Excel 2003 k??da: programma Excel nevar pabeigt ?o uzdevumu ar pieejamajiem resursiem.

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 292471 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Tiek par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:

Programma Excel nevar pabeigt ?o uzdevumu ar pieejamajiem resursiem. Izv?lieties maz?ku datu apjomu vai aizveriet citas lietojumprogrammas.

K??da rodas, kad j?s:
  • Atv?rt vai saglab?t Excel darbgr?matas
  • Atv?rtu Excel darbgr?matu, kas atsauces relat?v? nosaukumu no citas darbgr?matas
  • Defin?to nosaukumu izmanto?ana formul? Excel darbgr?mat?
  • Defin?tu vai dz?stu Excel darbgr?matas nosaukumu

J?s sa?emat ?o k??das cit? Microsoft Excel versij??

Lai apskat?tu inform?ciju, k? atrisin?t ??s k??das cit? programmas Microsoft Excel versiju, noklik??iniet uz saites, kas atbilst programmas Excel versij?:

Excel 2010 k??da: programma Excel nevar pabeigt ?o uzdevumu ar pieejamajiem resursiem.
Excel 2007 k??da: programma Excel nevar pabeigt ?o uzdevumu ar pieejamajiem resursiem.

RISIN?JUMS

Ieteicams iev?rot nosac?jumu metodes ?aj? pant?, lai. Tom?r, ja jums iepriek? bija m??in?ju?i k?du no metod?m, lai nov?rstu ?o k??du, un tas nepal?dz?ja, j?s varat p?riet uz citu metodi ?tri no ?? saraksta:

1. Metode: P?rbaudiet, vai j?s p?rsniegt ierobe?ojumu

Noklik??iniet ?eit, lai apskat?tu inform?ciju par to, k? p?rbaud?t Excel 2003 robe?as.

2. Metode: P?rliecinieties, ka darbojas tikai vienu programmas Excel

Noklik??iniet ?eit, lai apskat?tu inform?ciju par to, k? p?rbaud?t, ja tikai Excel gad?jum? ir akt?vs.

3. Metode: Aizveriet visas lietojumprogrammas

Noklik??iniet ?eit, lai apskat?tu inform?ciju par to, k? aizv?rt visas lietojumprogrammas.

4. Metode: Testa Excel dro?aj? re??m?

Noklik??iniet ?eit, lai apskat?tu inform?ciju par to, k? Excel start?t dro?aj? re??m?.

5. Metode: Atsl?gt priek?skat?juma r?ti programm? Windows Explorer (Windows 7)

Noklik??iniet ?eit, lai apskat?tu inform?ciju par to, k?, lai izsl?gtu priek?skat?juma r?t?.

6. Metode: Atv?rt Excel darbgr?matas ar relat?vo v?rdu sec?ba

Uzklik??in?t ?eit, lai par?d?t inform?ciju.

7. Metode: Defin?tos nosaukumus atsauces ??n?m tie?i

Uzklik??in?t ?eit, lai par?d?t inform?ciju.

UZZI?AS

Ja inform?ciju skatiet ?aj? zin??anu b?zes rakst? nav pal?dz?t atrisin?t k??du programm? Excel 2003, izv?lieties k?du no ??m opcij?m:

Rekviz?ti

Raksta ID: 292471 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2011. gada 19. decembris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
  • Microsoft Office Excel 2003
Atsl?gv?rdi: 
kbprb kbsavefile kberrmsg kbpending kbmt KB292471 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 292471

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com