Identifikator ?lanka: 291636 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Za verziju ovog ?lanka koja se odnosi na Microsoft Outlook 2000 (IMO) pogledajte ?lanak 257831. (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
Za verziju ovog ?lanka koja se odnosi na Microsoft Outlook 98 (IMO) pogledajte ?lanak 257836. (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
Za verziju ovog ?lanka koja se odnosi na Microsoft Outlook 97 pogledajte ?lanak 197124. (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
Pro?iri sve | Skupi sve

REZIME

Ovaj ?lanak opisuje kako da premestite datoteku li?nih fascikli (.pst) na drugu lokaciju na ?vrstom disku.

Napomena Preme?tanje .pst datoteke na deljeni mre?ni resurs nije podr?ano.

Za vi?e informacija kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
297019 Datoteke li?ne fascikle nisu podr?ane preko LAN ili WAN veze

DODATNE INFORMACIJE

Koristite procedure u ovom odeljku da biste premestili .pst datoteku.

Identifikovanje imena i lokacije datoteke li?nih fascikli

Microsoft Outlook 2010
 1. Pokrenite Outlook 2010. 
 2. Izaberite karticu Datoteka na traci, a zatim u meniju izaberite karticu Informacije.
 3. Izaberite karticu Postavke naloga.
 4. Ponovo kliknite na Postavke naloga.
 5. Kliknite na Datoteke sa podacima.

  Zabele?ite putanju i ime .pst datoteke. Na primer, C:\Exchange\Mailbox.pst ozna?ava .pst datoteku koja se zove Mailbox.pst i koja se nalazi u fascikli Exchange na disku C.
 6. Kliknite na Zatvori, zatim na U redu, a zatim u meniju Datoteka izaberite stavku Izlaz i odjava da biste iza?li iz programa Outlook.
Microsoft Office Outlook 2002 do Microsoft Office Outlook 2007
 1. Pokrenite Outlook.
 2. U meniju Alatke izaberite stavku Opcije.
 3. Na kartici Pode?avanje po?te kliknite na dugme Datoteke sa podacima.
 4. Zabele?ite putanju i ime .pst datoteke. Na primer, C:\Exchange\Mailbox.pst ozna?ava .pst datoteku koja se zove Mailbox.pst i koja se nalazi u fascikli Exchange na disku C.
 5. Kliknite na Zatvori, zatim na U redu, a zatim u meniju Datoteka izaberite stavku Izlaz i odjava da biste iza?li iz programa Outlook.

Kopiranje datoteke li?nih fascikli

 1. U meniju Start postavite pokaziva? na stavku Programi, a zatim izaberite stavku Windows Explorer.
 2. Pregledajte datoteke do lokacije .pst. datoteke.
 3. Kopirajte .pst datoteku na ?eljenu lokaciju.
Za vi?e informacija o tome kako da kopirate datoteku ili fasciklu sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Pomo?.
 2. Izaberite karticu Pretra?i, a zatim otkucajte kopiranje.
 3. U okviru Izaberite temu koju ?elite da prika?ete izaberite stavku Kopiraj ili premesti datoteku ili fasciklu.

Usmeravanje programa Outlook ka novoj datoteci li?nih fascikli

Microsoft Outlook 2010
 1. Otvorite program Outlook 2010.
 2. Izaberite karticu Datoteka na traci, a zatim u meniju izaberite karticu Informacije.
 3. Izaberite karticu Postavke naloga, a zatim ponovo izaberite Postavke naloga.
 4. Na kartici Datoteke sa podacima kliknite na dugme Dodaj.
 5. U okviru Sa?uvaj kao tip izaberite Outlook Data File (*.pst).
 6. Prona?ite novu lokaciju za .pst datoteku, a zatim kliknite na dugme U redu.
 7. Izaberite .pst datoteku, a zatim izaberite stavku Postavi kao podrazumevano.
 8. Ako je ovo podrazumevana lokacija za isporuku e-po?te, primi?ete slede?u poruku:
  Promenili ste podrazumevanu lokaciju za isporuku e-po?te. To ?e promeniti lokaciju prijemnog po?tanskog sandu?eta, kalendara i drugih fascikli. Ove promene ?e stupiti na snagu slede?i put kada pokrenete Outlook.

  Kliknite na dugme U redu.
 9. Kliknite na .pst datoteku koja je identifikovana u 4. koraku u odeljku ?Identifikovanje imena i lokacije datoteke li?ne fascikle?, a zatim kliknite na Ukloni da biste uklonili lokalnu .pst datoteku iz profila.
 10. Kliknite na Da, zatim na Zatvori, a zatim kliknite na U redu da biste zatvorili sve dijaloge.
 11. U meniju Datoteka izaberite stavku Iza?i.
 12. Ponovo pokrenite Outlook.

  Profil sada usmerava ka .pst datoteci na novoj lokaciji. Outlook otvara novu .pst datoteku, pa mo?ete sada da izbri?ete .pst datoteku sa stare lokacije. 
Microsoft Office Outlook 2003 i Microsoft Office Outlook 2007
 1. Otvorite program Outlook.
 2. U meniju Alatke izaberite stavku Opcije.
 3. Na kartici Pode?avanje po?te kliknite na dugme Nalozi e-po?te, ?ak i ako nemate naveden nalog e-po?te.
 4. Na kartici Datoteke sa podacima kliknite na dugme Dodaj.
 5. Kliknite na Datoteka li?nih fascikli programa Office Outlook (.pst), a zatim na U redu.
 6. Prona?ite novu lokaciju za .pst datoteku, a zatim dva puta kliknite na dugme U redu.
 7. Kliknite na Postavi kao podrazumevano.
 8. Ako je ovo podrazumevana lokacija za isporuku e-po?te, primi?ete slede?u poruku:

  Promenili ste podrazumevanu lokaciju za isporuku e-po?te. To ?e promeniti lokaciju prijemnog po?tanskog sandu?eta, kalendara i drugih fascikli. Ove promene ?e stupiti na snagu slede?i put kada pokrenete Outlook.

  Kliknite na dugme U redu.
 9. Kliknite na .pst datoteku koja je identifikovana u 4. koraku u odeljku ?Identifikovanje imena i lokacije datoteke li?ne fascikle?, a zatim kliknite na Ukloni da biste uklonili lokalnu .pst datoteku iz profila.
 10. Kliknite na Da, zatim na Zatvori, a zatim kliknite na U redu da biste zatvorili sve dijaloge.
 11. U meniju Datoteka izaberite stavku Iza?i.
 12. Ponovo pokrenite Outlook.

  Ako je .pst podrazumevana lokacija za isporuku e-po?te, primi?ete slede?u poruku:
  Lokacija na koju se poruke isporu?uju promenjena je za ovaj korisni?ki profil. Da biste dovr?ili ovu operaciju, mo?da ?ete morati da kopirate sadr?aj starih Outlook fascikli u nove Outlook fascikle. Za informacije o tome kako da dovr?ite promenu lokacije za isporuku po?te pogledajte pomo? za Microsoft Outlook. Neke pre?ice na Outlook traci mo?da vi?e ne?e funkcionisati. ?elite li da Outlook ponovo kreira pre?ice? Sve pre?ice koje ste kreirali bi?e uklonjene.  
  Kliknite na Da da bi Outlook a?urirao pre?ice sa Outlook trake tako da ukazuju na novu lokaciju .pst datoteke ili kliknite na Ne da biste zadr?ali pre?ice za originalnu lokalnu .pst datoteku.  

  Profil sada usmerava ka .pst datoteci na novoj lokaciji. Outlook otvara novu .pst datoteku, pa mo?ete sada da izbri?ete .pst datoteku sa stare lokacije. 
Microsoft Office Outlook 2002
 1. Otvorite program Outlook.
 2. U meniju Alatke izaberite stavku Opcije.
 3. Na kartici Pode?avanje po?te kliknite na dugme Nalozi e-po?te, ?ak i ako nemate naveden nalog e-po?te.
 4. Kliknite da biste potvrdili izbor u polju Prika?i ili promeni postoje?e naloge e-po?te, a zatim kliknite na dugme Dalje.
 5. Kliknite na dugme Nova Outlook datoteka sa podacima.
 6. U okviru Tipovi skladi?tenja izaberite stavku Datoteka li?nih fascikli (.pst), a zatim kliknite na dugme U redu.
 7. Pregledajte fascikle do nove lokacije za .pst datoteku, a zatim dva puta kliknite na dugme U redu.
 8. Sa liste Isporu?uj novu e-po?tu na slede?u lokaciju izaberite stavku Li?ne fascikle koja je upravo dodata, a zatim kliknite na dugme Zavr?i.
 9. Ako je ovo podrazumevana lokacija za isporuku e-po?te, primi?ete slede?u poruku:
  Promenili ste podrazumevanu lokaciju za isporuku e-po?te. To ?e promeniti lokaciju prijemnog po?tanskog sandu?eta, kalendara i drugih fascikli. Ove promene ?e stupiti na snagu slede?i put kada pokrenete Outlook.
  Kliknite na dugme U redu.
 10. Na kartici Pode?avanje po?te kliknite na dugme Datoteke sa podacima.
 11. Kliknite da biste izabrali .pst datoteku koja je identifikovana u 4. koraku u odeljku ?Identifikovanje imena i lokacije datoteke li?ne fascikle?, a zatim kliknite na Ukloni da biste uklonili lokalnu .pst datoteku iz profila.
 12. Kliknite na dugme Zatvori, a zatim kliknite na dugme U redu da biste zatvorili sve dijaloge.
 13. U meniju Datoteka izaberite stavku Iza?i.
 14. Ponovo pokrenite Outlook.

  Ako je .pst podrazumevana lokacija za isporuku e-po?te, primi?ete slede?u poruku: 
  Lokacija na koju se poruke isporu?uju promenjena je za ovaj korisni?ki profil. Da biste dovr?ili ovu operaciju, mo?da ?ete morati da kopirate sadr?aj starih Outlook fascikli u nove Outlook fascikle. Za informacije o tome kako da dovr?ite promenu lokacije za isporuku po?te pogledajte pomo? za Microsoft Outlook. Neke pre?ice na Outlook traci mo?da vi?e ne?e funkcionisati. ?elite li da Outlook ponovo kreira pre?ice? Sve pre?ice koje ste kreirali bi?e uklonjene.
  Kliknite na Da da bi Outlook a?urirao pre?ice sa Outlook trake tako da ukazuju na novu lokaciju .pst datoteke ili kliknite na Ne da biste zadr?ali pre?ice za originalnu lokalnu .pst datoteku.  

  Profil sada usmerava ka .pst datoteci na novoj lokaciji. Outlook otvara novu .pst datoteku, pa mo?ete sada da izbri?ete .pst datoteku sa stare lokacije. 

 
Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 291636 - Poslednji pregled: 31. maj 2012. - Revizija: 1.0
ODNOSI SE NA:
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Outlook 2010
Klju?ne re?i: 
kbhowto kbinfo KB291636

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com