Hotfix c?i thi?n qu?n l? lưu tr? bao vây cho không gian lưu tr? trong Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2913766 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Gi?i thi?u

Bài vi?t này gi?i thi?u m?t hotfix m? r?ng n?n t?ng h? tr? cho không gian lưu tr? trong Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t hotfix này, lí enclosure qu?n l? đư?c c?i thi?n. C?i thi?n đ?t đư?c b?ng cách thêm lưu tr? qu?n l? ?ng d?ng l?p tr?nh giao di?n (SMAPI) h? tr? nâng cao nh?n th?c bao vây cho phép qu?n l? và y t? giám sát c?a enclosures ch?-m?t-bó-c?a-đ?a (JBOD).

Lưu ?: Nh?ng c?i ti?n đư?c áp d?ng cho lưu tr? thùng mà theo SCSI Enclosure b?n ghi d?ch v? (SES) ngành công nghi?p giao th?c chu?n cho lí enclosure qu?n l?.

Thông tin thêm

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, g?i m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ?: N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ?: Các h?nh th?c "Hotfix Download Available" s? hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y Windows 8.1 ho?c Windows Server 2012 R2.

Thông tin s? ki?m nh?p

Đ? s? d?ng các hotfix trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i vào s? ki?m nh?p.

Yêu c?u kh?i đ?ng l?i

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Thông tin t?p

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Ngày và th?i gian cho nh?ng t?p đư?c li?t kê theo Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Ngày và th?i gian cho các t?p trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? theo th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i đ? l?ch th?i gian l?ch gi? (DST) Ngoài ra, ngày và th?i gian có th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? thao tác trên các t?p.
Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng Windows Server 2012 R2 hotfix và Windows 8.1 hotfix đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, ch? "Windows 8.1" đư?c li?t kê trên trang yêu c?u Hotfix. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 8.1" trên trang. Luôn luôn tham chi?u đ?n m?c "Áp d?ng cho" trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mC?t m?cNhánh b?n ghi d?ch v?
  6.3.960 0,16 xxxWindows 8.1 và R2 Windows Server 2012RTMGDR
 • Nhánh b?n ghi d?ch v? GDR ch? ch?a nh?ng b?n vá đư?c phát hành r?ng r?i đ? gi?i quy?t các v?n đ? quan tr?ng và ph? bi?n. Nhánh b?n ghi d?ch v? LDR ch?a hotfix cùng v?i các b?n vá đư?c phát hành r?ng r?i.
 • Các t?p tin (b?n kê.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2". MUM, t?p tin và b?o m?t liên quan cho t?p catalô (.cat), là vô cùng quan tr?ng đ? duy tr? trạm đậu c?a c?u ph?n đư?c C?p Nh?t. T?p catalô b?o m?t, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 8.1
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gianN?n t?ngNhánh b?n ghi d?ch v?
Disk.cdxmlkhông áp d?ng17.206 ngư?i18 Tháng 6 năm 201313:08không áp d?ngkhông áp d?ng
DiskImage.cdxmlkhông áp d?ng5,23221 Tháng 6 năm 201307:50không áp d?ngkhông áp d?ng
Fileintegrity.cdxmlkhông áp d?ng2,79418 Tháng 6 năm 201313:08không áp d?ngkhông áp d?ng
Filestoragetier.cdxmlkhông áp d?ng6,14718 Tháng 6 năm 201313:08không áp d?ngkhông áp d?ng
Initiatorid.cdxmlkhông áp d?ng6,53618 Tháng 6 năm 201313:08không áp d?ngkhông áp d?ng
Initiatorport.cdxmlkhông áp d?ng7,24618 Tháng 6 năm 201313:08không áp d?ngkhông áp d?ng
Maskingset.cdxmlkhông áp d?ng21,47418 Tháng 6 năm 201313:08không áp d?ngkhông áp d?ng
Offloaddatatransfersetting.cdxmlkhông áp d?ng1,24518 Tháng 6 năm 201313:08không áp d?ngkhông áp d?ng
Partition.cdxmlkhông áp d?ng16.143 ngư?i18 Tháng 6 năm 201313:08không áp d?ngkhông áp d?ng
Physicaldisk.cdxmlkhông áp d?ng13,83411 Tháng mư?i hai năm 201303:01không áp d?ngkhông áp d?ng
Resiliencysetting.cdxmlkhông áp d?ng4.90018 Tháng 6 năm 201313:08không áp d?ngkhông áp d?ng
Storage.format.ps1xmlkhông áp d?ng41,56011 Tháng mư?i hai năm 201303:01không áp d?ngkhông áp d?ng
Storage.psd1không áp d?ng4,50811 Tháng mư?i hai năm 201303:01không áp d?ngkhông áp d?ng
Storage.types.ps1xmlkhông áp d?ng69,19511 Tháng mư?i hai năm 201303:01không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagecmdlets.cdxmlkhông áp d?ng79,00801 Tháng b?y năm 201316:51không áp d?ngkhông áp d?ng
Storageenclosure.cdxmlkhông áp d?ng9,44611 Tháng mư?i hai năm 201303:01không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagejob.cdxmlkhông áp d?ng5,27618 Tháng 6 năm 201313:08không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagenode.cdxmlkhông áp d?ng4.67911 Tháng mư?i hai năm 201303:01không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagepool.cdxmlkhông áp d?ng32,48118 Tháng 6 năm 201313:08không áp d?ngkhông áp d?ng
Storageprovider.cdxmlkhông áp d?ng8,97518 Tháng 6 năm 201313:08không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagereliabilitycounter.cdxmlkhông áp d?ng1,92318 Tháng 6 năm 201313:08không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagesetting.cdxmlkhông áp d?ng2,97618 Tháng 6 năm 201313:08không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagesubsystem.cdxmlkhông áp d?ng28,74411 Tháng mư?i hai năm 201303:01không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagetier.cdxmlkhông áp d?ng8,04318 Tháng 6 năm 201313:08không áp d?ngkhông áp d?ng
Targetport.cdxmlkhông áp d?ng8,14918 Tháng 6 năm 201313:08không áp d?ngkhông áp d?ng
Targetportal.cdxmlkhông áp d?ng3,14218 Tháng 6 năm 201313:08không áp d?ngkhông áp d?ng
Virtualdisk.cdxmlkhông áp d?ng32.235 ngư?i18 Tháng 6 năm 201313:08không áp d?ngkhông áp d?ng
Volume.cdxmlkhông áp d?ng31,89218 Tháng 6 năm 201313:08không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi.MFLkhông áp d?ng610,54211 Tháng mư?i hai năm 201320:04không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru.MFLkhông áp d?ng4422 Tháng 8 năm 201311:45không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru_uninstall.MFLkhông áp d?ng2122 Tháng 8 năm 201311:41không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_uninstall.MFLkhông áp d?ng7,68011 Tháng mư?i hai năm 201320:04không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi.MFLkhông áp d?ng610,54211 Tháng mư?i hai năm 201320:04không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru.MFLkhông áp d?ng4422 Tháng 8 năm 201311:25không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru_uninstall.MFLkhông áp d?ng2122 Tháng 8 năm 201311:26không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_uninstall.MFLkhông áp d?ng7,68011 Tháng mư?i hai năm 201320:04không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi.MFLkhông áp d?ng610,54211 Tháng mư?i hai năm 201320:03không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru.MFLkhông áp d?ng4422 Tháng 8 năm 201311:42không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru_uninstall.MFLkhông áp d?ng2122 Tháng 8 năm 201311:46không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_uninstall.MFLkhông áp d?ng7,68011 Tháng mư?i hai năm 201320:03không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi.MFLkhông áp d?ng610,54211 Tháng mư?i hai năm 201320:02không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru.MFLkhông áp d?ng4422 Tháng 8 năm 201311:16không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru_uninstall.MFLkhông áp d?ng2122 Tháng 8 năm 201311:18không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_uninstall.MFLkhông áp d?ng7,68011 Tháng mư?i hai năm 201320:02không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi.MFLkhông áp d?ng610,54211 Tháng mư?i hai năm 201320:04không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru.MFLkhông áp d?ng4422 Tháng 8 năm 201311:52không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru_uninstall.MFLkhông áp d?ng2122 Tháng 8 năm 201311:49không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_uninstall.MFLkhông áp d?ng7,68011 Tháng mư?i hai năm 201320:04không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi.MFLkhông áp d?ng610,54211 Tháng mư?i hai năm 201320:03không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru.MFLkhông áp d?ng4422 Tháng 8 năm 201311:24không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru_uninstall.MFLkhông áp d?ng2122 Tháng 8 năm 201311:29không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_uninstall.MFLkhông áp d?ng7,68011 Tháng mư?i hai năm 201320:03không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi.MFLkhông áp d?ng610,54211 Tháng mư?i hai năm 201320:03không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru.MFLkhông áp d?ng4422 Tháng 8 năm 201311:31không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru_uninstall.MFLkhông áp d?ng2122 Tháng 8 năm 201311:33không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_uninstall.MFLkhông áp d?ng7,68011 Tháng mư?i hai năm 201320:03không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi.MFLkhông áp d?ng610,54211 Tháng mư?i hai năm 201312:52không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru.MFLkhông áp d?ng4422 Tháng 8 năm 201305:18không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru_uninstall.MFLkhông áp d?ng2122 Tháng 8 năm 201305:19không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_uninstall.MFLkhông áp d?ng7,68011 Tháng mư?i hai năm 201312:52không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi.MFLkhông áp d?ng610,54211 Tháng mư?i hai năm 201319:56không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru.MFLkhông áp d?ng4422 Tháng 8 năm 201311:52không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru_uninstall.MFLkhông áp d?ng2122 Tháng 8 năm 201311:48không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_uninstall.MFLkhông áp d?ng7,68011 Tháng mư?i hai năm 201319:56không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi.MFLkhông áp d?ng610,54211 Tháng mư?i hai năm 201320:04không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru.MFLkhông áp d?ng4422 Tháng 8 năm 201311:29không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru_uninstall.MFLkhông áp d?ng2122 Tháng 8 năm 201311:23không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_uninstall.MFLkhông áp d?ng7,68011 Tháng mư?i hai năm 201320:04không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi.MFLkhông áp d?ng610,54211 Tháng mư?i hai năm 201320:03không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru.MFLkhông áp d?ng4422 Tháng 8 năm 201311:35không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru_uninstall.MFLkhông áp d?ng2122 Tháng 8 năm 201311:43không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_uninstall.MFLkhông áp d?ng7,68011 Tháng mư?i hai năm 201320:03không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi.MFLkhông áp d?ng610,54211 Tháng mư?i hai năm 201320:04không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru.MFLkhông áp d?ng4422 Tháng 8 năm 201311:44không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru_uninstall.MFLkhông áp d?ng2122 Tháng 8 năm 201311:47không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_uninstall.MFLkhông áp d?ng7,68011 Tháng mư?i hai năm 201320:04không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi.MFLkhông áp d?ng610,54211 Tháng mư?i hai năm 201320:03không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru.MFLkhông áp d?ng4422 Tháng 8 năm 201311:37không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru_uninstall.MFLkhông áp d?ng2122 Tháng 8 năm 201311:40không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_uninstall.MFLkhông áp d?ng7,68011 Tháng mư?i hai năm 201320:03không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi.MFLkhông áp d?ng610,54211 Tháng mư?i hai năm 201319:57không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru.MFLkhông áp d?ng4422 Tháng 8 năm 201311:39không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru_uninstall.MFLkhông áp d?ng2122 Tháng 8 năm 201311:46không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_uninstall.MFLkhông áp d?ng7,68011 Tháng mư?i hai năm 201319:57không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi.MFLkhông áp d?ng610,54211 Tháng mư?i hai năm 201319:57không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru.MFLkhông áp d?ng4422 Tháng 8 năm 201311:52không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru_uninstall.MFLkhông áp d?ng2122 Tháng 8 năm 201311:47không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_uninstall.MFLkhông áp d?ng7,68011 Tháng mư?i hai năm 201319:57không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi.MFLkhông áp d?ng610,54211 Tháng mư?i hai năm 201319:56không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru.MFLkhông áp d?ng4422 Tháng 8 năm 201311:49không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru_uninstall.MFLkhông áp d?ng2122 Tháng 8 năm 201311:52không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_uninstall.MFLkhông áp d?ng7,68011 Tháng mư?i hai năm 201319:56không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi.MFLkhông áp d?ng610,54211 Tháng mư?i hai năm 201319:56không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru.MFLkhông áp d?ng4422 Tháng 8 năm 201311:52không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru_uninstall.MFLkhông áp d?ng2122 Tháng 8 năm 201311:52không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_uninstall.MFLkhông áp d?ng7,68011 Tháng mư?i hai năm 201319:56không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi.MFLkhông áp d?ng610,54211 Tháng mư?i hai năm 201319:56không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru.MFLkhông áp d?ng4422 Tháng 8 năm 201311:48không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru_uninstall.MFLkhông áp d?ng2122 Tháng 8 năm 201311:50không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_uninstall.MFLkhông áp d?ng7,68011 Tháng mư?i hai năm 201319:56không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi.MFLkhông áp d?ng610,54211 Tháng mư?i hai năm 201319:57không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru.MFLkhông áp d?ng4422 Tháng 8 năm 201311:42không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru_uninstall.MFLkhông áp d?ng2122 Tháng 8 năm 201311:43không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_uninstall.MFLkhông áp d?ng7,68011 Tháng mư?i hai năm 201319:57không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi.MFLkhông áp d?ng610,54211 Tháng mư?i hai năm 201319:57không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru.MFLkhông áp d?ng4422 Tháng 8 năm 201311:45không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru_uninstall.MFLkhông áp d?ng2122 Tháng 8 năm 201311:45không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_uninstall.MFLkhông áp d?ng7,68011 Tháng mư?i hai năm 201319:57không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi.MFLkhông áp d?ng610,54211 Tháng mư?i hai năm 201319:56không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru.MFLkhông áp d?ng4422 Tháng 8 năm 201311:45không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru_uninstall.MFLkhông áp d?ng2122 Tháng 8 năm 201311:42không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_uninstall.MFLkhông áp d?ng7,68011 Tháng mư?i hai năm 201319:56không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi.MFLkhông áp d?ng610,54211 Tháng mư?i hai năm 201319:56không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru.MFLkhông áp d?ng4422 Tháng 8 năm 201311:49không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru_uninstall.MFLkhông áp d?ng2122 Tháng 8 năm 201311:45không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_uninstall.MFLkhông áp d?ng7,68011 Tháng mư?i hai năm 201319:56không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi.MFLkhông áp d?ng610,54211 Tháng mư?i hai năm 201319:55không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru.MFLkhông áp d?ng4422 Tháng 8 năm 201311:45không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru_uninstall.MFLkhông áp d?ng2122 Tháng 8 năm 201311:47không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_uninstall.MFLkhông áp d?ng7,68011 Tháng mư?i hai năm 201319:55không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi.MFLkhông áp d?ng610,54211 Tháng mư?i hai năm 201319:55không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru.MFLkhông áp d?ng4422 Tháng 8 năm 201311:48không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru_uninstall.MFLkhông áp d?ng2122 Tháng 8 năm 201311:44không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_uninstall.MFLkhông áp d?ng7,68011 Tháng mư?i hai năm 201319:55không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi.MFLkhông áp d?ng610,54211 Tháng mư?i hai năm 201319:56không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru.MFLkhông áp d?ng4422 Tháng 8 năm 201311:42không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru_uninstall.MFLkhông áp d?ng2122 Tháng 8 năm 201311:44không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_uninstall.MFLkhông áp d?ng7,68011 Tháng mư?i hai năm 201319:56không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi.MFLkhông áp d?ng610,54211 Tháng mư?i hai năm 201319:57không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru.MFLkhông áp d?ng4422 Tháng 8 năm 201311:51không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru_uninstall.MFLkhông áp d?ng2122 Tháng 8 năm 201311:43không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_uninstall.MFLkhông áp d?ng7,68011 Tháng mư?i hai năm 201319:57không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi.MFLkhông áp d?ng610,54211 Tháng mư?i hai năm 201319:56không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru.MFLkhông áp d?ng4422 Tháng 8 năm 201311:46không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru_uninstall.MFLkhông áp d?ng2122 Tháng 8 năm 201311:45không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_uninstall.MFLkhông áp d?ng7,68011 Tháng mư?i hai năm 201319:56không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi.MFLkhông áp d?ng610,54211 Tháng mư?i hai năm 201319:56không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru.MFLkhông áp d?ng4422 Tháng 8 năm 201311:42không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru_uninstall.MFLkhông áp d?ng2122 Tháng 8 năm 201311:55không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_uninstall.MFLkhông áp d?ng7,68011 Tháng mư?i hai năm 201319:56không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi.MFLkhông áp d?ng610,54211 Tháng mư?i hai năm 201320:05không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru.MFLkhông áp d?ng4422 Tháng 8 năm 201311:46không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru_uninstall.MFLkhông áp d?ng2122 Tháng 8 năm 201311:52không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_uninstall.MFLkhông áp d?ng7,68011 Tháng mư?i hai năm 201320:05không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi.MFLkhông áp d?ng610,69211 Tháng mư?i hai năm 201319:56không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru.MFLkhông áp d?ng4422 Tháng 8 năm 201311:19không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru_uninstall.MFLkhông áp d?ng2122 Tháng 8 năm 201311:19không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_uninstall.MFLkhông áp d?ng7,68211 Tháng mư?i hai năm 201319:56không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi.MFLkhông áp d?ng610,54211 Tháng mư?i hai năm 201320:04không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru.MFLkhông áp d?ng4422 Tháng 8 năm 201311:44không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru_uninstall.MFLkhông áp d?ng2122 Tháng 8 năm 201311:45không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_uninstall.MFLkhông áp d?ng7,68011 Tháng mư?i hai năm 201320:04không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi.MFLkhông áp d?ng610,54211 Tháng mư?i hai năm 201320:03không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru.MFLkhông áp d?ng4422 Tháng 8 năm 201311:37không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru_uninstall.MFLkhông áp d?ng2122 Tháng 8 năm 201311:38không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_uninstall.MFLkhông áp d?ng7,68011 Tháng mư?i hai năm 201320:03không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi.MFLkhông áp d?ng610,54211 Tháng mư?i hai năm 201320:04không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru.MFLkhông áp d?ng4422 Tháng 8 năm 201311:40không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru_uninstall.MFLkhông áp d?ng2122 Tháng 8 năm 201311:41không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_uninstall.MFLkhông áp d?ng7,68011 Tháng mư?i hai năm 201320:04không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi.MFLkhông áp d?ng610,54211 Tháng mư?i hai năm 201320:04không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru.MFLkhông áp d?ng4422 Tháng 8 năm 201311:38không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru_uninstall.MFLkhông áp d?ng2122 Tháng 8 năm 201311:35không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_uninstall.MFLkhông áp d?ng7,68011 Tháng mư?i hai năm 201320:04không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi.MFLkhông áp d?ng610,54211 Tháng mư?i hai năm 201320:04không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru.MFLkhông áp d?ng4422 Tháng 8 năm 201311:40không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru_uninstall.MFLkhông áp d?ng2122 Tháng 8 năm 201311:43không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_uninstall.MFLkhông áp d?ng7,68011 Tháng mư?i hai năm 201320:04không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi.MFLkhông áp d?ng610,54211 Tháng mư?i hai năm 201320:04không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru.MFLkhông áp d?ng4422 Tháng 8 năm 201311:40không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru_uninstall.MFLkhông áp d?ng2122 Tháng 8 năm 201311:41không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_uninstall.MFLkhông áp d?ng7,68011 Tháng mư?i hai năm 201320:04không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi.MFLkhông áp d?ng610,54211 Tháng mư?i hai năm 201320:04không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru.MFLkhông áp d?ng4422 Tháng 8 năm 201311:44không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru_uninstall.MFLkhông áp d?ng2122 Tháng 8 năm 201311:40không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_uninstall.MFLkhông áp d?ng7,68011 Tháng mư?i hai năm 201320:04không áp d?ngkhông áp d?ng
Mispace.dll6.3.9600.164851,029,12011 Tháng mư?i hai năm 201307:52x 86X86_MICROSOFT-WINDOWS-SMSP
Mispace.MOFkhông áp d?ng756,31811 Tháng mư?i hai năm 201303:01không áp d?ngX86_MICROSOFT-WINDOWS-SMSP
Mispace_uninstall.MOFkhông áp d?ng6,71011 Tháng mư?i hai năm 201303:01không áp d?ngX86_MICROSOFT-WINDOWS-SMSP
Smphost.dll6.3.9600.1638411,77622 Tháng 8 năm 201302:53x 86X86_MICROSOFT-WINDOWS-SMSP
Delegatorprovider.dll6.3.9600.1638420,48022 Tháng 8 năm 201302:47x 86không áp d?ng
Storagewmi.dll6.3.9600.164851,403,90411 Tháng mư?i hai năm 201307:46x 86không áp d?ng
Storagewmi.MOFkhông áp d?ng194,13611 Tháng mư?i hai năm 201303:01không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru.dll6.3.9600.1638418,94422 Tháng 8 năm 201302:46x 86không áp d?ng
Storagewmi_passthru.MOFkhông áp d?ng1.898 ngư?i18 Tháng 6 năm 201313:08không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru_uninstall.MOFkhông áp d?ng1,65118 Tháng 6 năm 201313:08không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_uninstall.MOFkhông áp d?ng9,02611 Tháng mư?i hai năm 201303:01không áp d?ngkhông áp d?ng
Spaceport.inf_lockhông áp d?ng31222 Tháng 8 năm 201311:33không áp d?ngkhông áp d?ng
Spaceport.inf_lockhông áp d?ng31222 Tháng 8 năm 201311:13không áp d?ngkhông áp d?ng
Spaceport.inf_lockhông áp d?ng35022 Tháng 8 năm 201311:35không áp d?ngkhông áp d?ng
Spaceport.inf_lockhông áp d?ng36422 Tháng 8 năm 201311:30không áp d?ngkhông áp d?ng
Spaceport.inf_lockhông áp d?ng33222 Tháng 8 năm 201305:19không áp d?ngkhông áp d?ng
Spaceport.inf_lockhông áp d?ng41222 Tháng 8 năm 201311:35không áp d?ngkhông áp d?ng
Spaceport.inf_lockhông áp d?ng33622 Tháng 8 năm 201311:32không áp d?ngkhông áp d?ng
Spaceport.inf_lockhông áp d?ng36822 Tháng 8 năm 201311:32không áp d?ngkhông áp d?ng
Spaceport.inf_lockhông áp d?ng33622 Tháng 8 năm 201311:33không áp d?ngkhông áp d?ng
Spaceport.inf_lockhông áp d?ng36422 Tháng 8 năm 201311:34không áp d?ngkhông áp d?ng
Spaceport.inf_lockhông áp d?ng27622 Tháng 8 năm 201311:34không áp d?ngkhông áp d?ng
Spaceport.inf_lockhông áp d?ng31222 Tháng 8 năm 201311:34không áp d?ngkhông áp d?ng
Spaceport.inf_lockhông áp d?ng35222 Tháng 8 năm 201311:35không áp d?ngkhông áp d?ng
Spaceport.inf_lockhông áp d?ng38222 Tháng 8 năm 201311:32không áp d?ngkhông áp d?ng
Spaceport.inf_lockhông áp d?ng40222 Tháng 8 năm 201311:31không áp d?ngkhông áp d?ng
Spaceport.inf_lockhông áp d?ng39222 Tháng 8 năm 201311:32không áp d?ngkhông áp d?ng
Spaceport.inf_lockhông áp d?ng40222 Tháng 8 năm 201311:32không áp d?ngkhông áp d?ng
Spaceport.inf_lockhông áp d?ng37222 Tháng 8 năm 201311:32không áp d?ngkhông áp d?ng
Spaceport.inf_lockhông áp d?ng36022 Tháng 8 năm 201311:30không áp d?ngkhông áp d?ng
Spaceport.inf_lockhông áp d?ng35422 Tháng 8 năm 201311:28không áp d?ngkhông áp d?ng
Spaceport.inf_lockhông áp d?ng27022 Tháng 8 năm 201311:27không áp d?ngkhông áp d?ng
Spaceport.inf_lockhông áp d?ng30622 Tháng 8 năm 201311:28không áp d?ngkhông áp d?ng
Spaceport.inf_lockhông áp d?ng30622 Tháng 8 năm 201311:28không áp d?ngkhông áp d?ng
Spaceport.sys6.3.9600.16485333,65611 Tháng mư?i hai năm 201313:11x 86không áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gianN?n t?ngNhánh b?n ghi d?ch v?
Disk.cdxmlkhông áp d?ng17.206 ngư?i18 Tháng 6 năm 201315:31không áp d?ngkhông áp d?ng
DiskImage.cdxmlkhông áp d?ng5,23221 Tháng 6 năm 201307:50không áp d?ngkhông áp d?ng
Fileintegrity.cdxmlkhông áp d?ng2,79418 Tháng 6 năm 201315:31không áp d?ngkhông áp d?ng
Filestoragetier.cdxmlkhông áp d?ng6,14718 Tháng 6 năm 201315:31không áp d?ngkhông áp d?ng
Initiatorid.cdxmlkhông áp d?ng6,53618 Tháng 6 năm 201315:31không áp d?ngkhông áp d?ng
Initiatorport.cdxmlkhông áp d?ng7,24618 Tháng 6 năm 201315:31không áp d?ngkhông áp d?ng
Maskingset.cdxmlkhông áp d?ng21,47418 Tháng 6 năm 201315:31không áp d?ngkhông áp d?ng
Offloaddatatransfersetting.cdxmlkhông áp d?ng1,24518 Tháng 6 năm 201315:31không áp d?ngkhông áp d?ng
Partition.cdxmlkhông áp d?ng16.143 ngư?i18 Tháng 6 năm 201315:31không áp d?ngkhông áp d?ng
Physicaldisk.cdxmlkhông áp d?ng13,83411 Tháng mư?i hai năm 201303:01không áp d?ngkhông áp d?ng
Resiliencysetting.cdxmlkhông áp d?ng4.90018 Tháng 6 năm 201315:31không áp d?ngkhông áp d?ng
Storage.format.ps1xmlkhông áp d?ng41,56011 Tháng mư?i hai năm 201303:01không áp d?ngkhông áp d?ng
Storage.psd1không áp d?ng4,50811 Tháng mư?i hai năm 201303:01không áp d?ngkhông áp d?ng
Storage.types.ps1xmlkhông áp d?ng69,19511 Tháng mư?i hai năm 201303:01không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagecmdlets.cdxmlkhông áp d?ng79,00801 Tháng b?y năm 201316:51không áp d?ngkhông áp d?ng
Storageenclosure.cdxmlkhông áp d?ng9,44611 Tháng mư?i hai năm 201303:01không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagejob.cdxmlkhông áp d?ng5,27618 Tháng 6 năm 201315:31không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagenode.cdxmlkhông áp d?ng4.67911 Tháng mư?i hai năm 201303:01không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagepool.cdxmlkhông áp d?ng32,48118 Tháng 6 năm 201315:31không áp d?ngkhông áp d?ng
Storageprovider.cdxmlkhông áp d?ng8,97518 Tháng 6 năm 201315:31không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagereliabilitycounter.cdxmlkhông áp d?ng1,92318 Tháng 6 năm 201315:31không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagesetting.cdxmlkhông áp d?ng2,97618 Tháng 6 năm 201315:31không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagesubsystem.cdxmlkhông áp d?ng28,74411 Tháng mư?i hai năm 201303:01không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagetier.cdxmlkhông áp d?ng8,04318 Tháng 6 năm 201315:31không áp d?ngkhông áp d?ng
Targetport.cdxmlkhông áp d?ng8,14918 Tháng 6 năm 201315:31không áp d?ngkhông áp d?ng
Targetportal.cdxmlkhông áp d?ng3,14218 Tháng 6 năm 201315:31không áp d?ngkhông áp d?ng
Virtualdisk.cdxmlkhông áp d?ng32.235 ngư?i18 Tháng 6 năm 201315:31không áp d?ngkhông áp d?ng
Volume.cdxmlkhông áp d?ng31,89218 Tháng 6 năm 201315:31không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi.MFLkhông áp d?ng610,54212 Tháng mư?i hai năm 201301:40không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru.MFLkhông áp d?ng4422 Tháng 8 năm 201319:35không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru_uninstall.MFLkhông áp d?ng2122 Tháng 8 năm 201319:36không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_uninstall.MFLkhông áp d?ng7,68012 Tháng mư?i hai năm 201301:40không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi.MFLkhông áp d?ng610,54212 Tháng mư?i hai năm 201301:40không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru.MFLkhông áp d?ng4422 Tháng 8 năm 201319:39không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru_uninstall.MFLkhông áp d?ng2122 Tháng 8 năm 201319:40không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_uninstall.MFLkhông áp d?ng7,68012 Tháng mư?i hai năm 201301:40không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi.MFLkhông áp d?ng610,54212 Tháng mư?i hai năm 201301:40không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru.MFLkhông áp d?ng4422 Tháng 8 năm 201319:36không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru_uninstall.MFLkhông áp d?ng2122 Tháng 8 năm 201319:36không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_uninstall.MFLkhông áp d?ng7,68012 Tháng mư?i hai năm 201301:40không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi.MFLkhông áp d?ng610,54212 Tháng mư?i hai năm 201301:40không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru.MFLkhông áp d?ng4422 Tháng 8 năm 201319:20không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru_uninstall.MFLkhông áp d?ng2122 Tháng 8 năm 201319:20không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_uninstall.MFLkhông áp d?ng7,68012 Tháng mư?i hai năm 201301:40không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi.MFLkhông áp d?ng610,54212 Tháng mư?i hai năm 201301:34không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru.MFLkhông áp d?ng4422 Tháng 8 năm 201319: 53không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru_uninstall.MFLkhông áp d?ng2122 Tháng 8 năm 201319: 54không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_uninstall.MFLkhông áp d?ng7,68012 Tháng mư?i hai năm 201301:34không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi.MFLkhông áp d?ng610,54212 Tháng mư?i hai năm 201301:40không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru.MFLkhông áp d?ng4422 Tháng 8 năm 201319:37không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru_uninstall.MFLkhông áp d?ng2122 Tháng 8 năm 201319:41không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_uninstall.MFLkhông áp d?ng7,68012 Tháng mư?i hai năm 201301:40không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi.MFLkhông áp d?ng610,54212 Tháng mư?i hai năm 201301:40không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru.MFLkhông áp d?ng4422 Tháng 8 năm 201319:20không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru_uninstall.MFLkhông áp d?ng2122 Tháng 8 năm 201319:25không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_uninstall.MFLkhông áp d?ng7,68012 Tháng mư?i hai năm 201301:40không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi.MFLkhông áp d?ng610,54211 Tháng mư?i hai năm 201318: 05không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru.MFLkhông áp d?ng4422 Tháng 8 năm 201312:34không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru_uninstall.MFLkhông áp d?ng2122 Tháng 8 năm 201312:34không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_uninstall.MFLkhông áp d?ng7,68011 Tháng mư?i hai năm 201318: 05không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi.MFLkhông áp d?ng610,54212 Tháng mư?i hai năm 201301:38không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru.MFLkhông áp d?ng4422 Tháng 8 năm 201319:51không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru_uninstall.MFLkhông áp d?ng2122 Tháng 8 năm 201319:55không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_uninstall.MFLkhông áp d?ng7,68012 Tháng mư?i hai năm 201301:38không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi.MFLkhông áp d?ng610,54212 Tháng mư?i hai năm 201301:38không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru.MFLkhông áp d?ng4422 Tháng 8 năm 201319:38không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru_uninstall.MFLkhông áp d?ng2122 Tháng 8 năm 201319:36không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_uninstall.MFLkhông áp d?ng7,68012 Tháng mư?i hai năm 201301:38không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi.MFLkhông áp d?ng610,54212 Tháng mư?i hai năm 201301:39không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru.MFLkhông áp d?ng4422 Tháng 8 năm 201319:39không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru_uninstall.MFLkhông áp d?ng2122 Tháng 8 năm 201319:39không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_uninstall.MFLkhông áp d?ng7,68012 Tháng mư?i hai năm 201301:39không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi.MFLkhông áp d?ng610,54212 Tháng mư?i hai năm 201301:38không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru.MFLkhông áp d?ng4422 Tháng 8 năm 201319:33không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru_uninstall.MFLkhông áp d?ng2122 Tháng 8 năm 201319:35không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_uninstall.MFLkhông áp d?ng7,68012 Tháng mư?i hai năm 201301:38không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi.MFLkhông áp d?ng610,54212 Tháng mư?i hai năm 201301:39không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru.MFLkhông áp d?ng4422 Tháng 8 năm 201319:33không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru_uninstall.MFLkhông áp d?ng2122 Tháng 8 năm 201319:41không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_uninstall.MFLkhông áp d?ng7,68012 Tháng mư?i hai năm 201301:39không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi.MFLkhông áp d?ng610,54212 Tháng mư?i hai năm 201301:34không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru.MFLkhông áp d?ng4422 Tháng 8 năm 201319:40không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru_uninstall.MFLkhông áp d?ng2122 Tháng 8 năm 201319:41không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_uninstall.MFLkhông áp d?ng7,68012 Tháng mư?i hai năm 201301:34không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi.MFLkhông áp d?ng610,54212 Tháng mư?i hai năm 201301:34không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru.MFLkhông áp d?ng4422 Tháng 8 năm 201319:51không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru_uninstall.MFLkhông áp d?ng2122 Tháng 8 năm 201319:49không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_uninstall.MFLkhông áp d?ng7,68012 Tháng mư?i hai năm 201301:34không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi.MFLkhông áp d?ng610,54212 Tháng mư?i hai năm 201301:34không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru.MFLkhông áp d?ng4422 Tháng 8 năm 201319:39không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru_uninstall.MFLkhông áp d?ng2122 Tháng 8 năm 201319:41không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_uninstall.MFLkhông áp d?ng7,68012 Tháng mư?i hai năm 201301:34không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi.MFLkhông áp d?ng610,54212 Tháng mư?i hai năm 201301:34không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru.MFLkhông áp d?ng4422 Tháng 8 năm 201319:39không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru_uninstall.MFLkhông áp d?ng2122 Tháng 8 năm 201319:40không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_uninstall.MFLkhông áp d?ng7,68012 Tháng mư?i hai năm 201301:34không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi.MFLkhông áp d?ng610,54212 Tháng mư?i hai năm 201301:34không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru.MFLkhông áp d?ng4422 Tháng 8 năm 201319:35không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru_uninstall.MFLkhông áp d?ng2122 Tháng 8 năm 201319:40không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_uninstall.MFLkhông áp d?ng7,68012 Tháng mư?i hai năm 201301:34không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi.MFLkhông áp d?ng610,54212 Tháng mư?i hai năm 201301:34không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru.MFLkhông áp d?ng4422 Tháng 8 năm 201319:36không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru_uninstall.MFLkhông áp d?ng2122 Tháng 8 năm 201319:30không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_uninstall.MFLkhông áp d?ng7,68012 Tháng mư?i hai năm 201301:34không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi.MFLkhông áp d?ng610,54212 Tháng mư?i hai năm 201301:34không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru.MFLkhông áp d?ng4422 Tháng 8 năm 201319:30không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru_uninstall.MFLkhông áp d?ng2122 Tháng 8 năm 201319:33không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_uninstall.MFLkhông áp d?ng7,68012 Tháng mư?i hai năm 201301:34không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi.MFLkhông áp d?ng610,54212 Tháng mư?i hai năm 201301:34không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru.MFLkhông áp d?ng4422 Tháng 8 năm 201319:30không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru_uninstall.MFLkhông áp d?ng2122 Tháng 8 năm 201319:32không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_uninstall.MFLkhông áp d?ng7,68012 Tháng mư?i hai năm 201301:34không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi.MFLkhông áp d?ng610,54212 Tháng mư?i hai năm 201301:34không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru.MFLkhông áp d?ng4422 Tháng 8 năm 201319:35không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru_uninstall.MFLkhông áp d?ng2122 Tháng 8 năm 201319:33không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_uninstall.MFLkhông áp d?ng7,68012 Tháng mư?i hai năm 201301:34không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi.MFLkhông áp d?ng610,54212 Tháng mư?i hai năm 201301:40không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru.MFLkhông áp d?ng4422 Tháng 8 năm 201319:37không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru_uninstall.MFLkhông áp d?ng2122 Tháng 8 năm 201319:35không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_uninstall.MFLkhông áp d?ng7,68012 Tháng mư?i hai năm 201301:40không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi.MFLkhông áp d?ng610,54212 Tháng mư?i hai năm 201301:39không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru.MFLkhông áp d?ng4422 Tháng 8 năm 201319:37không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru_uninstall.MFLkhông áp d?ng2122 Tháng 8 năm 201319:39không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_uninstall.MFLkhông áp d?ng7,68012 Tháng mư?i hai năm 201301:39không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi.MFLkhông áp d?ng610,54212 Tháng mư?i hai năm 201301:38không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru.MFLkhông áp d?ng4422 Tháng 8 năm 201319:47không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru_uninstall.MFLkhông áp d?ng2122 Tháng 8 năm 201319:47không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_uninstall.MFLkhông áp d?ng7,68012 Tháng mư?i hai năm 201301:38không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi.MFLkhông áp d?ng610,54212 Tháng mư?i hai năm 201301:39không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru.MFLkhông áp d?ng4422 Tháng 8 năm 201319:39không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru_uninstall.MFLkhông áp d?ng2122 Tháng 8 năm 201319:33không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_uninstall.MFLkhông áp d?ng7,68012 Tháng mư?i hai năm 201301:39không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi.MFLkhông áp d?ng610,54212 Tháng mư?i hai năm 201301:38không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru.MFLkhông áp d?ng4422 Tháng 8 năm 201319:44không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru_uninstall.MFLkhông áp d?ng2122 Tháng 8 năm 201319:48không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_uninstall.MFLkhông áp d?ng7,68012 Tháng mư?i hai năm 201301:38không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi.MFLkhông áp d?ng610,54212 Tháng mư?i hai năm 201301:40không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru.MFLkhông áp d?ng4422 Tháng 8 năm 201319:33không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru_uninstall.MFLkhông áp d?ng2122 Tháng 8 năm 201319:37không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_uninstall.MFLkhông áp d?ng7,68012 Tháng mư?i hai năm 201301:40không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi.MFLkhông áp d?ng610,54212 Tháng mư?i hai năm 201301:34không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru.MFLkhông áp d?ng4422 Tháng 8 năm 201319:33không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru_uninstall.MFLkhông áp d?ng2122 Tháng 8 năm 201319:36không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_uninstall.MFLkhông áp d?ng7,68012 Tháng mư?i hai năm 201301:34không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi.MFLkhông áp d?ng610,69212 Tháng mư?i hai năm 201301:40không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru.MFLkhông áp d?ng4422 Tháng 8 năm 201319:20không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru_uninstall.MFLkhông áp d?ng2122 Tháng 8 năm 201319:22không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_uninstall.MFLkhông áp d?ng7,68212 Tháng mư?i hai năm 201301:40không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi.MFLkhông áp d?ng610,54212 Tháng mư?i hai năm 201301:34không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru.MFLkhông áp d?ng4422 Tháng 8 năm 201319:47không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru_uninstall.MFLkhông áp d?ng2122 Tháng 8 năm 201319:48không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_uninstall.MFLkhông áp d?ng7,68012 Tháng mư?i hai năm 201301:34không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi.MFLkhông áp d?ng610,54212 Tháng mư?i hai năm 201301:34không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru.MFLkhông áp d?ng4422 Tháng 8 năm 201319:44không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru_uninstall.MFLkhông áp d?ng2122 Tháng 8 năm 201319:42không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_uninstall.MFLkhông áp d?ng7,68012 Tháng mư?i hai năm 201301:34không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi.MFLkhông áp d?ng610,54212 Tháng mư?i hai năm 201301:32không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru.MFLkhông áp d?ng4422 Tháng 8 năm 201319:36không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru_uninstall.MFLkhông áp d?ng2122 Tháng 8 năm 201319:42không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_uninstall.MFLkhông áp d?ng7,68012 Tháng mư?i hai năm 201301:32không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi.MFLkhông áp d?ng610,54212 Tháng mư?i hai năm 201301:34không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru.MFLkhông áp d?ng4422 Tháng 8 năm 201319:39không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru_uninstall.MFLkhông áp d?ng2122 Tháng 8 năm 201319:40không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_uninstall.MFLkhông áp d?ng7,68012 Tháng mư?i hai năm 201301:34không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi.MFLkhông áp d?ng610,54212 Tháng mư?i hai năm 201301:33không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru.MFLkhông áp d?ng4422 Tháng 8 năm 201319:25không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru_uninstall.MFLkhông áp d?ng2122 Tháng 8 năm 201319: 29không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_uninstall.MFLkhông áp d?ng7,68012 Tháng mư?i hai năm 201301:33không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi.MFLkhông áp d?ng610,54212 Tháng mư?i hai năm 201301:32không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru.MFLkhông áp d?ng4422 Tháng 8 năm 201319: 24không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru_uninstall.MFLkhông áp d?ng2122 Tháng 8 năm 201319: 23không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_uninstall.MFLkhông áp d?ng7,68012 Tháng mư?i hai năm 201301:32không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi.MFLkhông áp d?ng610,54212 Tháng mư?i hai năm 201301:33không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru.MFLkhông áp d?ng4422 Tháng 8 năm 201319: 21không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru_uninstall.MFLkhông áp d?ng2122 Tháng 8 năm 201319:25không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_uninstall.MFLkhông áp d?ng7,68012 Tháng mư?i hai năm 201301:33không áp d?ngkhông áp d?ng
Mispace.dll6.3.9600.164851,287,16811 Tháng mư?i hai năm 201308:18x 64AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-SMSP
Mispace.MOFkhông áp d?ng756,31811 Tháng mư?i hai năm 201303:01không áp d?ngAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-SMSP
Mispace_uninstall.MOFkhông áp d?ng6,71011 Tháng mư?i hai năm 201303:01không áp d?ngAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-SMSP
Smphost.dll6.3.9600.1638413,31222 Tháng 8 năm 201310:02x 64AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-SMSP
Delegatorprovider.dll6.3.9600.1638425,08822 Tháng 8 năm 201309:53x 64không áp d?ng
Storagewmi.dll6.3.9600.164852,396,16011 Tháng mư?i hai năm 201308:11x 64không áp d?ng
Storagewmi.MOFkhông áp d?ng194,13611 Tháng mư?i hai năm 201303:01không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru.dll6.3.9600.1638422.01622 Tháng 8 năm 201309:53x 64không áp d?ng
Storagewmi_passthru.MOFkhông áp d?ng1.898 ngư?i18 Tháng 6 năm 201315:31không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru_uninstall.MOFkhông áp d?ng1,65118 Tháng 6 năm 201315:31không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_uninstall.MOFkhông áp d?ng9,02611 Tháng mư?i hai năm 201303:01không áp d?ngkhông áp d?ng
Spaceport.inf_lockhông áp d?ng31222 Tháng 8 năm 201319: 24không áp d?ngkhông áp d?ng
Spaceport.inf_lockhông áp d?ng31222 Tháng 8 năm 201319:15không áp d?ngkhông áp d?ng
Spaceport.inf_lockhông áp d?ng35022 Tháng 8 năm 201319:39không áp d?ngkhông áp d?ng
Spaceport.inf_lockhông áp d?ng36422 Tháng 8 năm 201319: 23không áp d?ngkhông áp d?ng
Spaceport.inf_lockhông áp d?ng33222 Tháng 8 năm 201312:34không áp d?ngkhông áp d?ng
Spaceport.inf_lockhông áp d?ng41222 Tháng 8 năm 201319:39không áp d?ngkhông áp d?ng
Spaceport.inf_lockhông áp d?ng33622 Tháng 8 năm 201319:27không áp d?ngkhông áp d?ng
Spaceport.inf_lockhông áp d?ng36822 Tháng 8 năm 201319: 24không áp d?ngkhông áp d?ng
Spaceport.inf_lockhông áp d?ng33622 Tháng 8 năm 201319:39không áp d?ngkhông áp d?ng
Spaceport.inf_lockhông áp d?ng36422 Tháng 8 năm 201319:26không áp d?ngkhông áp d?ng
Spaceport.inf_lockhông áp d?ng27622 Tháng 8 năm 201319:27không áp d?ngkhông áp d?ng
Spaceport.inf_lockhông áp d?ng31222 Tháng 8 năm 201319:28không áp d?ngkhông áp d?ng
Spaceport.inf_lockhông áp d?ng35222 Tháng 8 năm 201319: 23không áp d?ngkhông áp d?ng
Spaceport.inf_lockhông áp d?ng38222 Tháng 8 năm 201319:27không áp d?ngkhông áp d?ng
Spaceport.inf_lockhông áp d?ng40222 Tháng 8 năm 201319: 24không áp d?ngkhông áp d?ng
Spaceport.inf_lockhông áp d?ng39222 Tháng 8 năm 201319:26không áp d?ngkhông áp d?ng
Spaceport.inf_lockhông áp d?ng40222 Tháng 8 năm 201319:36không áp d?ngkhông áp d?ng
Spaceport.inf_lockhông áp d?ng37222 Tháng 8 năm 201319:38không áp d?ngkhông áp d?ng
Spaceport.inf_lockhông áp d?ng36022 Tháng 8 năm 201319:37không áp d?ngkhông áp d?ng
Spaceport.inf_lockhông áp d?ng35422 Tháng 8 năm 201319: 31không áp d?ngkhông áp d?ng
Spaceport.inf_lockhông áp d?ng27022 Tháng 8 năm 201319:13không áp d?ngkhông áp d?ng
Spaceport.inf_lockhông áp d?ng30622 Tháng 8 năm 201319:13không áp d?ngkhông áp d?ng
Spaceport.inf_lockhông áp d?ng30622 Tháng 8 năm 201319:16không áp d?ngkhông áp d?ng
Spaceport.sys6.3.9600.16485384,34411 Tháng mư?i hai năm 201318: 16x 64không áp d?ng
Disk.cdxmlkhông áp d?ng17.206 ngư?i18 Tháng 6 năm 201313:08không áp d?ngkhông áp d?ng
DiskImage.cdxmlkhông áp d?ng5,23221 Tháng 6 năm 201307:50không áp d?ngkhông áp d?ng
Fileintegrity.cdxmlkhông áp d?ng2,79418 Tháng 6 năm 201313:08không áp d?ngkhông áp d?ng
Filestoragetier.cdxmlkhông áp d?ng6,14718 Tháng 6 năm 201313:08không áp d?ngkhông áp d?ng
Initiatorid.cdxmlkhông áp d?ng6,53618 Tháng 6 năm 201313:08không áp d?ngkhông áp d?ng
Initiatorport.cdxmlkhông áp d?ng7,24618 Tháng 6 năm 201313:08không áp d?ngkhông áp d?ng
Maskingset.cdxmlkhông áp d?ng21,47418 Tháng 6 năm 201313:08không áp d?ngkhông áp d?ng
Offloaddatatransfersetting.cdxmlkhông áp d?ng1,24518 Tháng 6 năm 201313:08không áp d?ngkhông áp d?ng
Partition.cdxmlkhông áp d?ng16.143 ngư?i18 Tháng 6 năm 201313:08không áp d?ngkhông áp d?ng
Physicaldisk.cdxmlkhông áp d?ng13,83411 Tháng mư?i hai năm 201303:01không áp d?ngkhông áp d?ng
Resiliencysetting.cdxmlkhông áp d?ng4.90018 Tháng 6 năm 201313:08không áp d?ngkhông áp d?ng
Storage.format.ps1xmlkhông áp d?ng41,56011 Tháng mư?i hai năm 201303:01không áp d?ngkhông áp d?ng
Storage.psd1không áp d?ng4,50811 Tháng mư?i hai năm 201303:01không áp d?ngkhông áp d?ng
Storage.types.ps1xmlkhông áp d?ng69,19511 Tháng mư?i hai năm 201303:01không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagecmdlets.cdxmlkhông áp d?ng79,00801 Tháng b?y năm 201316:51không áp d?ngkhông áp d?ng
Storageenclosure.cdxmlkhông áp d?ng9,44611 Tháng mư?i hai năm 201303:01không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagejob.cdxmlkhông áp d?ng5,27618 Tháng 6 năm 201313:08không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagenode.cdxmlkhông áp d?ng4.67911 Tháng mư?i hai năm 201303:01không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagepool.cdxmlkhông áp d?ng32,48118 Tháng 6 năm 201313:08không áp d?ngkhông áp d?ng
Storageprovider.cdxmlkhông áp d?ng8,97518 Tháng 6 năm 201313:08không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagereliabilitycounter.cdxmlkhông áp d?ng1,92318 Tháng 6 năm 201313:08không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagesetting.cdxmlkhông áp d?ng2,97618 Tháng 6 năm 201313:08không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagesubsystem.cdxmlkhông áp d?ng28,74411 Tháng mư?i hai năm 201303:01không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagetier.cdxmlkhông áp d?ng8,04318 Tháng 6 năm 201313:08không áp d?ngkhông áp d?ng
Targetport.cdxmlkhông áp d?ng8,14918 Tháng 6 năm 201313:08không áp d?ngkhông áp d?ng
Targetportal.cdxmlkhông áp d?ng3,14218 Tháng 6 năm 201313:08không áp d?ngkhông áp d?ng
Virtualdisk.cdxmlkhông áp d?ng32.235 ngư?i18 Tháng 6 năm 201313:08không áp d?ngkhông áp d?ng
Volume.cdxmlkhông áp d?ng31,89218 Tháng 6 năm 201313:08không áp d?ngkhông áp d?ng
Mispace.dll6.3.9600.164851,029,12011 Tháng mư?i hai năm 201307:52x 86WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-SMSP
Mispace.MOFkhông áp d?ng756,31811 Tháng mư?i hai năm 201303:01không áp d?ngWOW64_MICROSOFT-WINDOWS-SMSP
Mispace_uninstall.MOFkhông áp d?ng6,71011 Tháng mư?i hai năm 201303:01không áp d?ngWOW64_MICROSOFT-WINDOWS-SMSP
Smphost.dll6.3.9600.1638411,77622 Tháng 8 năm 201302:53x 86WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-SMSP
Delegatorprovider.dll6.3.9600.1638420,48022 Tháng 8 năm 201302:47x 86không áp d?ng
Storagewmi.dll6.3.9600.164851,403,90411 Tháng mư?i hai năm 201307:46x 86không áp d?ng
Storagewmi.MOFkhông áp d?ng194,13611 Tháng mư?i hai năm 201303:01không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru.dll6.3.9600.1638418,94422 Tháng 8 năm 201302:46x 86không áp d?ng
Storagewmi_passthru.MOFkhông áp d?ng1.898 ngư?i18 Tháng 6 năm 201313:08không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru_uninstall.MOFkhông áp d?ng1,65118 Tháng 6 năm 201313:08không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_uninstall.MOFkhông áp d?ng9,02611 Tháng mư?i hai năm 201303:01không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi.MFLkhông áp d?ng610,54211 Tháng mư?i hai năm 201320:04không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru.MFLkhông áp d?ng4422 Tháng 8 năm 201311:45không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru_uninstall.MFLkhông áp d?ng2122 Tháng 8 năm 201311:41không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_uninstall.MFLkhông áp d?ng7,68011 Tháng mư?i hai năm 201320:04không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi.MFLkhông áp d?ng610,54211 Tháng mư?i hai năm 201320:04không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru.MFLkhông áp d?ng4422 Tháng 8 năm 201311:25không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru_uninstall.MFLkhông áp d?ng2122 Tháng 8 năm 201311:26không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_uninstall.MFLkhông áp d?ng7,68011 Tháng mư?i hai năm 201320:04không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi.MFLkhông áp d?ng610,54211 Tháng mư?i hai năm 201320:03không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru.MFLkhông áp d?ng4422 Tháng 8 năm 201311:42không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru_uninstall.MFLkhông áp d?ng2122 Tháng 8 năm 201311:46không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_uninstall.MFLkhông áp d?ng7,68011 Tháng mư?i hai năm 201320:03không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi.MFLkhông áp d?ng610,54211 Tháng mư?i hai năm 201320:02không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru.MFLkhông áp d?ng4422 Tháng 8 năm 201311:16không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru_uninstall.MFLkhông áp d?ng2122 Tháng 8 năm 201311:18không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_uninstall.MFLkhông áp d?ng7,68011 Tháng mư?i hai năm 201320:02không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi.MFLkhông áp d?ng610,54211 Tháng mư?i hai năm 201320:04không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru.MFLkhông áp d?ng4422 Tháng 8 năm 201311:52không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru_uninstall.MFLkhông áp d?ng2122 Tháng 8 năm 201311:49không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_uninstall.MFLkhông áp d?ng7,68011 Tháng mư?i hai năm 201320:04không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi.MFLkhông áp d?ng610,54211 Tháng mư?i hai năm 201320:03không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru.MFLkhông áp d?ng4422 Tháng 8 năm 201311:24không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru_uninstall.MFLkhông áp d?ng2122 Tháng 8 năm 201311:29không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_uninstall.MFLkhông áp d?ng7,68011 Tháng mư?i hai năm 201320:03không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi.MFLkhông áp d?ng610,54211 Tháng mư?i hai năm 201320:03không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru.MFLkhông áp d?ng4422 Tháng 8 năm 201311:31không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru_uninstall.MFLkhông áp d?ng2122 Tháng 8 năm 201311:33không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_uninstall.MFLkhông áp d?ng7,68011 Tháng mư?i hai năm 201320:03không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi.MFLkhông áp d?ng610,54211 Tháng mư?i hai năm 201312:52không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru.MFLkhông áp d?ng4422 Tháng 8 năm 201305:18không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru_uninstall.MFLkhông áp d?ng2122 Tháng 8 năm 201305:19không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_uninstall.MFLkhông áp d?ng7,68011 Tháng mư?i hai năm 201312:52không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi.MFLkhông áp d?ng610,54211 Tháng mư?i hai năm 201319:56không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru.MFLkhông áp d?ng4422 Tháng 8 năm 201311:52không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru_uninstall.MFLkhông áp d?ng2122 Tháng 8 năm 201311:48không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_uninstall.MFLkhông áp d?ng7,68011 Tháng mư?i hai năm 201319:56không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi.MFLkhông áp d?ng610,54211 Tháng mư?i hai năm 201320:04không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru.MFLkhông áp d?ng4422 Tháng 8 năm 201311:29không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru_uninstall.MFLkhông áp d?ng2122 Tháng 8 năm 201311:23không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_uninstall.MFLkhông áp d?ng7,68011 Tháng mư?i hai năm 201320:04không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi.MFLkhông áp d?ng610,54211 Tháng mư?i hai năm 201320:03không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru.MFLkhông áp d?ng4422 Tháng 8 năm 201311:35không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru_uninstall.MFLkhông áp d?ng2122 Tháng 8 năm 201311:43không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_uninstall.MFLkhông áp d?ng7,68011 Tháng mư?i hai năm 201320:03không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi.MFLkhông áp d?ng610,54211 Tháng mư?i hai năm 201320:04không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru.MFLkhông áp d?ng4422 Tháng 8 năm 201311:44không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru_uninstall.MFLkhông áp d?ng2122 Tháng 8 năm 201311:47không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_uninstall.MFLkhông áp d?ng7,68011 Tháng mư?i hai năm 201320:04không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi.MFLkhông áp d?ng610,54211 Tháng mư?i hai năm 201320:03không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru.MFLkhông áp d?ng4422 Tháng 8 năm 201311:37không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru_uninstall.MFLkhông áp d?ng2122 Tháng 8 năm 201311:40không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_uninstall.MFLkhông áp d?ng7,68011 Tháng mư?i hai năm 201320:03không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi.MFLkhông áp d?ng610,54211 Tháng mư?i hai năm 201319:57không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru.MFLkhông áp d?ng4422 Tháng 8 năm 201311:39không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru_uninstall.MFLkhông áp d?ng2122 Tháng 8 năm 201311:46không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_uninstall.MFLkhông áp d?ng7,68011 Tháng mư?i hai năm 201319:57không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi.MFLkhông áp d?ng610,54211 Tháng mư?i hai năm 201319:57không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru.MFLkhông áp d?ng4422 Tháng 8 năm 201311:52không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru_uninstall.MFLkhông áp d?ng2122 Tháng 8 năm 201311:47không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_uninstall.MFLkhông áp d?ng7,68011 Tháng mư?i hai năm 201319:57không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi.MFLkhông áp d?ng610,54211 Tháng mư?i hai năm 201319:56không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru.MFLkhông áp d?ng4422 Tháng 8 năm 201311:49không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru_uninstall.MFLkhông áp d?ng2122 Tháng 8 năm 201311:52không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_uninstall.MFLkhông áp d?ng7,68011 Tháng mư?i hai năm 201319:56không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi.MFLkhông áp d?ng610,54211 Tháng mư?i hai năm 201319:56không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru.MFLkhông áp d?ng4422 Tháng 8 năm 201311:52không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru_uninstall.MFLkhông áp d?ng2122 Tháng 8 năm 201311:52không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_uninstall.MFLkhông áp d?ng7,68011 Tháng mư?i hai năm 201319:56không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi.MFLkhông áp d?ng610,54211 Tháng mư?i hai năm 201319:56không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru.MFLkhông áp d?ng4422 Tháng 8 năm 201311:48không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru_uninstall.MFLkhông áp d?ng2122 Tháng 8 năm 201311:50không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_uninstall.MFLkhông áp d?ng7,68011 Tháng mư?i hai năm 201319:56không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi.MFLkhông áp d?ng610,54211 Tháng mư?i hai năm 201319:57không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru.MFLkhông áp d?ng4422 Tháng 8 năm 201311:42không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru_uninstall.MFLkhông áp d?ng2122 Tháng 8 năm 201311:43không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_uninstall.MFLkhông áp d?ng7,68011 Tháng mư?i hai năm 201319:57không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi.MFLkhông áp d?ng610,54211 Tháng mư?i hai năm 201319:57không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru.MFLkhông áp d?ng4422 Tháng 8 năm 201311:45không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru_uninstall.MFLkhông áp d?ng2122 Tháng 8 năm 201311:45không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_uninstall.MFLkhông áp d?ng7,68011 Tháng mư?i hai năm 201319:57không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi.MFLkhông áp d?ng610,54211 Tháng mư?i hai năm 201319:56không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru.MFLkhông áp d?ng4422 Tháng 8 năm 201311:45không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru_uninstall.MFLkhông áp d?ng2122 Tháng 8 năm 201311:42không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_uninstall.MFLkhông áp d?ng7,68011 Tháng mư?i hai năm 201319:56không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi.MFLkhông áp d?ng610,54211 Tháng mư?i hai năm 201319:56không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru.MFLkhông áp d?ng4422 Tháng 8 năm 201311:49không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru_uninstall.MFLkhông áp d?ng2122 Tháng 8 năm 201311:45không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_uninstall.MFLkhông áp d?ng7,68011 Tháng mư?i hai năm 201319:56không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi.MFLkhông áp d?ng610,54211 Tháng mư?i hai năm 201319:55không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru.MFLkhông áp d?ng4422 Tháng 8 năm 201311:45không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru_uninstall.MFLkhông áp d?ng2122 Tháng 8 năm 201311:47không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_uninstall.MFLkhông áp d?ng7,68011 Tháng mư?i hai năm 201319:55không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi.MFLkhông áp d?ng610,54211 Tháng mư?i hai năm 201319:55không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru.MFLkhông áp d?ng4422 Tháng 8 năm 201311:48không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru_uninstall.MFLkhông áp d?ng2122 Tháng 8 năm 201311:44không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_uninstall.MFLkhông áp d?ng7,68011 Tháng mư?i hai năm 201319:55không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi.MFLkhông áp d?ng610,54211 Tháng mư?i hai năm 201319:56không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru.MFLkhông áp d?ng4422 Tháng 8 năm 201311:42không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru_uninstall.MFLkhông áp d?ng2122 Tháng 8 năm 201311:44không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_uninstall.MFLkhông áp d?ng7,68011 Tháng mư?i hai năm 201319:56không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi.MFLkhông áp d?ng610,54211 Tháng mư?i hai năm 201319:57không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru.MFLkhông áp d?ng4422 Tháng 8 năm 201311:51không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru_uninstall.MFLkhông áp d?ng2122 Tháng 8 năm 201311:43không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_uninstall.MFLkhông áp d?ng7,68011 Tháng mư?i hai năm 201319:57không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi.MFLkhông áp d?ng610,54211 Tháng mư?i hai năm 201319:56không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru.MFLkhông áp d?ng4422 Tháng 8 năm 201311:46không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru_uninstall.MFLkhông áp d?ng2122 Tháng 8 năm 201311:45không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_uninstall.MFLkhông áp d?ng7,68011 Tháng mư?i hai năm 201319:56không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi.MFLkhông áp d?ng610,54211 Tháng mư?i hai năm 201319:56không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru.MFLkhông áp d?ng4422 Tháng 8 năm 201311:42không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru_uninstall.MFLkhông áp d?ng2122 Tháng 8 năm 201311:55không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_uninstall.MFLkhông áp d?ng7,68011 Tháng mư?i hai năm 201319:56không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi.MFLkhông áp d?ng610,54211 Tháng mư?i hai năm 201320:05không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru.MFLkhông áp d?ng4422 Tháng 8 năm 201311:46không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru_uninstall.MFLkhông áp d?ng2122 Tháng 8 năm 201311:52không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_uninstall.MFLkhông áp d?ng7,68011 Tháng mư?i hai năm 201320:05không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi.MFLkhông áp d?ng610,69211 Tháng mư?i hai năm 201319:56không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru.MFLkhông áp d?ng4422 Tháng 8 năm 201311:19không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru_uninstall.MFLkhông áp d?ng2122 Tháng 8 năm 201311:19không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_uninstall.MFLkhông áp d?ng7,68211 Tháng mư?i hai năm 201319:56không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi.MFLkhông áp d?ng610,54211 Tháng mư?i hai năm 201320:04không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru.MFLkhông áp d?ng4422 Tháng 8 năm 201311:44không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru_uninstall.MFLkhông áp d?ng2122 Tháng 8 năm 201311:45không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_uninstall.MFLkhông áp d?ng7,68011 Tháng mư?i hai năm 201320:04không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi.MFLkhông áp d?ng610,54211 Tháng mư?i hai năm 201320:03không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru.MFLkhông áp d?ng4422 Tháng 8 năm 201311:37không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru_uninstall.MFLkhông áp d?ng2122 Tháng 8 năm 201311:38không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_uninstall.MFLkhông áp d?ng7,68011 Tháng mư?i hai năm 201320:03không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi.MFLkhông áp d?ng610,54211 Tháng mư?i hai năm 201320:04không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru.MFLkhông áp d?ng4422 Tháng 8 năm 201311:40không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru_uninstall.MFLkhông áp d?ng2122 Tháng 8 năm 201311:41không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_uninstall.MFLkhông áp d?ng7,68011 Tháng mư?i hai năm 201320:04không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi.MFLkhông áp d?ng610,54211 Tháng mư?i hai năm 201320:04không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru.MFLkhông áp d?ng4422 Tháng 8 năm 201311:38không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru_uninstall.MFLkhông áp d?ng2122 Tháng 8 năm 201311:35không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_uninstall.MFLkhông áp d?ng7,68011 Tháng mư?i hai năm 201320:04không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi.MFLkhông áp d?ng610,54211 Tháng mư?i hai năm 201320:04không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru.MFLkhông áp d?ng4422 Tháng 8 năm 201311:40không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru_uninstall.MFLkhông áp d?ng2122 Tháng 8 năm 201311:43không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_uninstall.MFLkhông áp d?ng7,68011 Tháng mư?i hai năm 201320:04không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi.MFLkhông áp d?ng610,54211 Tháng mư?i hai năm 201320:04không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru.MFLkhông áp d?ng4422 Tháng 8 năm 201311:40không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru_uninstall.MFLkhông áp d?ng2122 Tháng 8 năm 201311:41không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_uninstall.MFLkhông áp d?ng7,68011 Tháng mư?i hai năm 201320:04không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi.MFLkhông áp d?ng610,54211 Tháng mư?i hai năm 201320:04không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru.MFLkhông áp d?ng4422 Tháng 8 năm 201311:44không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_passthru_uninstall.MFLkhông áp d?ng2122 Tháng 8 năm 201311:40không áp d?ngkhông áp d?ng
Storagewmi_uninstall.MFLkhông áp d?ng7,68011 Tháng mư?i hai năm 201320:04không áp d?ngkhông áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed


T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm thông tin v? thu?t ng? c?p nh?t ph?n m?m, b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? các bản c?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin t?p b? sung

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 8.1
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
thu?c tính t?pGiá tr?
Tên t?pX86_02d4add32ecad56615f9559e013e2d9a_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_e41928b8c1f9adeb.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p651
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16:49
Tên t?pX86_080f067a1a1da86f21ce4c2cd55eb0d0_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_3dada45c0c6cc855.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p716
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16:49
Tên t?pX86_126f9ea61bbc94de0fa9042a165c4503_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_33934e3c3849f3d7.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p651
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16:49
Tên t?pX86_1a21afa2635a4311890b30713e5cc920_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_5f2674933bb2237c.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p716
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16:49
Tên t?pX86_1b94e50bb4c2d53656b4409e59d1d2ae_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_5eba50df8cd3d46e.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p651
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16:49
Tên t?pX86_225693ff7a6feeeccfbfca93b491543a_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_56035a747f919140.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p716
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16:49
Tên t?pX86_263d9b28314fb8ca2d59eff0422ebfc1_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_6c7539ec43ec40b3.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p716
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16:49
Tên t?pX86_27598de186b9e9a6d3fd0a417af30d73_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_18359b299eb91594.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p716
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16:49
Tên t?pX86_28f5d5b2c12d0a6c8cd304a0fc279d46_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_0ea030f55d47c0ed.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p716
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16:49
Tên t?pX86_30cd05e531ae58d5d65154a9705df6e8_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_730c597f47f3a394.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p716
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16:49
Tên t?pX86_312a7d8e69691d19f27e98f38ad461a2_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_90d55f2f21d64bb6.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p651
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16:49
Tên t?pX86_32e0e1c725a62fe3691af40fa199b84d_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_abfaf134d4cd7056.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p651
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16:49
Tên t?pX86_3cad29502cec179933ae9149880b3231_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_ec93f301f11e1229.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p716
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16:49
Tên t?pX86_3d4fddeaa9539b6ea090eac42d0d8d92_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_02185703e25838a8.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p708
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16:49
Tên t?pX86_3e06d9c90b612c5e98fce51e3fb29031_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_ce312801fc5733d0.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p716
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16:49
Tên t?pX86_45874e52f1abf14c67acf5646f730e42_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_c6b748c4f47c7794.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p716
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16:49
Tên t?pX86_49e720a5be93289d631929e0b136a9d4_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_a4b65ad3837d03a9.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p651
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16:49
Tên t?pX86_4a726c85e73182eb7d023e97054126bc_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_7e1f1eaeb9f1aa5c.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p716
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16:49
Tên t?pX86_4ac0e703793aa09745c8abb660b82823_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_2841bf3780679195.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p716
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16:49
Tên t?pX86_4cc7fc150d128e2e6a003b157676ae00_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_93f194e8feb672fe.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p651
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16:49
Tên t?pX86_4dc224b4419e155032063e7e5bb3b5f4_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_3497e2415ccfe030.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p716
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16:49
Tên t?pX86_59124abd919a61bef073d6eed6c7fa54_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_173f83bae1e578ff.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p651
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16:49
Tên t?pX86_5aaf2a418927ad4f4944e8f6c83f1cf2_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_2a1b1fb07b0f6d7d.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p651
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16:49
Tên t?pX86_5abd245cf3a2ebf9f7777f6898829cf7_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_bf18922ecd33886d.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p716
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16:49
Tên t?pX86_5c0b9f03a4724a0f9bdd53e19551a66f_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_2774293d6925a62a.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p716
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16:49
Tên t?pX86_5d66b6fb8322909208fc16e4b49a92e6_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_edfe85c72ad594dc.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p716
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16:49
Tên t?pX86_67fa1e60b25ae040f63f2a7456cdca9f_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_c8574732cc8e587e.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p716
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16:49
Tên t?pX86_7ae53f0373f31c63815839dfcf7c2406_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_c23cbe34d24e2db6.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p716
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16:49
Tên t?pX86_7f24fb698b0a6d7783ab25076410ea17_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_b910135f17ca3b1b.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p651
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16:49
Tên t?pX86_809024ce6c5caf10505137a129eb929b_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_6bbfb98cffa7ea20.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p716
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16:49
Tên t?pX86_80cc11cf939f997378a57f862e2e451d_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_bcb8177c1acdf4e5.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p716
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16:49
Tên t?pX86_8192df6e3f3ce4098cc6976efe12bf1a_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_81d95ccf8c24d37e.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p716
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16:49
Tên t?pX86_8606473539e4b7b0ca0bb049e0b726bd_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_141a79652a23b4c7.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p716
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16:49
Tên t?pX86_8734efc311eb5414b5f7657d5c1488d3_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_4461f2deb9f5d4e3.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p651
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16:49
Tên t?pX86_8ac592d67bb1e2f7a5f3f887400024b5_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_e0e4ed2fdabbb21c.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p716
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16:49
Tên t?pX86_8dac4ac747330e253aa7ef59298177b3_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_2280ad1758cb7811.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p651
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16:49
Tên t?pX86_8dd9e3952ef9ef8d22dc9cdff90a12d0_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_f9e65fa8590a8f35.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p716
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16:49
Tên t?pX86_8dfe59e700f8b4e177233871fdffcbe5_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_8de538484ce8e42d.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p651
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16:49
Tên t?pX86_911a7384bc718134fc844eff6f1be790_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_9b8301e3c6e292d6.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p716
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16:49
Tên t?pX86_a04459a77a1355190d27cb68213741cf_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_c9e5d6d1a3ce6fe3.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p721
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16:49
Tên t?pX86_a32f7d9cda05884a74b5fc45b791a208_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_639cbcda644874ed.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p719
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16:49
Tên t?pX86_a8a185528d9431c49bf346bd37b0d513_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_32d07589f1bf9b69.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p716
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16:49
Tên t?pX86_adfa094530db41a9843de6b911c80b51_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_4dfdaaf6917f4d01.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p716
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16:49
Tên t?pX86_b73bca8a2783625cd9ce710eed88ad71_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_b7b558e42ff0053a.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p651
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16:49
Tên t?pX86_c61dab70b37011389d0538f2e912afc5_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_c1e31ac002ec5961.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p651
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16:49
Tên t?pX86_ce8b3a12ba22b8520ba92d9ce6cc532f_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_357ebe5323794199.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p651
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16:49
Tên t?pX86_d46c19f01fb3b1a2aa64deb671fcc896_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_cc3a47de635ba5c0.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p651
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16:49
Tên t?pX86_d48955442994a3fbe65cc5ae0caff5c2_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_990bd36bcbc912d7.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p716
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16:49
Tên t?pX86_d6459f695ed8891c8a320cecfd35b670_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_dd6b96d7da5c8e91.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p716
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16:49
Tên t?pX86_d7325e1ba838f50096a0d6839f4842a0_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_4f0b9aaeffd450ce.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p716
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16:49
Tên t?pX86_d7e053d2c3d9906a6543a6557f9b8cf0_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_9797f3e2c32d7466.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p651
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16:49
Tên t?pX86_daedf5596f82e00a1740946b0ae8a476_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_60d54ce20de1c723.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p716
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16:49
Tên t?pX86_e2338adb3e89e42d2ac3bf3e6253aa3c_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_3d4df988d3567e44.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p651
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16:49
Tên t?pX86_e2bb3376b4a9d05ff68d88d70df3aca4_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_7c58c3f449eb4b7f.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p716
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16:49
Tên t?pX86_e44fdeb0f3d2b3f5602cfa8872baa6b3_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_f6c953e3a83f2b5e.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p703
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16:49
Tên t?pX86_e6923419468ffae64a2d79f41c280826_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_c14decd174ea0bbf.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p651
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16:49
Tên t?pX86_e8c2443b87b88ba391bae9b624147984_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_a6da19bfca25f065.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p716
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16:49
Tên t?pX86_ea81f34e360ff534be6540031f83d9d9_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_187c20beb602f2de.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p716
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16:49
Tên t?pX86_ec44dc8d74a8188fc60a457ae70b9d73_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_e9958c712609b5b7.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p716
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16:49
Tên t?pX86_ec9a48f15dfe644788853a2d4b735069_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_b8f26d937ca51a4a.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p651
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16:49
Tên t?pX86_f0068aaa247e7a61195eb47442bb7eeb_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_9ec1be685959d199.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p716
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16:49
Tên t?pX86_f9e6ead49987c19c2cf2317b9e65101c_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_6962e21994c4d9aa.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p651
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16:49
Tên t?pX86_fb902e4bc5346b58ea552c8575953c4e_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_1a89819826aecaa2.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p651
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16:49
Tên t?pX86_microsoft-windows-s...ementwmi-powershell_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_7deab686a34cb817.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p24,214
Ngày (UTC)11 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)13:27
Tên t?pX86_microsoft-windows-smspaceprovider_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_65603492dae28251.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p7,529
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16:49
Tên t?pX86_microsoft-windows-storagemanagementwmi_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_e58cca68662a379b.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p9,024
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16:49
Tên t?pX86_spaceport.inf_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_aa7887d27212048e.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p2,116
Ngày (UTC)11 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)13:23
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
thu?c tính t?pGiá tr?
Tên t?pAmd64_01b56c063b7073af166097936446291f_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_ba98022f9211ecba.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p712
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16: 58
Tên t?pAmd64_01e37db24f7da30f3dcde7e58743b2bc_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_20c7c84438cd25b7.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p720
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16: 58
Tên t?pAmd64_048e904371e800cdde315262c02ce569_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_8c91fdb904d37285.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p655
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16: 58
Tên t?pAmd64_078c6ce8caa33bddbae6436d83032455_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_321fea12c460dd1b.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p720
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16: 58
Tên t?pAmd64_080f067a1a1da86f21ce4c2cd55eb0d0_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_99cc3fdfc4ca398b.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p718
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16: 58
Tên t?pAmd64_0c2b16372e27658ea80a421910ae6ebb_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_fab65d028b3d31d1.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p720
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16: 58
Tên t?pAmd64_1273a1dbe11c7847a16a3fcb42fcc2c6_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_5bf9343c31f8ba5a.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p655
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16: 58
Tên t?pAmd64_13149d2610e9f328fd6683b17a8ddfcb_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_7e9eb0f3aed39e26.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p655
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16: 58
Tên t?pAmd64_185e3684fbe70ae154cd4754fe5f0d68_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_60e8cff01be8e914.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p720
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16: 58
Tên t?pAmd64_1a21afa2635a4311890b30713e5cc920_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_bb451016f40f94b2.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p718
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16: 58
Tên t?pAmd64_1aee4c8262b4b56f4edb7f4748bd4b1f_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_2803cbf6623df9db.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p655
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16: 58
Tên t?pAmd64_1bd9769a80575154b8feb4ff3ec1cbbc_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_b967a743fe7979a4.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p655
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16: 58
Tên t?pAmd64_1e1e7966c8e1bb4c1f854940bcd04429_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_7507501f0cacd83e.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p723
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16: 58
Tên t?pAmd64_1f7f624706c33e93ff21f4ea1fd9b83c_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_4fe7258d82c50855.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p720
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16: 58
Tên t?pAmd64_225693ff7a6feeeccfbfca93b491543a_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_b221f5f837ef0276.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p718
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16: 58
Tên t?pAmd64_251c2df575277012c747fa18df06d187_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_a4b890478fbae4bf.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p720
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16: 58
Tên t?pAmd64_25e6b4e679e985149f45fe2b5ba2c957_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_3df1f2e1df286e41.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p720
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16: 58
Tên t?pAmd64_263d9b28314fb8ca2d59eff0422ebfc1_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_c893d56ffc49b1e9.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p718
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16: 58
Tên t?pAmd64_27598de186b9e9a6d3fd0a417af30d73_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_745436ad571686ca.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p718
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16: 58
Tên t?pAmd64_28f5d5b2c12d0a6c8cd304a0fc279d46_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_6abecc7915a53223.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p718
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16: 58
Tên t?pAmd64_2a797a7a3c3042fe17d117c845617bdb_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_68824cd1423bf23d.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p720
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16: 58
Tên t?pAmd64_2b15e41a2dde2047c0163f78652ee4ee_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_672269918ab2a97d.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p655
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16: 58
Tên t?pAmd64_2db47fdd32d19db0a22365da458cde93_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_fde590b7b4b83c36.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p707
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16: 58
Tên t?pAmd64_30cd05e531ae58d5d65154a9705df6e8_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_cf2af503005114ca.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p718
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16: 58
Tên t?pAmd64_33dcdf3ad44f32490544410abc69427a_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_33e413686db85dfd.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p720
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16: 58
Tên t?pAmd64_3563b611bfab01b51f47192f6935ba31_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_4fdc18f71461b555.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p707
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16: 58
Tên t?pAmd64_3735889591638e2ff0476c4f387ce8c3_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_2ec74570c25a3993.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p720
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16: 58
Tên t?pAmd64_3a4f2cd436b9729825894edf1741354b_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_5c2540f3feadabea.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p723
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16: 58
Tên t?pAmd64_3b09c782714e68b7092482c03a55de3b_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_7d83ff0c7de75015.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p720
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16: 58
Tên t?pAmd64_3c0a38864c7903809e7c526792516c79_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_c90fdb32037118a1.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p720
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16: 58
Tên t?pAmd64_3cad29502cec179933ae9149880b3231_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_48b28e85a97b835f.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p718
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16: 58
Tên t?pAmd64_3d998792edb41f864a0805f6c3fa4fdb_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_2125542c93954d3b.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p720
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16: 58
Tên t?pAmd64_3e06d9c90b612c5e98fce51e3fb29031_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_2a4fc385b4b4a506.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p718
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16: 58
Tên t?pAmd64_3ff3da2426e0d8d1d62d20a428b324c5_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_7d1c749a0794c6e8.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p720
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16: 58
Tên t?pAmd64_45874e52f1abf14c67acf5646f730e42_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_22d5e448acd9e8ca.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p718
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16: 58
Tên t?pAmd64_493679c3fa5aff32e55bf47c8580bb1b_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_fde07241939787e0.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p655
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16: 58
Tên t?pAmd64_4a726c85e73182eb7d023e97054126bc_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_da3dba32724f1b92.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p718
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16: 58
Tên t?pAmd64_4ac0e703793aa09745c8abb660b82823_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_84605abb38c502cb.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p718
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16: 58
Tên t?pAmd64_4aed280c717d8de7649328e7bc52b3e1_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_4a5075a4d4c7b020.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p720
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16: 58
Tên t?pAmd64_4dc224b4419e155032063e7e5bb3b5f4_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_90b67dc5152d5166.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p718
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16: 58
Tên t?pAmd64_54bdc57b1a0a3a6c20938a4bb0256621_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_5bc73c9206f55c30.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p720
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16: 58
Tên t?pAmd64_56c0752e5b5c01db3f412d18aa6c408c_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_0f8695c8194193d7.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p655
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16: 58
Tên t?pAmd64_59d2e362b64deed4af2bacb62402b883_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_c5ca83ae73ae15a7.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p720
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16: 58
Tên t?pAmd64_5abd245cf3a2ebf9f7777f6898829cf7_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_1b372db28590f9a3.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p718
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16: 58
Tên t?pAmd64_5c0b9f03a4724a0f9bdd53e19551a66f_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_8392c4c121831760.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p718
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16: 58
Tên t?pAmd64_5d66b6fb8322909208fc16e4b49a92e6_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_4a1d214ae3330612.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p718
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16: 58
Tên t?pAmd64_5fc3dd682db88c4787e20228012f622f_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_9b2c80e97e31fb83.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p655
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16: 58
Tên t?pAmd64_6052fed1a0f1f3d373c4c68cecd85a39_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_c876ed0f1143d285.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p655
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16: 58
Tên t?pAmd64_66c65787c6f2b71135561ba562317f0a_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_9dbe17ccbcbf4069.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p720
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16: 58
Tên t?pAmd64_67fa1e60b25ae040f63f2a7456cdca9f_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_2475e2b684ebc9b4.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p718
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16: 58
Tên t?pAmd64_6ebaeb2dc210317cee7b71943ca93a6a_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_4312681e5bdb2a05.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p720
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16: 58
Tên t?pAmd64_71d25bdfe95663c91b8825db85bb2ca5_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_7fb654b10fb42a52.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p720
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16: 58
Tên t?pAmd64_783be9b8c48f0753259e533c6f1c8a2a_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_8e9eebfad256531a.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p655
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16: 58
Tên t?pAmd64_798f299619ace5484d79052d6caf7c1c_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_f7e058b62b472f54.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p720
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16: 58
Tên t?pAmd64_7ae53f0373f31c63815839dfcf7c2406_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_1e5b59b88aab9eec.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p718
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16: 58
Tên t?pAmd64_7c42ae5e3e6cc5ba35fc52f55416b998_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_42703d3092ee6aa8.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p720
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16: 58
Tên t?pAmd64_809024ce6c5caf10505137a129eb929b_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_c7de5510b8055b56.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p718
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16: 58
Tên t?pAmd64_80cc11cf939f997378a57f862e2e451d_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_18d6b2ffd32b661b.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p718
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16: 58
Tên t?pAmd64_8192df6e3f3ce4098cc6976efe12bf1a_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_ddf7f853448244b4.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p718
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16: 58
Tên t?pAmd64_8606473539e4b7b0ca0bb049e0b726bd_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_703914e8e28125fd.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p718
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16: 58
Tên t?pAmd64_8ac592d67bb1e2f7a5f3f887400024b5_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_3d0388b393192352.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p718
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16: 58
Tên t?pAmd64_8b457b58f9e81f438d9554a2d811ab13_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_1203c4fbaa484465.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p725
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16: 58
Tên t?pAmd64_8dd9e3952ef9ef8d22dc9cdff90a12d0_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_5604fb2c1168006b.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p718
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16: 58
Tên t?pAmd64_911a7384bc718134fc844eff6f1be790_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_f7a19d677f40040c.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p718
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16: 58
Tên t?pAmd64_94e2baef5fe4645e6441e668282fa6d2_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_647889ab15ea7104.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p655
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16: 58
Tên t?pAmd64_9846ef7f78da9d88c739c0b10a1930da_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_455202b31c0904ec.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p720
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16: 58
Tên t?pAmd64_9c881fd90bb3ed9ec77487a58e599da6_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_10811c97925e2256.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p655
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16: 58
Tên t?pAmd64_9dd00351f3b7721772e3756fa931312f_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_d9410fddc061d935.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p712
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16: 58
Tên t?pAmd64_9f24dcd7f770c570b05b4b4b195bfa2c_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_b06a217128ca8161.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p720
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16: 58
Tên t?pAmd64_9febde746ea896c9b3d3a5c1c2220171_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_ebff27da12759ebc.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p655
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16: 58
Tên t?pAmd64_9ffb3717a04a1e07e0f054820cc2133e_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_df788f0ff269be33.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p720
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16: 58
Tên t?pAmd64_a04459a77a1355190d27cb68213741cf_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_260472555c2be119.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p723
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16: 58
Tên t?pAmd64_a26ef23ee2d973f698c1c2ceebe41f5d_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_0654c687e0167271.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p720
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16: 58
Tên t?pAmd64_a7926eb3d08109ed4f115b811d01dbd1_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_ca2d0f0fa8fac89c.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p720
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16: 58
Tên t?pAmd64_a8a185528d9431c49bf346bd37b0d513_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_8eef110daa1d0c9f.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p718
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16: 58
Tên t?pAmd64_ac19af4fba10265cf0d7f64c6ea50aef_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_928b1cbcbcc9d8b7.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p720
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16: 58
Tên t?pAmd64_aceb2a9f4be3a734dd814373f550fbdf_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_551832559cb9aebb.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p655
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16: 58
Tên t?pAmd64_adfa094530db41a9843de6b911c80b51_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_aa1c467a49dcbe37.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p718
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16: 58
Tên t?pAmd64_b0c305de0b3ae5d508ca3a84676f62b1_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_2634387e73ff514c.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p720
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16: 58
Tên t?pAmd64_bb6b9f1f499c775bca6aeb76cae801f9_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_27a74498490c13c7.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p720
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16: 58
Tên t?pAmd64_c04ff0d8c8d6d5cdf33a573454833623_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_67a5495bb4e35519.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p655
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16: 58
Tên t?pAmd64_c0a48bc5541ccc32b2ae9d2e9d8cfa2b_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_e2f20a6732c28ab6.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p655
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16: 58
Tên t?pAmd64_c29ab59150088b9171c13f3ff86a8452_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_5066e4bd1854b43a.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p720
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16: 58
Tên t?pAmd64_c6f56bfe5b1c9e44a7d00cc60d99c4a2_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_61de9bec0817139d.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p655
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16: 58
Tên t?pAmd64_c70bd3117e13284ac46a4d63edd5a05e_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_69f7267934927b89.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p655
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16: 58
Tên t?pAmd64_cab07f7ea3eef1a47551be4a398595ef_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_7e6bc5db02d32c72.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p720
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16: 58
Tên t?pAmd64_d48955442994a3fbe65cc5ae0caff5c2_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_f52a6eef8426840d.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p718
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16: 58
Tên t?pAmd64_d6459f695ed8891c8a320cecfd35b670_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_398a325b92b9ffc7.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p718
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16: 58
Tên t?pAmd64_d7325e1ba838f50096a0d6839f4842a0_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_ab2a3632b831c204.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p718
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16: 58
Tên t?pAmd64_d9cb8ef8302345187495dd1d9f2df516_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_85567b0561342221.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p655
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16: 58
Tên t?pAmd64_daedf5596f82e00a1740946b0ae8a476_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_bcf3e865c63f3859.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p718
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16: 58
Tên t?pAmd64_de480d250d8b05f1b9e95c4010398beb_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_c74c42af2265871a.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p655
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16: 58
Tên t?pAmd64_e291928e356c39ebaed16c77ec62bd7f_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_396ac7a631bc5e05.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p720
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16: 58
Tên t?pAmd64_e2bb3376b4a9d05ff68d88d70df3aca4_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_d8775f780248bcb5.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p718
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16: 58
Tên t?pAmd64_e3b9a3f78815ba904bf840bd6bf12be7_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_f09faa3066b6430e.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p655
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16: 58
Tên t?pAmd64_e8c2443b87b88ba391bae9b624147984_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_02f8b5438283619b.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p718
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16: 58
Tên t?pAmd64_ea81f34e360ff534be6540031f83d9d9_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_749abc426e606414.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p718
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16: 58
Tên t?pAmd64_ec44dc8d74a8188fc60a457ae70b9d73_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_45b427f4de6726ed.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p718
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16: 58
Tên t?pAmd64_f0068aaa247e7a61195eb47442bb7eeb_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_fae059ec11b742cf.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p718
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16: 58
Tên t?pAmd64_f3037bf15ad248784166ad1786472840_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_c4feba3db8e0c313.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p720
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16: 58
Tên t?pAmd64_fa59c333fe72eaa6e2d85c101c5016b9_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_cc2444294acbf3a0.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p655
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16: 58
Tên t?pAmd64_fe5e06d47ce2bf6d7aec82cb6f71ccc3_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_ba02ce582a7d652c.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p720
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16: 58
Tên t?pAmd64_fe9de0c9e63976cd7f5ce91839eb450b_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_26b8b29ae9ee5b13.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p720
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16: 58
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-s...ementwmi-powershell_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_da09520a5baa294d.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p24,216
Ngày (UTC)11 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)18:39
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-smspaceprovider_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_c17ed016933ff387.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p7533 ngư?i
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16: 58
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-storagemanagementwmi_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_41ab65ec1e87a8d1.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p9,028
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16: 58
Tên t?pAmd64_spaceport.inf_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_069723562a6f75c4.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p2.120 ngư?i
Ngày (UTC)11 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)18: 28
Tên t?pWow64_microsoft-windows-s...ementwmi-powershell_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_e45dfc5c900aeb48.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p24,216
Ngày (UTC)11 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)13:25
Tên t?pWow64_microsoft-windows-smspaceprovider_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_cbd37a68c7a0b582.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p6,822
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16: 58
Tên t?pWow64_microsoft-windows-storagemanagementwmi_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_4c00103e52e86acc.manifest
Phiên b?n t?p
Kích thư?c t?p9,026
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)16: 58
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Thu?c tính

ID c?a bài: 2913766 - L?n xem xét sau cùng: 04 Tháng Hai 2014 - Xem xét l?i: 72.0
Áp d?ng
 • Windows 8.1
 • Windows 8.1 Enterprise
 • Windows 8.1 Pro
 • Windows Server 2012 R2 Datacenter
 • Windows Server 2012 R2 Essentials
 • Windows Server 2012 R2 Foundation
 • Windows Server 2012 R2 Standard
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2913766 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2913766

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com