B?n C?p Nh?t ngăn x?p b?n ghi d?ch v? đang có s?n cho Windows RT 8.1, Windows 8.1, và Windows Server 2012 R2: Tháng ba năm 2014

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2919442 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Bài vi?t này mô t? m?t C?p Nh?t ngăn x?p b?n ghi d?ch v? có s?n cho Windows RT 8.1, Windows 8.1, và Windows Server 2012 R2. Sau khi C?p Nh?t đư?c cài đ?t chuyên bi?t, các v?n đ? sau đư?c gi?i quy?t. B?n c?p nh?t này c?ng ch?a các h?p thư đ?n tr?nh đi?u khi?n nén c?i ti?n.
Sự cố 1
H?y xem xét t?nh hu?ng sau đây:
 • Máy tính có b?n C?p Nh?t đ? t?i v? và đang ch? t?t máy đ? cài đ?t chuyên bi?t.
 • T?t máy b?t ng? x?y ra.
Trong t?nh hu?ng này, máy tính s? cài đ?t chuyên bi?t m?i l?n C?p Nh?t đ? cài đ?t chuyên bi?t thay v? các b?n C?p Nh?t đ? t?i v?.
Sự cố 2
Trong khi cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t, máy tính đ? v? crash v? quá nhi?u quá tr?nh s? d?ng b?n ghi d?ch v? nh? phân.

Gi?i pháp

Thông tin c?p nh?t

Làm th? nào đ? có đư?c C?p Nh?t

Windows Update
B?n c?p nh?t này là có s?n t?Windows Update.
Trung tâm T?i xu?ng Microsoft
B?n có th? l?y gói đ?c l?p C?p nh?t thông qua Microsoft Download Center. Đ? bi?t thêm chi ti?t, đi đ?n cácTrung tâm T?i xu?ng Microsoft, và sau đó tra c?u KB2919442. Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Trung tâm T?i xu?ng Microsoft:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
hệ điều hànhC?p nh?t
T?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 8.1
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói bây gi?.
T?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 8.1
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói bây gi?.
T?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2012 R2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói bây gi?.
Lưu ?: C?p Nh?t cho Windows RT 8.1 có th? thu đư?c ch? t? Windows Update.

Đ? bi?t thêm thông tin v? cách t?i xu?ng t?p tin h? tr? c?a Microsoft, b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
119591 Cách nhận t?p tin h? tr? Microsoft t? các b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft đ? quét t?p tin này đ? ki?m tra vi-rút. Microsoft đ? s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n vào ngày mà t?p tin đư?c đăng. T?p tin này đư?c lưu tr? trên máy ch? đư?c tăng cư?ng b?o m?t giúp ngăn ch?n mọi thay đ?i không đư?c phép đ?i v?i t?p tin.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng b?n c?p nh?t này, b?n ph?i ch?y Windows RT 8.1, Windows 8.1 ho?c Windows Server 2012 R2.

Kh?i đ?ng l?i thông tin

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này.

Thông tin thay th? c?p nh?t

B?n c?p nh?t này không thay th? b?t c? C?p Nh?t phát hành trư?c đó.

Thông tin t?p

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Phiên b?n toàn c?u c?a b?n c?p nh?t này cài đ?t chuyên bi?t t?p có thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Ngày và th?i gian cho nh?ng t?p đư?c li?t kê theo Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Ngày và th?i gian cho các t?p trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? theo th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i đ? l?ch th?i gian l?ch gi? (DST) Ngoài ra, ngày và th?i gian có th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? thao tác trên các t?p.
Windows RT 8.1, Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 t?p tin thông tin ghi chú
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mC?t m?cNhánh b?n ghi d?ch v?
  6.3.960 0,16XXXWindows RT 8.1, Windows 8 và Windows Server 2012 R2RTMGDR
 • Nhánh b?n ghi d?ch v? GDR ch? ch?a nh?ng b?n vá đư?c phát hành r?ng r?i đ? gi?i quy?t các v?n đ? quan tr?ng và ph? bi?n. Nhánh b?n ghi d?ch v? LDR ch?a hotfix cùng v?i các b?n vá đư?c phát hành r?ng r?i.
 • Các t?p tin (b?n kê.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng không đư?c li?t kê
Cho Windows RT 8.1
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gianN?n t?ng
Tiworker.exe6.3.9600.16605189,44024-Jan-201410:48x 86
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 8.1
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gianN?n t?ng
Tiworker.exe6.3.9600.16605189,44024-Jan-201410:48x 86
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gianN?n t?ng
Tiworker.exe6.3.9600.16605189,44024-Jan-201410:48x 86
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm thông tin v? thu?t ng? c?p nh?t ph?n m?m, b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? các bản c?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin t?p b? sung

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows RT 8.1, Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
T?p b? sung cho Windows RT
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
thu?c tính t?pGiá tr?
Tên t?pArm_3aeea471bc7236f2c577f55102f320c3_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16605_none_8b58d93533e49ded.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p705
Ngày (UTC)25-Jan-2014
Th?i gian (UTC)23:39
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pArm_53f5eec66e550860c9904bf5f0550ea2_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16605_none_c7ece1ab88b9eaa8.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p702
Ngày (UTC)25-Jan-2014
Th?i gian (UTC)23:39
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pArm_56d22e23aad2c29a8bb08053671e9e3c_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16605_none_81d692e330a67766.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p708
Ngày (UTC)25-Jan-2014
Th?i gian (UTC)23:39
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pArm_692addc5f5066ab7658c9a115f649f81_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16605_none_74f321cf52b0800b.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p706
Ngày (UTC)25-Jan-2014
Th?i gian (UTC)23:39
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pArm_83d99bc5fe6ee5b8925c659f1e002823_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16605_none_79c799eea8179dd6.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p705
Ngày (UTC)25-Jan-2014
Th?i gian (UTC)23:39
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pArm_85cc4f1a1eaaea79d53cc659a0de0404_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16605_none_e3f631deea47d6a0.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p706
Ngày (UTC)25-Jan-2014
Th?i gian (UTC)23:39
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pArm_881fc7cd92d18a402dcb33a87ed69c30_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16605_none_abc2fb75442f7bcf.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p713
Ngày (UTC)25-Jan-2014
Th?i gian (UTC)23:39
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pArm_8920ad74778026f77416f53a8d017464_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16605_none_d26e097d183b7a72.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p702
Ngày (UTC)25-Jan-2014
Th?i gian (UTC)23:39
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pArm_b29e737992afcce5d205af6b4f938ad2_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16605_none_0044275195b2fc98.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p713
Ngày (UTC)25-Jan-2014
Th?i gian (UTC)23:39
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pArm_d28a17d560b980afb37079047a319215_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16605_none_4f19efab068e74e0.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p708
Ngày (UTC)25-Jan-2014
Th?i gian (UTC)23:39
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pArm_microsoft-windows-s...ingstack-cơ s?-extra_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16605_none_b3fea758dea877a5.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p10,001
Ngày (UTC)25-Jan-2014
Th?i gian (UTC)04:09
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pArm_microsoft-windows-servicingstack-admin_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16605_none_5384d39a26d49772.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p7,714
Ngày (UTC)25-Jan-2014
Th?i gian (UTC)04:01
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pArm_microsoft-windows-servicingstack-ds_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16605_none_2e9c4112c01d4cfe.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p1.406 ngư?i
Ngày (UTC)25-Jan-2014
Th?i gian (UTC)04:02
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pArm_microsoft-windows-servicingstack-net_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16605_none_d37f2a0e4672532a.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p3,382
Ngày (UTC)25-Jan-2014
Th?i gian (UTC)04:02
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pArm_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16605_none_9e591d83e29f5fac.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p28,426
Ngày (UTC)25-Jan-2014
Th?i gian (UTC)04:09
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-s...ingstack-cơ s?-extra_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16605_none_b3fc3500deab58df.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p10,001
Ngày (UTC)24-Jan-2014
Th?i gian (UTC)18:48
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-servicingstack-admin_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16605_none_5382614226d778ac.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p7,714
Ngày (UTC)24-Jan-2014
Th?i gian (UTC)18:37
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-servicingstack-ds_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16605_none_2e99cebac0202e38.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p1.406 ngư?i
Ngày (UTC)24-Jan-2014
Th?i gian (UTC)18: 30
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-servicingstack-net_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16605_none_d37cb7b646753464.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p3,382
Ngày (UTC)24-Jan-2014
Th?i gian (UTC)18:32
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16605_none_9e56ab2be2a240e6.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p27,595
Ngày (UTC)24-Jan-2014
Th?i gian (UTC)18:48
N?n t?ngKhông áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 8.1
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
T?p tin b?t đ?ng s?nGiá tr?
Tên t?pX86_83d99bc5fe6ee5b8925c659f1e002823_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16605_none_79c52796a81a7f10.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p705
Ngày (UTC)25-Jan-2014
Th?i gian (UTC)15:10
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_85cc4f1a1eaaea79d53cc659a0de0404_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16605_none_e3f3bf86ea4ab7da.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p706
Ngày (UTC)25-Jan-2014
Th?i gian (UTC)15:10
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_881fc7cd92d18a402dcb33a87ed69c30_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16605_none_abc0891d44325d09.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p713
Ngày (UTC)25-Jan-2014
Th?i gian (UTC)15:10
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_8920ad74778026f77416f53a8d017464_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16605_none_d26b9725183e5bac.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p702
Ngày (UTC)25-Jan-2014
Th?i gian (UTC)15:10
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_d28a17d560b980afb37079047a319215_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16605_none_4f177d530691561a.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p708
Ngày (UTC)25-Jan-2014
Th?i gian (UTC)15:10
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-s...ingstack-cơ s?-extra_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16605_none_b3fc3500deab58df.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p10,001
Ngày (UTC)24-Jan-2014
Th?i gian (UTC)18:48
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-servicingstack-admin_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16605_none_5382614226d778ac.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p7,714
Ngày (UTC)24-Jan-2014
Th?i gian (UTC)18:37
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-servicingstack-ds_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16605_none_2e99cebac0202e38.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p1.406 ngư?i
Ngày (UTC)24-Jan-2014
Th?i gian (UTC)18: 30
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-servicingstack-net_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16605_none_d37cb7b646753464.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p3,382
Ngày (UTC)24-Jan-2014
Th?i gian (UTC)18:32
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16605_none_9e56ab2be2a240e6.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p27,595
Ngày (UTC)24-Jan-2014
Th?i gian (UTC)18:48
N?n t?ngKhông áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
T?p tin b?t đ?ng s?nGiá tr?
Tên t?pAmd64_2657728e521fb4d8a105220e9feae858_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16605_none_e7e049a86543c36e.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p712
Ngày (UTC)25-Jan-2014
Th?i gian (UTC)23:58
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_66499851075dd1eaa8b450a7a94ed22e_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16605_none_2bc50ef620e8c84c.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p710
Ngày (UTC)25-Jan-2014
Th?i gian (UTC)23:58
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_68d34600aecdd1c907e5baf43b40d501_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16605_none_1360b6d31fc84ce7.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p717
Ngày (UTC)25-Jan-2014
Th?i gian (UTC)23:58
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_83d99bc5fe6ee5b8925c659f1e002823_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16605_none_d5e3c31a6077f046.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p707
Ngày (UTC)25-Jan-2014
Th?i gian (UTC)23:58
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_85cc4f1a1eaaea79d53cc659a0de0404_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16605_none_40125b0aa2a82910.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p708
Ngày (UTC)25-Jan-2014
Th?i gian (UTC)23:58
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_881fc7cd92d18a402dcb33a87ed69c30_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16605_none_07df24a0fc8fce3f.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p715
Ngày (UTC)25-Jan-2014
Th?i gian (UTC)23:58
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_8920ad74778026f77416f53a8d017464_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16605_none_2e8a32a8d09bcce2.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p704
Ngày (UTC)25-Jan-2014
Th?i gian (UTC)23:58
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_ba3c203675d4f7cecbe35561569fda0c_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16605_none_f6cb67b98b7335d2.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p709
Ngày (UTC)25-Jan-2014
Th?i gian (UTC)23:58
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_ce54eb21d429e302abbe8281acf9cb07_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16605_none_f33c2bf342286dbf.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p720
Ngày (UTC)25-Jan-2014
Th?i gian (UTC)23:58
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_d28a17d560b980afb37079047a319215_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16605_none_ab3618d6beeec750.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p710
Ngày (UTC)25-Jan-2014
Th?i gian (UTC)23:58
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_f31476c458e854e192982030b835dede_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16605_none_bcf6be7a6933296d.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p706
Ngày (UTC)25-Jan-2014
Th?i gian (UTC)23:58
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-s...ingstack-cơ s?-extra_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16605_none_101ad0849708ca15.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p10,003
Ngày (UTC)25-Jan-2014
Th?i gian (UTC)04:41
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-s...ngăn x?p-termsrv-extra_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16605_none_03e6b7e61368a8f3.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p3.378 ngư?i
Ngày (UTC)25-Jan-2014
Th?i gian (UTC)04:09
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-servicingstack-admin_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16605_none_afa0fcc5df34e9e2.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p7.716 ngư?i
Ngày (UTC)25-Jan-2014
Th?i gian (UTC)04:19
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-servicingstack-ds_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16605_none_8ab86a3e787d9f6e.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p1,408
Ngày (UTC)25-Jan-2014
Th?i gian (UTC)04:15
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-servicingstack-net_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16605_none_2f9b5339fed2a59a.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p3.384 ngư?i
Ngày (UTC)25-Jan-2014
Th?i gian (UTC)04:16
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16605_none_fa7546af9affb21c.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p27,607
Ngày (UTC)25-Jan-2014
Th?i gian (UTC)04:41
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-s...ingstack-cơ s?-extra_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16605_none_b3fc3500deab58df.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p10,001
Ngày (UTC)24-Jan-2014
Th?i gian (UTC)18:48
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-servicingstack-admin_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16605_none_5382614226d778ac.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p7,714
Ngày (UTC)24-Jan-2014
Th?i gian (UTC)18:37
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-servicingstack-ds_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16605_none_2e99cebac0202e38.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p1.406 ngư?i
Ngày (UTC)24-Jan-2014
Th?i gian (UTC)18: 30
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-servicingstack-net_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16605_none_d37cb7b646753464.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p3,382
Ngày (UTC)24-Jan-2014
Th?i gian (UTC)18:32
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16605_none_9e56ab2be2a240e6.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p27,595
Ngày (UTC)24-Jan-2014
Th?i gian (UTC)18:48
N?n t?ngkhông áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Thu?c tính

ID c?a bài: 2919442 - L?n xem xét sau cùng: 11 Tháng Ba 2014 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Windows 8.1
 • Windows 8.1 Enterprise
 • Windows 8.1 Pro
 • Windows RT 8.1
 • Windows Server 2012 R2 Datacenter
 • Windows Server 2012 R2 Essentials
 • Windows Server 2012 R2 Foundation
 • Windows Server 2012 R2 Standard
T? khóa: 
kbfix atdownload kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2919442 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2919442

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com