Raksta ID: 292106 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Programm? Microsoft Office Word iestatot valodu k? noklus?juma ievades valodu un p?c tam restart?jot programmu Word, izmai?as netiek saglab?tas.

IEMESLS

?? probl?ma var rasties, ja dator? ir konfigur?tas vair?kas ievades valodas.

Ja ir konfigur?tas vair?kas valodas, tad valoda, kas tiek izmantota programmas Word start??anas br?d?, ir atkar?ga no noklus?juma ievades valodas, kas ir atlas?ta dialoglodzi?? Teksta pakalpojumi.

PROFILAKSE

Lai nov?rstu ?o probl?mu, izmantojiet k?du no t?l?k aprakst?taj?m metod?m.

1. metode. Visu papildu tastat?ras izk?rtojumu no?em?ana

Probl?ma nerodas, ja ir konfigur?ts tikai viens tastat?ras izk?rtojums. Lai no?emtu visus papildu tastat?ras izk?rtojumus, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Noklik??iniet uz S?kt, nor?diet uz Iestat?jumi un p?c tam noklik??iniet uz Vad?bas panelis.
 2. Sada?? Vad?bas panelis veiciet dubultklik??i uz Tastat?ra.
 3. Dialoglodzi?? Tastat?ras rekviz?ti noklik??iniet uz cilnes Ievades lokaliz?cijas un p?c tam noklik??iniet uz Main?t.
 4. Sarakst? Atlasiet vienu no instal?taj?m ievades valod?m, kas ir j?izmanto, start?jot datoru atlasiet nepiecie?amo valodu.
 5. Sarakst? Instal?tie pakalpojumi noklik??iniet uz Tastat?ra blakus no?emamajai ievades valodai un p?c tam noklik??iniet uz No?emt.
 6. Atk?rtojiet 5. darb?bu vis?m valod?m, iz?emot 4. darb?b? atlas?to valodu, un p?c tam divas reizes noklik??iniet uz Labi.

2. metode. Noklus?juma ievades valodas instal??ana

Lai nor?d?tu noklus?juma ievades valodu, kas ir j?izmanto, start?jot programmu Word, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Noklik??iniet uz S?kt, nor?diet uz Iestat?jumi un p?c tam noklik??iniet uz Vad?bas panelis.
 2. Sada?? Vad?bas panelis veiciet dubultklik??i uz Tastat?ra.
 3. Dialoglodzi?? Tastat?ras rekviz?ti noklik??iniet uz cilnes Ievades lokaliz?cijas un p?c tam noklik??iniet uz Main?t.
 4. Ciln? Iestat?jumi noklik??iniet uz Pievienot.
 5. Dialoglodzi?a Ievades valodas pievieno?ana sarakst? Ievades valoda atlasiet nepiecie?amo valodu un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 6. Sarakst? Atlasiet vienu no instal?taj?m ievades valod?m, kas ir j?izmanto, start?jot datoru atlasiet nepiecie?amo valodu un p?c tam divas reizes noklik??iniet uz Labi.

PAPILDINDORM?CIJA

Ja oper?t?jsist?mas Microsoft Office XP iestat??anas laik? tika instal?ts runas paz??anas l?dzeklis, sada?? Vad?bas panelis tiek r?d?ta ikona Teksta pakalpojumi. Ja runas paz??anas l?dzeklis nav instal?ts, ievades valodas tiek atlas?tas dialoglodzi?? Tastat?ras rekviz?ti (sada?? Vad?bas panelis veiciet dubultklik??i uz Tastat?ra).
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Rekviz?ti

Raksta ID: 292106 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2011. gada 30. septembris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbsettings kbsetup kbprb KB292106

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com