprarasdami rodomo teksto arba vaizdo, de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite hipersait?, tada spustel?kite ?alinti hipersait?.

Nor?dami pa?alinti visus dokumente esan?ius hipersaitus, paspauskite CTRL+A, kad pasirinktum?te vis? dokument?, tada paspauskite CTRL+SHIFT+F9.

Pastaba. Atliekant ?iuos veiksmus paprastuoju tekstu pakei?iami ne tik hipersaitai, bet ir visi kiti laukai.

Kaip pakeisti esam? hipersaito universal?j? i?tekliaus adres? (URL)?

Nor?dami pakeisti esam? hipersaito URL, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite hipersaito tekst? arba vaizd?, tada spustel?kite Redaguoti hipersait?.
 2. Dialogo lango Redaguoti hipersait? lauke ?veskite failo vard? arba tinklalapio pavadinim? ?veskite arba pa?ym?kite URL.
 3. Spustel?kite Gerai.

Kaip kurti tame pa?iame dokumente esan?i? viet? hipersaitus?

Nor?dami sukruti tame pa?iame dokumente esan?ios vietos hipersait?, naudokit?s vienu i? toliau nurodyt? b?d?.
 • Nuvilkite. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. ?ra?ykite dokument?.
  2. Pa?ym?kite kaip hipersaito paskirties viet? norim? naudoti ?od?, fraz? arba vaizd?.
  3. Spustel?kite de?in?j? pel?s mygtuk? ir j? laikydami nuvilkite pasirinkt? element? ? nauj? viet?, tada atleiskite pel?s mygtuk?.
  4. Spustel?kite Kurti hipersait? ?ia.
 • Sukurkite ?ymel?, tada sukurkite sait?. Nor?dami tai padaryti, atlikite toliau nurodytus veiksmus, atsi?velgdami ? naudojam? ?Word? versij?.
  • Jei naudojate ?Word 2007?, ?Word 2010? arba ?Word 2013?, atlikite toliau nurodytus veiksmus. 
   1. ?ra?ykite dokument?.
   2. Pa?ym?kite kaip hipersaito paskirties viet? norim? naudoti tekst? arba vaizd?.
   3. Spustel?kite skirtuk? ?terpimas.
   4. Grup?je Saitai spustel?kite ?ymel?.
   5. Lauke ?ymel?s pavadinimas ?veskite unikal? ?ymel?s pavadinim?, tada spustel?kite Prid?ti.
   6. Perkelkite ?terpimo ta?k? ? dokumento viet?, kurioje norite sukurti hipersait?.
   7. Grup?je Saitai spustel?kite Hipersaitas.
   8. Spustel?kite ?ymel?.
   9. Dialogo lange Vietos dokumente pasirinkimas pasirinkite kaip paskirties hipersait? norim? naudoti ?ymel?, tada spustel?kite Gerai.
   10. Spustel?dami Gerai u?darykite dialogo lang? ?terpti hipersait?.
  • Jei naudojate ?Word 2003? arba ?Word 2002?, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
   1. ?ra?ykite dokument?.
   2. Pa?ym?kite kaip hipersaito paskirties viet? norim? naudoti tekst? arba vaizd?.
   3. Meniu ?terpti spustel?kite ?ymel?.
   4. Lauke ?ymel?s pavadinimas ?veskite unikal? ?ymel?s pavadinim?, tada spustel?kite Prid?ti.
   5. Perkelkite ?terpimo ta?k? ? dokumento viet?, kurioje norite sukurti hipersait?.
   6. Meniu ?terpti spustel?kite Hipersaitas.
   7. Spustel?kite ?ymel?.
   8. Dialogo lange Vietos dokumente pasirinkimas pasirinkite kaip paskirties hipersait? norim? naudoti ?ymel?, tada spustel?kite Gerai.
   9. Dar kart? spustel?kite Gerai.

Kuo skiriasi santykinis hipersaitas nuo absoliu?iojo hipersaito?

Absoliu?iajame hipersaite naudojamas visas paskirties dokumento adresas. Santykiniame hipersaite naudojamas adresas, kuris yra santykinis esamo dokumento at?vilgiu. Jis dar vadinamas hipersaito baze.

Tarkime, kad dokumente yra toks adresas:
C:\My Documents\1999 ataskaita.doc
?iame dokumente yra absoliutusis ir santykinis hipersaitai su dokumentu, kurio visas adresas (ir absoliutusis hipersaitas) yra toks:
C:\My Documents\Balandis\Pardavimas.doc
Santykiniame hipersaite yra tik santykinis failo Pardavimas.doc adresas. Santykinis adresas yra toks:
Balandis\Pardavimas.doc
Santykin? adres? naudokite tik jei norite perkelti arba nukopijuoti failus ? kit? viet?, pvz., ?iniatinklio server?.

Spustel?jus hipersait? programoje ?Word? rodomas prane?imas apie tai, kad neu?registruota programa, kuria galima atidaryti fail?. K? daryti, kad gal??iau atidaryti fail??

?is prane?imas rodomas, kai ?Windows? nepavyksta rasti programos, susietos su hipersaito kelyje nurodytu dokumento tipu. ?i informacija u?koduota hipersaito adreso pl?tinyje.

Nor?dami per?i?r?ti hipersait?, ?junkite patarim? parinkt?, tada perkelkite pel?s ?ymikl? ant hipersaito.

Nor?dami rasti patarim? parinkt?, atlikite toliau nurodytus veiksmus, atsi?velgdami ? naudojam? ?Word? versij?.
 • Jei naudojate ?Word 2010? arba ?Word 2013?, spustel?kite Failas, spustel?kite Parinktys, tada spustel?kite Rodymas.
 • Jei naudojate ?Word 2007?, spustel?kite ?Microsoft Office? mygtuk?, spustel?kite ?Word? parinktys, tada spustel?kite Rodymas.
 • Jei naudojate ?Word 2003? arba ?Word 2002?, meniu ?rankiai spustel?kite Parinktys, tada spustel?kite skirtuk? Rodinys.
Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, ?diekite program?, susiet? su hipersaite nurodytu dokumento tipu.

Failo vardo pl?tinys yra simboli? grup?, esanti po paskutinio ta?ko adrese. Toliau pateiktoje lentel?je nurodyti kai kurie ?Office? dokument? tipai ir j? fail? vard? pl?tiniai.
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Dokumento tipasFail? vard? pl?tiniai ?Office 2003? ir ankstesn?se ?Office? versijoseFail? vard? pl?tiniai ?Office 2007? programose
?Microsoft Access? duomen? baz?.mdb.accdb
?Microsoft Excel? darbaknyg?.xls.xlsx, .xlsm, .xlsb
?Microsoft PowerPoint? pateiktis.pot.potx, .potm
?Microsoft Publisher? leidinys.pub.pub
?Microsoft Word? dokumentas.doc.docx, .docm
Pastaba. Tai yra SPAR?IOJO PUBLIKAVIMO straipsnis, sukurtas ?Microsoft? palaikymo organizacijoje ir pateikiamas tiesiai i? jos. Jame esanti informacija pateikiama tokia, kokia yra, atsi?velgiant ? i?kilusias problemas. Kadangi siekiama ?i? informacij? pateikti kuo grei?iau, joje gali b?ti spausdinimo klaid?, tod?l bet kuriuo metu ji gali b?ti pakeista apie tai neprane?us. Kitos informacijos ?r. naudojimo s?lygose.

Savyb?s

Straipsnio ID: 291182 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. vasario 26 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
 • Microsoft Word 2013
 • Microsoft Word 2010
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
Rakta?od?iai: 
kbexpertisebeginner kbFAQ kbhowto kbweb KB291182

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com