Straipsnio ID: 291473 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
Jei reikia ?io straipsnio versijos, skirtos ?Microsoft Word 2000?, ?r. 212339.

I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Santrauka

Galima nustatyti, kad naudojant program? ?Microsoft Word 2010? arba senesn? versij? dokumentas b?t? automati?kai formatuojamas vedant tekst? arba kad i?kart b?t? formatuojamas visas dokumentas. Abiem atvejais galite kontroliuoti ?Word? atliekamus automatinius keitimus ir galite i?jungti automatinio formatavimo parinktis. ?iame straipsnyje nuosekliai apra?oma, kaip i?jungti automatinio formatavimo parinktis.

Daugiau informacijos

Automatinio formatavimo funkcija veikia taip, kaip nurodyta toliau.
  • ?Word? automati?kai formatuoja ?vairius elementus, pvz., antra?tes, s?ra?us su ?enkleliais, numeruotus s?ra?us, kra?tines, skai?ius ir simbolius renkant tekst? dokumente. Galite valdyti, kokius keitimus ?Word? atlieka automati?kai, arba galite visi?kai i?jungti automatinio formatavimo funkcij?.
  • Meniu Formatavimas spustel?j? Automatinis formatavimas galite automati?kai formatuoti pasirinkt? dokumento tekst? arba vis? neformatuot? dokument?, pvz., el. lai?k?. Galite per?i?r?ti, priimti arba atmesti kiekvien? keitim?.
  • Pagal numatytuosius parametrus komanda Automatinis formatavimas nepasiekiama ?Word 2007? arba naujesni? versij? juostel?je. Jei norite patys formatuoti pasirinkt? dokumento tekst? arba vis? neformatuot? dokument? programoje ?Word 2007? arba naujesn?se versijose, galite naudoti komand? Automatinis formatavimas.
Pagal numatytuosius parametrus automatinio formatavimo parinktys yra ?jungtos pirm? kart? paleidus ?Word?. Galite i?jungti parinktis, kuri? nenorite naudoti.

Automatinio formatavimo parink?i? i?jungimas.

Nor?dami i?jungti ?Word? taikomas automatinio formatavimo parinktis, atlikite reikiamus veiksmus, atsi?velgdami ? naudojam? ?Word? versij?.

?Word 2013?, ?Word 2010? arba ?Word 2007?

?Word 2003? arba ?Word 2002?

Nuorodos


Nor?dami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip i?jungti automatinio formatavimo parinktis ir k? rei?kia kiekviena automatinio formatavimo parinktis, spustel?kite toliau esan?io straipsnio sait?:  

Automatinio formatavimo anuliavimas arba i?jungimas


Nor?dami gauti daugiau informacijos apie ?Word? automatinio formatavimo parinktis, paspauskite F1 ir ie?kokite straipsni? apie automatin? formatavim? ?Microsoft Word? ?inyne.
Pastaba. Tai yra SPAR?IOJO PUBLIKAVIMO straipsnis, sukurtas ?Microsoft? palaikymo organizacijoje ir pateikiamas tiesiai i? jos. Jame esanti informacija pateikiama tokia, kokia yra, atsi?velgiant ? i?kilusias problemas. Kadangi siekiama ?i? informacij? pateikti kuo grei?iau, joje gali b?ti spausdinimo klaid?, tod?l bet kuriuo metu ji gali b?ti pakeista apie tai neprane?us. Kitos informacijos ?r. naudojimo s?lygose.

Savyb?s

Straipsnio ID: 291473 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. spalio 3 d. - Per?i?ra: 3.0
Taikoma:
  • Microsoft Word 2013
  • Microsoft Word 2010
  • Microsoft Office Word 2007
  • Microsoft Office Word 2003
  • Microsoft Word 2002 Standard Edition
Rakta?od?iai: 
kbgraphxlinkcritical kbhowtomaster kbproof KB291473

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com