Τρόπος επιλογής κελιών/περιοχών, χρησιμοποιώντας διαδικασίες της Visual Basic στο Excel

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 291308 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Σε αυτήν τη σελίδα

Περισσότερες πληροφορίες

Η Microsoft παρέχει παραδείγματα προγραμματισμού μόνο για λόγους επεξήγησης, χωρίς να παρέχει καμία εγγύηση, σιωπηρή ή ρητή. Σε αυτά περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, οι σιωπηρές εγγυήσεις εμπορευσιμότητας ή/και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Αυτό το άρθρο προϋποθέτει ότι είστε εξοικειωμένοι με τη γλώσσα προγραμματισμού που παρουσιάζεται, καθώς και με τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία και τον εντοπισμό σφαλμάτων κώδικα διαδικασιών. Οι μηχανικοί υποστήριξης της Microsoft μπορούν να σας εξηγήσουν τη λειτουργικότητα μιας συγκεκριμένης διαδικασίας, αλλά δεν θα τροποποιήσουν αυτά τα παραδείγματα, για να παράσχουν πρόσθετες λειτουργίες, ούτε θα δημιουργήσουν διαδικασίες, για να καλύψουν τις συγκεκριμένες απαιτήσεις σας. Τα παραδείγμα αυτού του άρθρου χρησιμοποιούν τις μεθόδους της Visual Basic που παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα.
  Μέθοδος       Ορίσματα
  ------------------------------------------
  Activate      κανένα
  Cells       rowIndex, columnIndex
  Application.Goto  reference, scroll
  Offset       rowOffset, columnOffset
  Range       cell1
           cell1, cell2
  Resize       rowSize, columnSize
  Select       κανένα
  Sheets       index (or sheetName)
  Workbooks     index (or bookName)
  End        direction
  CurrentRegion   κανένα
				
Τα παραδείγματα αυτού του άρθρου χρησιμοποιούν τις ιδιότητες του ακόλουθου πίνακα.
  Ιδιότητα     Χρήση
  ---------------------------------------------------------------------
  ActiveSheet   για τον καθορισμό του ενεργού φύλλου
  ActiveWorkbook  για τον καθορισμό του ενεργού βιβλίου εργασίας
  Columns.Count  για τη μέτρηση του αριθμού των στηλών στο καθορισμένο στοιχείο
  Rows.Count  για τη μέτρηση του αριθμού των γραμμών στο καθορισμένο στοιχείο
  Selection    για παραπομπή στην τρέχουσα επιλεγμένη περιοχή
				

1: Τρόπος επιλογής ενός κελιού στο Ενεργό Φύλλο Εργασίας

Για να επιλέξετε το κελί D5 στο ενεργό φύλλο εργασίας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιο από τα ακόλουθα παραδείγματα:
ActiveSheet.Cells(5, 4).Select
				
-ή-
ActiveSheet.Range("D5").Select
				

2: Τρόπος επιλογής ενός κελιού σε άλλο φύλλο εργασίας του ίδιου βιβλίου εργασίας

Για να επιλέξετε το κελί E6 σε ένα άλλο φύλλο εργασίας του ίδιου βιβλίου εργασίας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα από τα ακόλουθα παραδείγματα:
Application.Goto ActiveWorkbook.Sheets("Sheet2").Cells(6, 5)
				
  -ή-
				
Application.Goto (ActiveWorkbook.Sheets("Sheet2").Range("E6"))
				
Εναλλακτικά, μπορείτε να ενεργοποιήσετε το φύλλο εργασίας και, στη συνέχεια, να χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο 1 παραπάνω για να επιλέξετε το κελί:
Sheets("Sheet2").Activate
ActiveSheet.Cells(6, 5).Select
				

3: Τρόπος επιλογής ενός κελιού σε φύλλο εργασίας διαφορετικού βιβλίου εργασίας

Για να επιλέξετε το κελί F7 σε ένα φύλλο εργασίας ενός διαφορετικού βιβλίου εργασίας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα από τα ακόλουθα παραδείγματα:
Application.Goto Workbooks("BOOK2.XLS").Sheets("Sheet1").Cells(7, 6)
				
-ή-
Application.Goto Workbooks("BOOK2.XLS").Sheets("Sheet1").Range("F7")
				
Εναλλακτικά, μπορείτε να ενεργοποιήσετε το φύλλο εργασίας και, στη συνέχεια, να χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο 1 παραπάνω για να επιλέξετε το κελί:
Workbooks("BOOK2.XLS").Sheets("Sheet1").Activate
ActiveSheet.Cells(7, 6).Select
				

4: Τρόπος επιλογής μιας περιοχής κελιών στο Ενεργό Φύλλο Εργασίας

Για να επιλέξετε την περιοχή C2:D10 στο ενεργό φύλλο εργασίας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιο από τα ακόλουθα παραδείγματα:
ActiveSheet.Range(Cells(2, 3), Cells(10, 4)).Select
				
ActiveSheet.Range("C2:D10").Select
				
ActiveSheet.Range("C2", "D10").Select
				

5: Τρόπος επιλογής μιας περιοχής κελιών σε ένα άλλο φύλλο εργασίας του ίδιου βιβλίου εργασίας

Για να επιλέξετε την περιοχή D3:E11 σε ένα άλλο φύλλο εργασίας του ίδιου βιβλίου εργασίας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα από τα ακόλουθα παραδείγματα:
Application.Goto ActiveWorkbook.Sheets("Sheet3").Range("D3:E11")
				
Application.Goto ActiveWorkbook.Sheets("Sheet3").Range("D3", "E11")
				
Εναλλακτικά, μπορείτε να ενεργοποιήσετε το φύλλο εργασίας και, στη συνέχεια, να χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο 4 παραπάνω για να επιλέξετε την περιοχή:
Sheets("Sheet3").Activate
ActiveSheet.Range(Cells(3, 4), Cells(11, 5)).Select
				

6: Τρόπος επιλογής μιας περιοχής κελιών σε φύλλο εργασίας διαφορετικού βιβλίου εργασίας

Για να επιλέξετε την περιοχή E4:F12 σε ένα φύλλο εργασίας ενός διαφορετικού βιβλίου εργασίας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα από τα ακόλουθα παραδείγματα:
Application.Goto Workbooks("BOOK2.XLS").Sheets("Sheet1").Range("E4:F12")
				
Application.Goto _
   Workbooks("BOOK2.XLS").Sheets("Sheet1").Range("E4", "F12")
				
Εναλλακτικά, μπορείτε να ενεργοποιήσετε το φύλλο εργασίας και, στη συνέχεια, να χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο 4 παραπάνω για να επιλέξετε την περιοχή:
Workbooks("BOOK2.XLS").Sheets("Sheet1").Activate
  ActiveSheet.Range(Cells(4, 5), Cells(12, 6)).Select
				

7: Τρόπος επιλογής μιας συγκεκριμένης περιοχής κελιών στο Ενεργό Φύλλο Εργασίας

Για να επιλέξετε την περιοχή με το όνομα "Test" στο ενεργό φύλλο εργασίας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιο από τα ακόλουθα παραδείγματα:
Range("Test").Select
				
Application.Goto "Test"
				

8: Τρόπος επιλογής μιας συγκεκριμένης περιοχής κελιών σε ένα άλλο φύλλο εργασίας του ίδιου βιβλίου εργασίας

Για να επιλέξετε την περιοχή με το όνομα "Test" σε ένα άλλο φύλλο εργασίας του ίδιου βιβλίου εργασίας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα από τα ακόλουθα παραδείγματα:
Application.Goto Sheets("Sheet1").Range("Test")
				
Εναλλακτικά, μπορείτε να ενεργοποιήσετε το φύλλο εργασίας και, στη συνέχεια, να χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο 7 παραπάνω για να επιλέξετε την περιοχή με όνομα:
Sheets("Sheet1").Activate
Range("Test").Select
				

9: Τρόπος επιλογής μιας συγκεκριμένης περιοχής σε ένα φύλλο εργασίας διαφορετικού βιβλίου εργασίας

Για να επιλέξετε την περιοχή με το όνομα "Test" σε ένα φύλλο εργασίας διαφορετικού βιβλίου εργασίας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα από τα ακόλουθα παραδείγματα:
Application.Goto _
  Workbooks("BOOK2.XLS").Sheets("Sheet2").Range("Test")
				
Εναλλακτικά, μπορείτε να ενεργοποιήσετε το φύλλο εργασίας και, στη συνέχεια, να χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο 7 παραπάνω για να επιλέξετε την περιοχή με όνομα:
Workbooks("BOOK2.XLS").Sheets("Sheet2").Activate
Range("Test").Select
				

10: Τρόπος επιλογής ενός κελιού που έχει σχέση με το ενεργό κελί

Για να επιλέξετε ένα κελί που βρίσκεται πέντε γραμμές κάτω και τέσσερις γραμμές αριστερά από το ενεργό κελί, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ακόλουθο παράδειγμα:
ActiveCell.Offset(5, -4).Select
				
Για να επιλέξετε ένα κελί που βρίσκεται δύο γραμμές επάνω και τρεις στήλες δεξιά από το ενεργό κελί, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ακόλουθο παράδειγμα:
ActiveCell.Offset(-2, 3).Select
				
Σημείωση Εάν προσπαθήσετε να επιλέξετε ένα κελί που είναι "εκτός του φύλλου εργασίας", θα παρουσιαστεί σφάλμα. Το πρώτο παράδειγμα που εμφανίζεται παραπάνω θα επιστρέψει σφάλμα στην περίπτωση που το ενεργό κελί βρίσκεται στις στήλες A έως D, εφόσον η μετακίνηση κατά τέσσερις στήλες προς τα αριστερά θα οδηγήσει το ενεργό κελί σε μη έγκυρη διεύθυνση κελιού.

11: Τρόπος επιλογής ενός κελιού που έχει σχέση με κάποιο άλλο κελί (όχι το ενεργό κελί)

Για να επιλέξετε ένα κελί που βρίσκεται πέντε γραμμές κάτω και τέσσερις γραμμές δεξιά από το κελί C7, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιο από τα ακόλουθα παραδείγματα:
ActiveSheet.Cells(7, 3).Offset(5, 4).Select
				
ActiveSheet.Range("C7").Offset(5, 4).Select
				

12: Τρόπος επιλογής της μετατόπισης μιας περιοχής κελιών από μια καθορισμένη περιοχή

Για να επιλέξετε μια περιοχή κελιών που έχει το ίδιο μέγεθος με την περιοχή που ονομάζεται "Test" αλλά είναι μετατοπισμένη τέσσερις γραμμές προς τα κάτω και τρεις στήλες προς τα δεξιά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ακόλουθο παράδειγμα:
ActiveSheet.Range("Test").Offset(4, 3).Select
				
Εάν η περιοχή με όνομα βρίσκεται σε άλλο φύλλο εργασίας (όχι στο ενεργό), ενεργοποιήστε πρώτα αυτό το φύλλο εργασίας και, στη συνέχεια, επιλέξτε την περιοχή σύμφωνα με το παρακάτω παράδειγμα:
Sheets("Sheet3").Activate
ActiveSheet.Range("Test").Offset(4, 3).Select
				

13: Τρόπος επιλογής μιας καθορισμένης περιοχής και αλλαγής του μεγέθους της επιλογής

Για να επιλέξετε την περιοχή με το όνομα "Database" και, στη συνέχεια, να την επεκτείνετε κατά πέντε γραμμές, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ακόλουθο παράδειγμα:
Range("Database").Select
Selection.Resize(Selection.Rows.Count + 5, _
  Selection.Columns.Count).Select
				

14: Τρόπος επιλογής μιας καθορισμένης περιοχής, Μετατόπισή της και Αλλαγή του μεγέθους της

Για να επιλέξετε μια περιοχή που βρίσκεται τέσσερις γραμμές κάτω και τρεις στήλες δεξιά από την περιοχή με το όνομα "Database" και να συμπεριλάβετε δύο γραμμές και μία στήλη περισσότερες από τη συγκεκριμένη περιοχή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ακόλουθο παράδειγμα:
Range("Database").Select
Selection.Offset(4, 3).Resize(Selection.Rows.Count + 2, _
  Selection.Columns.Count + 1).Select
				

15: Τρόπος επιλογής της ένωσης δύο ή περισσότερων καθορισμένων περιοχών

Για να επιλέξετε την ένωση (δηλαδή, την περιοχή όπου συνδυάζονται) των περιοχών που ονομάζονται "Test" και "Sample," μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ακόλουθο παράδειγμα:
Application.Union(Range("Test"), Range("Sample")).Select
				
Σημειώστε ότι και οι δύο περιοχές πρέπει να βρίσκονται στο ίδιο φύλλο εργασίας για να λειτουργήσει αυτό το παράδειγμα. Σημειώστε επίσης ότι η μέθοδος Union δεν λειτουργεί σε μεταξύ διαφορετικών φύλλων εργασίας. Για παράδειγμα, η γραμμή αυτή λειτουργεί σωστά
Set y = Application.Union(Range("Sheet1!A1:B2"), Range("Sheet1!C3:D4"))
				
αλλά αυτή η γραμμή
Set y = Application.Union(Range("Sheet1!A1:B2"), Range("Sheet2!C3:D4"))
				
επιστρέφει το μήνυμα σφάλματος:
Union method of application class failed (Η μέθοδος κλάσης εφαρμογής Union απέτυχε)

16: Τρόπος επιλογής της τομής δύο ή περισσότερων καθορισμένων περιοχών

Για να επιλέξετε την τομή των περιοχών που ονομάζονται "Test" και "Sample," μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ακόλουθο παράδειγμα:
Application.Intersect(Range("Test"), Range("Sample")).Select
				
Σημειώστε ότι και οι δύο περιοχές πρέπει να βρίσκονται στο ίδιο φύλλο εργασίας για να λειτουργήσει αυτό το παράδειγμα.Τα παραδείγματα 17-21 αυτού του άρθρου αναφέρονται στο ακόλουθο δείγμα συνόλου δεδομένων. Κάθε παράδειγμα δηλώνει την περιοχή κελιών στο δείγμα δεδομένων που επιλέγεται.
  A1: Όνομα   B1: Πωλήσεις  C1: Ποσότητα
  A2: a    B2: $10      C2: 5
  Α3: b    B3:     C3: 10
  A4: c    B4: $10      C4: 5
  A5:     B5:     C5:
  A6: Σύνολο  B6: $20      C6: 20
				

17: Τρόπος επιλογής του τελευταίου κελιού μιας στήλης με συνεχόμενα δεδομένα

Για να επιλέξετε το τελευταίο κελί σε μια συνεχόμενη στήλη, χρησιμοποιήστε το ακόλουθο παράδειγμα:
ActiveSheet.Range("a1").End(xlDown).Select
				
Όταν αυτός ο κώδικας χρησιμοποιείται με το δείγμα πίνακα, θα επιλεγεί το κελί A4.

18: Τρόπος επιλογής του κενού κελιού στο κάτω μέρος μιας στήλης συνεχόμενων δεδομένων

Για να επιλέξετε το κελί που βρίσκεται κάτω από μια περιοχή συνεχόμενων κελιών, χρησιμοποιήστε το ακόλουθο παράδειγμα:
ActiveSheet.Range("a1").End(xlDown).Offset(1,0).Select
				
Όταν αυτός ο κώδικας χρησιμοποιείται με το δείγμα πίνακα, θα επιλεγεί το κελί A5.

19: Τρόπος επιλογής μιας ολόκληρης περιοχής συνεχόμενων κελιών σε μια στήλη

Για να επιλέξετε μια περιοχή συνεχόμενων κελιών σε μια στήλη, χρησιμοποιήστε ένα από τα ακόλουθα παραδείγματα:
ActiveSheet.Range("a1", ActiveSheet.Range("a1").End(xlDown)).Select
				
  -ή-
				
ActiveSheet.Range("a1:" & ActiveSheet.Range("a1"). _
   End(xlDown).Address).Select
				
Όταν αυτός ο κώδικας χρησιμοποιείται με το δείγμα πίνακα, θα επιλεγούν τα κελιά A1 έως A4.

20: Τρόπος επιλογής μιας ολόκληρης περιοχής μη συνεχόμενων κελιών σε μια στήλη

Για να επιλέξετε μια περιοχή μη συνεχόμενων κελιών σε μια στήλη, χρησιμοποιήστε ένα από τα ακόλουθα παραδείγματα:
ActiveSheet.Range("a1",ActiveSheet.Range("a65536").End(xlUp)).Select
				
  -ή-
				
ActiveSheet.Range("a1:" & ActiveSheet.Range("a65536"). _
  End(xlUp).Address).Select
				
Όταν αυτός ο κώδικας χρησιμοποιείται με το δείγμα πίνακα, θα επιλεγούν τα κελιά A1 έως A6.

21: Τρόπος επιλογής μιας ορθογώνιας περιοχής κελιών

Για να επιλέξετε μια ορθογώνια περιοχή κελιών γύρω από ένα κελί, χρησιμοποιήστε τη μέθοδο CurrentRegion. Η περιοχή που επιλέγεται από τη μέθοδο CurrentRegion είναι μια περιοχή που περικλείεται από οποιονδήποτε συνδυασμό κενών γραμμών και στηλών. Το ακόλουθο παράδειγμα δείχνει τον τρόπο χρήσης της μεθόδου CurrentRegion:
ActiveSheet.Range("a1").CurrentRegion.Select
				
Αυτός ο κωδικός θα επιλέξει τα κελιά A1 έως C4. Άκολουθούν άλλα παραδείγματα επιλογής της ίδιας περιοχής κελιών:
ActiveSheet.Range("a1", _
  ActiveSheet.Range("a1").End(xlDown).End(xlToRight)).Select
				
  -ή-
				
ActiveSheet.Range("a1:" & _
  ActiveSheet.Range("a1").End(xlDown).End(xlToRight).Address).Select
				
Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να θέλετε να επιλέξετε τα κελιά A1 έως C6. Σε αυτό το παράδειγμα, η μέθοδος CurrentRegion δεν θα λειτουργήσει, εξαιτίας της κενής γραμμής στη Γραμμή 5. Τα ακόλουθα παραδείγματα θα επιλέξουν όλα τα κελιά:
lastCol = ActiveSheet.Range("a1").End(xlToRight).Column
lastRow = ActiveSheet.Cells(65536, lastCol).End(xlUp).Row
ActiveSheet.Range("a1", ActiveSheet.Cells(lastRow, lastCol)).Select
				
  -ή-
				
lastCol = ActiveSheet.Range("a1").End(xlToRight).Column
lastRow = ActiveSheet.Cells(65536, lastCol).End(xlUp).Row
ActiveSheet.Range("a1:" & _
  ActiveSheet.Cells(lastRow, lastCol).Address).Select
				

22. Τρόπος επιλογής πολλών μη συνεχόμενων στηλών διαφορετικού μήκους

Για να επιλέξετε πολλές μη συνεχόμενες στήλες διαφορετικού μήκους, χρησιμοποιήστε το ακόλουθο δείγμα πίνακα και το ακόλουθο παράδειγμα μακροεντολής:
  A1: 1         B1: 1         C1: 1  D1: 1
  A2: 2         B2: 2         C2: 2 D2: 2
  Α3: 3         B3: 3         C3: 3 D3: 3
  A4:  B4: 4         C4: 4 D4: 4
  A5:  B5: 5         C5: 5 D5:
  A6:  B6:  C6: 6 D6:
				
StartRange = "A1"
EndRange = "C1"
Set a = Range(StartRange, Range(StartRange).End(xlDown))
Set b = Range(EndRange, Range(EndRange).End(xlDown))
Union(a,b).Select
				
Όταν αυτός ο κώδικας χρησιμοποιείται με το δείγμα πίνακα, θα επιλεγούν τα κελιά A1:A3 και C1:C6.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

 • Η ιδιότητα ActiveSheet μπορεί συνήθως να παραλειφθεί, επειδή υπονοείται όταν δεν ένα συγκεκριμένο φύλλο δεν έχει όνομα. Για παράδειγμα, αντί για
  ActiveSheet.Range("D5").Select
  						
  μπορείτε να χρησιμοποιήσετε:
  Range("D5").Select
  						
 • Η ιδιότητα ActiveWorkbook μπορεί επίσης να παραλείπεται στις περισσότερες περιπτώσεις. Εάν κάποιο συγκεκριμένο βιβλίο εργασίας δεν έχει όνομα, τότε υπονοείται η ιδιότητα "ενεργό βιβλίο εργασίας".
 • Όταν χρησιμοποιείτε τη μέθοδο Application.Goto, εάν θελήσετε να χρησιμοποιήσετε δύο μεθόδους Cells μέσα στη μέθοδο Range όταν η καθορισμένη περιοχή βρίσκεται σε άλλο φύλλο εργασίας (όχι στο ενεργό), πρέπει να συμπεριλαμβάνετε κάθε φορά το αντικείμενο Sheets. Για παράδειγμα:
  Application.Goto Sheets("Sheet1").Range( _
     Sheets("Sheet1").Range(Sheets("Sheet1").Cells(2, 3), _
     Sheets("Sheet1").Cells(4, 5)))
  					
 • Για οποιοδήποτε στοιχείο, το οποίο βρίσκεται μέσα σε εισαγωγικά (για παράδειγμα, την περιοχή με το όνομα "Test"), μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε μια μεταβλητή της οποίας η τιμή είναι μια συμβολοσειρά κειμένου. Για παράδειγμα, αντί για
  ActiveWorkbook.Sheets("Sheet1").Activate
  						
  μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
  ActiveWorkbook.Sheets(myVar).Activate
  						
  όπου η τιμή του myVar είναι "Sheet1".

Αναφορές


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του δείγματος κώδικα σε αυτό το άρθρο, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
290140 Τρόπος εκτέλεσης δείγματος κώδικα για το Office XP από άρθρα της Γνωσιακής Βάσης (Knowledge Base)
Σημείωση Αυτό είναι ένα άρθρο «ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ» που δημιουργήθηκε απευθείας από τον οργανισμό υποστήριξης της Microsoft. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το άρθρο, παρέχονται ως απόκριση σε θέματα που προκύπτουν. Ως αποτέλεσμα της ταχύτητας διάθεσής του, το υλικό ενδέχεται να έχει τυπογραφικά λάθη και να αναθεωρηθεί ανά πάσα στιγμή χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στους Όρους χρήσης για άλλα ζητήματα.

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 291308 - Τελευταία αναθεώρηση: Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2014 - Αναθεώρηση: 1.0
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Excel 2010
Λέξεις-κλειδιά: 
kbautomation kbmacro kbdtacode kbhowto kbprogramming KB291308

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com