Straipsnio ID: 291387 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
Jei norite su?inoti apie Microsoft Outlook ir Microsoft Outlook Express el. pa?to klient? skirtumus, spustel?kite toliau pateikiam? straipsnio numer? ir per?i?r?kite Microsoft ?ini? baz?s straipsn?:
257824 Outlook ir Outlook Express skirtumai
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

SANTRAUKA

?iame straipsnyje apra?omos kelios Microsoft Outlook Express 6 priemon?s, skirtos apsaugoti nuo virus?, plintan?i? per el. lai?kus.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Outlook Express 6 apsaugos nuo virus? priemones rasite meniu ?rankiai, dialogo lango Parinktys skirtuke Sauga.

Internet Explorer saugos zonos naudojimas norint u?drausti aktyv?j? turin? Hypertext Markup Language (HTML) el. lai?kuose

Naudojant saugos zonas galima pasirinkti, ar aktyvusis turinys, pvz., ActiveX valdikliai ir scenarijai, gali b?ti vykdomas i? HTML el. lai?k? programoje Outlook Express. Numatyta, kad Outlook Express 6 naudoja ribot? zon?, o ne interneto zon?. Microsoft Outlook Express 5.0 ir Microsoft Outlook Express 5.5 naudojo interneto zon?, kuri leid?ia vykdyti did?i?j? dal? aktyvaus turinio. Nor?dami pritaikyti nar?ykl?s Internet Explorer saugos zonos parametrus programai Outlook Express:

?SP?JIMAS: Pakeitus saugos zonos parametrus, kompiuteriui gali kilti potencialiai kenksmingo kodo gr?sm?. B?kite atsarg?s keisdami ?iuos parametrus.
 1. Paleiskite Outlook Express, tada meniu ?rankiai spustel?kite Parinktys.
 2. Spustel?kite skirtuk? Sauga, tada Pasirinkite interneto nar?ykl?s saugos zon? srityje Apsauga nuo virus? spustel?kite Ribot? svetaini? zona arba Interneto zona (ne tokia saugi, bet funkcionalesn?).
 3. Spustel?kite Gerai, kad u?darytum?te dialogo lang? Parinktys, tada u?darykite program? Outlook Express.
 4. Paleiskite Internet Explorer, meniu ?rankiai spustel?kite Interneto parinktys, tada spustel?kite Sauga.
 5. Spustel?kite Outlook Express pasirinktos saugos zonos Pasirinktinis lygis. Pasirinkti saugos parametrai bus taikomi Outlook Express ir Internet Explorer.

Kaip skaityti visus prane?imus paprastojo teksto formatu (tik naudojant 1 pakeitim? paket?)

Naudodami 1 pakeitim? paket? galite sukonfig?ruoti Outlook Express, kad gal?tum?te skaityti visus prane?imus paprastojo teksto formatu. Naudojant paprastojo teksto format? kai kurie HTML el. lai?kai gali b?ti rodomi neteisingai, bet ?galinus ?? parametr? nevykdomas joks aktyvusis turinys. Jei norite skaityti visus prane?imus paprastojo teksto formatu naudodamiesi Outlook Express 1 pakeitim? paketu:
 1. Paleiskite Outlook Express, tada meniu ?rankiai spustel?kite Parinktys.
 2. Spustel?kite skirtuk? Skaityti, tada spustel?dami pa?ym?kite Prane?im? skaitymo ?ym?s langel? Skaityti visus prane?imus paprastojo teksto formatu.
 3. Spustel?kite Gerai.

Kaip u?drausti programoms si?sti el. lai?kus be j?s? patvirtinimo

Jei skirtuke Bendra Outlook Express sukonfig?ravote kaip numatyt?j? pa?to apdorojimo program? (ar paprast?j? MAPI klient?), Outlook Express apdoros u?klausas naudodama paprastojo MAPI i?kvietimus. Kai kurie virusai gali naudoti ?i? funkcij? ir plisti si?sdami el. lai?k? kopijas, kuriose yra virusas, j?s? kontaktams. Numatyta, kad Outlook Express 6 u?draud?ia programi?kai si?sti el. lai?kus i? Outlook Express jums ne?inant, rodydama dialog?, ?galinant? si?sti arba nesi?sti el. lai?ko.

Nar?ykl?s Internet Explorer nesaugi? rinkmen? s?ra?o naudojimas el. lai?k? priedams filtruoti

Nor?dami naudoti nar?ykl?s Internet Explorer nesaugi? rinkmen? s?ra?? el. lai?k? priedams filtruoti:
 1. Paleiskite Outlook Express, tada meniu ?rankiai spustel?kite Parinktys.
 2. Spustel?kite skirtuk? Sauga, tada spustel?dami pa?ym?kite Apsaugos nuo virus? ?ym?s langel? Neleisti ?ra?yti arba atidaryti pried?, kurie gali tur?ti virus?.
Numatyta, kad ?i parinktis ?galinta Outlook Express 1 pakeitim? pakete (SP1). Jei ?galinsite ?i? parinkt?, Outlook Express naudos Internet Explorer 6 nesaugi? rinkmen? s?ra?? ir Aplanko parink?i? parametr? Patvirtinti atidarym? po atsisiuntimo, kad nustatyt?, ar rinkmena saugi. Visi el. lai?k? priedai, kuri? rinkmenos tipas skelbiamas kaip ?nesaugus?, bus blokuojami.

PASTABA: Nar?ykl?s Internet Explorer 6 nesaugi? rinkmen? s?ra?e yra visi rinkmen?, su kuriomis gali b?ti susietas scenarijus ar kodas, tipai. Nor?dami prid?ti papildomus blokuotin? rinkmen? tipus arba pa?alinti rinkmen?, kurios neturi b?ti blokuojamos, tipus:
 1. Spustel?kite Prad?ti, pa?ym?kite Parametrai (arba spustel?kite Valdymo skydas), tada spustel?kite Valdymo skydas (arba perjunkite Klasikin? rodin? ar Per?i?r?ti visas Valdymo skydo parinktis).
 2. Du kartus spustel?kite Aplanko parinktis.
 3. Skirtuke Rinkmen? tipai spustel?dami pa?ym?kite rinkmenos tip?, kur? norite blokuoti arba leisti, tada spustel?kite I?samiau. Jei norimo prid?ti rinkmen? tipo n?ra s?ra?e, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. Spustel?kite Naujas.
  2. Dialogo lange Naujo pl?tinio k?rimas ?veskite rinkmenos pl?tin?, kur? norite ?traukti ? nesaugi? rinkmen? s?ra??.
  3. Spustel?kite Gerai, tada ? I?samiau.
 4. Spustel?kite, kad pa?ym?tum?te (blokuotum?te) arba i?valytum?te (leistum?te) ?ym?s langel? Patvirtinti atidarym? po atsisiuntimo.
PASTABA: Negalima i?valyti ?ym?s langelio Patvirtinti atidarym? po atsisiuntimo norint leisti kai kuri? tip? rinkmenas. Pavyzd?iui, .exe rinkmenos yra numatytajame Internet Explorer nesaugi? rinkmen? s?ra?e ir j? negalima leisti.

Kaip nustatyti, kada Outlook Express blokuoja pried?

Kai Outlook Express blokuoja pried?, el. lai?ko vir?utin?je dalyje esan?ioje ?sp?jimo prane?im? juostoje rodomas ?is ?sp?jimas:
Outlook Express pa?alino prieig? prie ?i? nesaugi? lai?ko pried?: file_name1, file_name2 ir t. t.

Savyb?s

Straipsnio ID: 291387 - Paskutin? per?i?ra: 2006 m. spalio 5 d. - Per?i?ra: 4.0
TAIKOMA
 • Microsoft Outlook Express 6.0
 • Microsoft Outlook Express 6.0
 • Microsoft Outlook Express 6.0
 • Microsoft Outlook Express 6.0, naudojant su:
  • Microsoft Windows Millennium Edition
Rakta?od?iai: 
kbinfo KB291387

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com