Làm th? nào đ? làm vi?c v?i thanh công c? và các nút thanh công c?: thêm, t?o, ch?nh s?a, xóa, khôi ph?c và nhi?u hơn n?a trong Word

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 291292 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Đ? có m?t phiên b?n Microsoft Word 97 c?a bài vi?t này, xem 163547.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

M?t trong nh?ng tính năng thu?n ti?n nh?t c?a Microsoft Word là kh? năng tùy ch?nh các công c? mà b?n làm vi?c v?i. Bài vi?t này mô t? làm th? nào b?n có th? tùy ch?nh và t?o thanh công c? và các nút thanh công c?. B?n có th? tùy ch?nh b?t k? thanh công c? b?ng cách thêm, xóa, di chuy?n, ho?c nhóm các thanh công c? nút cho phù h?p v?i nhu c?u c?a b?n.

Microsoft Word bao g?m m?t s? built-in thanh công c?, bao g?m thanh công c? hai m?c đ?nh đư?c hi?n th? khi b?n b?t đ?u T?: tiêu chu?n thanh công c? và các Đ?nh d?ng thanh công c?. Thanh công c? tiêu chu?n bao g?m các nút l?nh mà b?n có th? nhanh chóng truy c?p vào nhi?u các l?nh thư?ng đư?c s? d?ng, ch?ng h?n như Lưu, M?, Sao, và Dán. Các Đ?nh d?ng thanh công c? cung c?p truy c?p nhanh đ? đ?nh d?ng văn b?n l?nh, bao g?m c? Đ?m, Italic, G?ch dư?i, Đánh s?, và D?u đ?u d?ng.

Đ? xem danh sách các thanh công c? có s?n, đi?m đ?n Thanh công c? trên các Xem tr?nh đơn. Thanh công c? có s?n xu?t hi?n trên các Thanh công c? menu con. Thanh công c? hi?n đang nh?n th?y trong t? c?a s? đang đư?c ch?n (ki?m tra nh?n hi?u xu?t hi?n bên c?nh đ?i v?i h?). Đ? xem và s? d?ng m?t thanh công c?, b?n ph?i ch?n nó vào các Thanh công c? menu con. Đ? ch?n nó (làm cho nó có th? nh?n th?y trên màn h?nh t?), nh?p vào tên g?i thanh công c?.

Chú ý Vi?c t?o và tùy bi?n các menu trong Word là gi?ng như cách r?ng b?n t?o và tùy ch?nh thanh công c? c?a b?n. Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? tùy ch?nh menu, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
290944Làm th? nào đ? tùy ch?nh, t?o ra, và đ? khôi ph?c l?i t? menu trong Word 2003 và Word 2002

Làm th? nào đ? thêm m?t nút vào thanh công c? hi?n có

Đ? thêm m?t nút vào thanh công c? hi?n có, s? d?ng m?t trong các cách sau phương pháp.

Phương pháp 1: S? d?ng l?nh tùy ch?nh vào thanh công c? menu con

 1. Trên các Xem tr?nh đơn, đi?m đ?n Thanh công c?, sau đó b?m Tùy ch?nh.

  Chú ý B?n c?ng có th? m? các Tùy ch?nh h?p tho?i b?ng cách nh?n vào Tùy ch?nh trên các Công cụ tr?nh đơn.
 2. Trong các Tùy ch?nh h?p tho?i h?p, b?m vào các L?nh tab. dư?i Danh mục, ch?n danh m?c mà b?n mu?n thêm m?t nút. Các Danh mục danh sách hi?n th? th? lo?i các l?nh, do đơn tên t? ch?c ho?c theo lo?i. Các Đư?c xây d?ng trong menu th? lo?i cung c?p tùy ch?n cho vi?c thay đ?i th?c đơn.
 3. Nh?p vào m?t th? lo?i đ? thay đ?i danh sách các l?nh xu?t hi?n trong các L?nh h?p, bên ph?i c?a các Tùy ch?nh h?p tho?i.
 4. Đ? thêm m?t nút vào thanh công c? s? đư?c hi?n th?, kéo các nút t? các L?nh h?p đ? thanh công c?.

  Ví d?, dư?i Danh mục, b?m Xem. Trong các L?nh h?p, b?m vào Xem l?nh v?c m?, và kéo nó vào thanh công c? tiêu chu?n. Phát hành vào nút chu?t khi b?n xem m?t d?c thanh ch? ra v? trí c?a nút.

Cách 2: S? d?ng nút "Thêm nút" trên thanh công c?

 1. Trên thanh công c?, nh?p Thêm Buttons, sau đó b?m Thêm ho?c lo?i b? nút.

  M?t menu con s? xu?t hi?n.

  Chú ý Các Thêm Buttons nút thanh công c? s? xu?t hi?n trên h?u h?t (không ph?i t?t c?) thanh công c? ch? khi các thanh công c? là docked. C?p B?n m?t thanh công c?, ho?c nh?p đúp vào thanh tiêu đ? c?a các n?i thanh công c?, ho?c kéo nó vào m?t v? trí docked.

  Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? g?n m?t thanh công c?, nh?p Tr? giúp Microsoft Word trên các Trợ giúp tr?nh đơn, lo?i di chuy?n m?t thanh công c? tr? l? văn ph?ng ho?c các thu?t s? tr? l?i, và sau đó nh?p vào Tìm kiếm đ? xem các ch? đ? tr? l?i.
 2. Đ? thêm m?t nút vào thanh công c?, ch?n h?p ki?m bên c?nh nút b?n mu?n thêm. Đ? lo?i b? m?t nút thanh công c?, nh?p xóa h?p ki?m bên c?nh các nút trên menu con.

Làm th? nào đ? thay đ?i h?nh ?nh c?a m?t nút hi?n có

 1. Hi?n th? thanh công c? nút b?n mu?n thay đ?i xu?t hi?n.
 2. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào Tùy ch?nh.
 3. Khi các Tùy ch?nh h?p tho?i xu?t hi?n, b?m chu?t ph?i vào nút trên thanh công c?, và đi?m đ?n Thay đ?i nút h?nh ?nh trong danh sách xu?t hi?n. M?t l?a ch?n các h?nh ?nh s? xu?t hi?n. Nh?p vào h?nh ?nh nút b?n mu?n s? d?ng như là h?nh ?nh tùy ch?nh nút c?a b?n.

  Chú ý N?u b?n thay đ?i h?nh ?nh và sau đó quy?t đ?nh r?ng nó không ph?i là nh?ng g? b?n mu?n, b?n không th? hoàn nguyên h?nh ?nh ban đ?u. Tuy nhiên, b?n có th? kéo nút v?i h?nh ?nh sai ra kh?i thanh công c? và thêm m?t h?nh ?nh t? các Tùy ch?nh h?p tho?i (b?m vào các L?nh th?).
Đ? s?a đ?i m?t h?nh ?nh nút, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào Tùy ch?nh.
 2. Khi các Tùy ch?nh h?p tho?i xu?t hi?n, nh?p chu?t ph?i vào nút, và sau đó nh?p vào Ch?nh s?a nút h?nh ?nh.
 3. Các Ch?nh s?a nút h?p tho?i s? xu?t hi?n. Th?c hi?n b?t k? thay đ?i nào mà b?n mu?n, và sau đó Nh?p vào Ok.
B?n không th? thay đ?i h?nh ?nh c?a nút s? hi?n th? m?t danh sách ho?c Menu khi b?n nh?p vào nó.

Làm th? nào đ? s?a đ?i các nút thanh công c?

 1. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào Tùy ch?nh.
 2. B?m vào các Thanh công c? tab.
 3. S? d?ng các th? t?c thích h?p t? dư?i đây b?ng.
  To do this Use this procedure
  Move a button Drag the button you want to the new location on the same toolbar or to another displayed toolbar.
  Copy a button While holding down CTRL, drag the button to the new location on the same toolbar or to another displayed toolbar.
  Remove a button Click the button you want to remove, and drag it off the toolbar.
  Restore a button If you accidentally remove a button that you need, you can restore it by following the steps in the How to Add a Button to an Existing Toolbar section of this article.
 4. Nh?p vào Đóng.

Làm th? nào đ? ch? đ?nh m?t siêu liên k?t đ?n m?t thanh công c? nút ho?c menu l?nh

Khi b?n ch? đ?nh m?t siêu liên k?t đ?n m?t thanh công c? tr?nh đơn ho?c nút l?nh, các siêu liên k?t thay th? l?nh hi?n đang đư?c gán vào đó nút ho?c tr?nh đơn b? ch? huy.

Chú ý B?n không th? ch? đ?nh m?t siêu liên k?t đ?n m?t nút s? hi?n th? m?t danh sách ho?c Menu khi b?n nh?p vào nó.

Đ? gán m?t siêu liên k?t t?i m?t nút thanh công c? ho?c tr?nh đơn l?nh, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Đ?m b?o r?ng thanh công c? mà b?n mu?n thay đ?i đư?c nh?n th?y. Đ? làm đi?u này, ch? vào Thanh công c? trên các Xem tr?nh đơn, và sau đó nh?p vào thanh công c? mà b?n mu?n hi?n th?.
 2. Thực hiện một trong những việc sau:
  • Trên các Xem tr?nh đơn, đi?m đ?n Thanh công c?, sau đó b?m Tùy ch?nh.
  • Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào Tùy ch?nh.
 3. Nh?p chu?t ph?i vào nút thanh công c?, đi?m đ?n Gán siêu liên k?t trên menu mà xu?t hi?n, và sau đó nh?n M?. Dư?i Liên k?t v?i, b?m vào các ngu?n mà b?n mu?n liên k?t đ?n, và sau đó ch?n các tùy ch?n mà b?n mu?n.
 4. Trong các Tùy ch?nh h?p tho?i h?p, b?m vào Đóng.

Làm th? nào đ? t?o ra m?t thanh công c? m?i

 1. Trên các Xem tr?nh đơn, đi?m đ?n Thanh công c?, sau đó b?m Tùy ch?nh.
 2. B?m vào các Thanh công c? tab, và sau đó nh?p vào M?i.
 3. Trong các Thanh công c? tên h?p, g? tên cho c?a thanh công c? tùy ch?nh m?i.
 4. Trong các Làm cho thanh công c? có s?n đ? h?p, Nh?p vào b?n m?u ho?c m? tài li?u mà b?n mu?n đ? lưu tr? các thanh công c?.
 5. Nh?p vào Ok.

  Các Tùy ch?nh h?p tho?i s? xu?t hi?n.
 6. B?m vào các L?nh tab. Nh?p vào th? lo?i mà b?n mu?n ch?n nút c?a b?n t?. Dư?i L?nh, kéo nút mà b?n mu?n vào thanh công c? m?i.
 7. Nh?p vào Đóng.

Làm th? nào đ? xóa m?t thanh công c? tu? ch?nh

 1. Trên các Xem tr?nh đơn, đi?m đ?n Thanh công c?, sau đó b?m Tùy ch?nh.
 2. B?m vào các Thanh công c? tab.
 3. Dư?i Thanh công c?, b?m tùy ch?nh thanh công c? mà b?n mu?n xóa b?, và sau đó nh?p vàoXóa b?.

  Chú ý B?n không th? xóa b? đư?c xây d?ng trong thanh công c?. Khi b?n ch?n m?t built-in thanh công c? trong các Thanh công c? danh sách, các Xóa b? nút không s?n dùng, và các Thi?t l?p l?i nút tr? thành có s?n. N?u b?n b?m vào các Thi?t l?p l?i nút, thanh công c? đư?c xây d?ng trong tr? v? đ? m?c đ?nh ban đ?u c?a nó xu?t hi?n.

Làm th? nào đ? di chuy?n thanh công c?

Di chuy?n thanh công c? t? v? trí docked ? đ?u c?a t? c?a s?, đi?m đ?n hai thanh d?c trên phía bên trái c?a thanh công c?. Khi các b?n đ?ng đ?u m?i tên xu?t hi?n, kéo thanh công c? vào m?t v? trí m?i.

Đ? di chuy?n thanh công c? n?i, b?m vào thanh tiêu đ? c?a s? thanh công c?, và sau đó kéo thanh công c? vào v? trí m?i.

Làm th? nào đ? lưu tr? nh?ng thay đ?i thanh công c?

Khi b?n t?o m?t thanh công c? tu? ch?nh ho?c s?a đ?i m?t thanh công c? hi?n có, nh?ng thay đ?i đư?c lưu tr? trong các m?u b?nh thư?ng (Normal.dot), trong m?t ho?t đ?ng m?u, ho?c trong m?t tài li?u m?. Ch?n v? trí mà b?n mu?n lưu các thay đ?i, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trên các Xem tr?nh đơn, đi?m đ?n Thanh công c?, sau đó b?m Tùy ch?nh.
 2. Trong các Tùy ch?nh h?p tho?i h?p, b?m vào các L?nh tab.
 3. Trong các Lưu vào danh sách, b?m vào các m?u ho?c tài li?u mà b?n mu?n ti?t ki?m c?a b?n tùy ch?nh thanh công c?.
 4. Nh?p vào Đóng.
Chú ý Các Lưu vào danh sách hi?n th? các m?u và tài li?u khác ngoài Normal.dot m?u, ch? khi nh?ng m?u là ho?t đ?ng ho?c n?u nh?ng tài li?u đư?c m? trong Word. Đ? kích ho?t m?t m?u, đóng h?p tho?i tùy ch?nh, b?m vào M?u và Add-in trên các Công cụ tr?nh đơn, và sau đó nh?p vào Đính kèm đ? đính kèm c?a b?n tài li?u hi?n ho?t khác m?u.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm thông tin v? m?u và Add-in, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
291186Câu h?i thư?ng g?p v? v? trí c?a Word 2002 m?u
290962 B?n m?u đư?c g?i m?u và Add-ins danh sách không đư?c t?i sau khi kh?i đ?ng l?i c?a Word
Đ? thêm thông tin v? thanh công c?, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
291484Thanh công c? c?a b? thi?u, thanh tr?nh đơn c?a b?n b? thi?u ho?c cài đ?t cá nhân hoá c?a b?n không đư?c gi? l?i khi b?n b?t đ?u t? 2002 ho?c Word 2003
Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?o và tùy bi?n các menu và thanh công c?, nh?p Tr? giúp Microsoft Word trên các Trợ giúp tr?nh đơn, lo?i thanh công c? trong văn ph?ng Tr? l? ho?c thu?t s? tr? l?i, và sau đó nh?p vào Tìm kiếm đ? xem các ch? đ? tr? l?i.

Thu?c tính

ID c?a bài: 291292 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office Word 2003
T? khóa: 
kbhowtomaster kbhowto kbdta kbgraphxlink kbmt KB291292 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:291292

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com