Hotfix và b?n C?p Nh?t cho c?m chuy?n đ?i d? ph?ng d?a trên Windows Server 2012 R2 đư?c khuy?n ngh?

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2920151 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? các hotfix và b?n C?p Nh?t hi?n có s?n cho c?m chuy?n đ?i d? ph?ng d?a trên Windows Server 2012 R2. C?m chuy?n đ?i d? ph?ng cho phép nhi?u máy ch? cung c?p s?n sàng cao vai tr? máy ch?. C?m chuy?n đ?i d? ph?ng thư?ng đư?c s? d?ng b?n ghi d?ch v? t?p, máy ?o, b? máy cơ s? d? li?u ?ng d?ng và ?ng d?ng thư.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2683283
Quan tr?ngQuá tr?nh cài đ?t chuyên bi?t gói b?n ghi d?ch v? và hotfix cho Windows Server 2012 R2 khác v?i quá tr?nh cho các phiên b?n Windows Server. Windows Server 2012 R2, b?n có th? s? d?ng tính năng C?p Nh?t nh?n bi?t c?m (CAU). C?U t? đ?ng hoá quá tr?nh c?p nh?t ph?n m?m trên máy ch? c?m và duy tr? kh? d?ng. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y xem T?ng quan v? C?p Nh?t nh?n bi?t c?m.

Thông tin v? cách t? khóa nút ch?n m?t c?m đ? b?o tr?, xem nút ch?n m?t thoát cho k? ho?ch b?o tr? v?i Windows Server 2012.

Thông tin thêm

Bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft sau mô t? các b?n s?a l?i hi?n. H?u h?t các b?n C?p Nh?t áp d?ng cho máy tính đang ch?y Windows Server 2012 R2. M?t s? b?n C?p Nh?t (ví d?: KB 976424) có th? đư?c yêu c?u trên máy tính đang ch?y Windows Server 2008 R2 ho?c Windows Server 2008, n?u các máy tính có trong môi trư?ng.

Windows Server 2012 R2

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Ngày mà b?n C?p Nh?t đ? đư?c thêm vàoBài vi?t cơ s? ki?n th?c liên quanTiêu đ?Thành ph?nT?i sao chúng tôi khuyên b?n nên c?p nh?t này
Ngày 13 tháng 4 năm 20142975719Tháng 4 năm 2014 b?n C?p Nh?t cho Windows RT 8.1, Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2Nhi?uMô t? gói b?n C?p Nh?t có đ? tin c?y C?p Nh?t 29722542972257. Có s?n t? Windows Update và cá nhân t?i xu?ng t? Trung tâm t?i xu?ng. Đ? áp d?ng b?n c?p nh?t này, trư?c tiên b?n ph?i cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t 2919355 trên Windows Server 2012 R2.
Ngày 10 tháng 4 năm 20142966407sao lưu máy ?o không thành công khi s? d?ng tác gi? CSV sau khi cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t 2919355 trong WindowsRdvgpuinfo.dll, Vmms.exe Kh?c ph?c l?i khi sao lưu m?t s? máy ?o Hyper-V n?m trên ổ đĩa c?m chia s? sau khi cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t 2919355. Có s?n t? Windows Update và cá nhân t?i xu?ng t? Trung tâm t?i xu?ng.
Ngày 13 tháng 4 năm 20142955164Tháng 4 năm 2014 b?n C?p Nh?t cho Windows RT 8.1, Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2Nhi?uGói b?n C?p Nh?t có hi?u năng và đ? tin c?y C?p Nh?t. Có s?n t? Windows Update và cá nhân t?i xu?ng t? Trung tâm t?i xu?ng. Đ? áp d?ng b?n c?p nh?t này, trư?c tiên b?n ph?i cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t 2919355 trên Windows Server 2012 R2.
Ngày 8 tháng 4 năm 20142919355Windows RT 8.1, Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 C?p Nh?t ngày, 2014Nhi?uB?n C?p Nh?t tích l?y bao g?m các b?n C?p Nh?t b?o m?t và C?p Nh?t bao g?m c?m chuy?n đ?i d? ph?ng b?n C?p Nh?t đư?c phát hành trư?c ngày 2014. Có s?n t? Windows Update và cá nhân t?i xu?ng t? Trung tâm t?i xu?ng.
Ngày 18 tháng 8 năm 2013976424m? l?i giao th?c kpasswd không thành công sau khi b?n th?c hi?n m?t khôi ph?c th?m quy?n: "KDC_ERROR_S_PRINCIPAL_UNKNOWN"
KDCSVCCho phép b?n thêm m?t c?m chuy?n đ?i d? ph?ng Windows Server 2012. cài đ?t chuyên bi?t trên m?i b? b? ki?m soát mi?n đang ch?y Windows Server 2008 gói b?n ghi d?ch v? 2 (SP2) ho?c Windows Server 2008 R2. Ngoài ra, t?o c?m có th? l?i khi b?n c? g?ng đ?t m?t kh?u cho máy tính c?m, và b?n nh?n đư?c m?t "CreateClusterNameCOIfNotExists (6783 ngư?i): không th? đ?t m?t kh?u trên <ClusterName$>" thông báo l?i. Hotfix này đư?c bao g?m trong Windows Server 2008 R2 gói b?n ghi d?ch v? 1 (SP1).</ClusterName$>

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm thông tin v? hotfix đư?c khuy?n ngh? và C?p Nh?t cho máy ch? ch?y Windows Server 2012 Hyper-V và c?m chuy?n đ?i d? ph?ng d?a trên Windows Server 2012, h?y xem:

Hyper-V: danh sách b?n C?p Nh?t cho Windows Server 2012
2784261 Khuy?n ngh? hotfix và b?n C?p Nh?t cho Windows Server 2012 d?a trên c?m chuy?n đ?i d? ph?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 2920151 - L?n xem xét sau cùng: 14 Tháng Tám 2014 - Xem xét l?i: 5.0
Áp d?ng
  • Windows Server 2012 R2 Datacenter
  • Windows Server 2012 R2 Standard
T? khóa: 
kbmt KB2920151 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2920151

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com