Straipsnio ID: 291308 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Daugiau informacijos

Microsoft teikia programavimo pavyzd?iai tik, be ai?ki? ar numanom? garantij?. Tai apima, bet neapsiribojant, numanomas garantijas, PERKAMUMO ar tinkamumo konkre?iam tikslui. ?iame straipsnyje rei?kia, kad esate susipa?in?s su programavimo kalba, kuri yra ?rodoma ir su priemon?mis, kurios yra naudojamos kurti ir derinti proced?ras. "Microsoft" palaikymo in?inieriai gali pad?ti paai?kindami tam tikros proced?ros funkcin? galimyb?, ta?iau jie nekeis ?i? pavyzd?i?, kad numatyt? papildom? funkcin? galimyb? arba sukurt? konkre?ius j?s? reikalavimus atitinkan?ias proced?ras. ?iame straipsnyje pavyzd?i? naudokite Visual Basic metod? ?ioje lentel?je.
  Method       Arguments
  ------------------------------------------
  Activate      none
  Cells       rowIndex, columnIndex
  Application.Goto  reference, scroll
  Offset       rowOffset, columnOffset
  Range       cell1
           cell1, cell2
  Resize       rowSize, columnSize
  Select       none
  Sheets       index (or sheetName)
  Workbooks     index (or bookName)
  End        direction
  CurrentRegion   none
				
?iame straipsnyje pavyzd?iuose naudojama ypatybes ?ioje lentel?je.
  Property     Use
  ---------------------------------------------------------------------
  ActiveSheet   to specify the active sheet
  ActiveWorkbook  to specify the active workbook
  Columns.Count  to count the number of columns in the specified item
  Rows.Count    to count the number of rows in the specified item
  Selection    to refer to the currently selected range
				

1: Kaip pasirinkti langel?, esant? aktyvaus darbalapio

Pasirinkite langelio D5 aktyvaus darbalapio, galite naudoti bet kuri? i? ?i? pavyzd?i?:
ActiveSheet.Cells(5, 4).Select
				
- ar -
ActiveSheet.Range("D5").Select
				

2: Kaip pasirinkti langel?, esant? kitoje darbalapio toje pa?ioje darbaknyg?je

Jei norite pasirinkti langelyje E6 kitame darbalapyje toje pa?ioje darbaknyg?je, galite naudoti bet kuri? i? ?i? pavyzd?i?:
Application.Goto ActiveWorkbook.Sheets("Sheet2").Cells(6, 5)
				
  -or-
				
Application.Goto (ActiveWorkbook.Sheets("Sheet2").Range("E6"))
				
Arba, galite aktyvinti darbalapyje ir tada naudokite metod? 1 punkte pa?ym?kite langel?:
Sheets("Sheet2").Activate
ActiveSheet.Cells(6, 5).Select
				

3: Kaip pasirinkti langel? darbalapyje kitoje darbaknyg?je

Nor?dami pasirinkti darbalapio langel? F7 ? kit? darbaknyg?, galite naudoti bet kuri? i? ?i? pavyzd?i?:
Application.Goto Workbooks("BOOK2.XLS").Sheets("Sheet1").Cells(7, 6)
				
- ar -
Application.Goto Workbooks("BOOK2.XLS").Sheets("Sheet1").Range("F7")
				
Arba, galite aktyvinti darbalapyje ir tada naudokite metod? 1 punkte pa?ym?kite langel?:
Workbooks("BOOK2.XLS").Sheets("Sheet1").Activate
ActiveSheet.Cells(7, 6).Select
				

4: Kaip pasirinkti aktyvaus darbalapio langeli? diapazon?

Kad pa?ym?tum?te diapazon?, C2:D10 aktyvaus darbalapio, galite bet kuriuo i? ?i? pavyzd?i?:
ActiveSheet.Range(Cells(2, 3), Cells(10, 4)).Select
				
ActiveSheet.Range("C2:D10").Select
				
ActiveSheet.Range("C2", "D10").Select
				

5: Kaip pasirinkti langeli? diapazon? kitame darbalapyje toje pa?ioje darbaknyg?je

Kad pa?ym?tum?te diapazon?, D3:E11 kitame darbalapyje toje pa?ioje darbaknyg?je, galite naudoti bet kuri? i? ?i? pavyzd?i?:
Application.Goto ActiveWorkbook.Sheets("Sheet3").Range("D3:E11")
				
Application.Goto ActiveWorkbook.Sheets("Sheet3").Range("D3", "E11")
				
Arba, galite çjungti darbalapio, ir tada naudoti 4 auk??iau metodas pasirinkite diapazon?:
Sheets("Sheet3").Activate
ActiveSheet.Range(Cells(3, 4), Cells(11, 5)).Select
				

6: Kaip pasirinkti langeli? diapazon? darbalapyje kitoje darbaknyg?je

Kad pa?ym?tum?te diapazon?, E4:F12 ? darbalap? ? kit? darbaknyg?, galite naudoti bet kuri? i? ?i? pavyzd?i?:
Application.Goto Workbooks("BOOK2.XLS").Sheets("Sheet1").Range("E4:F12")
				
Application.Goto _
   Workbooks("BOOK2.XLS").Sheets("Sheet1").Range("E4", "F12")
				
Arba, galite çjungti darbalapio, ir tada naudoti 4 auk??iau metodas pasirinkite diapazon?:
Workbooks("BOOK2.XLS").Sheets("Sheet1").Activate
  ActiveSheet.Range(Cells(4, 5), Cells(12, 6)).Select
				

7: Kaip pasirinkti pavadinto diapazono aktyvaus darbalapio

Pasirinkite diapazon? pavadinimu "Testas", aktyvaus darbalapio, galite naudoti bet kuri? i? ?i? pavyzd?i?:
Range("Test").Select
				
Application.Goto "Test"
				

8: Kaip pasirinkti pavadinto diapazono kitame darbalapyje toje pa?ioje darbaknyg?je

Pasirinkite diapazon? pavadinimu "Testas", kitame darbalapyje toje pa?ioje darbaknyg?je, galite naudoti toliau pateiktame pavyzdyje:
Application.Goto Sheets("Sheet1").Range("Test")
				
Arba, galite çjungti darbalapio, ir tada naudokite metod? pirmiau 7 pasirinkite diapazon? pavadinimu:
Sheets("Sheet1").Activate
Range("Test").Select
				

9: Kaip pasirinkti pavadint? diapazon? darbalapyje kitoje darbaknyg?je

Pasirinkite diapazon? pavadinimu "Testas", darbalapyje ? kit? darbaknyg?, galite naudoti toliau pateiktame pavyzdyje:
Application.Goto _
  Workbooks("BOOK2.XLS").Sheets("Sheet2").Range("Test")
				
Arba, galite çjungti darbalapio, ir tada naudokite metod? pirmiau 7 pasirinkite diapazon? pavadinimu:
Workbooks("BOOK2.XLS").Sheets("Sheet2").Activate
Range("Test").Select
				

10: Kaip pasirinkti langelio Santykinis aktyv? langel?

Nor?dami pa?ym?ti langel?, kuriame yra penkios eilut?s ?emiau ir keturi stulpeliai ? kair? nuo aktyvaus langelio, galite naudoti toliau pateiktame pavyzdyje:
ActiveCell.Offset(5, -4).Select
				
Nor?dami pa?ym?ti langel?, kuriame yra dvi eilut?s auk??iau ir trys stulpeliai ? de?in? nuo aktyvaus langelio, galite naudoti toliau pateiktame pavyzdyje:
ActiveCell.Offset(-2, 3).Select
				
Pastaba. Klaida bus ?vykti, jei bandote pa?ym?ti langel?, kuriame yra "ne darbo." Pirmoji pavyzdyje gr??ina klaidos jei aktyvus langelis yra stulpelius nuo A iki D, nes juda keturi? stulpeli? kair?je b?t? imtis aktyvaus langelio neleistinas langelis adresu.

11: Kaip pasirinkti langelio Santykinis ? kit? (ne aktyviai) l?steli?

Jei norite pa?ym?ti langel?, kuriame yra penkios eilut?s ?emiau ir keturi stulpeliai ? de?in? nuo langel? C7, galite naudoti bet kuri? i? ?i? pavyzd?i?:
ActiveSheet.Cells(7, 3).Offset(5, 4).Select
				
ActiveSheet.Range("C7").Offset(5, 4).Select
				

12: Kaip pasirinkti langeli? diapazon? kompensuoti i? nurodyto diapazono

Pa?ym?kite diapazon? langeli?, yra tokio pat dyd?io kaip pavadinto diapazono "Test" bet tai pasikeit? keturi? eilu?i? ?emyn ir trys stulpeliai ? de?in?, galite naudoti toliau pateiktame pavyzdyje:
ActiveSheet.Range("Test").Offset(4, 3).Select
				
Jeigu pavadintas diapazonas yra kitoje (ne aktyviai) darbalapio, aktyvinti darbalapio pirm? kart?, ir pa?ym?ti diapazon?, naudojant ?? pavyzd?:
Sheets("Sheet3").Activate
ActiveSheet.Range("Test").Offset(4, 3).Select
				

13: Kaip pasirinkti nurodyt? diapazon? ir keisti pasirinkt?

Pasirinkite diapazon? pavadinimu "Duomen? baz?" ir tada i?pl?sti pa?ym?t? srit? i? penki? eilu?i?, galite naudoti toliau pateiktame pavyzdyje:
Range("Database").Select
Selection.Resize(Selection.Rows.Count + 5, _
  Selection.Columns.Count).Select
				

14: Kaip pasirinkti nurodyt? diapazon?, kompensuoti tai, ir tada keisti jo dyd?

Pasirinkite diapazon? keturi? eilu?i? ?emiau ir trys stulpeliai ? de?in? nuo pavadintas diapazonas "Duomen? baz?" ir dvi eilut?s ir stulpelio daugiau nei pavadinto diapazono, galite naudoti toliau pateiktame pavyzdyje:
Range("Database").Select
Selection.Offset(4, 3).Resize(Selection.Rows.Count + 2, _
  Selection.Columns.Count + 1).Select
				

15: Kaip pasirinkti S?jungos dviej? arba daugiau nurodyt? diapazon?

Pasirinkite S?jungos (t. y. Kombinuotosios vietov?s) i? dviej? pavadinti diapazonai "Bandymas" ir "Pavyzdys", galite naudoti toliau pateiktame pavyzdyje:
Application.Union(Range("Test"), Range("Sample")).Select
				
Atkreipkite d?mes?, kad abi turi b?ti tame pa?iame darbalapyje ?iame pavyzdyje dirbti. Taip pat Atkreipkite d?mes?, kad S?jungos metodo neveikia per lapus. Pavyzd?iui, ?ioje eilut?je veikia puikiai
Set y = Application.Union(Range("Sheet1!A1:B2"), Range("Sheet1!C3:D4"))
				
bet ?ios eilut?s
Set y = Application.Union(Range("Sheet1!A1:B2"), Range("Sheet2!C3:D4"))
				
gr??ina klaidos prane?im?:
S?jungos metodo taikymas klas?s nepavyko

16: Kaip pasirinkti dviej? ar keli? sankirtoje nurodyta diapazonai

Pasirinkite, kuriame du pavadinti diapazonai "Bandymas" ir "Pavyzdys", galite naudoti toliau pateiktame pavyzdyje:
Application.Intersect(Range("Test"), Range("Sample")).Select
				
Atkreipkite d?mes?, kad abi turi b?ti tame pa?iame darbalapyje ?iame pavyzdyje dirbti.Pavyzd?iai 17-21 ?iame straipsnyje nurodyti ?i? pavyzd?i? rinkinys duomen?. Kiekvienas pavyzdys nurodo duomen? pavyzd?ius, bus atrinkti langeli? diapazon?.
  A1: Name  B1: Sales  C1: Quantity
  A2: a    B2: $10   C2: 5
  A3: b    B3:     C3: 10
  A4: c    B4: $10   C4: 5
  A5:     B5:     C5:
  A6: Total  B6: $20   C6: 20
				

17: Kaip pasirinkti paskutiniame langelyje vientis? duomen? stulpel?

Pasirinkite paskutin? langel? ? vientis? stulpel?, naudokite toliau pateiktame pavyzdyje:
ActiveSheet.Range("a1").End(xlDown).Select
				
?is kodas naudojamas su lentel?s pavyzdys, A4 langelyje bus pa?ym?ti.

18: Kaip pasirinkti tu??i? langel? apa?ioje vientis? duomen? stulpel?

Pa?ym?kite langel? ?emiau gretimus langeli? diapazon?, naudokite toliau pateiktame pavyzdyje:
ActiveSheet.Range("a1").End(xlDown).Offset(1,0).Select
				
?is kodas naudojamas su lentel?s pavyzdys, langelio A5 bus pa?ym?ti.

19: Kaip pasirinkti yra vis? diapazonas stulpelyje

Pasirinkite vientisas langeli? stulpelio, naudokite vien? i? ?i? pavyzd?i?:
ActiveSheet.Range("a1", ActiveSheet.Range("a1").End(xlDown)).Select
				
  -or-
				
ActiveSheet.Range("a1:" & ActiveSheet.Range("a1"). _
   End(xlDown).Address).Select
				
?is kodas naudojamas su lentel?s pavyzdys, langelius nuo A1 iki A4 bus pa?ym?ti.

20: Kaip pasirinkti yra vis? asortiment?, negretimas langelius stulpelyje

Nor?dami pasirinkti ne gretimus langeli? diapazon?, naudokite vien? i? ?i? pavyzd?i?:
ActiveSheet.Range("a1",ActiveSheet.Range("a65536").End(xlUp)).Select
				
  -or-
				
ActiveSheet.Range("a1:" & ActiveSheet.Range("a65536"). _
  End(xlUp).Address).Select
				
Kai ?is kodas naudojamas su lentel?s pavyzdys, tai pasirinkite langelius nuo A1 iki A6.

21: Kaip sta?iakamp? langeli? diapazon?

Siekiant atrinkti sta?iakampio formos ?vairi? l?steli? aplink langel?, naudokite CurrentRegion metod?. Intervalas pasirinktas CurrentRegion metodu yra bet koks derinys tu??i? eilu?i? ir stulpeli?, rajone. Taip yra pavyzdys, kaip naudoti CurrentRegion metod?:
ActiveSheet.Range("a1").CurrentRegion.Select
				
?is kodas pasirinkite langelius nuo A1 iki C4. Kiti pavyzd?iai pasirinkti pa?i? langeli? diapazonas yra i?vardytos ?emiau:
ActiveSheet.Range("a1", _
  ActiveSheet.Range("a1").End(xlDown).End(xlToRight)).Select
				
  -or-
				
ActiveSheet.Range("a1:" & _
  ActiveSheet.Range("a1").End(xlDown).End(xlToRight).Address).Select
				
Kai kuriais atvejais, galite pasirinkti langelius nuo A1 iki C6. ?iame pavyzdyje CurrentRegion metodas neveiks nes tu??i? eilut? eilut?s 5. ?ie pavyzd?iai bus pa?ym?ti visus langelius:
lastCol = ActiveSheet.Range("a1").End(xlToRight).Column
lastRow = ActiveSheet.Cells(65536, lastCol).End(xlUp).Row
ActiveSheet.Range("a1", ActiveSheet.Cells(lastRow, lastCol)).Select
				
  -or-
				
lastCol = ActiveSheet.Range("a1").End(xlToRight).Column
lastRow = ActiveSheet.Cells(65536, lastCol).End(xlUp).Row
ActiveSheet.Range("a1:" & _
  ActiveSheet.Cells(lastRow, lastCol).Address).Select
				

22. Kaip pa?ym?ti kelis ne gretimus stulpelius ?vairaus ilgio

Nor?dami pa?ym?ti kelis ne gretimus stulpelius ilgesnius ar trumpesnius, naudoti m?ginio lentel?s ir makro pavyzdys:
  A1: 1 B1: 1 C1: 1 D1: 1
  A2: 2 B2: 2 C2: 2 D2: 2
  A3: 3 B3: 3 C3: 3 D3: 3
  A4:  B4: 4 C4: 4 D4: 4
  A5:  B5: 5 C5: 5 D5:
  A6:  B6:  C6: 6 D6:
				
StartRange = "A1"
EndRange = "C1"
Set a = Range(StartRange, Range(StartRange).End(xlDown))
Set b = Range(EndRange, Range(EndRange).End(xlDown))
Union(a,b).Select
				
?is kodas naudojamas su lentel?s pavyzdys, l?steli? A1:A3 ir C1:C6 bus pa?ym?ti.

PASTABOS D?L PAVYZD?I?

 • ActiveSheet turtas gali paprastai b?ti praleid?iami, nes tai yra numanomas jei Jeines??iningos lapas, n?ra jiems. Pavyzd?iui, o ne i?
  ActiveSheet.Range("D5").Select
  						
  galite naudoti:
  Range("D5").Select
  						
 • ActiveWorkbook turtas paprastai taip pat gali b?ti praleista. Jeigu konkre?i? workbookis pavadintas, aktyvios darbaknyg?s yra numanomas.
 • Naudojant Application.Goto metod?, jei norite naudoti du langelius padaliniais intervalo metodas, kai ribos yra nuo kitos (ne aktyviai) darbalap?, turite ?traukti objekto lapus kiekvien? kart?. Pvz.:
  Application.Goto Sheets("Sheet1").Range( _
     Sheets("Sheet1").Range(Sheets("Sheet1").Cells(2, 3), _
     Sheets("Sheet1").Cells(4, 5)))
  					
 • U? bet kok? daikt? ? kabutes (pvz., su namedrange "Test"), taip pat galite naudoti kintamojo, kuri? vert? yra teksto eilut?. Kad, o ne
  ActiveWorkbook.Sheets("Sheet1").Activate
  						
  galite naudoti
  ActiveWorkbook.Sheets(myVar).Activate
  						
  kai Mano_kintamasis reik?m? "Lapas1".

Nuorodos


Nor?dami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip naudoti m?ginio kod? ?iame straipsnyje, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
290140 Kaip paleisti Office XP program? kodo pavyzdys i? ?ini? baz?s straipsni?

Savyb?s

Straipsnio ID: 291308 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. lapkri?io 16 d. - Per?i?ra: 2.0
Taikoma:
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Excel 2010
Rakta?od?iai: 
kbautomation kbmacro kbdtacode kbhowto kbprogramming kbmt KB291308 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 291308

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com