Identifikator ?lanka: 291387 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Za informacije o razlikama izme?u klijenata e-po?te Microsoft Outlook i Microsoft Outlook Express kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
257824 Razlike izme?u programa Outlook i Outlook Express
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

REZIME

Ovaj ?lanak opisuje nekoliko novih funkcija uklju?enih u Microsoft Outlook Express 6 koje su dizajnirane da vas za?tite od virusa koji mogu biti preneti putem e-poruka.

DODATNE INFORMACIJE

Funkcije za za?titu od virusa u programu Outlook Express 6 nalaze se u meniju ?Alatke? na kartici Bezbednost u dijalogu ?Opcije?.

Kori??enje bezbednosne zone programa Internet Explorer za onemogu?avanje aktivnog sadr?aja u Hypertext Markup Language (HTML) e-po?ti

Bezbednosne zone vam omogu?avaju da odaberete da li ?e aktivni sadr?aj kao ?to su ActiveX kontrole i skripte mo?i da se pokrene iz HTML e-poruka u programu Outlook Express. Outlook Express 6 podrazumevano koristi bezbednosnu zonu umesto Internet zone. Microsoft Outlook Express 5.0 i Microsoft Outlook Express 5.5 koristili su Internet zonu koja je omogu?avala pokretanje ve?ine aktivnog sadr?aja. Da biste prilagodili postavke bezbednosne zone programa Internet Explorer za Outlook Express:

PA?NJA: Promena postavki bezbednosne zone mo?e izlo?iti ra?unar potencijalno ?tetnim kodovima. Budite pa?ljivi prilikom izmene ovih postavki.
 1. Pokrenite Outlook Express i zatim u meniju Alatke izaberite stavku Opcije.
 2. Izaberite karticu Bezbednost i zatim izaberite stavku Zona ograni?enih lokacija ili stavku Internet zona (manje bezbedna, ali funkcionalnija) u odeljku Za?tita od virusa pod stavkom Izaberite Internet Explorer bezbednosnu zonu koju ?ete koristiti.
 3. Kliknite na dugme U redu da biste zatvorili dijalog Opcije i zatim napustite Outlook Express.
 4. Pokrenite Internet Explorer, u meniju Alatke izaberite stavku Internet opcije i zatim izaberite karticu Bezbednost.
 5. Kliknite na dugme Prilago?eni nivo za bezbednosnu zonu koju ste izabrali u programu Outlook Express. Bezbednosne postavke koje ste odabrali primenjuju se na Outlook Express, kao i na Internet Explorer.

?itanje svih poruka u obliku ?istog teksta (samo servisni paket 1)

Po?ev?i od servisnog paketa 1, mo?ete da podesite Outlook Express da ?ita sve e-poruke u obliku ?istog teksta. Neke HTML e-poruke mo?da se ne?e ispravno prikazati u obliku ?istog teksta, ali kada omogu?ite ovu postavku, ne?e se pokretati aktivni sadr?aj u e-po?ti. Da biste ?itali sve poruke u obliku ?istog teksta u programu Outlook Express sa servisnim paketom 1:
 1. Pokrenite Outlook Express i zatim u meniju Alatke izaberite stavku Opcije.
 2. Izaberite karticu ?itanje i zatim potvrdite izbor u polju za potvrdu ?itaj sve poruke u obliku ?istog teksta u okviru ?itanje poruka.
 3. Kliknite na dugme U redu.

Spre?avanje programa da ?alju e-po?tu bez va?eg odobrenja

Ako podesite da Outlook Express bude podrazumevani rukovalac po?tom (ili jednostavan MAPI klijent) na kartici Op?te postavke, Outlook Express ?e obra?ivati zahteve koriste?i jednostavne MAPI pozive. Neki virusi mogu da koriste ove funkcije i da se ?ire ?alju?i kopije e-poruka koje sadr?e virus va?im kontaktima. Outlook Express 6 podrazumevano spre?ava programsko slanje e-poruka iz programa Outlook Express bez va?eg znanja tako ?to prikazuje dijalog koji vam omogu?ava da po?aljete ili ne po?aljete e-poruku.

Kori??enje liste datoteka koje nisu bezbedne u programu Internet Explorer da bi se filtrirali prilozi e-po?te

Da biste koristili listu datoteka koje nisu bezbedne u programu Internet Explorer radi filtriranja priloga e-po?te:
 1. Pokrenite Outlook Express i zatim u meniju Alatke izaberite stavku Opcije.
 2. Izaberite karticu Bezbednost i zatim potvrdite izbor u polju za potvrdu Ne dozvoli da se otvaraju ili ?uvaju prilozi koji bi mogli da budu virusi u okviru Za?tita od virusa.
Ova opcija je podrazumevano omogu?ena u programu Outlook Express sa servisnim paketom 1 (SP1). Ako omogu?ite ovu opciju, Outlook Express ?e koristiti listu datoteka koje nisu bezbedne u programu Internet Explorer 6 i postavku Potvrdi otvaranje nakon preuzimanja u okviru ?Opcije fascikle? da bi se utvrdilo da li je datoteka bezbedna. Blokira se preuzimanje svakog priloga e-po?te sa tipom datoteke za koji je prijavljeno da ?nije bezbedan?.

NAPOMENA: Lista datoteka koje nisu bezbedne u programu Internet Explorer 6 sadr?i sve tipove datoteka koji mogu da imaju skriptu ili kôd povezan sa njima. Da biste dodali dodatne tipove datoteka na listu za blokiranje ili uklonili tipove datoteka koje ne treba blokirati:
 1. Kliknite na dugme Start, postavite pokaziva? na stavku Postavke (ili izaberite stavku Kontrolna tabla) i zatim izaberite stavku Kontrolna tabla (ili se prebacite na Klasi?ni prikaz ili Prikaz svih opcija kontrolne table).
 2. Kliknite dvaput na ikonu Opcije fascikle.
 3. Na kartici Tipovi datoteka kliknite da biste izabrali tip datoteke koji ?elite da blokirate ili dozvolite i zatim kliknite na dugmeVi?e opcija. Ako tip datoteke koji ?elite da dodate nije naveden, izvr?ite slede?e korake:
  1. Kliknite na dugme Novo.
  2. U dijalogu Kreiranje nove oznake tipa datoteka otkucajte oznaku tipa datoteke koju ?elite da dodate na listu datoteka koje nisu bezbedne.
  3. Kliknite na dugme U redu, a zatim kliknite na dugme Vi?e opcija.
 4. Kliknite da biste potvrdili izbor (blokiranje) ili opozvali izbor (dopu?tanje) u polju za potvrdu Potvrdi otvaranje posle preuzimanja.
NAPOMENA: Ne mo?ete da uklonite potvrdni znak iz polja za potvrdu Potvrdi otvaranje posle preuzimanja da biste dozvolili neke tipove datoteka. Na primer, .exe datoteke se nalaze na podrazumevanoj listi datoteka koje nisu bezbedne u programu Internet Explorer i ne mogu biti dozvoljene.

Utvr?ivanje da li je Outlook Express blokirao prilog

Kada Outlook Express blokira prilog, u traci poruke upozorenja u gornjem delu e-poruke prikazuje se slede?e upozorenje:
Outlook Express je zabranio pristup slede?im prilozima u va?oj po?ti koji nisu bezbedni: datoteka_ime1, datoteka_ime2 i tako dalje.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 291387 - Poslednji pregled: 5. oktobar 2006. - Revizija: 4.0
ODNOSI SE NA
 • Microsoft Outlook Express 6.0
 • Microsoft Outlook Express 6.0
 • Microsoft Outlook Express 6.0
 • Microsoft Outlook Express 6.0, ako se koristi sa:
  • Microsoft Windows Millennium Edition
Klju?ne re?i: 
kbinfo KB291387

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com