"Ch?n t?t c?" ho?c "Ch?n văn b?n v?i tương t? như Formatting" l?nh không làm vi?c như mong đ?i trong Word

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 292084 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n ch?n văn b?n mà có m?t phong cách c? th? áp d?ng, và sau đó b?m vào m?t trong hai Ch?n t?t c? trong các Phong cách và đ?nh d?ng ngăn tác v? ho?c Ch?n văn b?n v?i đ?nh d?ng tương t? trên menu phím t?t mà xu?t hi?n sau khi b?n nh?p chu?t ph?i vào văn b?n đ? ch?n, Microsoft Word ch?n t?t c? văn b?n có ch?a ki?u đó, b?t k? c?a b?t k? b? sung formatting có th? áp d?ng cho các văn b?n.

NGUYÊN NHÂN

Hành vi này là do thi?t k? c?a Microsoft Word. T? ch?n t?t c? các văn b?n trong tài li?u c?a b?n ch?a phong cách cơ b?n c?a s? l?a ch?n văn b?n. Hành vi này x?y ra b?i v? t? gi? đ?nh r?ng b?n mu?n thay đ?i t?t c? các văn b?n trong tài li?u có ch?a phong cách cơ s? này. V? v?y, t? ch?n t?t c? văn b?n trong tài li?u c?a b?n có ch?a nh?ng phong cách cơ b?n, k? c? văn b?n có đ?nh thêm d?ng ?ng d?ng hơn này phong cách.

Ví d?, khi b?n ch?n văn b?n mà có phong cách là nhóm 1 áp d?ng, và sau đó nh?p vào Ch?n t?t c? trong các Phong cách và đ?nh d?ng ngăn tác v?, Word ch?n t?t c? văn b?n trong tài li?u c?a b?n có phong cách là nhóm 1 áp d?ng --k? c? văn b?n có đ?nh d?ng b? sung áp d?ng s? d?ng thay th? phông ch?, màu s?c, indenting, bolding, nghiêng, g?ch dư?i, và như v?y.

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Ch?nh s?a hành vi này, s? d?ng m?t trong các cách sau phương pháp.

Phương pháp 1: Ch?n m?i trư?ng h?p văn b?n b?ng cách gi? Ctrl

Đ? thay đ?i nhi?u ph?n c?a văn b?n, gi? phím CTRL, và sau đó ch?n t?ng ph?n văn b?n mà b?n mu?n thay đ?i. Khi b?n đ? làm V? v?y, áp d?ng nh?ng thay đ?i đ?nh d?ng mà b?n mu?n.

LƯU ?: T? bây gi? cho phép b?n th?c hi?n văn b?n không l?c đ?a l?a ch?n.

Đ? bi?t thêm thông tin v? cách ch?n văn b?n, b?m vào Tr? giúp Microsoft Word trên các Trợ giúp tr?nh đơn, lo?i ch?n văn b?n trong văn ph?ng Tr? l? ho?c thu?t s? tr? l?i, và sau đó nh?p vào Tìm kiếm đ? xem các ch? đ? tr? l?i.

Đ? bi?t thêm chi ti?t, Nh?p vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong các ki?n th?c Microsoft Cơ s?:
275969 WD2002: Không th? ch?n văn b?n không ti?p giáp v?i bàn phím

Cách 2: M?t cách riêng bi?t ch?n văn b?n v?i đ?nh d?ng tương t?

Đ? thay đ?i t?t c? các văn b?n v?i tương t? như đ?nh d?ng, ch?n xu?t hi?n đ?u tiên c?a đ?nh d?ng văn b?n b?n mu?n thay đ?i. Sau đó, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây:
  • Nh?p chu?t ph?i vào văn b?n đ? ch?n, và sau đó nh?p vàoCh?n văn b?n v?i đ?nh d?ng tương t? trên menu phím t?t mà xu?t hi?n.
- hay -
  1. Trong các Phong cách và đ?nh d?ng nhi?m v? ngăn, b?m vào các Hi?n th? h?p, và sau đó nh?p vào Đ?nh d?ng s? d?ng.

    Đ?nh d?ng c?a văn b?n đ? ch?n nên đư?c ch?n trong cácCh?n đ?nh d?ng, đ? áp d?ng danh sách.
  2. Di chuy?n con tr? qua kho?n m?c đ? ch?n trong các Ch?n đ?nh d?ng, đ? áp d?ng danh sách.
  3. Nh?p vào m?i tên xu?t hi?n ? bên ph?i c?a s? l?a ch?n đ?nh d?ng, và sau đó nh?p vào Ch?n t?t c? nInstance(s), nơi n ch? ra s? trư?ng h?p các đ?nh d?ng di?n ra trong tài li?u.

THÔNG TIN THÊM

LƯU ?: Khi b?n ch?n văn b?n mà có m?t phong cách cơ b?n cùng v?i đ?nh d?ng b? sung, và b?n sau đó nh?p vào m?t trong hai Ch?n t?t c? trong các Phong cách và đ?nh d?ng ngăn tác v? ho?c Ch?n văn b?n v?i đ?nh d?ng tương t?T? l?a ch?n ch? các văn b?n bao g?m r?ng đ?nh d?ng b? sung.

Ví d?, khi b?n ch?n văn b?n có phong cách là nhóm 1 và màu đ? đư?c áp d?ng, và sau đó Nh?p vào Ch?n t?t c? trong các Phong cách và đ?nh d?ng ngăn tác v?, Word ch?n t?t c? văn b?n trong tài li?u c?a b?n có phong cách là nhóm 1 và các màu đ? đư?c áp d?ng. Word không không ch?n văn b?n trong tài li?u này có phong cách là nhóm 1 nhưng hi?n không có màu đ? n?p.

Thu?c tính

ID c?a bài: 292084 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
  • Microsoft Word 2002 Standard Edition
  • Microsoft Office Word 2003
T? khóa: 
kbprb kbmt KB292084 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:292084

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com