Làm th? nào đ? t?o ra hai cách đánh s? trang chương tr?nh trong m?t tài li?u trong Word 2003 và Word 2002

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 291283 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Microsoft Word không cung c?p m?t phương pháp đư?c xây d?ng trong vi?c áp d?ng đ? hai trang đánh s? án khác nhau trong m?t tài li?u. Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? t?o m?t trang đánh s? đ? án cho các tài li?u toàn b? và m?t lư?c đ? cho t?ng ph?n c?a tài li?u.

Tài li?u m?u

Ví d?, m?t tài li?u trang 10-có 3 ph?n, v?i các sau đây s? lư?ng các trang trong m?i ph?n:
4 trang trong ph?n 1 (v?t l? Trang 1 đ?n 4)
2 trang trong ph?n 2 (v?t l? trang 5 qua 6)
4 trang trong ph?n 3 (v?t l? Trang 7 thông qua 10)
B?ng cách s? d?ng các phương pháp sau đây, b?n có th? t?o hai trang s? Schemes như sau:

Tiêu đ? s? hi?n th? các đ? án đánh s? c?a:
S? trang c?a T?ng s? lư?ng các trang trong ph?n
Các chân s? hi?n th? các đ? án đánh s? c?a:
T?ng s? trang trong tài li?u
Ví d?, trên trang 3 c?a ph?n 1 (v?t l? trang th? ba c?a các tài li?u t?ng), ph?n đ?u s? hi?n th? Trang 3/4, và các hi?n th? chân trang 3. Trên trang 2 c?a ph?n 3 (th? tám v?t l? Trang t?ng s? hi?n th? tiêu đ? tài li?u), Trang 2/4, và chân trang hi?n th? 8.

LƯU ?: Quá tr?nh này gi? đ?nh r?ng b?n có m?t tài li?u v?i nhi?u ph?n, và r?ng b?n đ? quen thu?c v?i chèn m? s? l?nh v?c.

Đ? t?o ra m?t đ? án đánh s? có s? d?ng cách đánh s? liên ti?p trong su?t các tài li?u và m?t đ? án đánh s? th? hai con s?, b?t đ?u m?i ph?n t? 1, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây.

Phương pháp 1: S? d?ng các l?nh v?c SEQ

 1. Đ?t sau hai l?nh v?c m? trên trang đ?u tiên c?a tài li?u:
  {SEQ variable1 \h \r {SectionPages}}

  {SEQ variable2 \h \r0}
  GHI CHÚ:

  • \R ti?p theo là s? 0, không có ch? "O".
  • Các l?nh v?c tr?nh t? bao g?m \h chuy?n đ?i, mà đ?nh d?ng các l?nh v?c như là ?n. M?c dù b?n có th? hi?n th? văn b?n ?n b?ng cách nh?n vào các Hi?n/?n nút trên thanh công c? tiêu chu?n, h?y ch?c ch?n đ? t?t văn b?n ?n trư?c khi b?n in, b?i v? văn b?n ?n ?nh hư?ng đ?n trang ngh? và có th? d?n đ?n không chính xác trang đánh s?.
 2. Đ?t trư?ng m? sau vào đ?u m?i ph?n sau khi ph?n th? nh?t:
  {SEQ variable2 \h \r {={SEQ variable1 \c}}}

  {SEQ variable1 \h \r {={SectionPages}+{SEQ variable2 \c}}}
 3. V? trí c?a b?n đi?m chèn ? đ?u c?a tài li?u. Trên các Xem tr?nh đơn, nh?p vào Tiêu đ? và chân trang.
 4. Trong tiêu đ?, v? trí c?a b?n đi?m chèn nơi b?n mu?n s? trang xu?t hi?n, g? ch? Trang và m?t không gian, và sau đó nh?p vào Chèn s? trang trên các Tiêu đ? và chân trang thanh công c?.
 5. Trên các Chèn tr?nh đơn, nh?p vào S? trang, sau đó b?m Định dạng.
 6. Dư?i Trang s?, b?m B?t đ?u t?i (1 s? xu?t hi?n trong các B?t đ?u t?i h?p). Nh?p vào Ok.
 7. Nh?p vào Đóng.
 8. V? trí đi?m chèn sau khi l?nh v?c này trang, lo?i c?a (bao g?m m?t không gian trư?c và sau khi các t? "c?a"), và sau đó vào các Chèn tr?nh đơn, nh?p vào L?nh v?c. Dư?i Danh mục, b?m Đánh s?. Dư?i L?nh v?c tên, b?m SectionPages, sau đó b?m Ok.
 9. Nh?p vào Hi?n th? ti?p theo trên các Tiêu đ? và chân trang thanh công c?.

  LƯU ?: B?n s? th?y Tiêu đ?-ph?n 2 trong l?nh v?c tiêu đ? tài li?u.
 10. Trên các Chèn tr?nh đơn, nh?p vào S? trang, sau đó b?m Định dạng. Dư?i Trang s?, b?m B?t đ?u t?i (1 s? xu?t hi?n trong các B?t đ?u t?i h?p). Nh?p vào Ok.
 11. Nh?p vào Đóng.
 12. L?p l?i bư?c 9 thông qua 11 cho t?ng ph?n c?a b?n tài li?u.
 13. Nh?p vào Hi?n th? trư?c đó trên các Tiêu đ? và chân trang thanh công c? cho đ?n khi nó hi?n th? Tiêu đ?-ph?n 1 trong các Tiêu đ? ph?n c?a tài li?u. B?m vào các Chuy?n đ?i gi?a các tiêu đ? và chân trang nút trên các Tiêu đ? và chân trangthanh công c?.

  LƯU ?: B?n s? th?y Chân-ph?n 1 trong khu v?c chân trang tài li?u c?a b?n.
 14. Đ?t đo?n m? trư?ng sau ? chân trang đ? hi?n th? các Trang s? t?ng s? các trang trong tài li?u:
  {={SEQ variable2 \c}+{Trang}}
 15. Nh?p vào Đóng trên các Tiêu đ? và chân trang thanh công c?.

Cách 2: S? d?ng các l?nh v?c PAGEREF

Đ? t?o ra các tiêu đ? ph?n đánh s? đ? án, làm theo các bư?c.

LƯU ?: Trang đánh s? b?t đ?u lúc 1 cho m?i ph?n, và PAGEREF trư?ng mang l?i s? lư?ng các trang trong m?i ph?n. Trang s? xu?t hi?n như "Trang X c?a Y"trên m?i Trang, nơi X là trang hi?n th?i trong hi?n t?i ph?n, và Y là m?t s? các trang trong hi?n t?i keá tieáp.
 1. Trên các Xem tr?nh đơn, nh?p vào Tiêu đ? và chân trang.
 2. Trong tiêu đ?-ph?n 1, v? trí c?a b?n đi?m chèn nơi b?n mu?n s? trang xu?t hi?n, và sau đó b?m các Chèn s? trang trên các Tiêu đ? và chân trang thanh công c?.
 3. Trên các Chèn tr?nh đơn, nh?p vào S? trang, sau đó b?m Định dạng.
 4. Dư?i Trang s?, b?m B?t đ?u t?i (1 s? xu?t hi?n trong các B?t đ?u t?i h?p). Nh?p vào Ok. Nh?p vào Đóng.
 5. Trên các Tiêu đ? và chân trang thanh công c?, nh?p Đóng.
 6. Đ? chèn d?u trang vào cu?i m?i ph?n c?a b?n tài li?u, h?y làm theo các bư?c sau.

  LƯU ?: N?u tài li?u c?a b?n có ba ph?n, b?n s? chèn ba d?u trang.
  1. Ch?n m?t s? văn b?n ? cu?i trang cu?i cùng c?a m?t keá tieáp.
  2. Trên các Chèn tr?nh đơn, nh?p vào D?u trang.
  3. G? tên trang đánh d?u, ch?ng h?n như Sec1 cho Adran 1, sau đó b?m Thêm.
 7. B?m CTRL + HOME đ? tr? v? đ?u trang c?a các tài li?u.
 8. Trên các Xem tr?nh đơn, nh?p vào Tiêu đ? và chân trang, và sau đó làm theo các bư?c sau:
  1. Nh?p vào sau khi các l?nh v?c trang mà b?n đưa vào trong bư?c 2, và sau đó g? c?a (bao g?m m?t không gian trư?c và sau khi các l?i "").
  2. Trên các Chèn tr?nh đơn, nh?p vào L?nh v?c. Dư?i Danh mục, b?m (T?t c?). Dư?i L?nh v?c tên, b?m PAGEREF. Trong h?p tho?i thu?c tính trư?ng, nh?p vào tên c?a d?u trang đó b?n đưa vào đ? đánh d?u s? k?t thúc c?a ph?n hi?n t?i.
  3. Nh?p vào Ok.
  4. Nh?p vào Hi?n th? ti?p theo trên các Tiêu đ? và chân trang thanh công c?. B?n s? th?y Tiêu đ?-ph?n 2 trong l?nh v?c tiêu đ? tài li?u.

   N?u Gi?ng như Trư?c đó đư?c b?t (b?n s? th?y nh?ng t? Gi?ng như Trư?c đó bên ph?i c?a d?ng r?i rác xung quanh tiêu đ? hay chân trang), b?m vào các Tương t? như trư?c đó nút trên các Tiêu đ? và chân trang thanh công c?. Các t? Gi?ng như Trư?c đó s? bi?n m?t t? bên ph?i c?a d?ng r?i rác xung quanh đ?u trang hay chân trang.
  5. Trên các Chèn tr?nh đơn, nh?p vào S? trang, sau đó b?m Định dạng.
  6. Dư?i Trang s?, b?m B?t đ?u t?i (1 s? xu?t hi?n trong các B?t đ?u t?i h?p). Nh?p vào Ok. Nh?p vào Đóng. Nh?p vào Đóng trên các Tiêu đ? và chân trang thanh công c?.
  7. N?u m? c?a b?n l?nh v?c không đư?c b?t lên, h?y nh?n ALT + F9 đ? b?t chúng. V?i l?nh v?c m? hóa đo?n m? sau s? xu?t hi?n
   {TRANG} c?a {PAGEREF BookmarkName ĐƯ?C VI?T B?I ADMIN * MERGEFORMAT}
   nơi BookmarkName là các tên c?a d?u trang mà b?n đưa vào trong bư?c 6.
  8. Thay đổi BookmarkName trong các PAGEREF l?nh v?c tên c?a d?u trang mà b?n đ? ch?n cho hi?n t?i keá tieáp.

   LƯU ?: Đ? nh?c nh? b?n thân c?a ph?n mà b?n đang làm vi?c trên, tham kh?o khu v?c bên trái tiêu tan biên gi?i xung quanh các tiêu đ?.
  9. L?p l?i bư?c d qua h cho t?ng ph?n c?a b?n tài li?u.
  10. Nh?p vào Đóng trên các Tiêu đ? và chân trang thanh công c?.

   LƯU ?: B?n có th? ph?i c?p nh?t các l?nh v?c (b?m vào trong l?nh v?c này, và sau đó b?m phím F9) cho hi?n th? m?t cách chính xác.
Đ? t?o ra các đ? án chân đánh s?, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. V? trí c?a b?n đi?m chèn ? đ?u c?a tài li?u. Trên các Xem tr?nh đơn, nh?p vào Tiêu đ? và chân trang. Trên cácTiêu đ? và chân trang thanh công c?, nh?p Chuy?n đ?i gi?a các tiêu đ? và chân trang.
 2. Trong chân trang-ph?n 1, b?m vào các Chèn s? trang nút trên các Tiêu đ? và chân trangthanh công c?.
 3. N?u m? c?a b?n l?nh v?c không đư?c b?t lên, h?y nh?n ALT + F9 đ? chuy?n chúng trên. Xóa b? b?t k? {TRANG} l?nh v?c trong chân trang.
 4. Nh?p vào Hi?n th? ti?p theo trên các Tiêu đ? và chân trang thanh công c?.

  LƯU ?: B?n s? th?y Chân-ph?n 2 trong khu v?c chân trang c?a tài li?u.

  N?u Gi?ng như Trư?c đó đư?c b?t (b?n s? th?y nh?ng t? Gi?ng như Trư?c đó bên ph?i c?a d?ng r?i rác xung quanh tiêu đ? hay chân trang), b?m vào các Tương t? như trư?c đó nút trên cácTiêu đ? và chân trang thanh công c?. Các t? Gi?ng như Trư?c đó bi?n m?t t? bên ph?i c?a d?ng r?i rác xung quanh đ?u trang hay chân trang.
 5. Nh?p vào l?nh v?c sau đây ? chân trang c?a ph?n 2
  {={TRANG} + {PAGEREF BookmarkName (ph?n 1)}}
  nơi BookmarkName là các tên c?a d?u trang mà b?n đ? s? d?ng trong ph?n trư?c.
 6. B?m vào các Hi?n th? ti?p theo nút trên các Tiêu đ? và chân trang thanh công c?, và sau đó làm theo các bư?c sau:
  1. B?n s? th?y Chân-ph?n 3 trong khu v?c chân trang c?a tài li?u. N?u Gi?ng như Trư?c đó đư?c b?t (b?n s? th?y nh?ng t? Gi?ng như Trư?c đó bên ph?i c?a d?ng r?i rác xung quanh tiêu đ? hay chân trang), b?m vào các Tương t? như trư?c đó nút trên các Tiêu đ? và chân trang thanh công c?. Các t? Gi?ng như Trư?c đó s? bi?n m?t t? bên ph?i c?a d?ng r?i rác xung quanh đ?u trang hay chân trang.
  2. N?u m? c?a b?n l?nh v?c không đư?c b?t lên, h?y nh?n ALT + F9 đ? b?t chúng.
  3. Thay đ?i các l?nh v?c sau đây:
   {={TRANG} + {PAGEREF BookmarkName (ph?n 1)} + {PAGEREF BookmarkName (ph?n 2)}}
 7. L?p l?i bư?c 6 cho t?ng ph?n c?a tài li?u c?a b?n.

  LƯU ?: B?n s? c?n ph?i ch?nh s?a các l?nh v?c đư?c đ?t ? chân trang cho m?i ph?n b? sung b?ng cách thêm sau đây vào cu?i c?a trư?ng hi?n có M? gi?a hai k?t thúc ni?ng răng ({})
  + {PAGEREF BookmarkName (ph?n trư?cx)}
  nơi x đ?i di?n cho các trư?c đó ph?n s?.

  V? v?y, n?u b?n có b?n ph?n, Ph?n 4 s? trông gi?ng như sau:
  {={TRANG} + {PAGEREF BookmarkName (ph?n 1)} + {PAGEREF BookmarkName (ph?n 2)} + {PAGEREF BookmarkName (ph?n 3)}}
 8. Nh?p vào Đóng trên các Tiêu đ? và chân trang thanh công c?.

Thu?c tính

ID c?a bài: 291283 - L?n xem xét sau cùng: 25 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
T? khóa: 
kbnewfile kbnumbering kbfield kbhowtomaster kbprint kbmt KB291283 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:291283

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com