Identifikator ?lanka: 291473 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Za verziju ovog ?lanka koja se odnosi na Microsoft Word 2000 pogledajte ?lanak 212339.

Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

Rezime

Mo?ete automatski da oblikujete dokument u programu Microsoft Word 2010 i u prethodnim verzijama dok kucate ili odjednom. U oba slu?aja, mo?ete da kontroli?ete koje automatske promene Word unosi i tako?e mo?ete da isklju?ite opcije automatskog oblikovanja. Ovaj ?lanak opisuje detaljan postupak za isklju?ivanje opcija automatskog oblikovanja.

Dodatne informacije

Opcija automatskog oblikovanja radi na slede?e na?ine:
  • Word automatski oblikuje stavke kao ?to su naslovi, numerisane liste i liste sa znakovima za nabrajanje, brojevi i simboli dok kucate svoj dokument. Mo?ete da kontroli?ete koje automatske promene Word unosi ili mo?ete da u potpunosti isklju?ite automatsko oblikovanje.
  • Mo?ete automatski da oblikujete izabrani tekst dokumenta ili ceo neoblikovani dokument, kao ?to je poruke e-po?te, kada u meniju Oblikovanje izaberete stavku Automatsko oblikovanje. Mo?ete da pregledate, prihvatite ili odbijete svaku promenu.
  • Prema podrazumevanim postavkama, komanda Automatski oblikuj nije dostupna na traci u programu Word 2007 ili novijim verzijama. Ako ?elite da ru?no oblikujete izabrani tekst dokumenta ili ceo neoblikovani dokument u programu Word 2007 ili novijim verzijama, mo?ete da koristite komandu Automatski oblikuj.
Prema podrazumevanim postavkama, opcije automatskog oblikovanja su uklju?ene kada prvi put pokrenete Word. Mo?ete da isklju?ite opcije koje ne ?elite.

Isklju?ivanje opcija automatskog oblikovanja

Da biste isklju?ili opcije automatskog oblikovanja koje Word primenjuje, sledite korake za verziju programa Word koju koristite.

Word 2013, Word 2010 ili Word 2007

U verziji Word 2003 ili Word 2002

Reference


Vi?e informacija o tome kako da isklju?ite opcije automatskog oblikovanja i o tome ?ta svaka opcija zna?i mo?ete na?i u slede?em ?lanku:  

Opoziv ili isklju?ivanje automatskog oblikovanja


Vi?e informacije o opcijama automatskog oblikovanja u programu Word dobi?ete ako pritisnete taster F1 i tra?ite automatsko oblikovanje u pomo?i za Microsoft Word.
Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 291473 - Poslednji pregled: 27. februar 2014. - Revizija: 4.0
Odnosi se na:
  • Microsoft Word 2013
  • Microsoft Word 2010
  • Microsoft Office Word 2007
  • Microsoft Office Word 2003
  • Microsoft Word 2002
Klju?ne re?i: 
kbgraphxlinkcritical kbhowtomaster kbproof KB291473

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com