M?t s? ch?c năng s?n ph?m ph?n m?m không chính xác trong Windows

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2922790 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Khi b?n có s?n ph?m ph?n m?m cài đ?t chuyên bi?t s? d?ng cácPsSetLoadImageNotifyRoutineAPI hơn b?y l?n trong Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, m?t s? s?n ph?m không th? ki?m nh?p cho các thông báo và không ho?t đ?ng chính xác.

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra v? hệ điều hành đ? ki?m nh?p ofeight gi?i h?n. M?t đư?c s? d?ng b?i hệ điều hành, leavingseven cho các s?n ph?m ph?n m?m khác.

Gi?i pháp

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này trong Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2, cài đ?t chuyên bi?t C?p Nh?t 2919355.
Đ? gi?i quy?t v?n đ? này trong Windows 7 và Windows Server 2008 R2, cài đ?t chuyên bi?t hotfix đư?c mô t? trong bài vi?t này.

Lưu ?: S?a ch?a này tăng gi?i h?n đ? ki?m nh?p 64.

C?p nh?t thông tin cho Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2

Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? có đư?c C?p Nh?t 2919355, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2919355 Windows RT 8.1, Windows 8.1, và Windows Server 2012 R2 C?p Nh?t tháng, năm 2014

Thông tin hotfix cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Áp d?ng hotfix này ch? đ? h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i đ?n l?n c?p nh?t ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ?: N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ?: Các h?nh th?c "Hotfix download available" s? hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y Windows 7 SP1 ho?c Windows Server 2008 R2 SP1.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin v? Gói b?n ghi d?ch v? 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Thông tin s? ki?m nh?p

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i vào s? ki?m nh?p.

Yêu c?u kh?i đ?ng l?i

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Thông tin t?p

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Ngày và th?i gian cho nh?ng t?p đư?c li?t kê theo Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Ngày và th?i gian cho các t?p trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? theo th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i đ? l?ch th?i gian l?ch gi? (DST) Ngoài ra, ngày và th?i gian có th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? thao tác trên các t?p.
Ghi chú thông tin t?p Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Quan tr?ng Windows Server 2008 R2 Hotfix đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Yêu c?u Hotfix đư?c li?t kê trong c? hai hệ điều hành. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn luôn tham chi?u đ?n m?c "Áp d?ng cho" trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mC?t m?cNhánh b?n ghi d?ch v?
  6.1.760 1.16XXXWindows 7SP1GDR
  6.1.760 1,18xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
  6.1.760 1.22xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Các t?p tin (b?n kê.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?ttrong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2". MUM, bi?u hi?n và b?o m?t liên quan cho t?p catalô (.cat), là r?t quan tr?ng đ? duy tr? bang ph?n C?p Nh?t. T?p catalô b?o m?t, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Đ?i v?i phiên b?n d?a trên x86 đư?c h? tr? c?a Windows 7
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gianN?n t?ng
Appid-ppdlic.xrm-mskhông áp d?ng3.013 ngư?i02-Jan-201402:28không áp d?ng
Appid.sys6.1.7601.2255650,17602-Jan-201401:15x 86
Appidapi.dll6.1.7601.2255650,68802-Jan-201402:05x 86
Appidcertstorecheck.exe6.1.7601.2255616,89602-Jan-201401:15x 86
Appidpolicyconverter.exe6.1.7601.2255697,79202-Jan-201401:15x 86
Appidsvc.dll6.1.7601.2255629,69602-Jan-201401:15x 86
Csrsrv.dll6.1.7601.1811338,91219 tháng 3 năm 201304:48x 86
Csrsrv.dll6.1.7601.2255638,91202-Jan-201402:06x 86
Ntkrnlpa.exe6.1.7601.183563,969,98402-Jan-201402:10không áp d?ng
Ntoskrnl.exe6.1.7601.183563,914,17602-Jan-201402:10không áp d?ng
Ntkrnlpa.exe6.1.7601.225563,974,08002-Jan-201402:12không áp d?ng
Ntoskrnl.exe6.1.7601.225563,918,78402-Jan-201402:12không áp d?ng
Apisetschema.dll6.1.7600.163856,65614 Tháng b?y, 200901:03x 86
Smss.exe6.1.7601.1811369,63219 tháng 3 năm 201302:49x 86
Apisetschema.dll6.1.7601.225566,65602-Jan-201402:05x 86
Smss.exe6.1.7601.2255669,63202-Jan-201400:59x 86
Apisetschema.dll6.1.7600.1638512,648Tháng tư, 201003:07x 86
Smss.exe6.1.7601.1811369,63219 tháng 3 năm 201302:49x 86
Apisetschema.dll6.1.7601.225566,65602-Jan-201402:05x 86
Smss.exe6.1.7601.2255669,63202-Jan-201400:59x 86
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2 và Windows 7
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gianN?n t?ng
Appid-ppdlic.xrm-mskhông áp d?ng3.013 ngư?i02-Jan-201402:59không áp d?ng
Appid.sys6.1.7601.2255661,95202-Jan-201401:35x 64
Appidapi.dll6.1.7601.2255658,36802-Jan-201402:36x 64
Appidcertstorecheck.exe6.1.7601.2255617,92002-Jan-201401:35x 64
Appidpolicyconverter.exe6.1.7601.22556148,48002-Jan-201401:35x 64
Appidsvc.dll6.1.7601.2255634,30402-Jan-201402:36x 64
Csrsrv.dll6.1.7601.1822943,52002 tháng 8 năm 201302:12x 64
Csrsrv.dll6.1.7601.2255643,52002-Jan-201402:37x 64
Ntoskrnl.exe6.1.7601.183565,550,01602-Jan-201402:34x 64
Ntoskrnl.exe6.1.7601.225565,553,08802-Jan-201402:43x 64
Apisetschema.dll6.1.7601.182296,65602 tháng 8 năm 201302:12x 64
Smss.exe6.1.7601.18229112,64002 tháng 8 năm 201300:59x 64
Apisetschema.dll6.1.7601.225566,65602-Jan-201402:36x 64
Smss.exe6.1.7601.22556112,64002-Jan-201401:15x 64
Apisetschema.dll6.1.7601.182296,65602 tháng 8 năm 201302:12x 64
Smss.exe6.1.7601.18229112,64002 tháng 8 năm 201300:59x 64
Apisetschema.dll6.1.7601.225566,65602-Jan-201402:36x 64
Smss.exe6.1.7601.22556112,64002-Jan-201401:15x 64
Appidapi.dll6.1.7601.2255650,68802-Jan-201402:05x 86
Apisetschema.dll6.1.7601.182296,65602 tháng 8 năm 201301:48x 86
Apisetschema.dll6.1.7601.225566,65602-Jan-201402:05x 86
Apisetschema.dll6.1.7601.182296,65602 tháng 8 năm 201301:48x 86
Apisetschema.dll6.1.7601.225566,65602-Jan-201402:05x 86
Ntkrnlpa.exe6.1.7601.183563,969,98402-Jan-201402:10không áp d?ng
Ntoskrnl.exe6.1.7601.183563,914,17602-Jan-201402:10không áp d?ng
Ntkrnlpa.exe6.1.7601.225563,974,08002-Jan-201402:12không áp d?ng
Ntoskrnl.exe6.1.7601.225563,918,78402-Jan-201402:12không áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Cho t?t c? các h? tr? ki?n trúc IA64 d?a trên phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gianN?n t?ng
Appid-ppdlic.xrm-mskhông áp d?ng3.013 ngư?i02-Jan-201402:00không áp d?ng
Appid.sys6.1.7601.22556131,58402-Jan-201401:02IA-64
Appidapi.dll6.1.7601.22556116,73602-Jan-201401:36IA-64
Appidcertstorecheck.exe6.1.7601.2255639,42402-Jan-201401:02IA-64
Appidpolicyconverter.exe6.1.7601.22556282,62402-Jan-201401:02IA-64
Appidsvc.dll6.1.7601.2255674,24002-Jan-201401:36IA-64
Csrsrv.dll6.1.7601.1822994,72002 tháng 8 năm 201301:25IA-64
Csrsrv.dll6.1.7601.2255694,72002-Jan-201401:37IA-64
Ntoskrnl.exe6.1.7601.1835611,115,96802-Jan-201401:42IA-64
Ntoskrnl.exe6.1.7601.2255611,126,72002-Jan-201401:44IA-64
Apisetschema.dll6.1.7601.182296,65602 tháng 8 năm 201301:25IA-64
Smss.exe6.1.7601.18229207,87202 tháng 8 năm 201300:34IA-64
Apisetschema.dll6.1.7601.225566,65602-Jan-201401:36IA-64
Smss.exe6.1.7601.22556207,87202-Jan-201400:44IA-64
Appidapi.dll6.1.7601.2255650,68802-Jan-201402:05x 86
Apisetschema.dll6.1.7601.182296,65602 tháng 8 năm 201301:48x 86
Apisetschema.dll6.1.7601.225566,65602-Jan-201402:05x 86
Ntkrnlpa.exe6.1.7601.183563,969,98402-Jan-201402:10không áp d?ng
Ntoskrnl.exe6.1.7601.183563,914,17602-Jan-201402:10không áp d?ng
Ntkrnlpa.exe6.1.7601.225563,974,08002-Jan-201402:12không áp d?ng
Ntoskrnl.exe6.1.7601.225563,918,78402-Jan-201402:12không áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Cách gi?i quy?t khác

Đ? kh?c ph?c v?n đ? này, b?n có th? g? b? m?t s? s?n ph?m ph?n m?m c?a bên th? ba.

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm thông tin v? thu?t ng? c?p nh?t ph?n m?m, b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? các bản c?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin t?p b? sung

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các phiên b?n d?a trên x86 đư?c h? tr? c?a Windows 7
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
thu?c tính t?pGiá tr?
Tên t?pX86_21592f7523cd12b45a07f8b51d2c33fd_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22556_none_08a38e94ddc678c0.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p1.371
Ngày (UTC)02-Jan-2014
Th?i gian (UTC)09:04
Băm SHA-1không áp d?ng
B?ng băm MD5không áp d?ng
Tên t?pX86_470d2e65d9ab10e4c9090aa21a4ed884_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22556_none_222b34ec04d608e1.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p1.708
Ngày (UTC)02-Jan-2014
Th?i gian (UTC)09:04
Băm SHA-1không áp d?ng
B?ng băm MD5không áp d?ng
Tên t?pX86_5dcf726ce7f0e4dc4ca205edf42290a6_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18113_none_c8eb74ad3bc34db6.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p1.371
Ngày (UTC)02-Jan-2014
Th?i gian (UTC)09:04
Băm SHA-1không áp d?ng
B?ng băm MD5không áp d?ng
Tên t?pX86_7cbb7f94536b1d53f7837d82e42e27d1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22556_none_21bc847549a0c0bc.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p693
Ngày (UTC)02-Jan-2014
Th?i gian (UTC)09:04
Băm SHA-1không áp d?ng
B?ng băm MD5không áp d?ng
Tên t?pX86_b57ba062164514eb374088f7b2898fac_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22556_none_108b5055816b6dab.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p1.371
Ngày (UTC)02-Jan-2014
Th?i gian (UTC)09:04
Băm SHA-1không áp d?ng
B?ng băm MD5không áp d?ng
Tên t?pX86_e610da2c8178deec17b2c821b31b1a8e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18113_none_84c0ec1ffd251fc0.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p1.371
Ngày (UTC)02-Jan-2014
Th?i gian (UTC)09:04
Băm SHA-1không áp d?ng
B?ng băm MD5không áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-appid_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22556_none_59b3bf3829a5c3c7.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p15,313
Ngày (UTC)02-Jan-2014
Th?i gian (UTC)02:35
Băm SHA-1không áp d?ng
B?ng băm MD5không áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-csrsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18113_none_cb8d824703a0c682.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p2,513
Ngày (UTC)19 tháng 3 năm 2013
Th?i gian (UTC)05:33
Băm SHA-1không áp d?ng
B?ng băm MD5không áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-csrsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22556_none_cbeee5f21cdc198a.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p2,513
Ngày (UTC)02-Jan-2014
Th?i gian (UTC)02:39
Băm SHA-1không áp d?ng
B?ng băm MD5không áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-h? đi?u hành-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18356_none_6e0e71dc1283ed38.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p16,151
Ngày (UTC)02-Jan-2014
Th?i gian (UTC)02:38
Băm SHA-1không áp d?ng
B?ng băm MD5không áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-h? đi?u hành-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22556_none_6e98108d2ba18a29.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p16,151
Ngày (UTC)02-Jan-2014
Th?i gian (UTC)02:40
Băm SHA-1không áp d?ng
B?ng băm MD5không áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-smss_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18113_none_ae40f33e7774c473.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p27,700
Ngày (UTC)19 tháng 3 năm 2013
Th?i gian (UTC)11:30
Băm SHA-1không áp d?ng
B?ng băm MD5không áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-smss_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22556_none_aea256e990b0177b.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p26,386
Ngày (UTC)02-Jan-2014
Th?i gian (UTC)02:40
Băm SHA-1không áp d?ng
B?ng băm MD5không áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-smss_31bf3856ad364e35_7.1.7601.18113_none_9fb16f84025b6d42.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p27,734
Ngày (UTC)19 tháng 3 năm 2013
Th?i gian (UTC)11:30
Băm SHA-1không áp d?ng
B?ng băm MD5không áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-smss_31bf3856ad364e35_7.1.7601.22556_none_a012d32f1b96c04a.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p26,420
Ngày (UTC)02-Jan-2014
Th?i gian (UTC)02:38
Băm SHA-1không áp d?ng
B?ng băm MD5không áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2 và Windows 7
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
thu?c tính t?pGiá tr?
Tên t?pAmd64_0dc29b8e369c4e9fdfabe6b37ce866ce_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22556_none_700c00a398025888.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p1,036
Ngày (UTC)02-Jan-2014
Th?i gian (UTC)09:04
Băm SHA-1không áp d?ng
B?ng băm MD5không áp d?ng
Tên t?pAmd64_27444ea04bc430b9d72d1c89a3cc20bf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18229_none_4f1c34fd9f5d6a5a.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p1.379 ngư?i
Ngày (UTC)02-Jan-2014
Th?i gian (UTC)09:04
Băm SHA-1không áp d?ng
B?ng băm MD5không áp d?ng
Tên t?pAmd64_45d62dddc519fb84350af8540e2d3faa_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18229_none_35fabc850157ac93.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p1,717
Ngày (UTC)02-Jan-2014
Th?i gian (UTC)09:04
Băm SHA-1không áp d?ng
B?ng băm MD5không áp d?ng
Tên t?pAmd64_479a74a6ff359aa550ab875a4ace7a05_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22556_none_7df21ac942dca25a.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p1.377
Ngày (UTC)02-Jan-2014
Th?i gian (UTC)09:04
Băm SHA-1không áp d?ng
B?ng băm MD5không áp d?ng
Tên t?pAmd64_4dbcb6773a6ad97df4f7d791f0def40a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22556_none_e329ea06ea4c830e.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p1.379 ngư?i
Ngày (UTC)02-Jan-2014
Th?i gian (UTC)09:04
Băm SHA-1không áp d?ng
B?ng băm MD5không áp d?ng
Tên t?pAmd64_62bc4c1ee245c9f18fee207fec924438_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18356_none_bc8304e6af2ad617.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p699
Ngày (UTC)02-Jan-2014
Th?i gian (UTC)09:04
Băm SHA-1không áp d?ng
B?ng băm MD5không áp d?ng
Tên t?pAmd64_6a6f4875757b66f16c6a4827a5d031c4_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18229_none_e36dc2e6c72bf795.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p698
Ngày (UTC)02-Jan-2014
Th?i gian (UTC)09:04
Băm SHA-1không áp d?ng
B?ng băm MD5không áp d?ng
Tên t?pAmd64_700eae909f6757874f4042f5015da92c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18229_none_26c5c76e9c2f15cc.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p2.398
Ngày (UTC)02-Jan-2014
Th?i gian (UTC)09:04
Băm SHA-1không áp d?ng
B?ng băm MD5không áp d?ng
Tên t?pAmd64_a894f2a1804410a359027fdd6b864f77_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22556_none_fe4873abc0268666.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p698
Ngày (UTC)02-Jan-2014
Th?i gian (UTC)09:04
Băm SHA-1không áp d?ng
B?ng băm MD5không áp d?ng
Tên t?pAmd64_b3c39ce517520d0262d4b3facf2faa44_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22556_none_2a3634cebcade7af.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p2.398
Ngày (UTC)02-Jan-2014
Th?i gian (UTC)09:04
Băm SHA-1không áp d?ng
B?ng băm MD5không áp d?ng
Tên t?pAmd64_fd97a00cd59434cbd2e92d033e2529c1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22556_none_4d6660f6a430e4ff.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p1,717
Ngày (UTC)02-Jan-2014
Th?i gian (UTC)09:04
Băm SHA-1không áp d?ng
B?ng băm MD5không áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-appid_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22556_none_b5d25abbe20334fd.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p15,317
Ngày (UTC)02-Jan-2014
Th?i gian (UTC)03:05
Băm SHA-1không áp d?ng
B?ng băm MD5không áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-csrsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18229_none_27a75180bc00e8da.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p2.515
Ngày (UTC)02 tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)02:47
Băm SHA-1không áp d?ng
B?ng băm MD5không áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-csrsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22556_none_280d8175d5398ac0.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p2.515
Ngày (UTC)02-Jan-2014
Th?i gian (UTC)03:10
Băm SHA-1không áp d?ng
B?ng băm MD5không áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-h? đi?u hành-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18356_none_ca2d0d5fcae15e6e.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p15,291
Ngày (UTC)02-Jan-2014
Th?i gian (UTC)03:01
Băm SHA-1không áp d?ng
B?ng băm MD5không áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-h? đi?u hành-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22556_none_cab6ac10e3fefb5f.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p15,291
Ngày (UTC)02-Jan-2014
Th?i gian (UTC)03:10
Băm SHA-1không áp d?ng
B?ng băm MD5không áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-smss_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18229_none_0a5ac2782fd4e6cb.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p26,679
Ngày (UTC)02 tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)02:48
Băm SHA-1không áp d?ng
B?ng băm MD5không áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-smss_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22556_none_0ac0f26d490d88b1.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p26,679
Ngày (UTC)02-Jan-2014
Th?i gian (UTC)03:10
Băm SHA-1không áp d?ng
B?ng băm MD5không áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-smss_31bf3856ad364e35_7.1.7601.18229_none_fbcb3ebdbabb8f9a.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p26,713
Ngày (UTC)02 tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)02:44
Băm SHA-1không áp d?ng
B?ng băm MD5không áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-smss_31bf3856ad364e35_7.1.7601.22556_none_fc316eb2d3f43180.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p26,713
Ngày (UTC)02-Jan-2014
Th?i gian (UTC)03:08
Băm SHA-1không áp d?ng
B?ng băm MD5không áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-appid_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22556_none_c027050e1663f6f8.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p3.356 ngư?i
Ngày (UTC)02-Jan-2014
Th?i gian (UTC)02:23
Băm SHA-1không áp d?ng
B?ng băm MD5không áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-csrsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18229_none_31fbfbd2f061aad5.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p1.136 ngư?i
Ngày (UTC)02 tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)02:16
Băm SHA-1không áp d?ng
B?ng băm MD5không áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-csrsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22556_none_32622bc8099a4cbb.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p1.136 ngư?i
Ngày (UTC)02-Jan-2014
Th?i gian (UTC)02:22
Băm SHA-1không áp d?ng
B?ng băm MD5không áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-smss_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18229_none_14af6cca6435a8c6.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p8,429
Ngày (UTC)02 tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)02:17
Băm SHA-1không áp d?ng
B?ng băm MD5không áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-smss_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22556_none_15159cbf7d6e4aac.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p8,429
Ngày (UTC)02-Jan-2014
Th?i gian (UTC)02:23
Băm SHA-1không áp d?ng
B?ng băm MD5không áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-smss_31bf3856ad364e35_7.1.7601.18229_none_061fe90fef1c5195.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p8,429
Ngày (UTC)02 tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)02:17
Băm SHA-1không áp d?ng
B?ng băm MD5không áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-smss_31bf3856ad364e35_7.1.7601.22556_none_068619050854f37b.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p8,429
Ngày (UTC)02-Jan-2014
Th?i gian (UTC)02:23
Băm SHA-1không áp d?ng
B?ng băm MD5không áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-h? đi?u hành-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18356_none_6e0e71dc1283ed38.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p16,151
Ngày (UTC)02-Jan-2014
Th?i gian (UTC)02:38
Băm SHA-1không áp d?ng
B?ng băm MD5không áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-h? đi?u hành-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22556_none_6e98108d2ba18a29.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p16,151
Ngày (UTC)02-Jan-2014
Th?i gian (UTC)02:40
Băm SHA-1không áp d?ng
B?ng băm MD5không áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
T?p b? sung cho t?t c? h? tr? ki?n trúc IA64 d?a trên phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
thu?c tính t?pGiá tr?
Tên t?pIa64_9515eb8a27177c7b1a9147afc9c555f3_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22556_none_170719aef1af172f.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p3,071
Ngày (UTC)02-Jan-2014
Th?i gian (UTC)09:04
Băm SHA-1không áp d?ng
B?ng băm MD5không áp d?ng
Tên t?pIa64_e40579d7e56177c05159fa9b5b367373_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18229_none_f0c317920706f171.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p2.394 ngư?i
Ngày (UTC)02-Jan-2014
Th?i gian (UTC)09:04
Băm SHA-1không áp d?ng
B?ng băm MD5không áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-appid_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22556_none_59b5632e29a3ccc3.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p15,315
Ngày (UTC)02-Jan-2014
Th?i gian (UTC)02:22
Băm SHA-1không áp d?ng
B?ng băm MD5không áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-csrsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18229_none_cb8a59f303a180a0.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p2.514 ngư?i
Ngày (UTC)02 tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)02:13
Băm SHA-1không áp d?ng
B?ng băm MD5không áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-csrsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22556_none_cbf089e81cda2286.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p2.514 ngư?i
Ngày (UTC)02-Jan-2014
Th?i gian (UTC)02:24
Băm SHA-1không áp d?ng
B?ng băm MD5không áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-h? đi?u hành-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18356_none_6e1015d21281f634.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p15289
Ngày (UTC)02-Jan-2014
Th?i gian (UTC)02:24
Băm SHA-1không áp d?ng
B?ng băm MD5không áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-h? đi?u hành-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22556_none_6e99b4832b9f9325.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p15289
Ngày (UTC)02-Jan-2014
Th?i gian (UTC)02:25
Băm SHA-1không áp d?ng
B?ng băm MD5không áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-smss_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18229_none_ae3dcaea77757e91.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p26,675
Ngày (UTC)02 tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)02:13
Băm SHA-1không áp d?ng
B?ng băm MD5không áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-smss_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22556_none_aea3fadf90ae2077.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p26,675
Ngày (UTC)02-Jan-2014
Th?i gian (UTC)02:25
Băm SHA-1không áp d?ng
B?ng băm MD5không áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-appid_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22556_none_c027050e1663f6f8.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p3.356 ngư?i
Ngày (UTC)02-Jan-2014
Th?i gian (UTC)02:23
Băm SHA-1không áp d?ng
B?ng băm MD5không áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-csrsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18229_none_31fbfbd2f061aad5.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p1.136 ngư?i
Ngày (UTC)02 tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)02:16
Băm SHA-1không áp d?ng
B?ng băm MD5không áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-csrsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22556_none_32622bc8099a4cbb.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p1.136 ngư?i
Ngày (UTC)02-Jan-2014
Th?i gian (UTC)02:22
Băm SHA-1không áp d?ng
B?ng băm MD5không áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-smss_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18229_none_14af6cca6435a8c6.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p8,429
Ngày (UTC)02 tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)02:17
Băm SHA-1không áp d?ng
B?ng băm MD5không áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-smss_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22556_none_15159cbf7d6e4aac.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p8,429
Ngày (UTC)02-Jan-2014
Th?i gian (UTC)02:23
Băm SHA-1không áp d?ng
B?ng băm MD5không áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-h? đi?u hành-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18356_none_6e0e71dc1283ed38.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p16,151
Ngày (UTC)02-Jan-2014
Th?i gian (UTC)02:38
Băm SHA-1không áp d?ng
B?ng băm MD5không áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-h? đi?u hành-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22556_none_6e98108d2ba18a29.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p16,151
Ngày (UTC)02-Jan-2014
Th?i gian (UTC)02:40
Băm SHA-1không áp d?ng
B?ng băm MD5không áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Thu?c tính

ID c?a bài: 2922790 - L?n xem xét sau cùng: 09 Tháng Tư 2014 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Windows 8.1 Enterprise
 • Windows 8.1
 • Windows 8.1 Pro
 • Windows Server 2012 R2 Datacenter
 • Windows Server 2012 R2 Essentials
 • Windows Server 2012 R2 Foundation
 • Windows Server 2012 R2 Standard
 • Windows 7 Service Pack 1, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Ultimate
  • Windows 7 Home Premium
  • Windows 7 Starter
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 Foundation
  • Windows Server 2008 R2 Standard
  • Windows Web Server 2008 R2
  • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2922790 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2922790

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com