Identifikator ?lanka: 291288 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

Rezime

Microsoft Excel prihvata broj opcionalnih prebaciva?a koje mo?ete da koristite da biste kontrolisali kako se program pokre?e. Ovaj ?lanak navodi prebaciva?e i pru?a opis svakog prebaciva?a.

Dodatne informacije

Prebaciva?i

Slede?a tabela navodi prebaciva?e koje mo?ete da koristite da biste kontrolisali kako se Excel pokre?e. Prebaciva?i ne razlikuju mala i velika slova: /O je isto kao i /o. U nekim scenarijima, mo?ete da koristite vi?e od jednog prebaciva?a. Ako koristite vi?e prebaciva?a istovremeno, morate da ih odvojite razmacima, na primer: /o /s
  Prebaciva?      Funkcija
  ----------------------------------------------------------------------

  /e, /embedded  Omogu?ava da se Excel pokrene bez prikazivanja 
          po?etnog ekrana i kreiranja nove radne sveske 
          (Book1.xls).

          Primer: /e ili /embedded

  /m        Omogu?ava da Excel kreira novu radnu svesku koja
          sadr?i jedan list sa makroom.

          Primer: /m

  /o        Omogu?ava da se Excel ponovo registruje. Posebno, 
          slede?i klju? se ponovo upisuje u registratoru:

          Excel 97: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\8.0\Excel
 
          Excel 2000: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Excel

          Excel 2002: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Excel

          Excel 2003: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel

          NAPOMENA: Ako ovaj klju? sadr?i vrednosti koje nisu va?e?e,
          one ne?e biti ispravljene kori??enjem ovog prebaciva?a. Ovaj 
          prebaciva? samo zamenjuje vrednosti koje nedostaju.

          Primer: /o

  /p <folder>   Omogu?ava da Excel koristi putanju koju navedete kao aktivnu
          putanju umesto podrazumevane. 

          Primer: /p "C:\Windows"

  /r <file name>  Omogu?ava da Excel otvori navedenu datoteku u
          re?imu samo za ?itanje.

          Primer: /r "C:\My Documents\Test.xls"

  /s, /safemode  Omogu?ava da Excel zaobi?e sve datoteke u fascikli Application Data\Microsoft\Xlstart,
          podrazumevanu XLStart fasciklu u direktorijumu gde je instaliran Excel ili Office, 
          i da promeni lokaciju datoteke za pokretanje navedenu na kartici ?Op?te postavke? u dijalogu ?Opcije programa Excel?. 
          Tako?e omogu?ava da Excel 
          zaobi?e datoteku na traci zadataka (Excel.xlb ili 
          <username>.xlb). Vidite bezbedni re?im u 
          Excel naslovnoj traci. Koristite ovaj prebaciva? kada ?elite da 
          pokrenete Excel u bezbednom re?imu.

          Primer: /s ili /safemode
				 Prebaciva?      Funkcija ----------------------------------------------------------------------

  /e, /embedded  Omogu?ava da se Excel pokrene bez prikazivanja po?etnog ekrana i kreiranja nove radne sveske (Book1.xls).

          Primer: /e ili /embedded

  /m        Omogu?ava da Excel kreira novu radnu svesku koja sadr?i jedan list sa makroom.

          Primer: /m

  /o        Omogu?ava da se Excel ponovo registruje. Posebno, slede?i klju? se ponovo upisuje u registratoru:

          Excel 97: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\8.0\Excel
 
          Excel 2000: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Excel

          Excel 2002: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Excel

          Excel 2003: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel

          NAPOMENA: Ako ovaj klju? sadr?i vrednosti koje nisu va?e?e, one se ne ispravljaju pomo?u ovog prebaciva?a. Ovaj prebaciva? samo zamenjuje vrednosti koje nedostaju.

          Primer: /o

  /p <folder>   Omogu?ava da Excel koristi putanju koju navedete kao aktivnu, umesto podrazumevane putanje. 

          Primer: /p "C:\Windows"

  /r <file name>  Omogu?ava da Excel otvori navedenu datoteku u re?imu samo za ?itanje.

          Primer: /r "C:\My Documents\Test.xls"

  /s, /safemode  Omogu?ava da Excel zaobi?e sve datoteke u Application Data\Microsoft\Xlstart fascikli, podrazumevanu XLStart fasciklu koja se nalazi u direktorijumu u kojem je instaliran Excel ili Office i da promeni lokaciju datoteke za pokretanje navedenu na kartici ?Op?te postavke?, u dijalogu ?Opcije programa Excel?. Tako?e omogu?ava da Excel zaobi?e datoteku trake sa alatkama (Excel.xlb ili <username>.xlb). Vidite bezbedni re?im na Excel naslovnoj traci. Koristite ovaj prebaciva? kada ?elite da pokrene Excel u bezbednom re?imu.

          Primer: /s ili /safemode Prebaciva?      Funkcija ----------------------------------------------------------------------

  /e, /embedded  Omogu?ava da se Excel pokrene bez prikazivanja po?etnog ekrana i kreiranja nove radne sveske (Book1.xls).

          Primer: /e ili /embedded

  /m        Omogu?ava da Excel kreira novu radnu svesku koja sadr?i jedan list sa makroom.

          Primer: /m

  /o        Omogu?ava da se Excel ponovo registruje. Posebno, slede?i klju? se ponovo upisuje u registratoru:

          Excel 97: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\8.0\Excel
 
          Excel 2000: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Excel

          Excel 2002: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Excel

          Excel 2003: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel

          NAPOMENA: Ako ovaj klju? sadr?i vrednosti koje nisu va?e?e, one se ne ispravljaju pomo?u ovog prebaciva?a. Ovaj prebaciva? samo zamenjuje vrednosti koje nedostaju.

          Primer: /o

  /p <folder>   Omogu?ava da Excel koristi putanju koju navedete kao aktivnu, umesto podrazumevane putanje. 

          Primer: /p "C:\Windows"

  /r <file name>  Omogu?ava da Excel otvori navedenu datoteku u re?imu samo za ?itanje.

          Primer: /r "C:\My Documents\Test.xls"

  /s, /safemode  Omogu?ava da Excel zaobi?e sve datoteke u Application Data\Microsoft\Xlstart fascikli, podrazumevanu XLStart fasciklu koja se nalazi u direktorijumu u kojem je instaliran Excel ili Office i da promeni lokaciju datoteke za pokretanje navedenu na kartici ?Op?te postavke?, u dijalogu ?Opcije programa Excel?. Tako?e omogu?ava da Excel zaobi?e datoteku trake sa alatkama (Excel.xlb ili <username>.xlb). Vidite bezbedni re?im na Excel naslovnoj traci. Koristite ovaj prebaciva? kada ?elite da pokrene Excel u bezbednom re?imu.

          Primer: /s ili /safemode Prebaciva?      Funkcija ----------------------------------------------------------------------

  /e, /embedded  Omogu?ava da se Excel pokrene bez prikazivanja po?etnog ekrana i kreiranja nove radne sveske (Book1.xls).

          Primer: /e ili /embedded

  /m        Omogu?ava da Excel kreira novu radnu svesku koja sadr?i jedan list sa makroom.

          Primer: /m

  /o        Omogu?ava da se Excel ponovo registruje. Posebno, slede?i klju? se ponovo upisuje u registratoru:

          Excel 97: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\8.0\Excel
 
          Excel 2000: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Excel

          Excel 2002: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Excel

          Excel 2003: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel

          NAPOMENA: Ako ovaj klju? sadr?i vrednosti koje nisu va?e?e, one se ne ispravljaju pomo?u ovog prebaciva?a. Ovaj prebaciva? samo zamenjuje vrednosti koje nedostaju.

          Primer: /o

  /p <folder>   Omogu?ava da Excel koristi putanju koju navedete kao aktivnu, umesto podrazumevane putanje. 

          Primer: /p "C:\Windows"

  /r <file name>  Omogu?ava da Excel otvori navedenu datoteku u re?imu samo za ?itanje.

          Primer: /r "C:\My Documents\Test.xls"

  /s, /safemode  Omogu?ava da Excel zaobi?e sve datoteke u Application Data\Microsoft\Xlstart fascikli, podrazumevanu XLStart fasciklu koja se nalazi u direktorijumu u kojem je instaliran Excel ili Office i da promeni lokaciju datoteke za pokretanje navedenu na kartici ?Op?te postavke?, u dijalogu ?Opcije programa Excel?. Tako?e omogu?ava da Excel zaobi?e datoteku trake sa alatkama (Excel.xlb ili <username>.xlb). Vidite bezbedni re?im na Excel naslovnoj traci. Koristite ovaj prebaciva? kada ?elite da pokrene Excel u bezbednom re?imu.

          Primer: /s ili /safemode Prebaciva?      Funkcija ----------------------------------------------------------------------

  /e, /embedded  Omogu?ava da se Excel pokrene bez prikazivanja po?etnog ekrana i kreiranja nove radne sveske (Book1.xls).

          Primer: /e ili /embedded

  /m        Omogu?ava da Excel kreira novu radnu svesku koja sadr?i jedan list sa makroom.

          Primer: /m

  /o        Omogu?ava da se Excel ponovo registruje. Posebno, slede?i klju? se ponovo upisuje u registratoru:

          Excel 97: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\8.0\Excel
 
          Excel 2000: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Excel

          Excel 2002: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Excel

          Excel 2003: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel

          NAPOMENA: Ako ovaj klju? sadr?i vrednosti koje nisu va?e?e za Excel 2003: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Exceld, ovaj prebaciva? ih ne?e ispraviti. Ovaj prebaciva? samo zamenjuje vrednosti koje nedostaju.

          Primer: /o

  /p <folder>   Omogu?ava da Excel koristi putanju koju navedete kao aktivnu, umesto podrazumevane putanje. 

          Primer: /p "C:\Windows"

  /r <file name>  Omogu?ava da Excel otvori navedenu datoteku u re?imu samo za ?itanje.

          Primer: /r "C:\My Documents\Test.xls"

  /s, /safemode  Omogu?ava da Excel zaobi?e sve datoteke u Application Data\Microsoft\Xlstart fascikli, podrazumevanu XLStart fasciklu koja se nalazi u direktorijumu u kojem je instaliran Excel ili Office i da promeni lokaciju datoteke za pokretanje navedenu na kartici ?Op?te postavke?, u dijalogu ?Opcije programa Excel?. Tako?e omogu?ava da Excel zaobi?e datoteku trake sa alatkama (Excel.xlb ili <username>.xlb). Vidite bezbedni re?im na Excel naslovnoj traci. Koristite ovaj prebaciva? kada ?elite da pokrene Excel u bezbednom re?imu.

          Primer: /s ili /safemode
   /t        Omogu?ava da Excel koristi navedenu datoteku kao
          predlo?ak za podrazumevanu radnu svesku. 

 /regserver    Omogu?ava da se Excel registruje i isklju?i. Koristite ovaj 
          prebaciva? kada ?elite da Excel zameni sve njegove 
          klju?eve registratora i da se ponovo pove?e sa Excel datotekama, 
          kao ?to su radne sveske, grafikoni i ostalo. (Odnosi se samo na verzije pre verzije Excel 2010)

          Primer: /regserver


  /unregserver   Omogu?ava da Excel opozove registraciju, a da se zatim isklju?i. (Odnosi se samo na verzije pre verzije Excel 2010)

          Primer: /unregserver
				

Kako da koristite prebaciva?e kada pokrenete Excel

Kako da dodate prebaciva? u Microsoft Excel pre?icu

Dodavanje pre?ice u Microsoft Excel pre?icu:
 1. Kliknite desnim tasterom mi?a na dugme Start, izaberite stavku Otvori, a zatim kliknite dvaput na fasciklu Programi.
 2. Kliknite desnim tasterom mi?a na pre?icu za Microsoft Excel, izaberite stavku Svojstva, a zatim izaberite stavku Pre?ica.
 3. U polje Odredi?te unesite prebaciva?e koje ?elite nakon komande koja pokre?e Excel.exe. Na primer, ako ?elite da se Excel pokrene bez kreiranja nove radne sveske, a Excel.exe datoteka je instalirana na podrazumevanoj lokaciji, unesite slede?e u polje Odredi?te:
  "C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Excel.exe" /e
 4. Kliknite na dugme U redu.

  Napomena Ako opcije na kartici Pre?ica u dijalogu Svojstva nisu dostupne, va?e pre?ice su Windows Installer pre?ice. Za vi?e informacija o menjanju ovih pre?ica kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
  290379 Kartica ?Office pre?ice? je nedostupna (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)

Pokretanje programa Excel jednom sa prebaciva?em pomo?u komandne linije

Ako povremeno ?elite da pokrenete Excel sa prebaciva?em mo?ete da dodate prebaciva? na komandnu liniju. Da biste to uradili:
 1. Kliknite na dugme Start i izaberite stavku Pokreni.
 2. U polje Otvori unesite putanju do datoteke Excel.exe, a zatim dodajte prebaciva? koji ?elite da koristite na kraju komandne linije. Na primer, ako ?elite da zaobi?ete sve datoteke u fascikli za pokretanje, a datoteka Excel.exe je instalirana na podrazumevanoj lokaciji, unesite slede?u komandu:
  "C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Excel.exe" /s
 3. Kliknite na dugme U redu.
Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 291288 - Poslednji pregled: 26. februar 2013. - Revizija: 1.0
Odnosi se na:
 • Microsoft Excel 2013
 • Microsoft Excel 2010
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 97 Standard Edition
Klju?ne re?i: 
kbinfo KB291288

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com