H?nh ?nh đư?c hi?n th? như m?t màu đ? x tài li?u trong m?t t? 2002

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 291346 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Đ? có m?t phiên b?n Microsoft Word 2000 c?a bài vi?t này, xem 244202.
Đ? có m?t phiên b?n Microsoft Word 97 c?a bài vi?t này, xem 162349.
Đ? có m?t phiên b?n Microsoft Word 98 c?a bài vi?t này, xem 189858.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Trong Microsoft Word 2002, khi b?n m? m?t tài li?u mà ch?a h?nh ?nh và đó đư?c t?o ra trong m?t phiên b?n c? c?a Word, m?t s? nh?ng h?nh ?nh có th? đư?c hi?n th? như m?t d?u x đ? m?t ph?n ho?c toàn b? m?t x màu đ?.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này có th? x?y ra n?u c? hai đi?u ki?n sau đây là s? th?t:
 • Tài li?u Word đư?c t?o trong phiên b?n c?a t? trư?c đó so v?i Microsoft Word 97 cho Windows, d?ch v? phát hành 1.
 • T? tài li?u ch?a các t?p tin đư?c chèn vào ?nh bitmap (.bmp) ho?c dán ?nh.
LƯU ?: Hành vi này c?ng có th? x?y ra v?i đ? h?a khác đ?nh d?ng.

Word s? d?ng ho?c m?t x màu đ? ho?c m?t h?nh ?nh chung chung (m?t v?ng tr?n, Qu?ng trư?ng, và tam giác) đ?i di?n cho b?t k? h?nh ?nh ho?c h?nh ?nh mà nó có th? không hi?n th?. Word không th? hi?n th? h?nh ?nh b? h?ng ho?c b? hư h?ng; Ngoài ra, t? có th? m?t d? li?u h?nh ?nh trong các t?nh hu?ng th?p b? nh? ho?c tài nguyên th?p.

GI?I PHÁP

Sau khi b?n m? tài li?u trong Microsoft Word 2002, b?n ph?i t? khôi ph?c l?i h?nh ?nh trong tài li?u c?a b?n b?ng cách làm theo các bư?c sau và các phương pháp.

Đ? s?a v?n đ? này, th?c hi?n bư?c đ?u tiên:
 1. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào Tuỳ chọn, sau đó b?m các Lưu tab.
 2. R? ràng các Cho phép ti?t ki?m nhanh ki?m tra h?p.
 3. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào Löu laøm, và sau đó lưu tài li?u v?i m?t tên m?i. Khôi ph?c các h?nh ?nh trong này m?i tài li?u và s? d?ng phiên b?n m?i này c?a tài li?u t? bây gi? ngày.
Th?c hi?n theo các phương pháp đ? xác đ?nh b?n ch?t c?a v?n đ? và Khôi ph?c các h?nh ?nh.

Phương pháp 1: Thay th? h?nh ?nh t? t?p ngu?n g?c

Th?c hi?n theo các bư?c sau:
 1. Ch?n và sau đó xóa d?u x đ? t? các tài li?u.
 2. Trên các Chèn tr?nh đơn, đi?m đ?n H?nh ?nh, sau đó b?m T? t?p tin.
 3. Ch?n t?p tin h?nh ?nh ban đ?u, và sau đó nh?p vào Ok.

Cách 2: M? h?nh ?nh trong biên t?p h?nh ?nh; Dán nó tr? l?i trong các tài li?u

Th?c hi?n theo các bư?c sau:
 1. B?m đúp chu?t vào ?nh đ? m? nó trong h?nh biên t?p viên.
 2. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào Ch?n t?t c?.
 3. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào Sao.
 4. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào Đóng & quay tr? l?i tài li?u.
 5. Trong Word, nh?p vào Dán trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn.

Phương pháp 3: Làm m?i các l?nh v?c k?t qu?

N?u h?nh ?nh đư?c liên k?t, làm m?i các l?nh v?c k?t qu?.

Ví d?, khi b?n xem m? s? l?nh v?c, b?n nh?n th?y m?t l?nh v?c tương t? như m?t trong các l?nh v?c sau đây:
{Nh?p kh?u C:\\Clipart\\Picture.pcx}

- hay -

{INCLUDEPICTURE C:\\Clipart\\Picture.pcx}
LƯU ?: Đ? xem m? s? l?nh v?c trong tài li?u c?a b?n, nh?n ALT + F9.

H?y đ?m b?o r?ng các t?p tin h?nh ?nh (trong ví d? này: Picture.pcx) t?n t?i trong các Clipart c?p. Ch?n các l?nh v?c, và sau đó b?m phím F9 đ? c?p nh?t các l?nh v?c.

Khi l?nh v?c này đư?c C?p Nh?t, đ? h?a l?c l?n đ?c các h?nh ?nh m?t l?n n?a. Khi đi?u này x?y ra, hi?n th? h?nh ?nh đư?c làm m?i, và các màu đ? X đư?c thay th? b?ng h?nh ?nh d? ki?n.

THÔNG TIN THÊM

Gi?i đáp th?c m?c bư?c n?u b?n ti?p t?c th?y m?t d?u x đ?

Trong m?t s? trư?ng h?p, m?t x màu đ? đư?c hi?n th? trong tài li?u c?a b?n v? l? do khác hơn đư?c mô t? trong ph?n "Nguyên nhân" c?a bài vi?t này. M?t h?nh ?nh có th? đư?c hi?n th? như m?t x màu đ? n?u b?t k? c?a các đi?u ki?n sau là đúng:
 • H?nh ?nh là m?t h?nh ?nh GIF ho?c JPEG có ch?a ph?c t?p tùy ch?n đ?nh d?ng như h?nh ?nh đ?ng, âm thanh ho?c ti?n b? hi?n th?.
 • Thư m?c đư?c ch? ra như là m?t thư m?c t?m th?i trong Windows không t?n t?i.
 • H?nh ?nh đ? là hư h?ng, ho?c m?t s? khác khía c?nh c?a các tài li?u đ? b? h?ng.
 • Đó là không đ? không gian tr?ng trên máy tính c?a b?n khó khăn đ?a.
Đ? xác đ?nh cho dù b?t k? c?a nh?ng đi?u ki?n này gây ra các hi?n th? các v?n đ?, s? d?ng phương pháp sau đây.

LƯU ?: M?t tài li?u đ? đư?c t?o ra trong phiên b?n trư?c-SR-1 c?a Microsoft Word 97 cho Windows s? ti?p t?c hi?n th? màu đ? Xs cho đ?n khi b?n s?a ch?a các h?nh ?nh. Có ngh?a là, nh?ng h?nh ?nh b? hư h?ng không đư?c s?a ch?a t? đ?ng khi b?n m? tài li?u trong Word 2002. Trong trư?ng h?p này, s? d?ng các bư?c và các phương pháp trong "Gi?i quy?t" ph?n c?a bài vi?t này đ? ph?c h?i nh?ng h?nh ?nh m?t tích.

Phương pháp 1: N?u h?nh ?nh là m?t GIF ho?c h?nh ?nh JPEG

Nhi?u h?nh ?nh JPEG ho?c GIF đư?c t?i xu?ng t? Internet ch?a các tùy ch?n đ?nh d?ng ph?c t?p như h?nh ?nh đ?ng, âm thanh ho?c ti?n b? hi?n th?. Word không s? d?ng các tùy ch?n này. Đ? s?a đ?i các h?nh ?nh như v?y là nó bao g?m ch? nh?ng y?u t? đó t? s? d?ng, s? d?ng m?t h?nh ?nh ch?nh s?a chương tr?nh lưu h?nh ?nh trong m?t đ?nh d?ng đơn gi?n:
 • Đ?i v?i m?t h?nh ?nh GIF, gi?m s? ph?c t?p đ? CIS GIF 87 ho?c 87A ch? không ph?i GIF 89A.
 • Đ?i v?i m?t h?nh ?nh JPEG, lưu h?nh ?nh trong đơn gi?n"" ho?c "đư?ng cơ s?" đ?nh d?ng, mà không có b?t k? tính năng ti?n b? redraw.
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các đ?nh d?ng h?nh ?nh, xem các tài li?u hư?ng d?n đi kèm v?i h?nh ?nh c?a b?n s?a đ?i chương tr?nh.

Cách 2: Xác minh r?ng b?n đang s? d?ng m?t thư m?c h?p l? Temp

Xác minh SET TEMP và SET TMP d?ng Autoexec.bat c?a b?n t?p ch? vào thư m?c h?p l?. Đ? xác minh nh?ng d?ng SET TEMP và SET TMP trong Autoexec.bat t?p tin, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m Ch?y.
 2. Trong các Ch?y h?p, lo?i sysedit sau đó b?m Ok. L?nh này s? m? tr?nh so?n th?o c?u h?nh h? th?ng.
 3. B?m vào các AUTOEXEC.bat c?a s?.
 4. Trong t?p tin Autoexec.bat, h?y t?m m?t d?ng b?t đ?u v?i SET TEMP ho?c SET TMP. Nh?ng d?ng này, n?u có, nên đư?c đ?t tương đương v?i m?t h?p l? thư m?c. H?y lưu ? c?a b?t k? thư m?c là tham chi?u.

  LƯU ?: N?u t?p tin Autoexec.bat không ch?a m?t d?ng đó b?t đ?u v?i m?t trong các l?nh này, ti?n hành các phương pháp ti?p theo.
 5. Nh?p chu?t ph?i vào các c?a s? B?t đ?u nút, và sau đó nh?p vào Khám phá.
 6. Trong Windows Explorer, xác minh r?ng các thư m?c mà b?n Lưu ? trong bư?c 4 là m?t thư m?c h?p l?.
N?u máy tính c?a b?n đang ch?y Microsoft Windows NT, c?ng xác minh sau đây:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, sau đó b?m B?ng đi?u khi?n.
 2. Nh?p vào Các vấn đề, sau đó b?m các Môi trư?ng tab.
 3. Trên các Môi trư?ng tab, xác minh các giá tr? cho TEMP và TMP dư?i Ngư?i s? d?ng bi?n. Các giá tr? này là đư?ng d?n đ?n m?t thư m?c. Lưu ? các thư m?c mà đư?c li?t kê.
 4. Trong Windows Explorer, xác minh r?ng các thư m?c đ? lưu ? trong Bư?c 3 là m?t thư m?c h?p l?. N?u thi?t l?p TMP b?ng cách s? d?ng k? t? đ?i di?n (d?u hi?u %), t?o m?t thư m?c đư?c g?i là TMP ? hai nơi: C:\Tmp và C:\Winnt\Tmp.

  LƯU ?: N?u máy tính c?a b?n đang ch?y Microsoft Windows NT Phiên b?n 4.0, ki?m ch?ng r?ng Service Pack 3 (SP3) ho?c sau này đư?c cài đ?t. Đi?u này gi?i quy?t m?t v?n đ? trong đó SET TMP trong các bi?n ngư?i s? d?ng có th? đư?c đ?t vô t?nh l?i.
Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
152734Làm th? nào đ? có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t c?a Windows NT 4.0

Phương pháp 3: Xác minh r?ng t?p tin đ? h?a c?a b?n không b? hư h?i

N?u b?n th?y m?t re-draw m?t ph?n c?a h?nh ?nh trư?c khi nó tr? thành m?t d?u x đ?, ho?c n?u kích thư?c c?a h?nh ?nh đ? h?a c?a b?n không ph?i là nh?ng g? b?n mong đ?i, h?nh ?nh có th? b? h?ng (b? h?ng).

Đ? xem kích thư?c c?a t?p tin đ? h?a c?a b?n, th?c hi?n theo các bư?c sau:
 1. Click vào h?nh đ? ch?n nó.
 2. Trên các Định dạng tr?nh đơn, nh?p vào H?nh ?nh.
 3. Trong các Đ?nh d?ng h?nh ?nh h?p tho?i h?p, b?m vào các Kích thước tab.
 4. Xác nh?n kích thư?c c?a h?nh ?nh b?ng cách s? d?ng s? đi?n tho?i dư?i Kích thư?c g?c g?n dư?i cùng c?a h?p tho?i.
N?u kích thư?c báo cáo là không nh?ng g? b?n mong đ?i h?nh nguyên v?n là, các t?p tin đ? h?a có th? b? h?ng. N?u kích thư?c báo cáo 1-inch-by-1-inch, đó là m?t v?n đ? khác nhau, và b?n ph?i c? g?ng m?t s? khác cách gi?i quy?t đ? gi?i quy?t v?n đ?.

Đ? khôi ph?c l?i h?nh ?nh, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. M? h?nh ?nh trong m?t chương tr?nh ch?nh s?a đ? h?a, ch?ng h?n như Microsoft tr?nh biên t?p ?nh.
 2. Lưu các t?p tin trong m?t đ?nh d?ng t?p tin khác nhau.
 3. C? g?ng đ? chèn t?p tin đ? lưu tr? l?i c?a b?n tài li?u.
Trong m?t s? trư?ng h?p, m?t d?u x đ? trong tài li?u ch? ra r?ng m?t s? khía c?nh khác c?a tài li?u này đ? b? h?ng. N?u b?n nh?n đư?c m?t "th? m? t?p tin"thông báo l?i, ho?c n?u b?n nh?n đư?c m?t l?i không h?p l? trang (IPF) khi b?n m? t?p tin, m?t s? khía c?nh khác c?a tài li?u c?a b?n có th? b? hư h?i.

Cách 4: Xác minh r?ng không có đ? không gian tr?ng trên đ?a c?ng chính

Đ? ki?m tra xem bao nhiêu không gian đ?a t?n t?i trên máy tính c?a c?ng đ?a ? đ?a, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?m đúp Máy tính của tôi trên máy tính.
 2. Nh?p chu?t ph?i vào đ?a c?ng chính (ví d?, ? C).
 3. Nh?p vào Thu?c tính.
 4. Lư?ng không gian đ?a c?n là 20 megabyte (MB) ho?c hơn.
Đó là không có s? ti?n t?i thi?u c?a không gian đ?a c?n thi?t đ? ch?y Các chương tr?nh Office. Tuy nhiên, h?u h?t các máy tính yêu c?u m?t s? lư?ng không gian tr?ng (thư?ng kho?ng 20 MB) đ? m?, đóng và lưu các t?p tin và in tài li?u.

N?u đ?a c?ng máy tính c?a b?n có ít hơn 20 MB dung lư?ng mi?n phí dung lư?ng đ?a s?n dùng, b?n có th? xem xét vi?c lo?i b? t?p tin không s? d?ng d? li?u, t?m th?i t?p ho?c chương tr?nh t?m th?i. Sau khi b?n mi?n phí 20 MB ho?c nhi?u hơn vào ti?u h?c khó khăn đ?a, kh?i đ?ng l?i Windows và m? t?p tin m?t l?n n?a.

Thu?c tính

ID c?a bài: 291346 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
T? khóa: 
kbopenfile kbinfo kbfix kbgraphic kbprb kbmt KB291346 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:291346

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com