Raksta ID: 291621 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

Kopsavilkums

Interneta br?vs/aiz?emts (IFB) ir l?dzeklis Microsoft Outlook, kas ?auj jums redz?t, kad citi ir br?vs vai aiz?emts, lai var?tu efekt?vi pl?not sapulces. Programmas Outlook lietot?jiem ir iesp?ja public?t savu aiz?emt?bas inform?ciju uz lietot?ja nor?d?to (Uniform Resource Locator ? URL) failu serveri. Varat koplietot ?o URL failu serveris ar visiem lietot?jiem vai ierobe?ot to ar noteiktu lietot?ju kopu.

Interneta tehnisk?s uzdevumgrupas (IETF) standarta sauc iCal, ir pamats IFB. IFB izmanto da?u no iCal standarta sauc iCalendar jaunaj?m standarta form?tu un Schedule + inform?cijas uzglab??anai. iCalendar defin? strukt?ras att?lo?anai br?vs/aiz?emts inform?ciju standartiz?t? veid?.

?aj? rakst? ir apl?kots ??du inform?ciju:
 • K? public?t inform?ciju par pieejam?bu/aiz?emt?bu theInternet.
 • K? apskat?t citu personu aiz?emt?bas inform?ciju par theInternet.
 • K? iestat?t glob?lo br?vs vai aiz?emts mekl??anas ce?u allcontacts.
 • K? iestat?t br?v?/aiz?emt? laika mekl?t ce?u uz specificcontact.
 • K? pl?not sapulces, izmantojot theInternet inform?cija par br?vu/aiz?emtu administrat?vais laiks.

Papildindorm?cija

K? public?t aiz?emt?bas inform?ciju internet?

2013. Gadam Microsoft Outlook un Microsoft Outlook 2010:
 1. Noklik??iniet uz failu cilni un p?c tam noklik??iniet uz Opcijas.
 2. kreis? r?ts noklik??iniet uz Kalend?rsun p?c tam noklik??iniet uz br?vs/aiz?emts opcijas pogu.
 3. Noklik??iniet uz at?aujas cilni un p?c tam noklik??iniet uz citas br?vs/aiz?emts.
 4. Noklik??iniet, lai atlas?tu public?t pie mana atra?an?s vieta izv?les r?ti?a sada?? interneta br?vs/aiz?emts un p?c tam ierakstiet pilnu ce?u uz serveri, kur? public?sit savu aiz?emt?bas inform?ciju. Varat izmantot jebkuru der?gu URL form?t?, piem.http://... , File://\\... , vai FTP: / /... . .Vfb faila nosaukuma papla?in?jums ir br?vs vai aiz?emts failus. ?is ir piem?rs der?gu URL form?ts:

  FTP://myserver/Freebusy/myname.VfB

  Piez?me.Ja FTP serverim nepiecie?ama autentifik?cija un Windows Vista vai Windows 7 instal?ta programma Outlook, jums j?izmanto ??d? form?t?:

  FTP: / /username:password@Ftpservername/Freebus/Myname.vfb
  Kur username:password ir lietot?jv?rds un parole.
Microsoft Outlook 2007 un Microsoft Office Outlook 2003:
 1. Izv?ln? R?ki noklik??iniet uz Opcijas.
 2. Ciln? Preferences noklik??iniet uz Kalend?ra opcijas.
 3. Noklik??iniet uz Br?vs/aiz?emts opcijas.
 4. Public?t manu viet?, ierakstiet fullyqualified ce?u uz serveri, kur? public?sit savu bezmaksas/busyinformation. Piem?ram, varat izmantot jebkuru der?gu URL form?ts: http://..., File://\\..., vai FTP: / /.... ?is ir piem?rs der?gu form?tu:
  FTP://myserver/Freebusy/myname.VfB
  Br?vs/aiz?emts failiem papla?in?jums .vfb.

  Piez?me.Ja FTP serverim nepiecie?ama autentifik?cija un Windows Vista vai Windows 7 lietojat Outlook 2007, ir j?izmanto ??d? form?t?:

  FTP: / /username:password@Ftpservername/Freebus/Myname.vfb
  Kur username:password ir lietot?jv?rds un parole.
 5. Tr?s reizes noklik??iniet uz Labi , lai aizv?rtu visus dialoglodzi?us.
Ja FTP serveriem nepiecie?ama autentifik?cija un Windows XP ir instal?ta programma Outlook, jums j?b?t izpildiet t?l?kos nor?d?jumus un konfigur?jiet FTP vietni:

Outlook 2010:
 1. Start?jiet Outlook 2010, un p?c tam noklik??iniet uz z?mnes failu .
 2. Noklik??iniet uz Atv?rtun p?c tam noklik??iniet uz Outlook datu faili.
 3. Sarakst? Mekl?t ?eit noklik??iniet uz Pievienot/modific?t FTP adreses.
 4. ?aj? Pievienot/modific?t FTP adreses dialoglodzi??, ierakstiet adresi j?su FTP vietnei programm? FTP vietnes v?rds un uzv?rds adreses lodzi??. Adreses form?ts irFTP.site_name. com, ja adrese ir FTP vietnes adresi. Iev?rojiet, ka ftp: / / nav nepiecie?ama.
 5. Zem pierakst?ties k?, noklik??iniet uz lietot?juun p?c tam ievadiet savu lietot?ja v?rdu.
 6. Ar paroli, ievadiet paroli.
 7. Noklik??iniet uz pievienot FTP viet?u sarakstam pievienot vietnes. Konfigur?jot ?o opciju, tiek saglab?ta pieteik?an?s inform?ciju public??anai viet?.
 8. Noklik??iniet uz OK sl?gt Pievienot/modific?t FTP adreses dialoglodzi??.
 9. Noklik??iniet uz Atcelt sl?gt Atv?rt Outlook datu fails dialoglodzi??.
 10. Par R?ki izv?lni, noklik??iniet uz Opcijas.
 11. Par Preferences cilni, noklik??iniet uz Kalend?ra opcijasun p?c tam noklik??iniet uz Br?vs/aiz?emts opcijas.
 12. Noklik??iniet, lai atlas?tu public?t pie mana atra?an?s vieta izv?les r?ti?a un p?c tam ierakstiet pilnu ce?u uz serveri, kur? public?sit savu aiz?emt?bas inform?ciju. Varat izmantot jebkuru der?gu URL form?t?, piem.http://... , File://\\... , vai FTP: / /... . .Vfb faila nosaukuma papla?in?jums ir br?vs vai aiz?emts failus. ?is ir piem?rs der?gu URL form?ts:
  FTP://myserver/Freebusy/myname.VfB
Attiec?b? uz Outlook 2007 un Outlook 2003:
 1. Start?jiet programmu Outlook.
 2. Izv?ln? Fails noklik??iniet uz Atv?rtun p?c tam noklik??iniet uz Outlook datu fails.
 3. adreses lodzi?? Skat?t atlasiet Pievienot/modific?t FTP adreses.
 4. dialoglodzi?? Pievienot/modific?t FTP adreses , ievadiet FTP vietni, FTP vietu nosaukumu adreses lodzi?? adrese. Adreses form?ts ir ftp.site.com, ja adrese ir FTP vietnes adresi. ?emiet v?r?, ka ftp: / / ir nepiecie?ams
 5. Zem, k? pierakst?ties, noklik??iniet uz lietot?ju un p?c tam ievadiet lietot?jv?rdu.
 6. Ar paroli, ievadiet paroli.
 7. Noklik??iniet uz pievienot FTP viet?u sarakstam pievienot vietnes. ?o opciju konfigur??ana saglab? pieteik?an?s inform?ciju public??anai viet?.
 8. Noklik??iniet uz Labi, lai aizv?rtu dialoglodzi?u Pievienot/modific?t FTP adreses .
 9. Noklik??iniet uz Atcelt , lai aizv?rtu dialoglodzi?u Atv?rt Outlook datu fails .
 10. Izv?ln? R?ki noklik??iniet uz Opcijas.
 11. Ciln? Preferences noklik??iniet uz Kalend?ra opcijasun p?c tam noklik??iniet uz Br?vs/aiz?emts opcijas.
 12. Noklik??iniet, lai atz?m?tu izv?les r?ti?a public?t manu atra?an?s vietu un p?c tam ierakstiet fullyqualified ce?u uz serveri, kur? public?sit savu bezmaksas/busyinformation. Varat izmantot jebkuru der?gu URL form?t?, piem. http://..., File://\\..., vai FTP: / /.... .Vfb faila nosaukuma papla?in?jums ir br?vs vai aiz?emts failus. ?is ir piem?rs der?gu URL form?ts:
  FTP://myserver/Freebusy/myname.VfB

K? apskat?t citu personu aiz?emt?bas inform?ciju internet?

Var apskat?t inform?ciju par aiz?emt?bu jebkurai savai kontaktpersonai, ka public?t ?os datus internet?. Ja visas kontaktpersonas uzglab?t ?o inform?ciju br?vs/aiz?emts vien? server?, var iestat?t ?o inform?ciju vis? pasaul? par visu kontaktpersonu mekl??anas ce?u. Vai, ja ??s inform?cijas atra?an?s vieta main?s p?c kontakta, varat iestat?t mekl??anas ce?? speci?li katrai kontaktpersonai.

K? iestat?t glob?lo br?vs vai aiz?emts mekl??anas ce?? visiem kontaktiem

2013 Outlook un Outlook 2010:
 1. Noklik??iniet uz z?mnes failu un p?c tam noklik??iniet uz Opcijas.
 2. kreis? r?ts noklik??iniet uz Kalend?rs.
 3. Noklik??iniet uz Br?vs/aiz?emts opcijas poga, at?aujas cilni un p?c tam noklik??iniet uz citas br?vs/aiz?emts.
 4. Sada?? interneta br?vs/aiz?emts , kas Mekl?t viet?s ierakstiet vietu, kur? v?laties mekl?t inform?ciju par pieejam?bu/aiz?emt?bu pilns ce??. Piem?ram, varat izmantot jebkuru der?gu URL form?ts:http://... , File://\\... , vai FTP: / /... .

  Programma Outlook atbalsta % NAME % un % SERVER % aizvieto?anu.

  ?is ir piem?rs, k? izmantot ?o aizvieto?anas:
  FTP://%Server%/Freebusy/%Name%.VfB

  Vienk?r?ais pasta p?rs?t??anas protokols (SMTP) adresei, Outlook aizst?j % NAME % ar vis?m rakstz?m?m pirms pie (@) simbolu un aizst?j servera % ar vis?m rakstz?m?m p?c simbola @.
 5. Noklik??iniet uz OK lai izietu.
Programm? Outlook 2007:
 1. Izv?ln? R?ki noklik??iniet uz Opcijas.
 2. Ciln? Preferences noklik??iniet uz Kalend?ra opcijas.
 3. Noklik??iniet uz Br?vs/aiz?emts opcijas, noklik??iniet uz cilnes at?aujas un p?c tam noklik??iniet uz citas br?vs/aiz?emts.
 4. Sada?? interneta br?vs/aiz?emts , atra?an?s vietas mekl??anas adreses lodzi?? pilns ce?? uz vietu, kur? v?laties mekl?t inform?ciju par pieejam?bu/aiz?emt?bu. Piem?ram, var izmantot jebkuru der?gu URL form?ts: http://... , file://\\... . vai ftp: / /... .

  Programma Outlook atbalsta % NAME % un % SERVER % aizvieto?anu.

  ?is ir piem?rs par ?o aizst??anu, izmantojot:
  FTP://%Server%/Freebusy/%Name%.VfB
  Vienk?r?ais pasta p?rs?t??anas protokols (SMTP) adresei, Outlook aizst?j % NAME % ar vis?m rakstz?m?m pirms pie (@) simbolu un aizst?j servera % ar vis?m rakstz?m?m p?c simbola @.
 5. Noklik??iniet uz Labi , lai izietu.
Programm? Outlook 2003:
 1. Izv?ln? R?ki noklik??iniet uz Opcijas.
 2. Ciln? Preferences noklik??iniet uz Kalend?ra opcijas.
 3. Noklik??iniet uz Br?vs/aiz?emts opcijas.
 4. Noklik??iniet uz public?t un mekl?t, izmantojot Microsoft Office interneta pakalpojums Br?vs/aiz?emts.
 5. Atra?an?s vietas mekl??anas adreses lodzi?? ierakstiet fullyqualified ce?u l?dz atra?an?s vietai, kur? v?laties mekl?t bezmaksas/busyinformation. Piem?ram, varat izmantot jebkuru der?gu URL form?ts: http://..., File://\\..., vai FTP: / /....

  Programma Outlook atbalsta % NAME % un % SERVER % aizvieto?anu.

  ?is ir piem?rs, izmantojot thesesubstitutions:
  FTP://%Server%/Freebusy/%Name%.VfB
  Vienk?r?ais pasta p?rs?t??anas protokols (SMTP) adresei, Outlookreplaces % NAME % ar vis?m rakstz?m?m pirms pie (@) simbolu un aizst?j servera % ar vis?m rakstz?m?m p?c simbola @.
 6. Tr?s reizes noklik??iniet uz Labi , lai aizv?rtu visus dialoglodzi?us.

K? iestat?t br?v?/aiz?emt? laika mekl??anas ce?? noteiktai kontaktpersonai

Outlook 2013. gadam:

 1. Sav? m?jas tab, sada?? Pa?reiz?jais skatsatlasiet viz?tkarti.
 2. Veiciet dubultklik??i, lai atv?rtu kontaktu.
 3. ?aj? Contact tab, zem R?d?tnoklik??iniet uz Detaliz?ti.
 4. Zem teksta, kas lasa Interneta bezmaksas aiz?emts, adreses lodzi?? adreseierakstiet vietu, kur? v?laties mekl?t ??s kontaktpersonas inform?cija par br?vu/aiz?emtu administrat?vais laiks pilns ce??. J?s varat izmantot jebkuru der?gu URL form?t?, piem?ram, ??di:http://..., File://\\..., vai FTP: / /....

  Thefollowing ir der?ga form?ta piem?rs:
  FTP://Contactserver/Freebusy/ContactName.VfB
  Interneta br?vs/aiz?emts inform?ciju par?da tik?an?s un sapulces z?mn? Iepl?no?ana .
Outlook 2010, 2007 vai 2003:
 1. Map? Kontaktpersonas veiciet dubultklik??i, lai atv?rtu kontaktu.
 2. Noklik??iniet uz cilnes Detaliz?ta inform?cija .
 3. Zem teksta, kas lasa Interneta bezmaksas aiz?emts, adreses lodzi?? adreseierakstiet vietu, kur? v?laties mekl?t ??s kontaktpersonas inform?cija par br?vu/aiz?emtu administrat?vais laiks pilns ce??. J?s varat izmantot jebkuru der?gu URL form?t?, piem?ram, ??di:http://..., File://\\..., vai FTP: / /....

  Thefollowing ir der?ga form?ta piem?rs:
  FTP://Contactserver/Freebusy/ContactName.VfB
  Interneta br?vs/aiz?emts inform?ciju par?da tik?an?s un sapulces z?mn? Iepl?no?ana .

K? pl?not sapulces, izmantojot interneta br?vs/aiz?emts inform?ciju

 1. Map? Kalend?rs izv?ln? darb?bas noklik??iniet uz Jauns sapulces piepras?jums .
 2. Ciln? Iepl?no?ana ierakstiet katra dal?bnieka nosaukumu adreses lodzi?? Visiem dal?bniekiem .
Outlook seko URL ce?? (k? jau iepriek? nor?d?ts) person?m, kas tiek uzaicin?ti un savu aiz?emt?bas inform?ciju iesprau? autom?tiski pl?not?j?.

Outlook public? un br?vs/aiz?emts inform?ciju ik p?c 15 min?t?m ieg?st p?c noklus?juma. Var manu?li ignor?t ?o laika periodu, nor?dot uz S?t?t un sa?emt izv?ln? R?ki un p?c tam noklik??inot Br?vs/aiz?emts inform?ciju. Tas nekav?joties atjaunina inform?ciju par aiz?emt?bu.

Web Publishing Wizard 1.6 versija darbojas ar Microsoft Windows 2000, da?os gad?jumos, atkar?b? no t?kla konfigur?cijas. Tom?r tas ir nep?rbaud?tu un netiek atbalst?ta.

Rekviz?ti

Raksta ID: 291621 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: sestdiena, 2013. gada 16. novembris - P?rskat??ana: 1.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Outlook 2013
 • Microsoft Outlook 2010
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbdownload kbhowto kbmt KB291621 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 291621

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com