Làm th? nào đ? t?o bi?u tư?ng g? l?i cho m?t ?ng d?ng C++ tr?c quan

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 291585 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

B?n có th? t?o ra các bi?u tư?ng mà b?n có th? s? d?ng khi b?n g? l?i t?p k?t xu?t ho?c khi b?n th?c hi?n g? l?i tr?c ti?p b?ng cách s? d?ng công c? g? l?i Microsoft cho Windows. Đ? t?i v? các công c? này, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.microsoft.com/whdc/devtools/debugging/default.mspx
Các bi?u tư?ng d? li?u cho phép tr?nh g? l?i bi?t v? ngu?n g?c và d?ng thông tin, các bi?n đư?c s? d?ng trong ?ng d?ng c?a b?n, và d? li?u nh?p thông tin cho chương tr?nh c?a b?n.

Bài vi?t này mô t? cách t?o t?p tin bi?u tư?ng, c? th? .pdb tác ph?m, khi b?n xây d?ng m?t phiên b?n phát hành ?ng d?ng c?a b?n Visual C++. Khi b?n làm vi?c v?i d?ch v? h? tr? s?n ph?m c?a Microsoft, b?n có th? đư?c yêu c?u đ? cung c?p nh?ng t?p tin này đ? giúp các chuyên gia h? tr? nh?ng ngư?i giúp b?n xác đ?nh nguyên nhân gây ra m?t v?n đ? mà b?n đang g?p ph?i. V? l? do này, nó là t?t th?c hành đ? xây d?ng bi?u tư?ng t?p v?i m?i phiên b?n phát hành c? th? c?a b?n ?ng d?ng.

Bài vi?t này gi? đ?nh r?ng b?n đ? quen thu?c v?i xây d?ng các ?ng d?ng b?ng cách s? d?ng Microsoft Visual C++. Xem th? giác Xác đ?nh chi ti?t v? làm th? nào đ? t?o bi?u tư?ng trong C++ li?u t?p tin.

THÔNG TIN THÊM

Có hai lo?i xây d?ng: phát hành và g? l?i. Luôn luôn đ?t các xây d?ng g? đ? phát hành cho xây d?ng đư?c chuy?n cho khách hàng. Các g? l?i xây d?ng thư?ng đư?c s? d?ng trong giai đo?n phát tri?n c?a các ?ng d?ng. C? hai lo?i xây d?ng có th? đư?c debugged, và c? hai lo?i xây d?ng ph?i có các bi?u tư?ng đ? g? l?i chúng. M?t khác bi?t quan tr?ng là các phát hành thi?t l?p trong Visual C++ lư?t v? t?i ưu hóa tr?nh biên d?ch và các g? l?i thi?t l?p t?t t?i ưu hóa tr?nh biên d?ch. Khi t?i ưu hóa tr?nh biên d?ch đư?c b?t, các ?ng d?ng ch?y nhanh hơn. Tuy nhiên, nó là không d? dàng đ? bư?c qua đo?n code b?i v? d?ng m? ngu?n không đư?c biên d?ch ? chính xác đ?t hàng mà h? xu?t hi?n trong m? ngu?n. V? v?y, trong giai đo?n phát tri?n c?a m?t d? án, nó d? dàng hơn đ? g? l?i m?t g? l?i xây d?ng.

Visual C++ 6.0 và Visual C++.NET môi trư?ng phát tri?n, b?n có th? t?o m?t xây d?ng g? l?i b?ng cách ch?n g? l?i như lo?i xây d?ng, và b?n có th? t?o m?t xây d?ng phát hành b?ng cách ch?n phát hành như các lo?i xây d?ng. N?u b?n không s? d?ng Visual c ++ môi trư?ng phát tri?n, b?n ph?i bi?t nh?ng g? tr?nh biên d?ch và các tùy ch?n linker đ? thi?t l?p.

Đ? cho phép g? l?i c?a m?t xây d?ng phát hành cho Visual C++ .NET ho?c cho Visual C++ 6.0, thay đ?i các tùy ch?n biên d?ch sau ngày Cl.exe biên d?ch c?a xây d?ng c?a b?n:

Tr?nh biên d?ch

 • Kích ho?t tính năng / Z7 cho Visual c + +.NET
 • Kích ho?t tính năng /Zi cho Visual C++ 6.0
 • Kích ho?t tính năng / O2
Đ? bi?t thêm thông tin v? các tùy ch?n tr?nh biên d?ch, truy c?p Web site sau c?a Microsoft Developer Network (MSDN):
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/aa236704.aspx

Linker

 • Ch?n/ GIA TĂNG: KHÔNG CÓ
 • Ch?n /Debug:Yes
 • Ch?n / L?A CH?N: REF
 • Ch?n / L?A CH?N: ICF
Đ? bi?t thêm thông tin v? tùy ch?n Linker, truy c?p MSDN Web site sau:
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/aa270751.aspx

Kích ho?t tính năng g? l?i trong m?t b?n phát hành xây d?ng trong Visual C++ 6.0

Đ? cho phép g? l?i trong m?t xây d?ng phát hành trong m?t môi trư?ng phát tri?n Visual C++ 6.0, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trên các Dự án tr?nh đơn, nh?p vào Thiết đặt.
 2. Nh?p vào C?u h?nh Win32 Release.
 3. Trên các C/C ++ tab, b?m vào T?ng quát, và sau đó đ?t sau đây:
  • Thi?t l?p T?i ưu hóa đ? Tăng t?i đa t?c đ? ho?c đ?n Gi?m thi?u kích thư?c.
  • Thi?t l?p G? l?i thông tin đ? Chương tr?nh cơ s? d? li?u.
 4. Trên các Liên k?t tab, b?m vào T?ng quát, và sau đó đ?t sau đây:
  • H?y ch?c ch?n r?ng b?n b?m đ? ch?n T?o ra các thông tin g? l?i.
  • H?y ch?c ch?n r?ng b?n r? ràng các Liên k?t t?ng bư?c h?p ki?m.
 5. Ch?nh s?a các Tùy ch?n d? án tr?c ti?p, và sau đó thêm / l?a ch?n: ref, icf.
Bây gi? b?n có th? g? l?i các ?ng d?ng xây d?ng phát hành. Đ? t?m các v?n đ?, bư?c qua đo?n code cho đ?n khi b?n t?m th?y nơi nh?ng sai l?m x?y ra, và sau đó xác đ?nh các thông s? không chính xác ho?c m?. N?u m?t chương tr?nh ho?t đ?ng trong m?t g? l?i xây d?ng, nhưng th?t b?i trong m?t xây d?ng phát hành, nó có kh? năng r?ng m?t tr?nh biên d?ch t?i ưu hóa đ? l? m?t khi?m khuy?t trong m? ngu?n c?a b?n.

Đ? t?o ra m?t g? l?i xây d?ng, s? d?ng các tùy ch?n sau:

Tr?nh biên d?ch

 • Kích ho?t tính năng /ZI
 • Kích ho?t tính năng /OD

Linker

 • /Debug
 • / gia tăng: có
Sau khi b?n đ? hoàn t?t các bư?c, và b?n biên d?ch các ?ng d?ng, b?n s? có .pdb t?p tin trong \Debug ho?c thư m?c \Release d? án c?a b?n, tùy thu?c vào c?u h?nh xây d?ng c?a b?n.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem cu?n sách sau đây:

Robbins, John. G? l?i các ?ng d?ng. Microsoft Press.

Thu?c tính

ID c?a bài: 291585 - L?n xem xét sau cùng: 25 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Visual C++ .NET 2003 Standard Edition
 • Microsoft Visual C++ .NET 2002 Standard Edition
T? khóa: 
kbdebug kbhowto kbsymbols kbmt KB291585 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:291585

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com