B?n s? đư?c nh?c đ? lưu các thay đ?i Normal.dot ho?c Normal.dotm ho?c Normal.dotm m?u toàn c?u m?i khi b?n thoát kh?i t?

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 291352 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Khi b?n thoát kh?i Word, b?n có th? đư?c nh?c đ? luôn luôn lưu các thay đ?i vào m?u toàn c?u c?a b?n, Normal.dot. ho?c Normal.dotm l?n đ?u tiên, b?n có th? t?t l?i nh?c xu?t và Word s? t? đ?ng lưu nh?ng thay đ?i, nhưng b?n v?n có th? có m?t v?n đ?. Th? hai, m?u c?a b?n Normal.dot ho?c Normal.dotm có th? b? nhi?m virus v? mô. Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, b?n s? c?n ph?i cài đ?t ho?c C?p Nh?t c?a b?n ph?n m?m b?o v? vi rút trên máy tính c?a b?n. Th? ba, b?n có th? có m?t add-in cho là gây ra v?n đ? này. Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, b?n có th? c?n đ? xác đ?nh nh?ng g? thêm vào là gây ra v?n đ? và g? b? nó t? các văn ph?ng ho?c t? thư m?c kh?i đ?ng.

TRI?U CH?NG

M?i khi b?n b? thu?c lá t?, b?n nh?n đư?c thông báo sau:
Nh?ng thay đ?i đ? đư?c th?c hi?n có ?nh hư?ng đ?n các m?u toàn c?u, Normal.dot. B?n có mu?n lưu nh?ng thay đ?i đó?

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này có th? x?y ra v? nh?ng l? do sau đây.

Nguyên nhân 1: "Nhanh chóng đ? ti?t ki?m tiêu b?n b?nh thư?ng" ki?m tra h?p đư?c ch?n

B?n nh?n đư?c tin nh?n này n?u các D?u nh?c đ? lưu b?nh thư?ng m?u ch?n h?p ki?m.

Giải pháp

Đ? t?t thông báo này, h?y làm theo các bư?c sau.

Quan tr?ng N?u b?n t?t thông báo này trong Word, b?n v?n có th? có m?t v?n đ?. Word s? t? đ?ng lưu nh?ng thay đ?i c?a b?n m?u toàn c?u, Normal.dot ho?c Normal.dotm, nhưng b?n s? không đư?c nh?c. B?n v?n có th? th?c hi?n các bư?c khác đư?c li?t kê trong bài vi?t này.

N?u b?n s? d?ng Microsoft Office Word 2003 ho?c m?t phiên b?n c? c?a Word:
 1. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào Tuỳ chọn.

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  Microsoft Word


 2. Trên các Lưu tab, b?m vào đ? xóa các D?u nh?c đ? lưu b?nh thư?ng m?u h?p ki?m.

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  H?p tho?i tùy ch?n
N?u b?n s? d?ng Microsoft Office Word 2007:
 1. ? góc trên bên trái c?a màn h?nh, b?m vào các Office nút.
 2. Trong khu v?c bên ph?i th?p hơn h?p th? xu?ng, h?y nh?p vào L?a ch?n t?.
 3. Trong Word l?a ch?n trang, nh?p vào Nâng cao trong menu bên trái.
 4. Dùng thanh cu?n đ? cu?n xu?ng các Lưu keá tieáp.
 5. Trong các Lưu ph?n, b?m vào đ? xóa các Nh?c trư?c khi ti?t ki?m tiêu b?n b?nh thư?ng h?p ki?m.

Nguyên nhân 2: M?t cài đ?t add-in ho?c m?t v? mô đ? đư?c cài đ?t đang thay đ?i toàn c?u tiêu b?n Normal.dot ho?c Normal.dotm

B?n có th? nh?n đư?c thông báo r?ng đư?c li?t kê trong ph?n "Tri?u ch?ng" N?u m?t add-in ho?c m?t v? mô trên máy tính c?a b?n l?n Normal.dot ho?c Normal.dotm m?u. Add-in mà đư?c bi?t là gây ra hành vi này bao g?m:
 • Stamps.com Internet bưu
 • Works Suite add-in cho Microsoft Word
M?t add-in đư?c cài đ?t trong Word có th? thêm m?t ho?c nhi?u các m?c sau đây vào máy tính c?a b?n:
 • WLL t?p
 • Khuôn mẫu
 • COM add-in
 • Auto macro

Giải pháp

Làm th? nào đ? h?y b? WLL add-in và các m?u trong Word và văn ph?ng kh?i đ?ng thư m?c

Khi b?n kh?i đ?ng t?, t? t? đ?ng t?i các m?u và add-in đư?c đ?t trong thư m?c kh?i đ?ng. V?n đ? trong Word có th? là k?t qu? c?a nh?ng cu?c xung đ?t hay v?n đ? v?i m?t add-in. Đ? xác đ?nh li?u m?t m?c trong thư m?c kh?i đ?ng gây ra v?n đ?, t?m th?i r?ng thư m?c.

T? t?i kho?n m?c t? thư m?c kh?i đ?ng văn ph?ng và thư m?c t? Startup. Đ? xoá các m?c kh?i thư m?c kh?i đ?ng, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B? t?t c? trư?ng h?p c?a t?. N?u b?n s? d?ng Word như biên t?p thư đi?n t? c?a b?n, h?y ch?c ch?n r?ng b?n ra kh?i Outlook c?ng.
 2. Trên máy tính Windows c?a b?n, b?m đúp vào Máy tính của tôi, và sau đó xác đ?nh v? trí thư m?c kh?i đ?ng văn ph?ng c?a b?n. V? trí m?c đ?nh là:
  C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Startup
  Chú ý Cho các phiên b?n Office 2000 và trư?c đó, các Office c?p Office. Đ?i v?i Office XP, các Office c?p Office10. Cho Office 2003, các Office c?p Office11.
 3. Kéo m?i m?c t? thư m?c kh?i đ?ng vào máy tính đ? bàn. (Ho?c t?o m?t thư m?c trên máy tính c?a b?n và kéo m?i m?c cho c?p m?i này.)

  Chú ý Đ? t?o m?t thư m?c m?i trên bàn làm vi?c, b?m chu?t ph?i vào vùng tr?ng trên bàn làm vi?c, đi?m đ?n M?i, sau đó b?m Cặp.
 4. T?m thư m?c kh?i đ?ng t?, và sau đó kéo m?i m?c t? thư m?c kh?i đ?ng vào máy tính đ? bàn. (Ho?c t?o m?t thư m?c trên máy tính c?a b?n và kéo m?i m?c cho c?p m?i này.) V? trí m?c đ?nh c?a t? thư m?c Startup ph? thu?c vào h? đi?u hành.

  V? Microsoft Windows 98 và Windows Millennium Edition mà không c?n kích ho?t các c?u h?nh, v? trí là:
  C:\Windows\Application Data\Microsoft\Word\Startup
  Trên Windows 98 và Windows Millennium v?i các h? sơ đư?c kích ho?t ho?c trên Windows NT 4.0, v? trí là:
  C:\Windows\tên ngư?i dùng\Application Data\Microsoft\Word\Startup
  Trên Windows 2000, Windows XP và Windows Server 2003, v? trí là:
  C:\Documents and Settings\tên ngư?i dùng\Application Data\Microsoft\Word\Startup
 5. B?t đ?u t?.

  N?u b?n không c?n có th? t?o l?i v?n đ?, và b?n đ? lo?i b? nhi?u kho?n m?c t? thư m?c Startup ho?c thư m?c, b?n có th? th? đ? cô l?p các v?n đ? b?ng cách thêm các t?p tin l?i vào thư m?c Startup thích h?p, m?t. C? g?ng đ? t?o l?i v?n đ? sau khi m?i b? sung đ? xác đ?nh t?p tin đó gây ra v?n đ?.
Làm th? nào đ? lo?i b? COM Add-ins

COM add-in có th? đư?c cài đ?t trong b?t k? v? trí. COM add-in đang đư?c cài đ?t b?i các chương tr?nh tương tác v?i Word. Đ? xem danh sách đ? cài đ?t COM add-in, h?y làm theo các bư?c sau:

N?u b?n s? d?ng Word 2003 ho?c m?t phiên b?n c? c?a Word:
 1. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào Tùy ch?nh.

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  Microsoft Word


 2. B?m vào các L?nh tab.

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  Tu? ch?nh h?p tho?i


 3. Trên các L?nh tab, b?m vào Công cụ trong các Danh mục danh sách.

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  L?nh tab


 4. S? d?ng chu?t kéo COM Add-Ins l?nh đ? m?t thanh công c?.

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  COM Add-Ins l?nh


 5. Nh?p vào Đóng đ? đóng nh?ng Tùy ch?nh h?p tho?i.

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  Tu? ch?nh h?p tho?i


 6. B?m m?i COM Add-in nút đ? xem COM add-in đang n?p v?i Word.

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  H?p tho?i COM Add-Ins
N?u add-in đư?c li?t kê trong các COM Add-in h?p tho?i h?p, t?m th?i t?t m?i add-in. Đ? th?c hi?n vi?c này, nh?n vào đây đ? b? ch?n h?p ki?m cho m?i COM add-in đư?c li?t kê, và sau đó nh?p vào Ok. Khi b?n kh?i đ?ng l?i Word, Word b?t đ?u mà không c?n t?i COM add-in mà b?n đ? b? t?t.

N?u v?n đ? đư?c gi?i quy?t sau khi b?n t?t COM add-in, m?t trong li?t kê COM add-in là nguyên nhân c?a v?n đ?. N?u b?n có nhi?u COM thêm l?n đư?c li?t kê, b?n có th? đ? xác đ?nh ai là gây ra v?n đ? c? th?. Đ? xác đ?nh đi?u này, b?t COM add-in tr? l?i t?i m?t th?i gian, và sau đó kh?i đ?ng l?i Word.

N?u b?n s? d?ng Word 2007:
 1. ? góc trên bên trái c?a màn h?nh, b?m vào các Office nút.
 2. Trong khu v?c bên ph?i th?p hơn h?p th? xu?ng, h?y nh?p vào L?a ch?n t?.
 3. Trong Word l?a ch?n trang, nh?p vào Trình bổ sung trong menu bên trái.
 4. ? dư?i cùng c?a trang, ch?n COM Add-in trong các Qu?n l?: danh sách th? xu?ng, và sau đó nh?p vào Đi.

  Chú ý N?u add-in đư?c li?t kê trong các COM Add-in h?p tho?i h?p, t?m th?i t?t m?i add-in. Đ? làm đi?u này, b?m Xóa h?p ki?m cho m?i COM add-in đư?c li?t kê. Sau đó, nh?p vào Ok. Khi b?n kh?i đ?ng l?i Word, Word b?t đ?u mà không c?n t?i COM add-in mà b?n đ? b? t?t.

  N?u v?n đ? đư?c gi?i quy?t sau khi b?n t?t COM add-in, m?t trong COM add-in là nguyên nhân c?a v?n đ?. N?u b?n có nhi?u COM thêm l?n đư?c li?t kê, b?n có th? đ? xác đ?nh ai là gây ra v?n đ? c? th?. Đ? xác đ?nh đi?u này, b?t COM add-in tr? l?i t?i m?t th?i gian, và sau đó kh?i đ?ng l?i Word.
Làm th? nào đ? lo?i b? t? auto macro

M?t s? macro đư?c đ?t tên là "t? đ?ng (auto" macro. Các macro t? đ?ng ch?y t? đ?ng khi Word b?t đ?u. B?ng dư?i đây li?t kê các macro t? đ?ng. Đ? b?t đ?u Microsoft Word mà không dùng các macro t? đ?ng, gi? phím SHIFT trong khi b?n b?t đ?u t?. Đ? làm đi?u này, b?m B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, và sau đó gi? phím SHIFT và nh?p vào Microsoft Word.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
V? môV? trí löu trö?T? đ?ng ch?y
AutoExecTrong các m?u b?nh thư?ng ho?c trong m?t toàn c?u thêm vàoKhi b?n b?t đ?u t?
AutoNewTrong m?t b?n m?uKhi m?t tài li?u m?i d?a trên các m?u đư?c t?o ra
AutoOpenTrong tài li?u ho?c tiêu b?nKhi m?t tài li?u đó là d?a trên các m?u ho?c có ch?a các v? mô đư?c m?
AutoCloseTrong tài li?u ho?c tiêu b?nKhi m?t tài li?u đó là d?a trên các m?u ho?c có ch?a các v? mô đư?c đóng l?i
AutoExitTrong các m?u b?nh thư?ng hay m?t toàn c?u thêm vàoKhi b?n thoát kh?i t?
T? công nh?n m?t macro v?i m?t tên mà b?t đ?u v?i "t? đ?ng"(Auto là m?t macro t? đ?ng ch?y khi x?y ra t?nh h?nh mà nó áp d?ng. B?n có th? t?m th?i ngăn m?t v? mô t? đ?ng ch?y b?ng cách gi? SHIFT trong khi th?c hi?n các hành đ?ng gây ra v? mô đ? ch?y. Ví d?, đ? ngăn ch?n m?t v? mô AutoOpen ch?y, gi? SHIFT trong khi b?n m? m?t tài li?u ho?c m?t b?n m?u.

N?u v?n đ? đư?c gi?i quy?t b?ng cách gi? phím SHIFT khi b?n kh?i đ?ng t? ho?c khi b?n th?c hi?n m?t hành đ?ng trong t? ví d? như vi?c m? m?t tài li?u, m?t macro t? đ?ng là v?n đ?. Để giải quyết vấn đề này, làm theo các bước sau:

N?u b?n s? d?ng Word 2003 ho?c m?t phiên b?n c? c?a Word:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m Ch?y.

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  Menu b?t đ?u


 2. Trong các M? h?p, lo?i winword, sau đó b?m Ok.

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  Ch?y h?p tho?i


 3. Trên các Công cụ tr?nh đơn, đi?m đ?n V? mô, sau đó b?m Macro.

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  Microsoft Word


 4. Trong các Macro h?p tho?i, danh sách các macro có th? xu?t hi?n. N?u b?t k? v? mô đư?c li?t kê b?t đ?u v?i "T? đ?ng", b?n có th? mu?n lo?i b? này v? mô. Đ? lo?i b? m?t v? mô t? đ?ng, b?m v? mô, và sau đó b?m Xóa b?.

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  H?p tho?i macro


  Chú ý M?t v? mô t? đ?ng có th? đ? đư?c thêm vào b?i m?t t? thêm vào. Đ? xác đ?nh nh?ng g? tiêu b?n ch?a các macro t? đ?ng, thay đ?i các Macro trong h?p v?i m?t m?u đư?c li?t kê. Sau khi b?n xác đ?nh m?u ch?a các macro t? đ?ng, b?n có th? mu?n lo?i b? m?u đó t? máy tính c?a b?n. Lo?i b? m?t b?n m?u đ? đư?c b? sung b?i m?t Word add-in có th? gi?m b?t ho?c ng?ng add-in c?a ch?c năng.
 5. Nh?p vào H?y b? ho?c nh?p vào Đóng đ? đóng nh?ng Macro h?p tho?i.
 6. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào L?i ra đ? thoát kh?i Microsoft Word.

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  Microsoft Word
N?u v?n đ? đư?c gi?i quy?t sau khi b?n kh?i đ?ng l?i Word, v? mô t? đ?ng là v?n đ?.


N?u b?n s? d?ng Word 2007:
 1. ? góc trên bên trái c?a màn h?nh, b?m vào các Office nút.
 2. Trong khu v?c bên ph?i th?p hơn h?p th? xu?ng, h?y nh?p vào L?a ch?n t?.
 3. Trong Word l?a ch?n trang, nh?p vào Ph? bi?n trong menu bên trái.
 4. Trong các Tùy ch?n hàng đ?u cho làm vi?c v?i t? ph?n, nh?n vào đây đ? ch?n các Hi?n th? các nhà phát tri?n tab trong Ribbon ki?m tra h?p và b?m Ok.
 5. Trên đ?u c?a s? Word, b?m vào các Nhà phát triển tab.
 6. Trên các Nhà phát triển tab, b?m vào Macro trong các Mã nhóm.

  Trong các Macro h?p tho?i, danh sách các macro có th? xu?t hi?n. N?u b?t k? v? mô đư?c li?t kê b?t đ?u v?i "T? đ?ng", b?n có th? mu?n lo?i b? này v? mô. Đ? lo?i b? m?t v? mô t? đ?ng, b?m v? mô, và sau đó b?m Xóa b?.

  Chú ý M?t v? mô t? đ?ng có th? đ? đư?c thêm vào b?i m?t t? thêm vào. Đ? xác đ?nh nh?ng g? tiêu b?n ch?a các macro t? đ?ng, thay đ?i các Macro trong h?p v?i m?t m?u đư?c li?t kê. Sau khi b?n xác đ?nh m?u ch?a các macro t? đ?ng, b?n có th? mu?n lo?i b? m?u đó t? máy tính c?a b?n. Lo?i b? m?t b?n m?u đ? đư?c b? sung b?i m?t Word add-in có th? gi?m b?t ho?c ng?ng add-in c?a ch?c năng.

Nguyên nhân 3: T? b? nhi?m virus v? mô

V?n đ? này có th? x?y ra n?u máy tính c?a b?n b? nhi?m virus mà thay đ?i m?u toàn c?u (Normal.dot ho?c Normal.dotm). Đ? giúp tránh nhi?m vi rút, gi? ph?n m?m ch?ng vi-rút c?a b?n và vi rút c?a b?n đ?nh ngh?a C?p Nh?t v?i các phiên b?n m?i nh?t. Đ?i l? ph?n m?m ch?ng vi-rút c?a b?n nh? nh?ng thông tin m?i nh?t.

Thông tin v? làm th? nào đ? liên h? v?i đ?i l? ph?n m?m ch?ng vi-rút c?a b?n, nh?p vào s? bài vi?t thích h?p trong danh sách sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
65416 Thông tin liên hệ nhà cung cấp phần mềm và phần cứng, A-K-

60781 Thông tin liên hệ nhà cung cấp phần mềm và phần cứng, L-P

60782 Thông tin liên hệ nhà cung cấp phần mềm và phần cứng, Q-Z
Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
211800Làm th? nào đ? đ?i phó v?i m?t vi-rút v? mô trong Word 2000 ho?c Word 2002
233396 Làm th? nào đ? gi?m cơ h?i c?a nhi?m vi rút v? mô
211607 Câu h?i thư?ng g?p v? Word macro virus


THAM KH?O

Các sản phẩm của bên thứ ba mà bài viết này thảo luận do các công ty độc lập với Microsoft sản xuất. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, liên quan đ?n hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a các s?n ph?m này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 291352 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
 • Microsoft Word 97 Standard Edition
T? khóa: 
kbnomt kbgraphxlink kbscreenshot kbsettings kbmacro kbaddin kbnofix kbprb kbmt KB291352 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:291352

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com